Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen skal føre tilsyn med helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten i fylket, jf. §§ 2 og 3 i lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m.

I den forbindelse gjennomførte vi et tilynsbesøk i Stange kommune vedrørende kommunens saksbehandling av søknader om sykehjemsplass fredag 13. november 2015. Fra tilsynsmyndigheten deltok seniorrådgiver/sykepleier Irene Imingen, seniorrådgiver/jurist Stig Skjeflo og seksjonssjef Arne Throndsen. Avdelingsleder Hege Ekern ved kommunens tjenesteenhet, var tilgjengelig for tilsynsteamet, og deltok på det innledende møte sammen med kommunalsjef Tove N. Selnes, helsefaglig rådgiver Hanne Hollekim og systemansvarlige for Gerica Mona Bugge Haug og Edisa Muhic. I dette møte ble det bl.a. ble gitt en orientering om hvordan kommunen behandler slike søknader.

For behandling av søknader om sykehjemsplass gjelder forvaltningslovens bestemmelser jf. § 2-2 i helse- og omsorgstjenesteloven. I forbindelse med dette tilsynet er det forvaltningslovens bestemmelser i kapittel III-V som er sentrale og således styrende for kommunens behandling av slike søknader.

Under dette tilsynsbesøket ble følgende dokumenter gjennomgått:

  • Alle innkomne søknader om sykehjemsplass der det ved tidspunktet for tilsynsbesøket ikke var fattet vedtak i saken. Dette utgjorde 10 søknader.
  • De siste 20 søknadene om sykehjemsplass (kort-, langtids- og avlastningsplass) der det var fattet vedtak, uavhengig av utfallet av saken.

I forbindelse med dokumentgjennomgangen gjorde vi følgende observasjoner:

  • Alle de 30 søknadsbehandlingene vi gjennomgikk var i overensstemmelse med forvaltningslovens bestemmelser.
  • Det var hovedsakelig gode saksutredninger og vedtakene var godt begrunnet. I noen vedtak var saksforholdet noe kortfattet, og vi anbefaler at kommunen ser på dette.
  • Vi fant også at noen av sakene hadde litt lang saksbehandlingstid. I disse sakene ble pasienten orientert om dette ved foreløpig melding. I noen saker ble vedtaket fattet først etter at pasienten hadde ankommet sykehjemmet. I disse tilfellene var det anført i pasientens journal at det var gitt muntlig orientering om hvilke tilbud som var innvilget.
    Vi ber om at kommunen ser på forhold vedrørende saksbehandlingstiden.
  • I 3 søknader var det uklart hvilke helse- og omsorgstjeneste pasienten hadde søkt om. Vi vil anbefale at kommunen legger forholdene til rette slik at pasientene kan få presisert hvilke tjenester de søker om.
  • I mange av vedtakene fant vi at kommunen forhåndsvarslet (standardtekst) om at det kunne skje endringer i rom- eller institusjonsplassering i løpet av innleggelsen. For ordens skyld vil vi gjøre kommunen oppmerksom på at man ikke kan «forhåndsvarsle» seg vekk fra å gjøre en konkret vurdering av om den enkelte får et faglig forsvarlig tilbud, jf. §§ 3-1 og 4-1 i helse- og omsorgstjenesteloven. Vi tenker her særlig på situasjoner der flyttingen av en pasient kan være til ugunst for vedkommende.

Konklusjon

Fylkesmannen finner ikke at det er grunnlag for å påvise avvik hos Stange kommune.

Vi forutsetter at kommunen legger våre observasjoner til grunn når det gjelder den framtidige saksbehandlingen av søknader om sykehjemsplasser. Vi ønsker kommunen lykke til med det videre arbeidet og avslutter med dette tilsynet.

Med hilsen

Trond Lutnæs e.f.
fylkeslege

Arne Throndsen
seksjonssjef

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur.

Kopi til:
Stange kommune v/kommunalsjef Tove N. Selnes, Postboks 214, 2336 Stange
Statens helsetilsyn Postboks 8128 Dep. 0032 Oslo