Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene.

Tilsynet omfattet følgende områder:

 • Om pasienten sin samtykkekompetanse blir
 • Om kommunen yter somatisk helsehjelp med tvang uten at dette er vurdert opp mot pasient- og brukerrettighetsloven kapittel

Avvik 1:

Aure kommune sikrer ikke at det blir gjort samtykkevurdering av pasienter i sykehjemmet

Avvik 2:

Aure kommune sikrer ikke at ansatte har nødvendig kunnskap om pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Dato: 19. mars 2018

Aase Årsbog Dyrset
revisjonsleder

Thomas Sørflaten
revisor

Sverre Veiset
revisor

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter uanmeldt tilsyn ved Tustna sykehjem i Aure kommune, den

 1. februar 2018. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helse og omsorgstjenesten etter lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. § 2 og lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mm. § 5-9.

Formålet med tilsynet er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll.

Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • Pasienten sin samtykkekompetanse blir
 • Kommunen yter somatisk helsehjelp med tvang uten at dette er vurdert opp mot pasient- og brukerrettighetsloven kapittel

Uanmeldt tilsyn er ei form for stikkprøve med avgrensa varighet. Uanmeldt tilsyn medfører at virksomheten ikke har anledning til å legge til rette for gjennomføring av tilsynet.

Personalet som er tilstede vil ha sine daglige oppgaver å ivareta overfor pasientene. Det uanmeldte tilsynet ble gjennomført med samtaler og befaring.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen, og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Aure kommune hadde pr. 1.1.2018 3.595 innbyggere. Tustna sykehjem er et av to sykehjem i kommunen, og har 15 langtidsplasser. Aure kommune har avtale om langtidsleie av fem plasser ved Tustna sykehjem til Kristiansund kommune. Kommunen har planer om å endre Tustna sykehjem til omsorgsboliger.

3. Gjennomføring

Det uanmeldte tilsynet ble varslet om lag en time før ankomst, til enhetsleder Eva Alsvik. Tilsynsteamet hadde samtaler med de ansatte som var tilstede på jobb den dagen.

Tilsynsteamet kontrollerte dører i sykehjemmet for å undersøke tilgjengelighet. Avslutningsvis oppsummerte tilsynsteamet sine observasjoner og meddelte disse til avdelingsleder.

4. Funn

Avvik 1:

Aure kommune sikrer ikke at det blir gjort samtykkevurdering av pasienter i sykehjemmet

Avvik fra følgende myndighetskrav:

Pasient- og brukerrettighetsloven §§ 4-3, jf. §§ 4-1 og 3-5, helse- og omsorgstjenesteloven

 • § 3-1, 4-1 første ledd bokstav c, helsepersonelloven § 16, jf. forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten § 7 første ledd bokstav b, helsepersonelloven § 40 og pasientjournalforskriften § 8.

Avviket bygger på følgende:

 • Kommunen har ikke rutiner og/eller praksis for vurdering av
 • Ved gjennomgang av EPJ går det ikke fram at samtykkevurdering er gjennomført selv om det er grunnlag for slik
 • Innholdet i begrepet samtykkekompetanse er lite kjent, og det framstår som uklart om det er rutiner på området
 • Det er uklart hvem som har ansvar for å vurdere pasienten sin
 • Det er uklart hvor det dokumenteres om pasientens samtykkekompetanse er vurdert.

Kommentar:

Pasienter med samtykkekompetanse kan ikke påtvinges helsehjelp mot sin vilje. Har pasienten full samtykkekompetanse kreves det et informert samtykke fra pasienten. Avgjørelse om samtykkekompetanse skal vurderes når pasienten av helsemessige årsaker ikke lenger er i stand til å medvirke til, forstå konsekvensen av og samtykke til nødvendig helsehjelp. Slik avgjørelse skal være skriftlig, være begrunnet og om mulig bli lagt fram for pasient og pårørende. Det skal framgå på hvilket område pasienten ikke er samtykkekompetent.

Det er samtidig viktig at personalet som har ansvar for pasienten er kjent med samtykkevurderingen og innholdet i denne, ettersom det kan være de som må samtykke til helsehjelpen på vegne av pasienten.

Avvik 2:

Aure kommune sikrer ikke at ansatte har nødvendig kunnskap om pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Avvik fra følgende myndighetskrav:

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten § 7 første ledd bokstav b, jfr. pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A.

Avviket bygger på følgende:

 • Det er uklart om det er utarbeidet rutiner for bruk av tvang, og hvor disse eventuelt finnes.
 • Det er uklart om det er utpekt overordnet faglig ansvarlig på området.
 • Vilkårene for bruk av tvang er lite kjent
 • Det har vært gitt lite opplæring på dette området.
 • Det er uklart hvem som skal fatte vedtak om bruk av tvang dersom det er nødvendig.
 • Sengehest benyttes i enkelte tilfeller uten at tiltakene er vurdert opp mot reglene i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel

5. Vurdering av virksomhetens styringssystem

Fylkesmannen har avdekt svikt i styringssystemet i Aure kommune. Kravet til internkontroll innebærer at kommunen sin ledelse har ansvar for å sørge for etterlevelse av helselovgivningen gjennom systematisk styring og et kontinuerlig forbedringsarbeid. I tilsynet kom det fram at ledelsen i kommunen i liten grad har arbeidet med internkontrollen for den tjenesten som tilsynet omfattet.

I tilsynet kom det fram at det mangler prosedyrer for hvem som har ansvar for å vurdere pasienten sin samtykkekompetanse, og hvem som har ansvar for å fatte vedtak om bruk av tvang dersom det er nødvendig.

Det er et krav i internkontrollen at det klart skal gå fram hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt. Kommunen sin ledelse har ikke sørget for å ha prosedyrer, slik at tjenesten kan utføres i tråd med gjeldende regelverk. Mangelfulle rutiner knyttet til vurdering av samtykkekompetanse og bruk av tvang, kan ha alvorlige konsekvenser for den enkelte pasient.

Mangelfull oversikt over områder og manglende prosedyrer kan medføre ulik praksis og tilfeldige tjenester. Fylkesmannen ser alvorlig på at kommunens ledelse velger å styre tjenesten på en slik mangelfull måte, det kan medføre at ei sårbar gruppe ikke får de tjenestene som er nødvendig i forhold til den enkelte sine behov.

6. Regelverk

 • Lov av 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten
 • Lov av 26.06.11 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.
 • Lov av 02.07.99, nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter
 • Lov av 02.07.99, nr. 64 om helsepersonell v.
 • Forskrift av 28.10.16, nr. 1250 om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten
 • Forskrift av 21.12.00, nr. 1385 om pasientjournal

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Revisjonsleder Aase Årsbog Dyrset, revisor Sverre Veiset og revisor Thomas Sørflaten.