Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte tilsyn med Region Vest senter for foreldre og barn, Avdeling Sudmannske 19. januar 2016.

Ved tilsynet undersøkte vi hvordan institusjonen gjennom sin styring sørger for at opphold er forsvarlig. Vi undersøkte om det foreligger en overordnet plan for institusjonen og at opphold gjennomføres planmessig, i tråd med barnevernstjenestens formål med oppholdet og i samsvar med familiens rett til privatliv. Vi undersøkte videre om institusjonen ivaretar krav til beboernes medvirkning og at den enkeltes personlige integritet blir ivaretatt.

Det ble ikke gitt avvik under tilsynet.

Bergen, 21. januar 2016

Hilde Ordemann
tilsynsleder

Marianne Kjelby
revisor

 

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrifter.

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Avdeling Sudmannske, Region Vest senter for foreldre og barn 19. januar 2016. Revisjonen inngår som en del av fylkesmannen sin planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn i barnevernsloven § § 2-3 b og 5-7. Tilsynsansvaret er presisert i forskrift for sentre for foreldre og barn kapittel 5 hvor det blant annet fremgår at tilsynets formål er å påse at lover og regelverk blir fulgt, og at beboerne får et faglig forsvarlig og likeverdig tilbud.

Tilsynet ble utført som systemrevisjon. En systemrevisjon blir gjennomført ved å granske dokument, ved intervju og andre undersøkelser.

Rapporten handler om avvik som er avdekket under tilsynet og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av det arbeidet virksomheten har gjort innenfor de områdene som tilsynet omfattet. Avvik dreier seg om at krav som er gitt i eller i tråd med lov eller forskrift, ikke er oppfylte.

2. Omtale av virksomheten

Region Vest senter for familie og barn består av tre avdelinger, Førde, Stavanger og Sudmannske. Sistnevnte avdeling er lokalisert i Hordaland. Denne organiseringen er ny fra i sommer. Sudmannske har i påvente av avklaring av organiseringen har lavere belegg, fem plasser, enn det senteret er godkjent for som er ni plasser. Senteret har 1 ½ psykologstilling i stillingsplanen, men på bakgrunn av omorganisering har bare den ene stillingen vært besatt i år. For tiden er sentre for foreldre og barn på landsbasis i en prosess der arkivering skal avklares.

3. Gjennomføring

Tilsynet omfattet følgende aktiviteter:

Melding om tilsynble sendt ut 26. oktober 2015, tilsynet skulle vært gjennomført i desember 2015. På bakgrunn av at datoen ikke passet for institusjonen og vanskeligheter med å finne ny dato i 2015, ble tilsynet utsatt til januar 2016. Oversikt over dokumenter som virksomheten har sendt over i forbindelse med tilsynet og oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under tilsynet, er gitt i kapitlet Dokumentunderlag. Det ble gjennomført intervjuer, åpnings- og sluttmøte 19. januar.

4. Hva tilsynet omfattet

Ved tilsynet undersøkte vi hvordan institusjonen gjennom sin styring sørger for at opphold for familier er forsvarlig. Vi så på om det foreligger en overordnet plan for institusjonen. Videre undersøkte vi om institusjonen gjennom sin styring sørger for at oppholdet til den enkelte familie blir gjennomført i samsvar med barnevernstjenestens forutsetning. Vi så i tillegg på om planer for opphold ble justert og endret i samsvar med utviklingen og om institusjonen i nødvendig utstrekning samarbeidet med barnevernstjenesten om dette. Vi undersøkte videre om institusjonen ivaretar krav til beboernes medvirkning og at den enkeltes personlige integritet blir ivaretatt.

5. Funn

Ved tilsynet ble det ikke avdekket forhold som er i strid med krav i barnevernslovgivningen.

6. Regelverk

  • Lov om barnevernstjenester av 17. juli 1992 nr. 100
  • Forskrift om sentre for foreldre og barn av 11. november 2010 nr. 1479

7. Dokumentunderlag

Dokumentasjon fra virksomheten knyttet til den daglige driften og andre viktige forhold som ble sent over ved forberedelsen av tilsynet:

  • Institusjonsplan 
  • Organisasjonskart Region Vest senter for foreldre og barn
  • Organisasjonskart Bufetat Region Vest, Barn og familier
  • Kompetanseplan/Opplæringsplan
  • Liste over ansatte avdeling Sudmannske
  • Oppholdskontrakt
  • Liste med oversikt over opphold siste år
  • Oversikt over kartleggingsverktøy

Vi gikk gjennom enkeltsaker der familien har opphold på senteret under tilsynet. De øvrige sakene vi ønsket å undersøke, fikk vi ikke tilgang til i sakssystemet.

8. Deltakere ved tilsynet

Tabellen under gir en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra Fylkesmannen deltok:
Marianne Kjelby, Silje Haaskjold-Sætre og Hilde Ordemann, tilsynsleder