Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Hedmark gjennomførte i perioden 17.02.16 – 01.06.16, tilsyn med Elverum kommune / Nav Elverum. Tilsynet, som ble utført som stikkprøvekontroll, omfattet kommunens ansvar for å ivareta at gjennomføring av kvalifiseringsprogram skjer i henhold til krav i lovgivningen.

Det ble gitt 1 avvik under tilsynet.

Avvik 1:

Kravene til innhold i program og oppfølging av deltaker i kvalifiseringsprogram er ikke tilstrekkelig ivaretatt for deltakere i kvalifiseringsprogram i Elverum kommune.

Dato: 01.06.16

Solveig Hansen
revisjonsleder

Marit S. Amlien
revisor

 

Innledning

Rapporten er utarbeidet etter stikkprøvetilsyn i Elverum kommune i perioden 17.02.16 – 01.06.16. Tilsynet, som ble utført som stikkprøvetilsyn, omfattet kommunens ansvar for å ivareta at gjennomføring av kvalifiseringsprogram skjer i henhold til krav i lov om sosiale tjenester i Nav med tilhørende forskrift om kvalifiseringsprogram.

Tilsynet inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosiale tjenester i Nav etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsetaten § 9.

Formålet med stikkprøvekontroll er å undersøke om virksomheten ivaretar fastsatte krav i lovgivningen. En stikkprøvekontroll gjennomføres ved gjennomgang av klientmapper og annen journalføring og sammenholder denne resultatdokumentasjonen med konkrete krav i lovgivningen på det reviderte området.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

1. Tilsynets tema og formål

Kvalifiseringsprogram er etablert som et tilbud for personer i yrkesaktiv alder med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold etter folketrygdloven eller arbeidsmarkedsloven. Formålet med kvalifiseringsprogram er å bidra til at flere i denne målgruppen kommer i arbeid. Tilbudet er ment for personer som vurderes å ha en mulighet for å komme i arbeid gjennom tettere og mer forpliktende bistand og oppfølging. Deltakelse i kvalifiseringsprogram er en rettighet dersom betingelsene hjemlet i Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 29 er oppfylt. Programmet skal inneholde arbeidsrettede tiltak og arbeidssøking og kan inneholde andre tiltak som kan være med å støtte opp under og forberede overgang til arbeid. Innholdet i programmet skal tilpasses den enkeltes behov og forutsetninger. Programmet skal være helårlig og på full tid. Det er den enkelte kommune som har ansvar for å sørge for at tjenesten kvalifiseringsprogram er tilgjengelig ved Nav-kontoret, og at gjennomføring og innhold i den enkelte deltakers program er i tråd med lov- og forskriftsbestemmelser.

Deltakelse i kvalifiseringsprogram er en rettighet som kun kan tildeles en gang. Dette innebærer at det er av svært stor betydning for den enkelte deltaker at programmet har det innhold det skal ha og at de aktiviteter som fremgår av lov og forskrift er ivaretatt. Dette for å ivareta at deltaker gis de best mulige forutsetninger for at gjennomføring av kvalifiseringsprogram skjer slik at formålet med hjelpen oppnås.

Tema for tilsynet:

Det ble ført tilsyn med om Elverum kommune sørger for at gjennomføring av kvalifiseringsprogram skjer i henhold til krav i lov om sosiale tjenester i Nav med tilhørende forskrift om kvalifiseringsprogram.

Innenfor temaet undersøkte tilsynet nærmere om tidsfrist for iverksetting av program ble overholdt og om innhold og omfang av tjenester under gjennomføring av kvalifiseringsprogram var i tråd med krav i lov og forskrift. I vurderingen av om innhold og omfang er forsvarlig, ligger det at programmet skal være tilpasset den enkeltes behov og forutsetninger, dvs. være individuelt tilpasset. Programmene skal inneholde arbeidsrettede tiltak, arbeidssøking og eventuelt andre tiltak for å forberede overgang til arbeid. Brukermedvirkning skal ivaretas i alle faser av gjennomføringen av programmet. Deltaker skal gis forsvarlig og koordinert oppfølging, det skal foretas evalueringer underveis og justeringer av program ved behov.

Undersøkte temaer framkommer av

 • Lov om sosiale tjenester i Nav §§ 29 og 30 (Kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsprogrammets innhold)
 • Lov om sosiale tjenester i Nav § 42 (Plikt til å rådføre seg med tjenestemottaker)
 • Forskrift til kvalifiseringsprogram §§ 1 og 2 (Kvalifiseringsprogrammets innhold og kvalifiseringsprogrammets varighet)

2. Gjennomføring

Stikkprøvekontrollen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 17.02.16.

Åpningsmøte ble avholdt 07.04.16.

Gjennomgang av saksmapper/resultatdokumentasjon ble utført den 07.04.16. Det ble gjennomgått 16 av 30 saker med deltakere i kvalifiseringsprogram.

Sluttmøte ble avholdt 07.04.16.

3. Funn

Avvik 1:

Kravene til innhold i program og oppfølging av deltaker i kvalifiseringsprogram er ikke tilstrekkelig ivaretatt for deltakere i kvalifiseringsprogram i Elverum kommune.

Avviket bygger på følgende:

 1. Det gjennomføres arbeidsevnevurderinger, men de fremstår som standardiserte og belyser i liten grad forhold som underbygger behov for koordinert bistand.
 2. Vedtakene inneholder ikke vurderinger av lovens inngangsvilkår og danner derfor ikke grunnlag for å vurdere hvilke tiltak som må igangsettes i utformingen av kvalifiseringsprogram
 3. Oppstartstidspunktet for program fremgår ikke av vedtaket/programmet.
 4. I noen tilfeller igangsettes kvalifiseringsstønad før program med innhold er startet opp.
 5. I noen tilfeller inneholder deltakers program ikke aktivitet som tilsvarer kravet til fulltids program
 6. Det er ikke individuelt vurdert når arbeidsrettede tiltak og jobbsøking skal igangsettes.
 7. Det er ikke satt tidspunkt for evaluering
 8. Den evaluering som gjøres tilfredsstiller ikke krav til brukermedvirkning. Det fremkommer heller ikke at evalueringen fører til at behov for justeringer av deltakers program vurderes.
 9. I noen tilfeller mangler vurdering av behov for andre tiltak enn arbeidsrettede for å understøtte og forberede overgang til arbeid.
 10. Når andre tiltak enn arbeidsrettede er en del av programmet, fremgår de allikevel ikke av deltakers program/plan. Tidsbruk til slike tiltak blir derfor uklar.
 11. Behovet for koordinert bistand er vurdert som nødvendig i vedtak, men ikke beskrevet i plan for oppfølging.
 12. Det er ikke planlagt oppfølgingsaktiviteter ved igangsetting av program.
 13. Det gis ikke tilbud om individuell plan. Behovet for slik plan blir ikke vurdert.

Disse funnene viser til sammen at den enkelte deltakers program ikke alltid inneholder de tiltak som lov og forskrift forutsetter, og den enkelte deltaker blir ikke fulgt opp slik lovens forutsetter. Det gjøres heller ikke planmessige evalueringer og justeringer underveis. Dette fører til at kravene til innhold i kvalifiseringsprogram og oppfølgingen av den enkelte deltaker ikke er tilstrekkelig ivaretatt for deltakere i kvalifiseringsprogram i Elverum kommune.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Lov om sosiale tjenester i Nav § 29 (kvalifiseringsprogram)
 • Lov om sosiale tjenester i Nav § 30 (kvalifiseringsprogrammets innhold)
 • Lov om sosiale tjenester i Nav § 4 (krav til forsvarlighet)
 • Lov om sosiale tjenester i Nav § 5 (internkontroll)
 • Forskrift om internkontroll for kommunen i Nav §§ 4 og 5.
 • Forskrift om kvalifiseringsprogram og stønad § 1 og 2.

4. Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 16 saksmapper; deltakere i Kvalifiseringsprogram

Elverum kommune hadde på tilsynstidspunktet 30 deltakere i kvalifiseringsprogram. Saksmappene for alle 30 deltakere ble lagt frem for tilsynsmyndighetene. Utvalget på 16 saker ble gjort ved tilfeldig utvalg av tilsynsmyndighetene.

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn
 • Elverum kommunes oversendelse av oversikt over deltakere i kvalifiseringsprogram

5. Deltakere ved tilsynet

Rådmann, Nav- leder, avdelingsleder med ansvar for kvalifiseringsprogram samt 2 veiledere som jobbet med kvalifiseringsprogram deltok på åpnings- og sluttmøtet.

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Seksjonssjef Solveig Hansen, revisjonsleder
Seniorrådgiver Marit Skjerven Amlien, revisor