Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik som ble påpekt innen de reviderte områdene. Tilsynet omfattet følgende områder:

 • om pasienten sin samtykkekompetanse er vurdert
 • bruk av tvungen helsehjelp
 • om det er fattet vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Under tilsynet ble det avdekket et avvik:

Molde kommune sikrer ikke at det alltid blir fattet vedtak med hjemmel i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A når det ytes somatisk helsehjelp mot pasientens vilje

Dato: 15.12.2014

Aase Årsbog Dyrset
revisjonsleder

Sverre Veiset
revisor

Thomas Sørflaten
revisor

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter uanmeldt tilsyn ved Råkhaugen omsorgssenter i Molde kommune, den 27. november 2014. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helse- og omsorgstjenester etter lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. § 2 og lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 5-9

Formålet med tilsynet er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • pasienten sin samtykkekompetanse er vurdert
 • bruk av tvungen helsehjelp
 • det er fattet vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Uanmeldt tilsyn er en form for stikkprøve med begrenset varighet. Uanmeldt tilsyn medfører at virksomheten ikke har hatt anledning til å tilrettelegge gjennomføringen av tilsynet. Personellet som er til stede vil ha sine daglige oppgaver å ivareta overfor pasientene. Det uanmeldte tilsynet ble gjennomført med samtaler og befaring.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Råkhaugen omsorgssenter har 32 sykehjemsplasser, fordelt på fire avdelinger, med åtte pasienter på hver avdeling. Alle de 32 plassene er forbeholdt pasienter med demens. I tillegg er det dagplasser for personer med demens med rundt 15 brukere pr dag.

3. Gjennomføring

Det uanmeldte tilsynet ble varslet om lag 30 minutter før ankomst, via telefon til leder ved Råkhaugen omsorgssenter, Kristin Eidem. Hun orienterte rådmannen og ansatte ved omsorgssenteret.

Varsel om tilsyn ble levert til Kristin Eidem, og gjennomgått sammen med henne.

Tilsynsteamet fikk en orientering om status innenfor området for tilsynet. Det ble orientert om at de aller fleste ansatte har gjennomført Demensomsorgens ABC, trinn 1,2 og 3. I tillegg har fem ansatte tatt Marte Meo praktikerutdanning, og en ansatt tar Marte Meo veilederutdanning.

Tre ansatte har deltatt i Fylkesmannens opplæring om Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A.

Tilsynsteamet snakket med:

 • Leder ved Råkhaugen omsorgssenter Kristin Eidem
 • Avdelingssykepleier avd. A2 og A3 Ranja Silnes
 • Hjelpepleier May Janne Risan
 • Helsefagarbeider Renate Husøy
 • Sykepleier Hilde Øvstedal

Tilsynsteamet kontrollerte dører i tre avdelinger for å sjekke tilgjengelighet. I tillegg ble port ut fra sansehage kontrollert.

Avslutningsvis oppsummerte tilsynsteamet sine funn og meddelte disse til leder ved Råkhaugen omsorgssenter Kristin Eidem.

4. Funn

Avvik:

Molde kommune sikrer ikke at det alltid blir fattet vedtak med hjemmel i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A når det ytes somatisk helsehjelp mot pasientens vilje

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Pasient- og brukerrettighetsloven § 4A-3 sammenholdt med § 4A-5
 • Internkontrollforskriften § 4
 • Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1

Avviket bygger på følgende:

 • Dører i avdelingene som fører til fellesgang og dører ut til sansehage er låst med kodelås. Kodelås er montert omlag 1 meter fra døra, der rett kode må angis for å kunne åpne døra
 • Port ut fra sansehage er låst. Låseanordningen som er benyttet er komplisert og det er vanskelig for beboerne å åpne denne
 • Det blir benyttet tvang for å få gjennomført tannpuss/tannpleie ved inn-/utsetting av tannprotese

Kommentar:

Formålet med pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A er å sikre nødvendig helsehjelp til aktuell pasientgruppe. Regelverket skal i tillegg forebygge og redusere bruken av tvang gjennom særskilte saksbehandlingsregler og regler om overprøving og kontroll.

Mangler pasienten samtykkekompetanse, og pasienten gir utrykk for motstand mot tiltaket, skal helsetjenesten etter pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3 annet ledd fatte tvangsvedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A, dersom øvrige vilkår for dette er oppfylt.

Det å gi helsehjelp til pasienter som motsetter seg helsehjelpen er et alvorlig inngrep i deres selvbestemmelsesrett. For å ivareta pasientens rettssikkerhet er det derfor viktig at det faktisk fattes vedtak om tvungen helsehjelp og at vedtakene er så grundige som mulig.

5. Regelverk

 • Lov av 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m.
 • Lov av 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v.
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter

Følgende forskrifter vil også være sentrale ved tilsynet:

 • Forskrift av 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten
 • Forskrift av 27. juni 2003 nr. 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
 • Forskrift av 21. desember 2000 nr. 1385 om pasientjournal
 • Forskrift av 12. november 2010 nr. 1426 om en verdig eldreomsorg
 • Forskrift av 14. november 1988 nr. 932 for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Revisjonsleder Aase Årsbog Dyrset, revisor/psykiatrisk sjukepleier Sverre Veiset og revisor/jurist Thomas Sørflaten