Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Formålet med rapporten

Formålet med rapporten er å beskrive hva det er ført tilsyn med, hvordan tilsynet er gjennomført og hvilke funn som er gjort i tilsynet.

Senterets navn og besøksadresse: 
Familiehuset Nanna-Marie
Lindbäckveien 51a 1163 OSLO

Dato for tilsynsbesøket: 10.11.2015

Til stede fra senteret:

Ikke publisert her

Tilsynet ble utført av:
Rådgiver Monica Treu
Seniorrådgiver Torill Gundersen
Rådgiver Ragne Marie Mostad

1. Innledning

Tilsynet ble varslet den 18.8.2015 og tilsynsbesøket gjennomført 10.11.2015.

Fylkesmannen skal føre tilsyn med hvert senter så ofte som forholdene tilsier det og minimum hvert annet år, jf. forskrift om sentre for foreldre og barn. Dette er det andre tilsynet ved Familiehuset Nanna-Marie, etter at krav om tilsyn ble innført i 2010. Forrige tilsynsbesøk fant sted 09.03.12, jf. rapport av 14.5.12.

I følge forskriften skal tilsynet ha til formål å påse at lover og regelverk blir fulgt, og at beboerne får et faglig forsvarlig og likeverdig tilbud i senteret. Fylkesmannens tilsynsansvar er en lovlighetskontroll. I dette ligger det en rett og plikt til å undersøke og bedømme om senteret driver i tråd med regelverket, samt rett og plikt til å reagere ved lov- eller forskriftsbrudd.

Hjemmel for reaksjon ved lov- eller forskriftsbrudd finnes i § 27:

«Tiltak ved mangler og lignende – tilsynsmyndighetens oppfølging. Når tilsynsmyndigheten blir oppmerksom på forhold som den mener bør endres, skal begrunnet melding sendes senterets ledelse, med samtidig underretning til statlig regional barnevernmyndighet. Så vidt mulig bør det fremmes forslag om tiltak. Spørsmål om mindre endringer kan tas opp med senterets ledelse.

Finner tilsynsmyndigheten at senteret drives på en måte som kan ha skadelige følger for de beboerne som oppholder seg der eller for andre, eller at driften på annen måte er uforsvarlig, kan fylkesmannen gi pålegg om å rette forholdet. Fylkesmannen kan også gi pålegg om å nedlegge driften, jf. barnevernloven § 5-7. Pålegget skal være skriftlig og inneholde en frist for når det skal være utført.»

2. Beskrivelse av Familiehuset Nanna-Marie

Familiehuset Nanna-Marie er et privat foreldre- og barnsenter tilhørende FORUS Kirkens Bymisjon, med beliggenhet på Nordstrand i Oslo.

Inntak av familier fra Oslo går gjennom Barne- og familieetaten i Oslo kommune. Inntak av familier utenfor Oslo går gjennom Bufetat. Inntaksprosessen fungerer i følge senteret godt, uavhengig om det er gjennom Barne- og familieetaten eller Bufetat.

 • - Familiehuset er godkjent for inntil 10 familier med barn fra 0-12 år, som er plassert i henhold til barnevernloven § 4-4, annet ledd. Familiehuset har ulik størrelse på leilighetene slik at de har god plass til familier med flere barn.
 • - Familiehuset tar også i mot plasseringer i henhold til sosialtjenesteloven og straffegjennomføringsloven
 • - Barneverntjenestene kan søke familier inn på ulike opphold:
  - Utredningsopphold
  - Veiledningsopphold
  - Korttidsopphold (akutte inntak)
  - Opphold for gravide

  Familiehuset gir et heldøgnstilbud til familier hvor det knytter seg bekymring til barnets omsorgssituasjon.
  Botid i oppholdene planlegges og vurderes i hver enkelt sak.

Familiene bor under oppholdet i egne leiligheter og har selv ansvaret for egne barn og husholdning. Familiene har tilgang på flere fellesområder, som felleskjøkken og stue. Familiehuset arrangerer jevnlige fellesaktiviteter for familiene. Familiehuset disponerer tre barnehageplasser i barnehagen som ligger like ved. Personalet jobber sammen med familiene ut fra en faglig plattform og har et utvalg av metoder de bruker i arbeidet.

Familiehuset Nanna-Marie er godkjent i rapport av 18.02.15 fra «årlig oppfølging og kontroll av private og kommunale sentre for foreldre og barn», jf. Forskrift for sentre for foreldre og barn § 8, utført av Godkjenningsmyndigheten i Barne- og familieetaten.

3. Gjennomføring

Tilsynet omfattet følgende aktiviteter:

 • Varsel om tilsyn ble sendt ut 18.08.2015
 • Innhenting av dokumenter, se punkt 8, gir en oversikt over mottatte dokumenter i forbindelse med tilsynet. Dokumentene ble mottatt 8.10.15  
 • Tilsynet ble gjennomført 10.11.2015. Tilsynet startet med omvisning på senteret og et åpningsmøte med virksomhetsleder og tre ansatte.

  Deretter intervjuet Fylkesmannen: Anita Berg, Hanne Jørgensen, Elwira Fiecko og hadde en samtale med virksomhetsleder. Avslutningsvis ble det avholdt et oppsummeringsmøte hvor tilsynsmyndigheten presenterte resultatene fra tilsynet.

4. Hva tilsynet omfattet

Tema for tilsynet var å undersøke om senteret gjennom sin styring sikrer at inntaket av familier skjer på en forsvarlig måte. Inntaket omfatter også den første tiden etter at familien er flyttet inn (inntaksfasen). Det vises til forskrift om sentre for foreldre og barn §§ 14 og 21, jf. barnevernloven § 4-1.

5. Funn

Det ble ikke gitt begrunnet melding eller pålegg ved tilsynet.

6. Fylkesmannens vurdering av senterets styringssystem

Det følger av forskrift om sentre for foreldre og barn § 14 at senteret skal ha internkontroll for å sikre at det utfører oppgavene sine i samsvar med krav fastsatt i lov eller i medhold av lov. I forskriften § 14 annet ledd fremgår følgende: I denne forskriften betyr internkontroll systematiske tiltak som skal sikre at senterets aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov om barneverntjenester.

Familiehuset Nanna-Marie har beskrevet sitt internkontrollsystem. Senteret har rutinebeskrivelser og prosedyrer som skal sørge for at lovkrav overholdes i inntaksfasen.

Familiehuset har en modell for inntak som de følger i inntaksprosessen.

Inntaket til familiehuset går gjennom Barne- og familieetaten og Bufetat. Søknader sendes via post og virksomhetsleder vurderer søknadene. Søknad som er innvilget, tas opp på personalmøte, hvor hovedkontakt for familien blir valgt. Videre arrangeres ved behov et informasjonsmøte, deretter et inntaksmøte hvor familien, teamet ansvarlig for oppholdet, barneverntjenesten samt virksomhetsleder er med.  Det vurderes i forhold til barnas alder og modenhet om de deltar i inntaksmøte, eventuelt i deler av møtet.

Det er barneverntjenestens ansvar å informere barna om hvorfor de skal bo på familiehuset i forkant av oppholdet. Under oppholdet samarbeider barneverntjenesten og familiehuset om å gi barna god informasjon og å ha samtaler med dem.   

For å få tilstrekkelig informasjon om familiene bruker familiehuset i første omgang søknaden. Ved inntak skal vedtak og tiltaksplan foreligge. De tar kontakt med barneverntjenestene for å få ytterligere relevant informasjon, familiene samtykker til at informasjonen kan gis. Psykologen har ansvar for det tverretatlige samarbeidet og for å innhente informasjon ved behov. De ansatte ga uttrykk for at det ikke var problematisk å få tilstrekkelig informasjon om familiene.

De fleste familiene er på utredningsopphold, og noen er på kombinerte utredning- og veiledningsopphold. Det er få soningsopphold på senteret.

Familiekonsulenten lager ukeplaner i samarbeid med familien.

Familiehuset har gode rutiner for bruk av tolk. De samarbeider godt med nærpolitiet i saker hvor det er nødvendig.

Virksomhetsleder fortalte at senteret har hatt lavt belegg over en lengre periode. Hun anser ikke dette som sesongbasert, og de ansatte er bekymret for tida framover av hensyn til dette.  

De ansatte som ble intervjuet hadde sammenfallende beskrivelser og kjennskap til senterets rutiner / retningslinjer for inntak og den første perioden av oppholdet.

Fylkesmannen finner at senteret har en internkontroll som sikrer at senteret oppfyller lov- og forskriftskrav.

7. Regelverk

 • FNs barnekonvensjon
 • Barnevernloven med forskrifter
 • Forvaltningsloven
 • Forskrift for sentre for foreldre og barn
 • Veileder for tilsyn med sentre for foreldre og barn: Internserie 8/2012, Statens helsetilsyn

8. Dokumentunderlag

 • Redegjørelse for senterets internkontroll
 • Senterets plan for virksomheten
 • Delegasjonsreglement
 • Sjekklister, rutinebeskrivelser og prosedyrer som gjelder for inntaksfasen
 • Maler for forarbeid og den første tiden på senteret
 • Oversikt over ansatte ved senteret med fagbakgrunn
 • Kompetanseplan (individuell kompetanseplan og semesterplan for familiehuset og virksomheten).
 • Informasjonsmateriell til familiene før og ved inntak
 • Rutine for brukerundersøkelse og noen resultater av brukerundersøkelse
 • Avtale mellom barneverntjenesten og senteret
 • Saksdokumenter som omhandler inntaksfasen til de 10 siste inntakene

9. Konklusjon

Ved tilsynsbesøket ble det ikke avdekket lovbrudd. Begrunnet melding eller pålegg ble derfor ikke gitt.

Med hilsen

Torill Gundersen
seniorrådgiver

Ragne Marie Mostad
rådgiver

 

Dokumentet er elektronisk godkjent.