Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte tilsyn med Askøy kommune 27. og 28. mai 2014.

I dette tilsynet har oppmerksomheten vært rettet mot om kommunen sikrer at forholdene blir tilrettelagt for tjenesteyting til personer med , jf. helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9.

Under tilsynet hadde vi et særlig fokus på om det er gitt nødvendig veiledning og opplæring for ansatte i reglene om bruk av tvang.

Ved tilsynet ble det ikke avdekket forhold som er i strid med krav i helse- og omsorgslovgivingen.

Torill Vebenstad Birthe
Revisjonsleder

Lill Christiansen
Revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Askøy kommune i perioden 27. - 28. mai 2014. Tilsynet inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomheten som Fylkesmannen i Hordaland gjennomfører dette året.

Fylkesmannen har fullmakt til å føre tilsyn med helse- og omsorgstjenester etter lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten § 2.

Formålet med tilsynet er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

Tilsynet ble utført som systemrevisjon. En systemrevisjon gjennomføres ved gransking av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser. Samtidig ble det gjennomført stedlig tilsyn med tiltak om bruk av tvang og makt etter § 9-5, tredje avsnitt, overfor to personer med utviklingshemming. Rapporter fra disse tilsynene er ikke offentlig og vil bli sendt i egne brev.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten

Tjenester til personer med psykisk utviklingshemming i Askøy kommune er organisert i Fagavdeling Individ og Levekår, med fagsjef i avdelingen som overordnet faglig ansvarlig for kapittel 9.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Melding om tilsyn ble sendt ut 10.3.2014. Oversikt over dokumenter virksomheten har sendt over i forbindelse med tilsynet, er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Program ble sendt på e-post 8.5.2014

Åpningsmøte ble holdt 27.5.2014.

Intervju: 7 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under tilsynet, er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble holdt 28.5.2014.

4. Hva tilsynet omfattet

I dette tilsynet har oppmerksomheten vært rettet mot om kommunen sikrer at forholdene blir tilrettelagt for tjenesteyting til personer med psykisk utviklingshemming med minst mulig bruk av tvang og makt, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 9-4.

Tilsynet omfattet følgende område:

 • Om kommunen sikrer at personer med psykisk utviklingshemming mottar tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2, nr. 6, bokstav a-d i samsvar med reglene i helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9.

5. Funn

Ved tilsynet ble det ikke avdekket forhold som er i strid med krav i helse- og omsorgslovgivingen.

Tilsynsmyndigheten har for øvrig merket seg.

Det gis opplæring i reglene i kapittel 9. Regelverket er jevnlig tema på møter og avdelingen har fokus på andre løsninger. Bruk av tvang blir skriftliggjort og der er rutiner for å kontrollere at protokoller er ført.

6. Regelverk

LOV 2011-06-24 nr 30: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester LOV 1967-02-10 : Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker

LOV 1999-07-02 nr 63: Lov om pasient- og brukerrettigheter

LOV 1984-03-30 nr 15: Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten FOR 2002-12-20 nr 1731: Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten

7. Dokumentunderlag

Dokumentasjon fra virksomheten knyttet til den daglige driften og andre viktige forhold som ble sendt over da revisjonen ble forberedt:

 • Organisasjonskart
 • Oversikt over tjenestesteder av 1.1.2014
 • Delegasjoner datert 4.7.2013, 25.3.2014 og 28.3.2014
 • Organisasjonsplan for fagavdeling Helse og omsorg og Individ og levekår for årene 2014 - 2016
 • Veien til vedtak etter kapittel 9 i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m – intern prosedyre for Askøy kommune
 • Funksjonsbeskrivelser
 • Oversikt over kurs og opplæring kapittel 9 og TMV, MHUA
 • Invitasjon Fagdag Individ og levekår 5.5.2014
 • Meldinger om skader på ansatte/tjenestemottakere - u.off

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen i Hordaland:

 • Melding om tilsyn ble sendt i brev 10.3.2014.
 • Dokumentasjon fra Askøy kommune, e-post av 9.4.2014 med vedlegg og brev mottatt
 • 14.4. 2014 med vedlegg unntatt offentlighet.
 • E-post fra Fylkesmannen av 8.5.2014, vedlagt program for tilsynet.

8. Deltakere ved tilsynet

Tabellen under gir en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra Fylkesmannen deltok:
Birthe Lill Christiansen, seniorrådgiver
Ørjan Moldestad, rådgiver
Torill Vebenstad, seniorrådgiver