Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Dato for tilsyn: 24. mars 2016

Tilsynsgruppe:
Gro Taraldsen seniorrådgiver
Tord E. Smestad seniorrådgiver
Bente Westrum assisterende fylkeslege

Ringebu:
Per Lervåg rådmann
Jan Magne Langseth økonomi/beredskapskoordinator 
Bente Indegård tjenesteleder fellestjenesten 
Per Ove Hagestuen kommunelege
Gro Li Sletvold Kommunalsjef 
Britt Åse Høysveen Kommunalsjef 
Wenche Hagestuen Dale arealplanlegger 
Per Martin brannsjef
Jostein Gårderløkken teknisk sjef (deltok på deler av tilsynet) 
Arne Fossmo ordfører (deltok på deler av tilsynet)

Bakgrunn for tilsynet

Hensikten med tilsynet er å kontrollere kommunens arbeid og etterlevelse av bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt. Formålet med regelverket er å sikre at kommunen ivaretar befolkningens sikkerhet og trygghet. Kommunen skal jobbe systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeid på tvers av sektorer i kommunen, med sikte på å redusere risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier. Plikten omfatter kommunen som myndighet innenfor sitt geografiske område, som virksomhet og som pådriver ovenfor andre aktører. Ved tilsynet ble det også sett på kommunens planer på området helseberedskap. Under temaet kommunens krisehåndteringsevne er det oppsummert status på dette området.

Fylkesmannen gjør oppmerksom på at vi kun fører tilsyn med planer som er vedtatt av kommunestyret og derfor de som er gjeldende.

Følgende dokumenter ble gjennomgått:

 • Interkommunal risiko og sårbarhetsanalyse for Ringebu kommune 2013
 • Overordnet beredskapsplan 2016
 • Kommunal planstrategi 2016-2019
 • Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2026
 • Smittevernplan 2012
 • Beredskapsplan vannforsyning 2002
 • Plan for helsemessig og sosial beredskap 2016 (inngår i kommunens beredskapsplan)
 • Utfylt statusskjema i forkant av tilsynet

Regelverk

Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i lov 26. juni 2010 om kommunal beredskapsplikt, sivilbeskyttelse og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) § 29 og forskrift 22. august 2011 om kommunal beredskapsplikt § 10, jf. Kommunelovens 10A.

Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten § 2. Lov om helsemessig og sosial beredskap, jf. forskrift om krav til beredskapsplanlegging mv.

Konklusjon

Det ble funnet to avvik og tre merknader ved tilsynet. Avvik er forhold som er i strid med gjeldende regelverk. Merknader er forhold som Fylkesmannen anbefaler blir gjort. Det ene avviket gjelder helhetlig ROS der analysen mangler vurdering av varsling og evakuering. Det andre avviket går på at plan for helsemessig og sosial beredskap ikke bygger på helhetlig ROS. Det er gitt tre merknader ved tilsynet. Merknadene går på at beredskapsplanen bør ha listet opp alle fagplaner, at sårbarhetsvurderinger i helhetlig ROS bør vurderes enda bedre og at smittevernplanen bør oppdateres.

Hovedinntrykk

Hovedinntrykket er at samfunnssikkerhet og beredskap er godt ivaretatt i Ringebu kommune. Det var bra oppmøte under tilsynet fra flere fagområder som medførte gode diskusjoner. Fylkesmannen har inntrykk av at det jobbes tverrfaglig med samfunnssikkerhet og beredskap i Ringebu, og at det er god styring og ledelse på området. Ringebu kommune har en interkommunal ROS i samarbeid med Nord- Fron og Sør-Fron kommuner. Utifra interkommunal ROS bør kommunen lage et eget risikobilde for Ringebu. Ved revidering av fagplaner må kommunen vise til hendelser og tiltak som er vurdert i helhetlig ROS.

Kommunen sin beredskapsplan er god, den inneholder blant annet tiltakskort på roller i kriseledelsen. Tiltaksortene gjør at alle er kjent med hverandre sine oppgaver i kriseledelsen. Fylkesmannen har for øvrig merket seg at kommunelegen nå skal være fast medlem i kommunens kriseledelse, dette er bra. Fylkesmannen mener at det er bra at plan for helsemessig og sosial beredskap er tatt inn i beredskapsplanen. Kommunen har i 2017 øvd sin kriseorganisasjon hos Sivilforsvaret på Starum, i tillegg til øvelser i regi av Fylkesmannen. Fylkesmannen mener at brannvesenet i kommunen bør trekke kommunen mer med i sine øvelser.

Tilsynet

Temaene for tilsynet var:

1. Kommunenens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse

2. Samfunnssikkerhet og beredskap i planprosesser (kommuneplaner, reguleringsplaner)

3. Kommunens krisehåndteringsevne (beredskapsplan). Omfatter også helsemessig og sosial beredskap og evaluering og oppfølging av tidligere beredskapsøvelser.

Gjennomføring

Tilsynet startet med åpningsmøte der tilsynsplan, samt bakgrunn og formål med tilsynet, ble presentert. Kommunen presentere deretter sine planer som berører samfunnssikkerhet og beredskap. Under denne presentasjonen var det mulighet for spørsmål og oppklaringer. Det ble foretatt tre verifikasjonsintervju med rådmann, beredskapskoordinator og kommunelege.

1. Kommunenens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse, ROS

Ringebu kommune sin ROS er fra 2013 og skal revideres i 2017.

Avvik 1:

Helhetlig ROS fra 2012 oppfyller ikke kravene i forskrift om beredskapsplikt § 2f. Analysen inneholder ikke vurderinger for ved hvilke hendelser befolkningsvarsling og evakuering skal iverksettes.

Hjemmel: Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) §14 jf. Forskrift om kommunal beredskapsplikt § 2 f).

Merknad 1:

Sårbarhetsvurderinger knyttet til hendelser i ROS analysen bør vurderes bedre.

2. Samfunnssikkerhet og beredskap i planprosesser (kommuneplaner, reguleringsplaner).

Hjemmel: Forskrift om kommunal beredskapsplikt § 3;

Avvik: Ingen avvik

Merknad: Ingen merknad

3. Kommunens krisehåndteringsevne, beredskapsplanverk

Beredskapsplanen for Ringebu kommune inneholder alle punkter som en overordnet beredskapsplan skal inneholde; en plan for kommunens kriseledelse, varslingslister, ressursoversikt, evakueringsplan og en plan for krisekommunikasjon. Under kapitlet «Informasjon» i beredskapsplanen, kan gjerne befolkningen i Ringebu beskrives. Hvordan man lettest kan nå innbyggerne via sosiale kanaler eller organisasjoner de er tilknyttet.

Avvik: Ingen avvik

Merknad 2:

I beredskapsplanen, kapitel 8, finnes det en oversikt over noen få fagplaner for beredskap. Under kapitelet vises det til at alle «utøvende» beredskapsplaner finnes i tjenesteenheten. Fylkesmannen mener at det er flere viktige fagplaner som bør være listet opp her og når de sist er revidert.

Helseberedskapsplanverk

Beredskapsplanen omfatter også plan for helsemessig og sosial beredskap. Det foreligger egen fagplan for smittevern.

Avvik 2:

Plan for helsemessig og sosial beredskap bygger ikke på ROS-analyser.

Hjemmel: Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. § 3, jf. lov om helsemessig og sosial beredskap.

Avviket bygger på;

 • Helse – og beredskapsplanen inngår i kommunens beredskapsplan, men det fremgår ikke av planen hvilke ROS-analyser denne bygger på.
 • Kommunen skriver i statusskjema at helseberedskapsplanen ikke er utarbeidet utfra en risiko- og sårbarhetsanalyse.
 • Funnet ble bekreftet i intervju.

Merknad 3:

Smittevernplanen er sist vedtatt i 2012 og bør oppdateres.

Andre forhold

I kommunen sin beredskapsplan står det at det er rådmannen som skal eller bemyndige andre til blant annet å oppdatere og bruke informasjonskanaler. Fylkesmannen informerte under tilsynet om at informasjonsansvarlig/informasjonsmedarbeider de to siste årene har blitt invitert med på kontaktmøter for beredskapskoordinatorer som Fylkesmannen har arrangert. Vi inviterte rådmenn, ordfører og informasjonsansvarlige fra kommuner som har stått i hendelser hit for å dele sine erfaringer. Fylkesmannen anbefaler at kommunen bruker denne arenaen eller andre, for å lage nettverk og å dele erfaringer.

Oppfølging av tilsynet

Ringebu kommune har frist til 1.juli 2017 med å sende inn en framdriftsplan for å lukke avvik og hvem som er ansvarlig for dette.

Gro Taraldsen
seniorrådgiver
tilsynsleder

Tord Smestad
seniorrådgiver

 

Bente Westrum
assisterende fylkeslege