Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

08.10.2014

Fylkesmannen skal føre tilsyn med helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten ifylket, jf. §§ 2 og 3 i lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m.

I den forbindelse gjennomførte vi et tilsynsbesøk ved Våler Omsorgssenter vedrørende kommunens saksbehandling av søknader om sykehjemsplass torsdag 25. september 2014. Fra tilsynsmyndigheten deltok seniorrådgiver/sykepleier Sissel Engebakken, seniorrådgiver/jurist Gry Roland og seksjonssjef Arne Throndsen. Virksomhetsleder Torunn Syversen og stedfortredende avdelingsleder for hjemmetjenesten Bente Libekk var tilgjengelig for tilsynet, ga informasjon og svarte på spørsmål ved behov.

For behandling av søknader om sykehjemsplass gjelder forvaltningslovens bestemmelser jf. § 2-2 i helse- og omsorgstjenesteloven. I forbindelse med dette tilsynet er det forvaltningslovens bestemmelser ikapittel III-V som er sentrale og således styrende for kommunens behandling av slike søknader.

Under dette tilsynsbesøket ble følgende dokumentasjon gjennomgått:

  • De siste 23 søknadene om sykehjemsplass (kort- og langtidsplass) der det var fattet vedtak, uavhengig av utfallet av saken. Itillegg ble det også framlagt 3 behandlete søknader av avlastningsplass. Disse ble ikke gjennomgått.
  • Referatene for perioden 1.januar til 25. september 2014 fra det inntaksteamet som behandler søknader om sykehjemsplass.

På tidspunktet for tilsynsbesøket hadde kommunen ingen ubehandlete søknader om sykehjemsplass.

I forbindelse med dokumentgjennomgangen gjorde vi følgende observasjoner:

  • Nesten alle søknadsbehandlingene var ioverensstemmelse med forvaltningslovens bestemmelser.
  • IPLOS var ikke oppdatert for noen av pasientene, og var således ikke en beslutnings­ støtte for søknadsbehandl ingene.
  • Vedtakene var preget av at faktagrunnlag og begrunnelse for vedtaket var kortfattet.
  • I en sak gikk det om lag 3 måneder fra vedtak om tildeling av langtidsplass til vedtaket ble effektuert. I de dokumenter som ble framlagt kunne vi ikke se at pasienten fikk avbøtende tiltak ieget hjem tilsvarende heldøgns pleie- og omsorg.
  • I ni av sakene fikk pasientene automatisk tildelt langtidsplass etter først å ha hatt korttidsplass i 60 dager.
  • I  en av sakene ble det søkt om korttidsopphold, men det ble innvilget avlastning.
  • I en av sakene ble det søkt om avlastning, som er vederlagsfritt, men innvilget korttidsopphold, som det skal betales vederlag for.
  • I en av sakene fant vi ikke søknaden.

Vurdering

Under dette tilsynet har vi foretatt en vurdering av om kommunens behandling av søknader om sykehjemsplass er foretatt i tråd med forvaltningslovens bestemmelser i kapittel III-V, jf. § 2-2 i helse- og omsorgstjenesteloven. Dette som ledd i en vurdering av om Våler kommune ivaretar sitt ansvar i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1og 4-1.

Under tilsynsbesøket fant vi at nesten alle søknadene ble behandlet i tråd med lovkravene. Dette ser vi positivt på.

I ni av sakene fikk pasientene automatisk tildelt langtidsplass etter først å ha blitt tildelt korttidsplass i flere vedtak etter hverandre på tilsammen 60 dager. Vedtakene var formulert slik: «Du er tildelt langtidsopphold i institusjon fra og med … etter korttidsopphold i over 60 dager.» Den samme formuleringen er også benyttet i referatene fra kommunens inntaksteam. Vi stiller oss noe undrende til en slik praksis. Hvis en pasient har behov for og fyller kriteriene til heldøgns pleie- og omsorg i sykehjem, så skal vedkommende innvilges langtidsplass så snart dette er avklart. I henhold til gjeldende rett og god saksbehandlingsskikk skal kommunen fatte vedtak når man har konkludert med at pasienten trenger en langtidsplass i sykehjem. I tillegg vil vi gjøre kommunen oppmerksom på egenbetalingsforskriften og bestemmelsene om betaling for beboere i institusjon.

I en sak gikk det om lag 3 måneder fra vedtak om langtidsplass til vedtaket ble effektuert. Hvis denne saken er uttrykk for at pasienten var satt på «venteliste», så er ikke dette i tråd med gjeldende rett.

Vi ber derfor om at kommunen legger våre observasjoner til grunn når det gjelder forbedringen av den framtidige saksbehandlingen av søknader om sykehjemsplasser.

Konklusjon

Fylkesmannen finner ikke at det er grunnlag for å påvise avvik hos Våler kommune.

Vi forutsetter at kommunen legger våre observasjoner til grunn når det gjelder den framtidige saksbehandlingen av søknader om sykehjemsplasser.

Vi ønsker kommunen lykke til med det videre arbeidet og avslutter med dette tilsynet.

Med hilsen

Trond Lutnæs e.f.
fylkeslege

Arne Throndsen
seksjonssjef

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur.