Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Hedmark gjennomførte i perioden 17.02.16 – 22.06.16, tilsyn med Eidskog kommune/Nav Eidskog. Tilsynet, som ble utført som stikkprøvekontroll, omfattet kommunens ansvar for å ivareta at gjennomføring av kvalifiseringsprogram skjer i henhold til krav i lovgivningen.

Tilsynet avdekket ikke avvik fra krav i lovgivningen. Tilsynet gav råd til forbedring av tjenesten, formulert som merknad.

Merknad:

Nav Eidskog kan, ved hjelp av bedret dokumentasjon, styrke brukermedvirkningen ved gjennomføring av kvalifiseringsprogram

Dato: 22.06.16

Solveig Hansen
revisjonsleder

Marit S. Amlien
revisor

 

Innledning

Rapporten er utarbeidet etter stikkprøvetilsyn i Eidskog kommune i perioden 17.02.16 – 22.06.16. Tilsynet, som ble utført som stikkprøvetilsyn, omfattet kommunens ansvar for å ivareta at gjennomføring av kvalifiseringsprogram skjer i henhold til krav i lov om sosiale tjenester i Nav med tilhørende forskrift om kvalifiseringsprogram.

Tilsynet inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosiale tjenester i Nav etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsetaten § 9.

Formålet med stikkprøvekontroll er å undersøke om virksomheten ivaretar fastsatte krav i lovgivningen. En stikkprøvekontroll gjennomføres ved gjennomgang av klientmapper og annen journalføring og sammenholder denne resultatdokumentasjonen med konkrete krav i lovgivningen på det reviderte området.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

  • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
  • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

1. Tilsynets tema og formål

Kvalifiseringsprogram er etablert som et tilbud for personer i yrkesaktiv alder med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold etter folketrygdloven eller arbeidsmarkedsloven. Formålet med kvalifiseringsprogram er å bidra til at flere i denne målgruppen kommer i arbeid. Tilbudet er ment for personer som vurderes å ha en mulighet for å komme i arbeid gjennom tettere og mer forpliktende bistand og oppfølging. Deltakelse i kvalifiseringsprogram er en rettighet dersom betingelsene hjemlet i Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 29 er oppfylt. Programmet skal inneholde arbeidsrettede tiltak og arbeidssøking og kan inneholde andre tiltak som kan være med å støtte opp under og forberede overgang til arbeid. Innholdet i programmet skal tilpasses den enkeltes behov og forutsetninger. Programmet skal være helårlig og på full tid. Det er den enkelte kommune som har ansvar for å sørge for at tjenesten kvalifiseringsprogram er tilgjengelig ved Nav-kontoret, og at gjennomføring og innhold i den enkelte deltakers program er i tråd med lov- og forskriftsbestemmelser.

Deltakelse i kvalifiseringsprogram er en rettighet som kun kan tildeles en gang. Dette innebærer at det er av svært stor betydning for den enkelte deltaker at programmet har det innhold det skal ha og at de aktiviteter som fremgår av lov og forskrift er ivaretatt. Dette for å ivareta at deltaker gis de best mulige forutsetninger for at gjennomføring av kvalifiseringsprogram skjer slik at formålet med hjelpen oppnås.

Tema for tilsynet:

Det ble ført tilsyn med om Eidskog kommune sørger for at gjennomføring av kvalifiseringsprogram skjer i henhold til krav i lov om sosiale tjenester i Nav med tilhørende forskrift om kvalifiseringsprogram.

Innenfor temaet undersøkte tilsynet nærmere om tidsfrist for iverksetting av program ble overholdt og om innhold og omfang av tjenester under gjennomføring av kvalifiseringsprogram var i tråd med krav i lov og forskrift. I vurderingen av om innhold og omfang er forsvarlig, ligger det at programmet skal være tilpasset den enkeltes behov og forutsetninger, dvs. være individuelt tilpasset. Programmene skal inneholde arbeidsrettede tiltak, arbeidssøking og eventuelt andre tiltak for å forberede overgang til arbeid. Brukermedvirkning skal ivaretas i alle faser av gjennomføringen av programmet. Deltaker skal gis forsvarlig og koordinert oppfølging, det skal foretas evalueringer underveis og justeringer av program ved behov.

Undersøkte temaer framkommer av

  • Lov om sosiale tjenester i Nav §§ 29 og 30 (Kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsprogrammets innhold)
  • Lov om sosiale tjenester i Nav § 42 (Plikt til å rådføre seg med tjenestemottaker)
  • Forskrift til kvalifiseringsprogram §§ 1 og 2 (Kvalifiseringsprogrammets innhold og kvalifiseringsprogrammets varighet)

2. Gjennomføring

Stikkprøvekontrollen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 17.02.16.

Åpningsmøte ble avholdt 12.05.16.

Gjennomgang av saksmapper/resultatdokumentasjon ble utført den 12.05.16. Det ble gjennomgått 14 saker med deltakere i kvalifiseringsprogram.

Sluttmøte ble avholdt 12.05.16.

Konklusjon etter tilsynet:

Stikkprøvekontrollen avdekket ikke avvik fra krav i lovgivningen. Tilsynet gav råd til forbedring av tjenesten, formulert som merknad.

Merknad:

Nav Eidskog kan, ved hjelp av bedret dokumentasjon, styrke brukermedvirkningen ved gjennomføring av kvalifiseringsprogram

Merknaden bygger på følgende forbedringsområder:

1. Programmet til den enkelte deltaker er på full tid, men dette fremkommer ikke alltid tydelig av deltakers program.

2. Enkelte deltakere har ukeplaner i tillegg til program, men disse mangler i noen saker.

3. Vurderingen av det enkelte vilkår for innvilgelse av kvalifiseringsprogram bør fremgå tydeligere av vedtak. Dette vil bidra til bedre sammenheng mellom vedtaket og senere gjennomføring av tiltak og oppfølging.

4. Det gjøres evalueringer, men avtaler og tidspunkt for evaluering fremgår ikke alltid av deltakers program. Ved å tydeliggjøre dette vil deltaker gis bedre mulighet for aktivt deltakelse i evalueringen.

5. Det gjennomføres oppfølging og det settes inn nye tiltak ved behov. Oppfølgingen er ikke planlagt med hensyn til tidspunkter og gir derfor sårbarhet og risiko for manglende kontinuitet.

6. Det utstedes ikke deltakerbevis.

7. Det er uklarhet i begrepsbruk rundt «plan i kvalifiseringsprogram» og individuell plan etter sosialtjenestelovens § 28. Dette fører til at deltakere ikke blir konkret informert om muligheten til individuell plan etter stl. § 28.

3. Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

  • 14 saksmapper; deltakere i Kvalifiseringsprogram

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

  • Varsel om tilsyn
  • E-post utveksling knyttet til endring av dato for stikkprøvetilsynet
  • Eidskog kommunes oversendelse av oversikt over deltakere i kvalifiseringsprogram

4. Deltakere ved tilsynet

Kommunalsjef, Nav- leder, Veileder med ansvar for kvalifiseringsprogram deltok på åpnings- og sluttmøtet.

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Seksjonssjef Solveig Hansen, revisjonsleder
Seniorrådgiver Marit Skjerven Amlien, revisor