Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Tilsynet omfattet følgende områder:

 • Om kommunen sikrer at motstand mot helsehjelp hos pasienter identifiseres og at pasientens samtykkekompetanse blir vurdert.
 • Om kommunen sikrer at tillitsskapende tiltak forsøkes før tvungen helsehjelp gjennomføres.
 • Om kommunen sikrer at det gjøres helsefaglige vurderinger av om den aktuelle helsehjelpen kan gjennomføres med tvang.

Tilsynet avdekket forhold som ga grunnlag for 1 avvik. Det ble ikke gitt merknader.

Følgende avvik ble gitt:

Stjørdal kommune ved Fossliåsen bosenter, sikrer ikke at nødvendig helsehjelp til pasienter som motsetter seg helsehjelpen, blir vurdert i samsvar med bestemmelsene om bruk av tvang. 

Dato: 09.05.17

Paul Andre Andersson
revisjonsleder

Guro Martine Bjerkan, Øyvind Alexandersen
revisorer

Brit Sundal
observatør

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter tilsyn ved Stjørdal kommune den 03.04.17. Tilsynet inngår som en del av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag sin tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn hjemmel i lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten § 2 jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3. Fylkesmannen skal i den forbindelse blant annet medvirke til at lovverket for helse- og omsorgstjenesten blir kjent og overholdt, og påse at den som yter helsetjeneste fører kontroll med virksomheten på en slik måte at det kan forebygge svikt.

Formålet med tilsynet er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Tilsynet omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

Tilsyn kan gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Tilsynsvarsel ble utsendt 08.03.17.

Intervjuer
Fem personer ble intervjuet.

Det ble gjennomført befaring ved 2 avdelinger ved Fosslia bosenter. Vi gjennomførte befaring i institusjonen og ved ett av bosentrene. Fosslia bosenter består av syv bosentre med til sammen 46 pasienter, derav er en avdeling institusjon. Fylkesmannen gjennomførte tilsynet i institusjonen.

3. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet har undersøkt om kommunen legger til rette for at pasienter som motsetter seg nødvendig helsehjelp blir forsøkt gitt denne helsehjelpen uten bruk av tvang, slik lovens krav og formål forutsetter. Videre har tilsynet undersøkt om kommunen sikrer at helsehjelp til denne pasientgruppen blir vurdert i tråd med bestemmelsene i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A.

På dette grunnlag har tilsynet konkret undersøkt:

 • Om kommunen sikrer at motstand mot helsehjelp hos pasienter identifiseres
 • Om kommunen sikrer at pasientens samtykkekompetanse blir vurdert
 • Om kommunen sikrer at tillitskapende tiltak forsøkes før tvungen helsehjelp gjennomføres.
 • Om kommunen sikrer at det gjøres helsefaglige vurderinger av om den aktuelle helsehjelpen kan gjennomføres med tvang

4. Funn

Stjørdal kommune ved Fosslia bosenter, sikrer ikke at nødvendig helsehjelp til pasienter som motsetter seg helsehjelpen, blir vurdert i samsvar med bestemmelsene om bruk av tvang.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Pasient- og brukerrettighetsloven §§ 4A-3 jf. 4A-5 og § 4-3.
 • Helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 tredje ledd, 8-1 og 8-2 første ledd.
 • Helsepersonelloven § 16jf. § 4.
 • Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- omsorgstjenesten.
 • Journalforskriften § 8. Avviket bygger på følgende funn:

Det benyttes tvang systematisk ved følgende tiltak:

 • Av journal og intervju fremgår det at det ved pleie og omsorgstiltak gjennomføres det tvang overfor en pasient. Pasienten blir holdt for å få gjennomført stell, vedtak er ikke oversendt partene i saken.
  - Av journal og intervju fremgår det at en pasient blir gitt beroligende for å få gjennomført stell, vedtak er ikke oversendt partene i saken.
  - Det er montert låseknapp høyt oppe ved dør ut av institusjonsavdelingen. Pasienter beskrives ikke å finne tilbake om de går ut alene. Det er gardin foran verandadør og denne har også en bryter høyt oppe ved døra. Tiltak om tvungen tilbakeholdelse i institusjon blir ikke vurdert.
  - Av intervju fremgikk det at i tre av de seks bosentrene, er det utstyrt med låseknapp høyt oppe ved utgangsdørene. Det blir i intervju opplyst om at det bor demente pasienter i bosentrene som ikke kan forlate bosentret. Dette innebærer at pasienter blir holdt tilbake i eget hjem uten gyldig hjemmelsgrunnlag. Stjørdal kommune utøver med dette ulovlig tvangsbruk i boform som ikke er regulert som institusjon etter sykehjemsforskriften.
 • Det foreligger en rutine på reviderte tema. Prosedyren er ikke kjent blant ansatte.
 • Av intervju fremgår det at det foreligger to vedtak om bruk av tvang, dette gjelder tvungen bruk av reseptbelagte legemidler og pleie og omsorgstiltak. Vedtak er ikke lagt inn i kommunens journalsystem og er heller ikke tilgjengelig på avdelingen til helsepersonellet som skal utføre den tvungne helsehjelpen. Vedtakene er fattet i begynnelsen av mars, men er ikke oversendt pasientens nærmeste pårørende, overordnet faglig ansvarlig eller Fylkesmannen den 03.04.17.
 • Vurdering av samtykkekompetanse foreligger ikke i journal. Helsepersonellet er ikke kjent med hvem som kan fatte en slik beslutning.
 • Av intervju fremgår det ansatte ikke har fått tilstrekkelig opplæring i vilkårene for tvungen somatisk helsehjelp. Det er ikke planlagt systematisk veiledning og/eller refleksjon rundt pbrl. kapittel 4A. Det fremkommer av intervju at ansatte i medarbeidersamtaler har etterspurt kurs.
 • Det foreligger mangelfull journalføring i kommunens dokumentasjonssystem vedrørende reviderte tema. Det foreligger i svært liten grad hvilke vurderinger eller tiltak helsepersonalet iverksetter i situasjoner pasienten motsetter seg helsehjelpen.
 • Det er ikke avklart hvem som har ansvar for å fatte vedtak.
 • Det foreligger ikke avviksmeldinger på reviderte tema.

5. Regelverk

 • Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgtjenesten m.m. av 30. mars 1984 nr. 15. (Helsetilsynsloven)
 • Lov om behandling i forvaltningssaker av 10. februar 1967. (Forvaltningsloven)
 • Lov om kommunal helse- og omsorgstjenester m.m. av 24. juni 2011 nr. 30. (Helse­ og omsorgstjenesteloven)
 • Lov om helsepersonell m.v. av 2. juli 1999 nr. 64. (Helsepersonelloven)
 • Lov om pasient- og brukerrettigheter av 2. juli 1999 nr. 63. (Pasient- og brukerrettighetsloven)
 • Forskrift om pasientjournal av 21. desember 2000 nr. 1385. (Journalforsk.riften)
 • Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- omsorgstjenesten av 01. januar 2017 nr. 1250.

6. Dokumentgrunnlag

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Pasientjournaler i Profil
 • Perm skademeldingsskjemaer
 • Prosedyre på reviderte tema

7. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her