Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte tilsyn med Bjørgvin ungdomssenter 26. og 30. januar 2015.

Ved tilsynet undersøkte vi hvordan institusjonen gjennom sin styring sørger for at beboerne får forsvarlig omsorg og behandling. Vi undersøkte om det foreligger en overordnet plan for institusjonen og at opphold gjennomføres planmessig, i tråd med barnevernstjenestens  formål med plasseringen og i samsvar med beboerens alder og modenhet. Vi undersøkte videre om institusjonen ivaretar krav til beboernes medvirkning og at den enkeltes personlige integritet blir ivaretatt.

Det ble ikke gitt avvik under tilsynet.

Bergen, 6. februar 2015

Hilde Ordemann
tilsynsleder

Marianne Hammer
revisor

 

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrifter.

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Bjørgvin Ungdomssenter  26. og 30. januar 2015. Revisjonen inngår som en del av fylkesmannen sin planlagte tilsynsvirksomhet  i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn i barnevernsloven § § 2-3 b og 5-7. Tilsynsansvaret er presisert i tilsynsforskriften §§ 2, 7 og 8 hvor det blant annet :fremgår at tilsynets formål er å påse at barna får forsvarlig og respektfull omsorg og behandling.

Formålet med tilsynet er å vurdere om virksomheten tar hånd om ulike krav i lovgivningen gjennom sin styring.

Tilsynet ble utført som systemrevisjon. En systemrevisjon blir gjennomført ved å granske dokument, ved intervju og andre undersøkelser.

Rapporten handler om avvik som er avdekket under tilsynet og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av det arbeidet virksomheten har gjort innenfor de områdene som tilsynet omfattet. Avvik dreier seg om at krav som er gitt i eller i tråd med lov eller forskrift, ikke er oppfylte.

2. Omtale av virksomheten

Bjørgvin Ungdomssenter består av to avdelinger, Bønesstølen og Bønesskogen. Til avdeling Bønesstølen ligger enheten Huset. Hver avdeling har fire plasser, i tillegg en plass ved Huset. Institusjonen er godkjent for plasseringer i medhold av barnevernloven  §§ 4-12, 4-24 og 4-26. Grunnlag for plassering ved institusjonen er alvorlig og vedvarende rusproblematikk.

3. Gjennomføring

Tilsynet omfattet følgende aktiviteter:

Melding om tilsyn ble sendt ut 6. oktober. Tilsynet skulle vært gjennomført 19. november 2014. På bakgrunn av at datoen ikke passet for institusjonen, og vanskeligheter med å finne ny dato i 2014, ble tilsynet utsatt til januar 2015. Oversikt over dokumenter som virksomheten har sendt over i forbindelse med tilsynet og oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under tilsynet, er gitt i kapitlet Dokumentunderlag. Det ble gjennomført åpningsmøte og intervjuer 26. januar, sluttmøte ble gjennomført 30. januar.

4. Hva tilsynet omfattet

Ved tilsynet undersøkte vi hvordan institusjonen gjennom sin styring sørger for at ungdommer som er plassert der får forsvarlig omsorg og behandling. Vi så på om det foreligger en overordnet plan for institusjonen. Videre undersøkte vi om institusjonen gjennom sin styring sørger for at oppholdet til den enkelte beboer blir gjennomført i samsvar med de forutsetninger for plasseringen som fremgår av barnevernstjenestens vedtak og planer. Vi så i tillegg på om planer for den enkeltes opphold ble justert og endret i samsvar med utviklingen og om institusjonen i nødvendig utstrekning samarbeidet med barnevernstjenesten om dette. Vi undersøkte videre om institusjonen ivaretar krav til beboernes medvirkning og at den enkeltes personlige integritet blir ivaretatt.

5. Funn

Ved tilsynet ble det ikke avdekket forhold som er i strid med krav i barnevernslovgivningen.

6. Regelverk

 • FNs barnekonvensjon  om barns rettigheter av 20. november  1989
 • Lov om barnevernstjenester av 17.juli 1992 nr. 100
 • Forskrift om tilsyn med barn i barnevernsinstitusjoner  av 11. desember 2003 nr. 1564
 • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barnevernsinstitusjon  av 15. november 2011 nr. 1103

7. Dokumentunderlag

Dokumentasjon fra virksomheten knyttet til den daglige driften og andre viktige forhold som ble sent over ved forberedelsen av tilsynet:

 • Organisasjonskart
 • Institusjonsplan
 • Stillingsbeskrivelse leder
 • Stillingsbeskrivelse Miljøterapeut/Miljøarbeider
 • Kompetanseplan/Opplæringsplan
 • Opplæringsskjema
 • Kvalitetssikring for opphold
 • Mal for handlingsplan
 • Prosedyre for handlingsplan
 • Prosedyre for opphold
 • Kartleggingsskjema
 • Prosedyre for fysisk grensesetting
 • Prosedyre for beboers rettigheter
 • Prosedyre for vern om beboers personlige integritet
 • Prosedyre for ansvarsgruppemøte

8. Deltakere ved tilsynet

Tabellen under gir en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra Fylkesmannen deltok:
Bente Cecilie Foss, Marianne Hammer og Hilde Ordemann, tilsynsleder