Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Tilsynet omfattet følgende områder:

 • Om kommunen sikrer at motstand mot helsehjelp hos pasienter identifiseres og at pasientens samtykkekompetanse blir vurdert.
 • Om kommunen sikrer at tillitsskapende tiltak forsøkes før tvungen helsehjelp gjennomføres.
 • Om kommunen sikrer at det gjøres helsefaglige vurderinger av om den aktuelle helsehjelpen kan gjennomføres med tvang.

Tilsynet avdekket ikke forhold som ga grunnlag for avvik eller merknader .

Dato: 19.04.17

Paul Andre Andersson
revisjonsleder
Guro Martine Bjerkan
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter tilsyn ved Flatanger kommune den 19.04.17. Tilsynet inngår som en del av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag sin tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn hjemmel i lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten  § 2 jf . helse- og omsorgstjenesteloven  § 12-3. Fylkesmannen  skal i den forbindelse blant annet medvirke til at lovverket for helse- og omsorgstjenesten blir kjent og overholdt, og påse at den som yter helsetjeneste fører kontroll med virksomheten på en slik måte at det kan forebygge svikt.

Formålet med tilsynet er å vurdere om virksomheten  ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse  om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

Et tilsyn gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten  finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Gjennomføring

Tilsynet omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarselble utsendt 02.03.17.

Intervjuer
Fire personer ble intervjuet.

Det ble gjennomført befaring ved alle tre avdelingene ved Flatanger pleie- og omsorgstun .

3. Hva tiIsynet omfattet

Tilsynet har undersøkt om kommunen legger til rette for at pasienter som motsetter seg nødvendig helsehjelp blir forsøkt gitt denne helsehjelpen uten bruk av tvang, slik lovens krav og formål forutsetter. Videre har tilsynet undersøkt om kommunen sikrer at helsehjelp til denne pasientgruppen blir vurdert i tråd med bestemmelsene i pasient- og brukerrettighet sloven kapittel 4A. Tilsynet er avgrenset til pasienter med opphold i sykehjem. På dette grunnlag har tilsynet konkret undersøkt:

 • Om kommunen sikrer at motstand mot helsehjelp hos pasienter identifiseres
 • Om kommunen sikrer at pasientens samtykkekompetanse blir vurdert
 • Om kommunen sikrer at tillitskapende tiltak forsøkes før tvungen helsehjelp gjennomføres.
 • Om kommunen sikrer at det gjøres helsefaglige vurderinger av om den aktuelle helsehjelpen kan gjennomføres med tvang

4. Funn

Det ble ikke gitt avvik ved tilsynet.

5. Regelverk

 • Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgtjenesten m.m. av 30.mars 1984 nr. 15. (Helsetilsynsloven)
 • Lov om behandling i forvaltningssaker av 10. februar 1967.(Forvaltningsloven)
 • Lov om kommunal helse- og omsorgstjenester m.m. av 24.juni 2011 nr. 30. (Helse­ og omsorgstjenesteloven)
 • Lov om helsepersonell m.v. av 2. juli 1999 nr. 64. (Helsepersonelloven)
 • Lov om pasient- og brukerrettigheter av 2. juli 1999 nr. 63. (Pasient- og brukerrettighetsloven)
 • Forskrift om pasientjournal av 21. desember 2000 nr. 1385. (Journalforskriften)
 • Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring  i helse- omsorgstjenesten av 01. januar 2017 nr. 1250.

6. Dokumentgrunnlag

 • Informasjonsperm  ansatte
 • Rutiner medikamenthåndtering, åpen omsorg & institusjon
 • Internkontroll og rutiner:
  -Rutine for systematisk vurdering av samtykkekompetanse
  -Rutine ved helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen
  -Rutine ved gjennomføring av helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter  seg helsehjelpen
  -Utprinting av lov fra lovdata
 • Skjerma-avdeling: referater og ukeplaner
 • Prosedyre perm
 • Journalsystemet Profil

7. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her