Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

Forsvarlig tildeling, iverksetting, evaluering og fornyelse av tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 nr. 6 bokstav b praktisk bistand

 • Kunnskaper og ferdigheter hos ansatte
 • Om tjenesteytingen skjer uten bruk av ulovlig bruk av tvang og makt

Det ble ikke funnet noen avvik eller gitt noen merknader.

Dato: 15.04.15

Jørn Kroken
revisjonsleder

Solveig Hansen og Irja Mone Urdal
revisorer

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i Sør-Odal kommune i perioden 10.12.14-14.04.15. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helse- og omsorgstjenesten etter lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten § 2 jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten – spesielle forhold

Sør-Odal kommune hadde per 01.01.15, 7800 innbyggere. Under rådmannen er det tre sektorer, hvorav sektor for Helse- og omsorg er aktuell i denne sammenheng. Øverste leder av hver sektor har stillingstittelen kommunalsjef. Under kommunalsjef for Helse- og omsorg er det fire enheter som ledes av enhetsleder. Enhet for rehabilitering og bistand har blant annet ansvar for tre avdelinger/tjenestesteder hvor det ytes tjenester til personer med utviklingshemning/funksjonshemning, det reviderte tjenestestedet, Sykehusveien 70 er en av disse. Sykehusveien 70 ledes av en avdelingsleder. Kommunen har fattet vedtak om bruk av tvang og makt etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 overfor fem tjenestemottakere, Fylkesmannen har overprøvd og godkjent disse vedtakene.  

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 10.12.14.

Åpningsmøte ble avholdt 05.03.15

Intervjuer
8 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Det ble gjennomført befaring ved tjenestestedet.

Sluttmøte ble avholdt 06.03.15.

4. Hva tilsynet omfattet

 • Om kommunen har forsvarlig tildeling, iverksetting, evaluering og fornyelse av tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 nr. 6 bokstav b praktisk bistand
 • Om ansatte har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter, særlig om det gis tilstrekkelig opplæring
 • Om tjenesteytingen skjer uten bruk av ulovlig bruk av tvang og makt

Fylkesmannen har undersøkt om kommunen styrer tjenester til tjenestemottakere med utviklingshemning slik at de sikres forsvarlig hjelp og oppfølging. Dette innebærer at hjelpebehovet er tilstrekkelig utredet, og at hjelpen som ytes dekker kartlagte behov.

Tjenestene som ytes må evalueres og endrede hjelpebehov må fanges opp og nødvendige endringer i tjenestetilbudet må gjøres.

Personer med utviklingshemning er generelt en sårbar gruppe. De er i mange tilfeller helt avhengig av til dels omfattende nødvendig hjelp og bistand. Et viktig aspekt er at mange personer med utviklingshemning som mottar tjenester ikke er i stand til å ivareta sine interesser selvstendig. Dette er blant annet bakgrunnen for den doble representasjonsordningen (verge og pårørende) i kapittel 9 i helse- og omsorgstjenesteloven. Brukermedvirkning er imidlertid en grunnleggende rettighet uavhengig av om tvang og makt inngår i tjenestene. Det er et generelt krav om at brukerne/representant skal medvirke i utformingen av tjenestene, og et konkret krav om at de skal ha muligheten til å uttale seg ved fatting av vedtak/evaluering/fornyelse av vedtak.

Særlovgivningen i helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 inneholder en rekke krav når regelverket kommer til anvendelse. Særlig viktig er plikten til å legge forholdene til rette for minst mulig bruk av tvang og makt og å sikre fagetisk forsvarlighet når tvangstiltak gjennomføres. I tillegg er det omfattende saksbehandlingsregler når tvang brukes overfor personer med utviklingshemning.

5. Funn

Det ble ikke funnet avvik eller gitt merknad.

6. Regelverk

 • Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 første ledd (om kommunens sørge for ansvar) jf. § 3-2 nr. 6 bokstav b (praktisk bistand)
 • Helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 første ledd (om forsvarlighet)
 • Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-10 (om samarbeid med bruker om utforming av tjenestetilbud)
 • Forvaltningsloven § 16 (om forhåndsvarsel)
 • Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9
 • Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 tredje ledd (om plikten til internkontroll)

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart
 • Turnus
 • Oversikt over ansatte
 • Vedr. etablering av tjenestekontor
 • DelegasjonLederavtale
 • Stillingsbeskrivelser
 • Kompetanseløftet- plan for 2014
 • Introduksjon for nytilsatte
 • Oppfriskning/sjekkliste opplæring ansatte
 • Vedr. koordinerende enhet
 • IP
 • Vedtak om tjenester
 • Meldingsskjema ved endret bistandsbehov
 • Kartleggingsskjema
 • Avvik
 • Oversikt over brukerpermer etc.
 • Oversikt over møter etc.
 • Referat fra ansvarsgruppemøter

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Brukerpermer
 • Referat fra husmøter
 • Avvik
 • Perm med info om bruk av a-melding
 • Prosjektplan for systemadministrasjon, utvikling IKT HO
 • Handlingsplan tjenestekontor 2015
 • Div. rutiner for saksbehandling

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn
 • Oversendelse av dokumenter fra Sør-Odal kommune
 • Brev til kommunen om program for tilsynsdagene
 • Diverse telefon og e-postkontakt

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok: Solveig Hansen (dag 1), seksjonssjef, Irja Mone Urdal, seniorrådgiver og Jørn Kroken, seniorrådgiver, sistnevnte som revisjonsleder.