Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte tilsyn med Bergen kommune 16. og 17. juni 2014.

I dette tilsynet har oppmerksomheten vært rettet mot om kommunen sikrer at forholdene blir tilrettelagt for tjenesteyting til personer med psykisk utviklingshemming med minst mulig bruk av tvang og makt, jf. helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9.

Under tilsynet hadde vi et særlig fokus på om det er gitt nødvendig veiledning og opplæring for ansatte i reglene om bruk av tvang.

Ved tilsynet ble det ikke avdekket forhold som er i strid med krav i helse- og omsorgslovgivingen.

Torill Vebenstad
Revisjonsleder 

Birthe Lill Christiansen
Revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Bergen kommune i perioden 16. - 17. juni 2014. Tilsynet inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomheten som Fylkesmannen i Hordaland gjennomfører dette året.

Fylkesmannen har fullmakt til å føre tilsyn med helse- og omsorgstenester etter lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten § 2.

Formålet med tilsynet er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

Tilsynet ble utført som systemrevisjon. En systemrevisjon gjennomføres ved gransking av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser. Samtidig ble det gjennomført stedlig tilsyn med tiltak om bruk av tvang og makt etter § 9-5, tredje avsnitt, overfor to personer med utviklingshemming. Rapporter fra disse tilsynene er ikke offentlig og vil bli sendt i egne brev.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten

Tjenester til personer med psykisk utviklingshemming i Bergen kommune er organisert i Etat for tjenester til utviklingshemmede. Botjenesten i Fana er en av 14 resultatenheter i etaten. Det overordnede faglige ansvaret for kapittel 9 er lagt til enhetsleder.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Melding om tilsyn ble sendt ut 18.3.2014. Oversikt over dokumenter virksomheten har sendt over i forbindelse med tilsynet, er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Program ble sendt på e-post 2.6.2014

Åpningsmøte ble holdt 16.6.2014.

Intervju: 8 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under tilsynet, er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble holdt 17.6.2014.

4. Hva tilsynet omfattet

 dette tilsynet har oppmerksomheten vært rettet mot om kommunen sikrer at forholdene blir tilrettelagt for tjenesteyting til personer med psykisk utviklingshemming med minst mulig bruk av tvang og makt, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 9-4.

Tilsynet omfattet følgende område:

Om kommunen sikrer at personer med psykisk utviklingshemming mottar tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2, nr. 6, bokstav a-d i samsvar med reglene i helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9.

5. Funn

Ved tilsynet ble det ikke avdekket forhold som er i strid med krav i helse- og omsorgslovgivingen.

Tilsynsmyndigheten har for øvrig merket seg.

Det gis opplæring i reglene i kapittel 9. Regelverket er jevnlig tema på møter og avdelingen har fokus på andre løsninger.

Opplæringen i reglene i kapittel 9 til støttekontakter er, etter evaluering, tilpasset deres rolle og funksjon, og der gjøres vurderinger i den enkelte sak om støttekontakt er «rette» tilbudet.

6. Regelverk

LOV 2011-06-24 nr 30: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester LOV 1967-02-10 : Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker

LOV 1999-07-02 nr 63: Lov om pasient- og brukerrettigheter

LOV 1984-03-30 nr 15: Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten FOR 2002-12-20 nr 1731: Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten

7. Dokumentunderlag

Dokumentasjon fra virksomheten knyttet til den daglige driften og andre viktige forhold som ble sendt over da revisjonen ble forberedt:

 • Organisasjonskart, datert 21.3.2014
 • Rutinehåndbok m/ansvarslinjer (kommunenes saksbehandling § 9-7), datert april 2013
 • Kompetanseplan 2013 – 2014, Fana botjenester
 • Interne tilsynsrapporter for 2013

Dokumentasjon mottatt under tilsynet:

 • Informasjonsskriv «Velkommen til deg som støttekontakt», datert 30.5.2013

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen i Hordaland:

 • Melding om tilsyn ble sendt i brev 18.3.2014.
 • Dokumentasjon fra Bergen kommune, e-post av 2.5.2014 med vedlegg.
 • E-post fra Fylkesmannen av 2.6.2014, vedlagt program for tilsynet.

8. Deltakere ved tilsynet

Tabellen under gir en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra Fylkesmannen deltok:
Birthe Lill Christiansen, seniorrådgiver
Marta Havre, rådgiver
Torill Vebenstad, seniorrådgiver