Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Formålet med rapporten

Formålet med rapporten er å beskrive hva det er ført tilsyn med, hvordan tilsynet er gjennomført og hvilke funn som er gjort i tilsynet.

Senterets navn og besøksadresse: 
Frydenberg barnevernsenter, familieavdelingen
Frydenbergveien 37 0575 OSLO

Dato for tilsynsbesøket: 21.10.2015

Til stede fra senteret:

Ikke publisert her

Tilsynet ble utført av:
Rådgiver Ragne Marie Mostad
Rådgiver Søren Rysstad
Seniorrådgiver Torill Gundersen

1. Innledning

Tilsynet ble varslet den 19.8.2015 og tilsynsbesøket gjennomført 21.10.2015.

Fylkesmannen skal føre tilsyn med hvert senter så ofte som forholdene tilsier det og minimum hvert annet år, jf. forskrift om sentre for foreldre og barn. Dette er det andre tilsynet ved Frydenberg familieavdeling, etter at krav om tilsyn ble innført i 2010. Forrige tilsynsbesøk fant sted 20.11.12, jf. rapport av 09.01.13.

I følge forskriften skal tilsynet ha til formål å påse at lover og regelverk blir fulgt, og at beboerne får et faglig forsvarlig og likeverdig tilbud i senteret. Fylkesmannens tilsynsansvar er en lovlighetskontroll. I dette ligger det en rett og plikt til å undersøke og bedømme om senteret driver i tråd med regelverket, samt rett og plikt til å reagere ved lov- eller forskriftsbrudd.

Hjemmel for reaksjon ved lov- eller forskriftsbrudd finnes i § 27:

«Tiltak ved mangler og lignende – tilsynsmyndighetens oppfølging. Når tilsynsmyndigheten blir oppmerksom på forhold som den mener bør endres, skal begrunnet melding sendes senterets ledelse, med samtidig underretning til statlig regional barnevernmyndighet. Så vidt mulig bør det fremmes forslag om tiltak. Spørsmål om mindre endringer kan tas opp med senterets ledelse. 

Finner tilsynsmyndigheten at senteret drives på en måte som kan ha skadelige følger for de beboerne som oppholder seg der eller for andre, eller at driften på annen måte er uforsvarlig, kan fylkesmannen gi pålegg om å rette forholdet. Fylkesmannen kan også gi pålegg om å nedlegge driften, jf. barnevernloven § 5-7. Pålegget skal være skriftlig og inneholde en frist for når det skal være utført.»

2. Beskrivelse av familieavdelingen

Frydenberg familieavdeling er en del av Aline og Frydenberg barnevernsenter og er et tiltak innenfor det byomfattende barnevernet i Oslo (Barne- og familieetaten).  Beliggenheten er ved Hasle/Carl Berners plass i Oslo. Det er barnevernet i bydelene eller i kommuner utenfor Oslo som kjøper plass for familiene, og familieavdelingen jobber med utgangspunkt i deres mandat.

 • Familieavdelingen tilbyr plasser til familier med barn i alderen 2 -12 år som befinner seg i ulike belastende livssituasjoner. Familieavdelingen tilbyr også plass til familier der det er storesøsken over 12 år.
 • Barneverntjenesten kan søke familier inn på tre ulike opphold:
  - Utredningsopphold (8 uker)
  - Veiledningsopphold (8 uker)
  - Hasteinntak, akutte inntak (Kortere oppholdstid, vurderes i hver enkelt sak)

Familiene plasseres på frivillig grunnlag, hjemlet i lov om barneverntjenester § 4- 4 annet ledd.

Familieavdelingen er godkjent for inntil fire familier. Foreldrene har selv ansvaret for egne barn og egen husholdning under oppholdet, og familiene bor i egne leiligheter. Barna går på sine respektive barnehager og skoler under oppholdet, foreldrene blir anbefalt å være minimum 50 % sykemeldt da det er en krevende situasjon for dem.

Frydenberg familieavdeling er godkjent i rapport av 10.04.15 fra årlig oppfølging og kontroll av kommunale familiesentre, jf. Forskrift for sentre for foreldre og barn § 8, utført av Godkjenningsmyndigheten i Barne- og familieetaten.

3. Gjennomføring

Tilsynet omfattet følgende aktiviteter:

 • Varsel om tilsyn ble sendt ut 19.08.15.
 • Innhenting av dokumenter, se punkt 8, gir en oversikt over mottatte dokumenter i forbindelse med tilsynet. Dokumentene ble mottatt 28.9.2015
 • Tilsynet ble gjennomført 21.10.15. Dagen startet med åpningsmøte hvor alle ansatte var invitert, etterfulgt av en kort omvisning på senteret.

  Deretter intervjuet vi: Hilde Synnøve Høiset, Donna McPherson, Lene Ånetsen, Camilla Sillerud-Howell og hadde en samtale med senterleder Ann Mari Elmholt. Avslutningsvis ble det avholdt et oppsummeringsmøte hvor tilsynsmyndigheten presenterte resultatene fra tilsynet.

4. Hva tilsynet omfattet

Tema for tilsynet var å undersøke om senteret gjennom sin styring sikrer at inntaket av familier skjer på en forsvarlig måte. Inntaket omfatter også den første tiden etter at familien er flyttet inn (inntaksfasen). Det vises til forskrift om sentre for foreldre og barn §§ 14 og 21, jf. barnevernloven § 4-1.

5. Funn

Det ble ikke gitt begrunnet melding eller pålegg ved tilsynet.

6. Fylkesmannens vurdering av senterets styringssystem

Det følger av forskrift om sentre for foreldre og barn § 14 at senteret skal ha internkontroll for å sikre at det utfører oppgavene sine i samsvar med krav fastsatt i lov eller i medhold av lov. I forskriften § 14 annet ledd fremgår følgende: I denne forskriften betyr internkontroll systematiske tiltak som skal sikre at senterets aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov om barneverntjenester.

Frydenberg familieavdeling har beskrevet sitt internkontrollsystem. Familieavdelingen har sjekklister, rutinebeskrivelser og prosedyrer som skal sørge for at lovkrav overholdes.

Inntaket til familieavdelingen går gjennom søknadsseksjonen i Barne- og familieetaten (BFE).

I april 2015 begynte BFE å bruke et nytt datasystem, Birk. Dette skal gjøre søknader og inntak elektronisk og ikke per papir som tidligere. Systemet fungerer ikke helt optimalt per i dag, slik at det blir en kombinasjon av elektronisk og papirdokumentasjon i inntaksfasen.

Barneverntjenestene sender søknad til BFE som registrerer og sender dem til familieavdelingen. Familieavdelingen har telefonkontakt med BFE om søknadene.

Avdelingsleder er ansvarlig for inntaket og søknadene gjennomgås og vurderes sammen med familiekonsulentene. Familieavdelingen har en sjekkliste for inntak som brukes aktivt.

Dersom inntak besluttes arrangeres det et informasjonsmøte før innflytting. Der deltar foreldrene, barneverntjenesten og familieavdelingen, og møtet avholdes for å sikre åpenhet og samtykke fra familiene.

Tilstrekkelig informasjon om familiene sikres ved søknaden i første omgang. Familieavdelingen har møte med barneverntjenesten for supplerende informasjon, og psykologene ved avdelingen får kopi av barnevernsmappen til barna. Barneverntjenesten skal før innflytting informere barna i familien om hvorfor de skal ha et opphold på familieavdelingen.

De fleste familiene er på utredningsopphold og veiledningsopphold. Oppholdene er like lange, men har noe forskjellig innhold.

Oppholdene starter med et avtalemøte, og familieavdelingen lager interne ukeplaner for familiene samt at familiene får ukeplaner hver uke med de forskjellige aktivitetene. Familiene er med på å utforme ukeplanene. 

Familieavdelingen har få haste/akuttopphold. Søknaden sendes til BFE, og i den grad det lar seg gjøre følges de samme rutinene for inntak. I akuttsakene skal familieavdelingen i løpet av to uker få en avklaring fra barneverntjenesten på plan for videre opphold. Lengden og innhold i oppholdet blir da vurdert i hvert enkelt tilfelle.   

De ansatte som ble intervjuet hadde sammenfallende beskrivelser og kjennskap til familieavdelingens rutiner/retningslinjer for inntak og den første perioden av oppholdstiden.

Fylkesmannen finner at senteret har en internkontroll som sikrer at senteret oppfyller lov- og forskriftskrav.

7. Regelverk

 • FNs barnekonvensjon
 • Barnevernloven med forskrifter
 • Forvaltningsloven
 • Forskrift for sentre for foreldre og barn
 • Veileder for tilsyn med sentre for foreldre og barn: Internserie 8/2012, Statens helsetilsyn

8. Dokumentunderlag

Senterplan for familieavdelingen med vedlegg

 • Aktuelle rutinebeskrivelser, sjekklister og prosedyrer, samt andre relevante dokumenter som omhandler inntaksfasen  
 • Delegasjonsreglement
 • Oversikt over ansvarsområder for de ansatte
 • Oversikt over alle ansatte samt deres kompetanse og erfaring
 • Opplæringsplan for nyansatte/ekstravakter og studenter
 • Familieavdelingens kursoversikt 2015
 • Krisehåndteringsplan, HMS plan, avviksskjema
 • Kvittering for nøkkelchip
 • Samtykke til video-opptak
 • Branninstruks
 • Praktisk informasjon til familiene for oppholdet på familieavdeling
 • Informasjonsmateriell til familiene før og ved inntak
 • Saksdokumenter som omhandler inntaksfasen for ti familier ved opphold, herunder samtykke

9. Konklusjon

Ved tilsynsbesøket ble det ikke avdekket lovbrudd. Begrunnet melding eller pålegg ble derfor ikke gitt.

Dato: 5.11.2015

Søren Rysstad
rådgiver 

Torill Gundersen
seniorrådgiver