Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Tilsynet omfattet følgende områder:

 • Om kommunen sikrer at motstand mot helsehjelp hos pasienter identifiseres og at pasientens samtykkekompetanse blir vurdert.
 • Om kommunen sikrer at tillitsskapende tiltak forsøkes før tvungen helsehjelp gjennomføres.
 • Om kommunen sikrer at det gjøres helsefaglige vurderinger av om den aktuelle helsehjelpen kan gjennomføres med tvang.

Tilsynet avdekket forhold som ga grunnlag for ett avvik:

Vikna kommune ved Rørvik sykestue 3. etasje, sikrer ikke at nødvendig helsehjelp til pasienter som motsetter seg helsehjelpen, blir vurdert i samsvar med bestemmelsene om bruk av tvang.

Tilsynet avdekket ikke avvik ved 2. etasje.

Dato: 06.11.17

Paul Andre Andersson, revisjonsleder

Guro Martine Bjerkan, revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter tilsyn ved Vikna kommune den 15.06.17. Fylkesmannen gjennomførte tilsyn ved avdeling «Vestbo» 04.05.17 og tilsynet  15.06.17 omfatter 2. og 3. etasje ved Rørvik sykestue. Tilsynet inngår som en del av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag  sin tilsynsvirksomhet  i inneværende år.

Fylkesmannen i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn hjemmel i lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten § 2 jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3. Fylkesmannen skal i den forbindelse blant annet medvirke til at lovverket for helse- og omsorgstjenesten blir kjent og overholdt, og påse at den som yter helsetjeneste fører kontroll med virksomheten på en slik måte at det kan forebygge svikt.

Formålet med tilsynet er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Tilsynet omfattet undersøkelse  om:

 • Hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • Tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • Tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

Et tilsyn gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Gjennomføring

Tilsynet omfattet følgende aktiviteter:

Varsel ble utsendt 16.05.17.

Intervjuer
Seks personer ble intervjuet.

Det ble gjennomført befaring ved avdeling 2. og 3. etasje 04.05.17 ved Rørvik sykestue.

3. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet har undersøkt om kommunen legger til rette for at pasienter som motsetter seg nødvendig helsehjelp blir forsøkt gitt denne helsehjelpen uten bruk av tvang, slik lovens krav og formål forutsetter. Videre har tilsynet undersøkt om kommunen sikrer at helsehjelp til denne pasientgruppen blir vurdert i tråd med bestemmelsene i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A. Tilsynet er avgrenset til pasienter med opphold i sykehjem. På dette grunnlag har tilsynet konkret undersøkt:

 • Om kommunen sikrer at motstand mot helsehjelp hos pasienter identifiseres
 • Om kommunen sikrer at pasientens samtykkekompetanse blir vurdert
 • Om kommunen sikrer at tillitsskapende tiltak forsøkes før tvungen helsehjelp gjennomføres.
 • Om kommunen sikrer at det gjøres helsefaglige vurderinger av om den aktuelle helsehjelpen kan gjennomføres med tvang

4. Funn:

Vikna kommune ved Rørvik sykestue 3. etasje, sikrer ikke at nødvendig helsehjelp til pasienter som motsetter seg helsehjelpen, blir vurdert i samsvar med bestemmelsene om bruk av tvang.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Pasient- og brukerrettighetsloven  §§ 4A-3 jf. 4A-5 og § 4-3.
 • Helsepersonelloven  § 16,jf.  § 4. Avviket bygger på følgende funn:

Ved 3. etasje benyttes det uhjemlet tvang overfor to pasienter:

 • Av journal  og intervju fremgår det at det overfor en pasient er benyttet heldekkende drakt mot pasientens vilje og det benyttes tvang ved stell og dusj.
 • Av journal og intervju fremgår det at en pasient gir klar motstand vedrørende pleie og omsorgstiltak. Pasientens hender og føtter blir holdt for å få gitt dulco/oljeklyx.
 • Det foreligger ikke rutiner på reviderte tema.

Merknad

Fylkesmannen har merket seg at Vikna kommune har organisert sine tjenester for demente pasienter først og fremst på avdeling «Vestbo». Dette er i dag en skjermet enhet med 8 plasser og pasientene som bor der, er i en tidlig demensfase. Ettersom demensen utvikler seg og pasientene får større utfordringer, flyttes disse pasientene til 2. og 3. etasje.

Av sykehjemsforskriften § 4-7 fremgår følgende om skjermede enheter:

Skjermet enhet for senil demente kan etableres for  grupper fra  4-12 beboere. Før innflytting i enheten skal beboere være grundig  undersøkt og diagnosen langtkommen senil demens må være fastslått.

Fylkesmannen har merket seg at pasientene med langtkommen demens blir flyttet til 2. og 3. etasje. 3. etasje er en avdeling med opptil 24 pasienter. Vi vil bemerke at langtkomne demente pasienter har behov for et mindre miljø og sykehjemsforskriften tilsier avdelinger for opptil 12 pasienter.

5. Regelverk

 • Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgtjenesten m.m. av 30. mars 1984 nr. 15. (Helsetilsynsloven)
 • Lov om behandling i forvaltningssaker av 10. februar 1967. (Forvaltningsloven)
 • Lov om kommunal helse- og omsorgstjenester m.m. av 24. juni 2011 nr. 30. (Helse- og omsorgstjenesteloven)
 • Lov om helsepersonell m.v. av 2. juli 1999 nr. 64. (Helsepersonelloven)
 • Lov om pasient- og brukerrettigheter av 2. juli 1999 nr. 63. (Pasient- og brukerrettighetsloven)
 • Forskrift om pasientjournal av 21. desember 2000 nr. 1385. (Journalforskriften)
 • Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- omsorgstjenesten av 01. januar 2017. nr. 1250.
 • Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie av 01 januar 1989.

6. Dokumentgrunnlag

Dokumentasjon som ble gjennomgått under tilsynsbesøket:

 • Journalsystemet  Profil
 • Avviksmeldinger
 • Referat fra gruppemøter

7. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her