Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen skal føre tilsyn med helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten i fylket, jf. §§ 2 og 3 i lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m.

I den forbindelse gjennomførte vi et tilsynsbesøk ved Brumunddal distrikt vedrørende kommunens saksbehandling av søknader om sykehjemsplass onsdag 11. november 2015. Fra tilsynsmyndigheten deltok seniorrådgiver/sykepleier Irene lmingen, seniorrådgiver/jurist Stig Skjeflo og seksjonssjef Arne Throndsen. Resultatsenhetsleder Oddvar Johannessen og tjeneste­leder Tordis Strand Hansen var tilgjengelige for tilsynsteamet og deltok på det innledende møte der det bl.a. ble gitt en orientering om hvordan kommunen og distriktet behandler slike søknader.

For behandling av søknader om sykehjemsplass gjelder forvaltningslovens bestemmelser
jf. § 2-2 i helse- og omsorgstjenesteloven. Iforbindelse med dette tilsynet er det forvaltnings­lovens bestemmelser i kapittel Ill-V som er sentrale og således styrende for kommunens behandling av slike søknader.

Under dette tilsynsbesøket ble følgende dokumenter gjennomgått:

  • Alle innkomne søknader om sykehjemsplass der det ved tidspunktet for tilsynsbesøket ikke var fattet vedtak i saken. Dette utgjorde 2 søknader.
  • De siste 20 søknadene om sykehjemsplass (kort- og langtidsplass) der det var fattet vedtak, uavhengig av utfallet av saken.

I forbindelse med dokumentgjennomgangen gjorde vi følgende observasjoner:

  • 21 av de 22 søknadsbehandlingene vi gjennomgikk var i overensstemmelse med forvaltningslovens bestemmelser. Det var gjennomgående gode saksutredninger og vedtakene var godt begrunnet.
  • I 1 sak var det ikke sendt forhåndsvarsel etter bestemmelsene i § 16 i forvaltningsloven. Det var heller ikke opplyst om klageadgang på endringsvedtaket. Dette gjaldt en pasient som skulle flyttes fra spesialenhet for demente til en ordinær langtidsavdeling. Vi gjennomgikk også ett vedtak til som omhandlet samme endringsvedtak. Her var alt gjort korrekt. Vi legger derfor til grunn at det ikke er en systemsvikt på dette området i kommunen.
  • I 2 av sakene så vi at kommunen på et noe tidligere tidspunkt kunne ha innvilget pasienten langtidsplass istedenfor å videreføre tilbud om korttidsplass.
  • Generelt kan det synliggjøres bedre i søknaden hvilke helse- og omsorgstjeneste som pasienten søker om.
  • I 3 saker var det uklart om pasienten samtykket idet omsøkte tilbudet, eller om dennes pårørende hadde fullmakt til å representere pasienten.
  • I 2 saker fant vi at kommunen forhåndsvarslet om at pasienten måtte påregne å bo på dobbeltrom ved overflytting til annen institusjon. Dette er ikke i tråd med lovgivningen. Kommunen kan ikke «forhåndsvarsle» seg vekk fra å gjøre en konkret vurdering av om den enkelte får et faglig forsvarlig tilbud, jf. §§ 3-1og 4-1 i helse- og omsorgstjenesteloven. Vi fikk opplyst at kommunen skulle avvikle de omtalte dobbeltrommene fra 2016. Vi legger derfor til grunn at et slikt forhåndsvarsel ikke lenger vil være aktuelt.
  • I 1 sak burde det vært gjort en vurdering av pasientens samtykkekompetanse, med påfølgende vurdering om det var behov for helsehjelp etter bestemmelsene kapittel 4A i pasient- og brukerrettighetsloven.

Konklusjon

Fylkesmannen finner ikke at det er grunnlag for å påvise avvik hos Ringsaker kommune Brumunddal distrikt.

Vi forutsetter at kommunen legger våre observasjoner til grunn når det gjelder den framtidige saksbehandlingen av søknader om sykehjemsplasser. Vi ønsker kommunen lykke til med det videre arbeidet og avslutter med dette tilsynet.

Med hilsen

Trond Lutnæs e.f.
fylkeslege

Arne Throndsen
seksjonssjef

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur.

Kopi til:
Ringsaker kommune Kommunalsjef Sverre Rudjord Brummundal
Ringsaker kommune  Resultatsenhetsleder Oddvar Johannessen Brummundal
Statens helsetilsyn