Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

1. Sammendrag

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte tilsyn med Skjoldvegen barnevernsenter  10. april 2014.

Ved tilsynet undersøkte vi hvordan institusjonen gjennom sin styring sørger for at beboerne får forsvarlig omsorg og behandling. Vi så på om det foreligger en overordnet plan for institusjonen og at opphold gjennomføres planmessig, i tråd med barnevernstjenestens  formål med plasseringen og i samsvar med beboerens alder og modenhet. Vi undersøkte videre om institusjonen ivaretar krav til beboernes medvirkning og at den enkeltes personlige integritet blir ivaretatt.

Det ble ikke gitt avvik under tilsynet.

Bergen,  23.5.2014

Vibeke Herskedal
tilsynsleder

Randi Alme Flataker
revisor

 

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrifter.

2. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Skjoldvegen barnevernsenter  10. april 2014. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannen sin planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn i barnevernsloven § § 2-3 b og 5-7. Tilsynsansvaret er presisert i tilsynsforskriften  §§ 2 og 7 hvor det blant annet fremgår at tilsynets formål er å påse at barna fa'r forsvarlig og respektfull omsorg og behandling.

Formålet med tilsynet er å vurdere om virksomheten tar hånd om ulike krav i lovgivningen gjennom internkontrollen sin.

Tilsynet ble utført som systemrevisjon. En systemrevisjon blir gjennomført ved å granske dokument, ved intervju og andre undersøkelser.

Rapporten handler om avvik som er avdekket under tilsynet og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av det arbeidet virksomheten har gjort innenfor de områdene som tilsynet omfattet. Avvik dreier seg om at krav som er gitt i eller i tråd med lov eller forskrift, ikke er oppfylte.

3. Omtale av virksomheten

Skjoldvegen Barnevernsenter er en institusjon for barn og unge i alderen fra 9-18 år. Den består av fire avdelinger; Avdeling Hovedhus, avdeling Vestre Skjoldlia, avdeling Særtiltak nr. 35 og avdeling Bjørnen. Det er to avdelingsledere i tiltaket, en for Hovedhuset med botrening og en for de andre avdelingene. Hovedhuset og Vestre Skjoldlia er godkjent for plasseringer etter barnevernlova §§ 4-4, 5. ledd og 4-12. Særtiltaket i nr. 35 er godkjent for plassering etter barnevernlova § 4-12.  Avdeling Bjørnen er ikke formelt godkjent, men Bufetat region vest skal ha godkjent tiltaket muntlig inntil 6 måneder fra plassering.

3. Gjennomføring

Tilsynet omfattet følgende aktiviteter:

Melding om tilsyn ble sendt ut 10. februar 2014. Oversikt over dokumenter som virksomheten har sendt over i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag. Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Tilsynsdagen ble det gjennomført intervjuer, åpnings- og sluttmøte.

4. Hva tilsynet omfattet

Ved tilsynet undersøkte vi hvordan institusjonen gjennom sin styring sørger for at ungdommer som er plassert på institusjonen får forsvarlig omsorg og behandling. Vi så at det foreligger en overordnet plan for opphold og at enkeltopphold gjennomføres i tråd med forutsetninger for plasseringen som fremgår av barnevernstjenestens  vedtak og planer. Vi undersøkte om institusjonen ivaretar krav til beboernes medvirkning og at den enkeltes personlige integritet blir ivaretatt.

5. Funn

Ved tilsynet ble det ikke avdekket forhold som er i strid med krav i barnevernslovgivningen.

6. Regelverk

 • FNs barnekonvensjon om barns rettigheter av 20. november 1989
 • Lov om barnevernstjenester av 17.juli 1992 m. 100
 • Forskrift om tilsyn med barn i barnevernsinstitusjoner  av 11. desember 2003 m. 1564
 • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barnevernsinstitusjon  av 15. november 2011 m. 1103

7. Dokumentunderlag

Dokumentasjon fra virksomheten knyttet til den daglige driften og andre viktige forhold som ble sent over ved forberedelsen av tilsynet:

 • Organisasjonskart
 • Målstyrt Miljøterapi - en håndbok
 • Målstyrt Miljøterapi -Mal for ukerapport
 • Fagmodell inntak -prosedyrer og rutiner
 • Fra ny institusjonsplan - Møtestruktur
 • Notat Fagutvikling Skjoldvegen barnevernsenter  2014
 • Stillingsbeskrivelser

Dokumentasjon som ble lagt frem og gjennomgått på tilsynsdagen:

 • Saksmapper fra Hovedhuset og botreningen -(6 mapper)
 • Tilgang til og stikkprøver i elektronisk saksbehandlersystem

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen i Hordaland:

 • E-poster med planlegging og avtaler knyttet til gjennomføring av tilsynet, program for tilsynet og hvilke saksmapper vi ønsket å gjennomgå

8. Deltakere ved tilsynet

Tabellen under gir en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra Fylkesmannen deltok:
Randi Alme Flataker, Marianne Skjolden og Vibeke Herskedal, tilsynsleder