Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Om kommunen sikrer at motstand mot helsehjelp hos pasienter identifiseres og at pasientens samtykkekompetanse blir vurdert.
 • Om kommunen sikrer at tillitsskapende tiltak forsøkes før tvungen helsehjelp gjennomføres.
 • Om kommunen sikrer at det gjøres helsefaglige vurderinger av om den aktuelle helsehjelpen kan gjennomføres med tvang.

Tilsynet avdekket forhold som ga grunnlag for 1 avvik. Det ble ikke gitt merknader.

Følgende avvik ble gitt:

Lierne kommune ved Lierne Helsetun, sikrer ikke at nødvendig helsehjelp til pasienter som motsetter seg helsehjelpen, blir vurdert i samsvar med bestemmelsene om bruk av tvang.

Dato: 24.08.17

Paul Andre Andersson
revisjonsleder

Øyvind Alexandersen
revisor

 

Guro Martine Bjerkan
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Lierne kommune den 08.02.17. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Fylkesmannen i Nord-Trøndelag gjennomfører i inneværende år.

Fylkesmannen i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn hjemmel i lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten § 2 jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3. Fylkesmannen skal i den forbindelse blant annet medvirke til at lovverket for helse- og omsorgstjenesten blir kjent og overholdt, og påse at den som yter helsetjeneste fører kontroll med virksomheten på en slik måte at det kan forebygge svikt.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 23.01.17.

Intervjuer
4 personer ble intervjuet.

Det ble gjennomført befaring ved Lierne Helsetun.

3. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet har undersøkt om kommunen legger til rette for at pasienter som motsetter seg nødvendig helsehjelp blir forsøkt gitt denne helsehjelpen uten bruk av tvang, slik lovens krav og formål forutsetter. Videre har tilsynet undersøkt om kommunen sikrer at helsehjelp til denne pasientgruppen blir vurdert i tråd med bestemmelsene i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A. Tilsynet er avgrenset til pasienter med opphold i sykehjem.

På dette grunnlag har tilsynet konkret undersøkt:

 • Om kommunen sikrer at motstand mot helsehjelp hos pasienter identifiseres
 • Om kommunen sikrer at pasientens samtykkekompetanse blir vurdert
 • Om kommunen sikrer at tillitskapende tiltak forsøkes før tvungen helsehjelp gjennomføres.
 • Om kommunen sikrer at det gjøres helsefaglige vurderinger av om den aktuelle helsehjelpen kan gjennomføres med tvang

4. Funn

Avvik:

Lierne kommune ved Lierne Helsetun, sikrer ikke at nødvendig helsehjelp til pasienter som motsetter seg helsehjelpen, blir vurdert i samsvar med bestemmelsene om bruk av tvang.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Pasient- og brukerrettighetsloven §§ 4A-3 jf. 4A-5 og § 4-3.
 • Helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 tredje ledd, 8-1 og 8-2 første ledd.
 • Helsepersonelloven § 16jf. § 4.
 • Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- omsorgstjenesten.
 • Journalforskriften § 8. 

Avviket bygger på følgende funn:

 • Det er montert kodelås på utgangsdør fra demensavdelingen.
  - Tilsynet avdekket at 7 av 8 pasienter ikke er vurdert i forhold til om kodelåsen innebærer bruk av tvang for disse. Kun personalet hadde muligheter til å komme seg ut av avdelingen.
 • Det er fattet ett vedtak om tilbakeholdelse i helseinstitusjon for en pasient. Vurderingene og gjennomføringstiltakene i vedtaket er ikke kjent for alle ansatte på avdelingen eller ledelsen.
 • I intervju fremkom det at det benyttes sengehest som bevegelseshindrende tiltak.
 • Det foreligger ingen rutiner på reviderte tema.
 • Av journal fremkommer det at pasienter har uttrykt gjentagende klar motstand, uten at det er tatt stilling til samtykkekompetanse eller vurdert om vilkårene for tvungen helsehjelp er oppfylt.
 • Av journal fremkommer det ikke helsefaglige begrunnelser for hvorfor pasientene skal bli holdt tilbake på sykehjemmet.
 • Av intervju og journal fremgår det at tillitsskapende tiltak gjennomføres daglig, men tillitsskapende tiltak benyttes ikke som en systematisk del av reviderte tema.
 • Av intervju fremgår det ansatte ikke har fått tilstrekkelig opplæring i vilkårene for tvungen somatisk helsehjelp. Det er ikke planlagt systematisk veiledning og refleksjon rundt kapittel 4A.
 • Av intervju fremgår det ulik oppfatning av hvem som kan/skal vurdere om pasienter har samtykkekompetanse. Dette gjelder både personal og ledelse.
 • Det er ikke avklart hvem som har ansvar for å fatte vedtak.
 • Av intervju fremgår det at det er uklart hvem som er overordnet faglig ansvarlig for tvungen helsehjelp i kommunen.
 • Ledelsen sikrer ikke at feil og mangler ved tjenesten på dette området blir korrigert og forebygget.

5. Regelverk

 • Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgtjenesten m.m. av 30. mars 1984 nr. 15. (Helsetilsynsloven)
 • Lov om behandling i forvaltningssaker av 10. februar 1967. (Forvaltningsloven)
 • Lov om kommunal helse- og omsorgstjenester m.m. av 24. juni 2011 nr. 30. (Helse­ og omsorgstjenesteloven)
 • Lov om helsepersonell m.v. av 2. juli 1999 nr. 64. (Helsepersonelloven)
 • Lov om pasient- og brukerrettigheter av 2. juli 1999 nr. 63. (Pasient- og brukerrettighetsloven)
 • Forskrift om pasientjournal av 21. desember 2000 nr. 1385. (Journalforskriften)
 • Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- omsorgstjenesten av 01. januar 2017 nr. 1250.

6. Dokumentgrunnlag

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket: 

 • Protokollbok personalmøter
 • Perm: avviksmeldinger
 • Perm: «Livsglede for eldre»
 • Journalsystemet Profil
 • Kvalitetshåndbok 

7. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her