Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen har gjennomført sjølmeldingstilsyn med legemiddelhåndteringen i kommunale hjemmetjenester i 21 kommuner i Hedmark. Dette omfatter alle kommuner i Hedmark bortsett fra Ringsaker, hvor vi har hatt en gjennomgang tidligere. Tilsynet ble gjennomført med fokus på bruken av Multidose ved at virksomhetene vurderte egne rutiner etter tilsendt skjema. Dersom ikke alle kravene i lovverket var oppfylt skulle virksomheten legge frem planer for retting av avvik.

Alle kommunene har besvart skjemaet, og de kommunene som fant avvik fra lovkravene har sendt plan for retting.

Vi gjør oppmerksom å at forskriften er revidert og det er kommet Nytt rundskriv om legemiddelhåndteringsforskriften IS-7 2015.

Det ble funnet avvik på de samme områdene i flere kommuner. Her følger noen generelle kommentarer:

  1. Dersom bruker/pasient var på korttidsopphold tok de med seg Multidosen og brukte medisiner fra den under oppholdet, se spørsmål 9. Dersom bruker/pasient benyttet dosett, sørget kommunen for medikamentene under oppholdet.
    I følge egenandelsforskriften § 7 skal egenandelen omfatte kost, losji, medisiner mv. Det fremkom ikke av svarene om bruker/pasient fikk refundert beløp når de brukte egne medisiner fra multidosen under oppholdet. Vi ber de aktuelle kommuner om å følge opp dette.
  2. Internkontroll på området ble ikke gjennomført årlig, se spørsmål 11.
    Her viser vi til internkontrollforskriften § 4 bokstav g), jf. Legemiddelhåndteringsforskriften § 4 bokstav a).
  3. Ikke alle kommunene har knyttet til seg faglig rådgiver med legemiddelkompetanse, siden virksomhetsleder sjøl eller annen leder mener å ha slik kompetanse,s e spørsmål 12.
    Det som ligger i begrepet legemiddelkompetanse i forskriftens forstand, er den kompetanses om lege eller provisorfarmasøyt har, jf. forskrift om legemiddelhåndtering § 4 andre ledd. Verne- eller sykepleierutdanning gir ikke tilstrekkelig kompetanse, og mangel på lege eller provisorfarmasøyt som faglig rådgiver var og er derfor et avvik fra kravene i forskriften.

Fylkesmannen har vurdert de iverksatte tiltak som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

22.04.2015

Med hilsen

Trond Lutnæs e.f.
fylkeslege

Sissel Engebakken
seniorrådgiver

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur.

Kopi til:
Statens Helsetilsyn Postboks 8128 Dep 0032 OSLO