Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

1. Sammendrag

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte tilsyn med BOenheten Bergen 27. mars 2014.

Ved tilsynet undersøkte vi hvordan institusjonen gjennom sin styring sørger for at beboerne får forsvarlig omsorg og behandling. Vi så på om det foreligger en overordnet plan for institusjonen og at opphold gjennomføres planmessig, i tråd med barnevernstjenestens formål med plasseringen og i samsvar med beboerens alder og modenhet. Vi undersøkte videre om institusjonen ivaretar krav til beboernes medvirkning og at den enkeltes personlige integritet blir ivaretatt.

Det ble ikke gitt avvik under tilsynet.

Bergen, 1. april 2014

Hilde Ordemann
tilsynsleder

Ivar Skjolden
revisor

 

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrifter.

2. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved BOenheten Bergen 27. mars 2014. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannen sin planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn i barnevernsloven § § 2-3 b og 5-7. Tilsynsansvaret er presisert i tilsynsforskriften §§ 2 og 7 hvor det blant annet fremgår at tilsynets formål er å påse at barna får forsvarlig og respektfull omsorg og behandling.

Formålet med tilsynet er å vurdere om virksomheten tar hånd om ulike krav i lovgivningen gjennom internkontrollen sin.

Tilsynet omfatter institusjonen sin ivaretakelse av ansvaret for at utredningsopphold er forsvarlige.

Tilsynet ble utført som systemrevisjon. En systemrevisjon blir gjennomført ved å granske dokument, ved intervju og andre undersøkelser.

Rapporten handler om avvik som er avdekket under tilsynet og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av det arbeidet virksomheten har gjort innenfor de områdene som tilsynet omfattet. Avvik dreier seg om at krav som er gitt i eller i tråd med lov eller forskrift, ikke er oppfylte.

3. Omtale av virksomheten

Boenheten er en privat barnevernsinstitusjon med hovedkontor i Oslo. Institusjonen består av to avdelinger, BOenheten Oslo og BOenheten Bergen. Avdelingen i Bergen er godkjent for inntil syv ungdommer i alderen 16-20 år plassert etter barnevernsloven §§ 4-4, 4-12 og 4-26. Ungdommene i Bergen bor i egne leiligheter i en bygård med oppfølging fra personal døgnet rundt. Metoden institusjonen arbeider etter legger ikke opp til fellesskap mellom ungdommene, men det legges opp til et tett samarbeid med ungdommene sitt nettverk.

4. Gjennomføring

Tilsynet omfattet følgende aktiviteter:

Melding om tilsyn ble sendt ut 6. februar 2014. Oversikt over dokumenter som virksomheten har sendt over i forbindelse med tilsynet, er gitt i kapitlet Dokumentunderlag. Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under tilsynet, er gitt i kapitlet Dokumentunderlag. Det ble tilsynsdagen gjennomført intervjuer, åpnings- og sluttmøte.

5. Hva tilsynet omfattet

Ved tilsynet undersøkte vi hvordan institusjonen gjennom sin styri,ng sørger for at ungdommer som er plassert på institusjonen får forsvarlig omsorg og behandling. Vi så på at det foreligger en overordnet plan for opphold og at enkeltopphold gjennomføres i tråd med forutsetninger for plasseringen som fremgår av barnevernstjenestens vedtak og planer. Vi undersøkte om institusjonen ivaretar krav til beboernes medvirkning og at den enkeltes personlige integritet blir ivaretatt.

6. Funn

Ved tilsynet ble det ikke avdekket forhold som er i strid med krav i barnevernslovgivningen.

7. Regelverk

 • FNs barnekonvensjon om barns rettigheter av 20. november 1989
 • Lov om barnevernstjenester av 17.juli 1992 nr. 100
 • Forskrift om tilsyn med barn i barnevernsinstitusjoner av 11. desember 2003 nr. 1564
 • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barnevernsinstitusjon av 15. november 2011 nr. 1103

8. Dokumentunderlag

Dokumentasjon fra virksomheten knyttet til den daglige driften og andre viktige forhold som ble sent over ved forberedelsen av tilsynet:

 • Organisjonskart
 • Institusjonsplan
 • Stillingsbeskrivelse Vaktleder
 • Kompetanseplan
 • Kartleggingsverktøy til bruk ved inntak
 • Kartleggingsprosedyre
 • Mal for handlingsplan
 • Rutiner for institusjonen
 • Oversikt over ansatte med deres kompetanse

9. Deltakere ved tilsynet

Tabellen under gir en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra Fylkesmannen deltok:
Ivar Skjolden og Hilde Ordemann, tilsynsleder