Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • om pasientenes rett til å bevege seg fritt var ivaretatt

Ved tilsynet har vi sett på to former for tiltak som kan være brukt for å overvinne eller omgå motstand fra pasienten: Tiltak for tilbakeholdelse i sykehjemmet og tiltak som innskrenker pasientenes mulighet til å bevege seg innenfor sykehjemmets områder.

Tilsynet avdekket forhold som ga grunnlag for 1 avvik. Det ble ikke gitt merknader.

Følgende avvik ble gitt:

Flatanger kommune sikrer ikke gjennom sine styringsaktiviteter at motstand mot helsehjelp identifiseres og at samtykkekompetanse blir vurdert før tvungen helsehjelp gjennomføres. 

Dato: 24.06.14

Paul Andre Andersson
revisjonsleder

Hanne Dyrstad
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter uanmeldt tilsyn ved Flatanger sykehjem 17.06.14. Uanmeldte tilsynet inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i 2013.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med hjemmel i lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten § 2 jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3. Fylkesmannen skal i den forbindelse blant annet medvirke til at lovverket for helse- og omsorgstjenesten blir kjent og overholdt, og påse at den som yter helsetjeneste fører kontroll med virksomheten på en slik måte at det kan forebygge svikt, jf. § 3 og internkontrollforskriften.

Formålet med tilsynet er å undersøke om virksomheten ivaretar pasientenes bevegelsesfrihet og overholder kravene i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A.

Pasienter ved sykehjem har den samme rett som alle andre til å bevege seg fritt. Alle tiltak som begrenser denne bevegelsesfriheten mot pasientens uttrykkelige eller antatte vilje, vil som utgangspunkt innebære tvangsbruk. Tvangsreglene omfatter derfor alle tiltak som blir brukt for å overvinne eller omgå motstand fra pasienten. De gjelder dermed også tiltak som er gjennomført for å unngå at pasienten uttrykker verbal eller fysisk motstand.

Tilbakeholdelse er alle tiltak som hindrer pasienten i å forlate sykehjemmet. Retten til å forlate sykehjemmet er ubetinget for pasienter som ikke har fått sin bevegelsesfrihet innskrenket gjennom vedtak om tilbakeholdelse. Det er dermed et krav at det foreligger minst en passasje som fører pasienten helt ut til et offentlig område utenfor sykehjemmet. Denne passasjen må være slik at den ikke innebærer at noen blir holdt tilbake i sykehjemmet mot sin uttrykkelige eller antatte vilje.

Avgjørelsen av om det foreligger fri passasje ut av og innenfor sykehjemmet vil i noen tilfeller være avhengig av et skjønn. Det sentrale vurderingstemaet er i denne sammenhengen om alle pasientene har en reell mulighet til å forlate sykehjemmet og bevege seg til de delene av sykehjemmet de skal ha adgang til. Nødvendige passasjer må dermed både være rimelig lett å orientere seg fram til og gjennom, å forstå og fysisk forsere. Dersom pasientene ikke kan benytte seg av disse passasjene på egen hånd, må det være godtgjort at pasientenes bevegelsesfrihet er ivaretatt ved bistand fra de ansatte.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Flatanger kommune har i overkant 1100 innbyggere.

Kommunen har et sykehjemstilbud fordelt på tre avdelinger med til sammen 22 sykehjemsplasser. Vi gjennomførte tilsynet i enheten for demente, som for tiden er hadde fem pasienter. Kommunen har et demensteam med to geriatriske sykepleiere i dette temaet. Teamet foretar hjemmebesøk og samtaler med pårørende og pasientene før eventuelt innleggelse i institusjon.

Fylkesmannen er igjennom sak i 2012 kjent med at kommunen v/ avdelingssykepleier har utarbeidet prosedyrer på reviderte tema.


3. Gjennomføring

Det er ulike metoder for tilsyn med virksomhetenes systemer, herunder sjølmeldingstilsyn, stikkprøvekontroller og uanmeldte tilsyn. Den overordnede målsettingen med tilsynet er å bidra til forbedring av helsetjenesten.

Et uanmeldt tilsyn gjennomføres ved granskning av virksomhetens styringsdokumenter, ved samtaler med de ansatte vi møtte og ved inspeksjon og kontroll av om utvalgte dører var låste eller åpne.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet følgende aktiviteter:

 • Samtale med ansatte på jobb 1 time før ankomst
 • gjennomgang av tilsynets innhold med ansvarlig sykepleier til stede
 • dører i virksomhetens avdeling ble kontrollert for å sjekke tilgjengelighet
 • journalgjennomgang
 • gjennomgang av resultatet av tilsynet med ansvarlig sykepleier

Oppfølging av forhold som må rettes, vil bli gjennomført på den mest hensiktsmessige måten avviket foranledninger. I dette tilfellet vil det si en skriftlig tilbakemelding innen en frist.

5. Funn

Flatanger kommune sikrer ikke gjennom sine styringsaktiviteter at motstand mot helsehjelp identifiseres og at samtykkekompetanse blir vurdert før tvungen helsehjelp gjennomføres. 

Avviket fra følgende myndighetskrav:

Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A, internkontrollforskriften § 4, Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.

Avviket bygger på følgende:

 • I to av fem pasientjournaler fremgår det motstand mot å være holdt tilbake i sykehjemmet.
 • Det foreligger ikke vurderinger om de to pasientene med motstand har samtykkekompetanse.
 • Av journal fremkommer det ikke helsefaglige begrunnelser for hvorfor pasientene skal bli holdt tilbake på sykehjemmet.
 • Fylkesmannen har ikke mottatt kopi av tvangsvedtak fra denne avdeling siden 2012.
 • Fylkesmannen er kjent med at kommunen har prosedyrer på reviderte tema. Disse ble utarbeidet og godkjent av pleie- og omsorg 24.04.12. Ansatte som revisjonsteamet snakket med, var ikke kjent med prosedyrene og visste ikke om de hadde noen. Med bakgrunn i at prosedyrer ikke ble fulgt når to av pasientene viste motstand, kan vi konkludere med at prosedyrene ikke er kjent eller implementert blant ansatte.

6. Regelverk

Det rettslige grunnlaget for tilsynsbesøket er:

Lov av 30.03.1984 nr 15 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten
Lov av 24.06.2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
Lov av 02.07.1999 nr 64 om helsepersonell mv
Lov av 02.07.1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter

Følgende forskrifter vil også være sentrale ved tilsynet:

Forskrift av 20.12.2002 nr 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
Forskrift av 27.06.2003 nr 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
Forskrift av 21.12.2000 nr 1385 om pasientjournal

7. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne som vi hadde samtaler med

Tilsynet hadde samtaler med tre ansatte på jobb den aktuelle kvelden, herav ansvarlig sykepleier på vakt Grete Liasjø.

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Revisjonsleder Paul Andre Andersson og revisor Hanne Dyrstad