Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Samandrag

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte tilsyn med Øygarden kommune 14. og 15. november 2017.

Tema for tilsynet var om kommunen sikrar at det blir lagt til rette for tenesteyting til personar med utviklingshemming med minst mogleg bruk av tvang og makt, jamfør helse- og omsorgs- tenestelova kapittel 9.

Det blei ikkje avdekka brot på krav i lov og forskrift.

Ørjan Moldestad
revisjonsleiar

Birthe Lill Christiansen
revisor

 

 

1. Innleiing

Rapporten er utarbeidd etter tilsyn med Øygarden kommune 14. og 15. november 2017. Tilsynet er ein del av den planlagde tilsynsverksemda hos Fylkesmannen i Hordaland dette året.

Fylkesmannen i Hordaland har fullmakt til å føre tilsyn med helse- og omsorgstenester etter lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten § 2.

Formålet med tilsynet er å vurdere om kommunen tek hand om ulike krav i lovgivinga gjennom si leiing og kvalitetsforbetring. Ved tilsynet undersøkte vi:

 • Kva tiltak kommunen har for å avdekkje, rette opp og førebyggje brot på lovgivinga innanfor dei tema tilsynet omfattar
 • Om tiltaka blir følgde opp i praksis og om nødvendig korrigerte
 • Om tiltaka er gode nok for å sikre at lovgivinga blir følgd

Tilsynet blei utført som systemrevisjon. Ein systemrevisjon blir gjennomført ved å granske dokument, ved intervju og andre undersøkingar.

Rapporten handlar om funn som er avdekka under tilsynet og gir derfor inga fullstendig tilstandsvurdering av det arbeidet kommunen har gjort innanfor dei områda som tilsynet omfatta.

 • Avvik dreier seg om at krav som er gitt i eller i tråd med lov eller forskrift, ikkje er oppfylte

2. Omtale av verksemda - spesielle forhold

Rådmannen styrer tenesta i line til kommunalsjef helse og omsorg, og vidare til einingsleiar for pleie og omsorg som er overordna fagleg ansvarleg for kapittel 9. Det blir ytt tenester til menneske med utviklingshemming ved Ternholmsenteret, som består av bufellesskapa Utsikten, Ternholmtunet og Veslevarden i tillegg til dagsenter, avlastning og barnebustad. Ternholmsenteret blir leia av fagleiar. Kommunen gir tenester til totalt 10 personar med utviklingshemming.

3. Gjennomføring

Tilsynet omfatta følgjande aktivitetar:

Melding om tilsyn blei sendt 12. september 2017.

Program blei sendt på e-post 8. november 2017, og justert etter ønskje frå kommunen 10. november 2017.

Opningsmøte blei halde 14. november 2017.

Intervju: Ni personar blei intervjua.

Sluttmøte blei halde 15. november 2017.

Vi snakka med ein tenestemottakar i samband med tilsynet.

Oversikt over dokumentasjon som blei gjennomgått under tilsynet er gitt i kapittel 8.

Oversikt over deltakarar ved tilsynet er gitt i kapittel 9.

4. Kva tilsynet omfatta

Tilsynet har undersøkt om kommunen utførar, styrar og forbetrar tenesteyting til personar med utviklingshemming slik at:

- Den skjer med minst mogleg bruk av tvang og makt.

- Naudsynt bruk av tvang og makt skjer i samsvar med reglane i helse- og omsorgstenestelova kapittel 9.

Under tilsynet hadde vi eit særskild fokus på om det er gitt naudsynt rettleiing og opplæring til tilsette i reglane om bruk av tvang og makt.

5. Funn

Ved tilsynet blei det ikkje avdekka brot på krav i lov og forskrift.

6. Regelverk

 • Lov av 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten
 • Lov av 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter
 • Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker
 • Forskrift av 28. oktober 2016 nr. 1250 om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

7. Vurdering av styringssystemet i verksemda

Fordeling av ansvar og mynde er kjend. Tilsette kan få fagleg oppdatering og det blir gitt opplæring om reglane i kapittel 9. Det er møteplassar for diskusjon av faglege og etiske utfordringar, der også problemstillingar opp mot bruk av tvang, andre løysingar til tvang og dei einskilde bebuarane blir diskutert.

Leiinga følgjer opp tenesta med regelmessige møter og rapporteringar. Dei deltek i møter og diskusjonar, samlar trådar og tek avgjerder når det er naudsynt. Leiinga har identifisert sårbare områder i tenesta og jobbar med tiltak i høve desse.

8. Dokumentunderlag

Dokumentasjon frå Øygarden kommune som er lagd til grunn for tilsynet:

 • Organisasjonskart for kommunen.
 • Oversikt over tenestestader der det blir ytt tenester til personar med utviklingshemming.
 • Oversikt over tilsette i ved Ternholmsenteret.
 • Målekort for Ternholmsenteret 2015 – 2017.
 • Årshjul 2017 for primærkontaktar.
 • Oversikt over arbeidsoppgåver for primærkontaktar iverksett 20.05.2015.
 • Kompetanseplan for Pleie og omsorg 2016 – 2018.
 • Administrativt delegasjonsreglement datert 09.07.2010.
 • Oversikt over vedtaksmynde etter helse- og omsorgstenestelova kapittel 9 datert januar 2017.
 • Rutinar ved opplæring av tilsette.
 • Prosedyrar for handsaming av vedtak etter helse- og omsorgstenestelova kapittel 9.
 • Stillingsomtalar for einingsleiar, fagleiar og koordinerande miljøterapeut.

Dokumentasjon som blei lagt frem under tilsynet:

 • Oversikt over avviksmeldingar for 3. kvartal 2017.
 • Driftsrapport for pleie og omsorg datert 05.04.2017.

Korrespondanse mellom verksemda og Fylkesmannen i Hordaland:

 • Melding frå Fylkesmannen om tilsyn sendt 12. september 2017
 • E-post frå kommunen med informasjon om kontaktperson sendt 20. september 2017
 • Dokumentasjon frå kommunen motteke 13. oktober, 31. oktober og 9. november 2017.
 • E-post frå Fylkesmannen 8. november 2017, vedlagt program for tilsynet
 • Ikkje offentleg, jf offl § 13 jf fvl § 13: Saksutgreiingar og vedtak om tildeling av tenester

9. Deltakarar ved tilsynet

Tabellen under gir ei oversikt over deltakarane på opningsmøte og sluttmøte, og over kva personar som blei intervjua.

Ikkje publisert her

Frå Fylkesmannen deltok:
Birthe Lill Christiansen, seniorrådgjevar
Torill Vebenstad, seniorrådgjevar
Ørjan Moldestad, seniorrådgjevar