Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har gjennomført tilsyn med Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand med tema samhandling om utskriving av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen. Tilsynsbesøket ble gjennomført 5. og 6. mai og 3. juni 2015.

Tilsynet tok utgangspunkt i de aktiviteter som sykehus og bydel utfører i samhandlingsprosessen ved utskriving av pasienter fra sykehus til mottak i bydelen.

Tilsynet er også gjennomført ved Oslo universitetssykehus HF(OUS) ved Akuttgeriatrisk avdeling og ved Generell indremedisinsk sengepost.

Samhandlingen mellom OUS og Oslo kommune er regulert gjennom Overordnet samarbeidsavtale, Generell samarbeidsavtale med tvisteavtale, med ni tilhørende tjenesteavtaler. Tjenesteavtale 2 regulerer samarbeid om innleggelse i sykehus og utskrivingsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskriving fra institusjon. Felles forpliktende prosedyre ”Samhandling - pasient med behov for kommunale tjenester - utskrivingsklare pasienter” skal sikre forsvarlig informasjonsutveksling mellom sykehus og bydelene for pasienter som antas å ha eller har behov for kommunale tjenester etter utskriving fra sykehuset.

Felles samarbeidsarenaer som Oslo kommune og OUS har opprettet er Direktørmøtet og Samarbeidsforum somatikk/psykisk helse og avhengighet. I tillegg har Oslo kommune og sykehusene Akershus universitetssykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Diakonhjemmet Sykehus og Oslo universitetssykehus opprettet et samarbeidsutvalg hvor de fire sykehusene, Helseetaten, Velferdsetaten og Sykehjemsetaten i Oslo kommune samt representanter fra bydelsdirektørnivået i de fire sykehussektorene er representert. I tillegg er både tillitsvalgte og brukerrepresentant med i utvalget.

Det ble gjennomgått 22 pasientjournaler før tilsynsbesøket, hvorav 12 pasienter var utskrevet fra akuttgeriatrisk avdeling og 10 pasienter var utskrevet fra generell indremedisinsk sengepost ved Oslo universitetssykehus HF i perioden 1. november 2014 til 20. februar 2015.

I forbindelse med tilsynet ble disse 22 pasientene i Bydel Søndre Nordstrand, samt deres fastleger invitert til å delta i en spørreundersøkelse. Journaler for disse pasientene ble gjennomgått ved tilsyn både i bydelene og i sykehuset.

Systemrevisjonen i bydelene omfattet følgende tema:

 • Om bydelen ved systematisk styring og kontroll sikrer forsvarlig mottak og helsehjelp til pasient som er skrevet ut til egen bolig.
 • Om virksomhetene etterlever avtalte retningslinjer for samarbeid ved utskriving av pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskriving.
 • Om virksomhetene sikrer i varetakelse av pasientenes/pårørendes krav til informasjon og brukermedvirkning ved utskriving.
 • At tilstrekkelig og relevant informasjon om legemiddelbehandling utveksles og at legemiddellister blir kvalitetssikret og samstemt.

Det ble påpekt ett avvik:

Avvik

Oslo kommune ved Bydel Søndre Nordstrand sikrer ikke i tilstrekkelig grad forsvarlig mottak og helsehjelp til pasienter med behov for helse- og omsorgstjenester som skrives ut fra sykehuset til eget hjem.

Vurdering av bydelens styringssystem:

Tilsynets undersøkelser viser at bydelen mangler et fungerende system for internkontroll. Dette medfører at overvåking av tjenesten, kunnskap om egne resultat og forbedringsarbeid er mangelfull. Det igjen vil kunne medføre fare for svikt i tjenestene til pasienter som blir utskrevet til hjemmet med behov for kommunale tjenester. Flere av de manglene tilsynet avdekket, skyldes etter vår vurdering blant annet at det ikke finnes tilstrekkelig egenkontroll og styring med virksomhetenes aktiviteter.

Dato: 14. september 2015

Heidi Fugli
revisjonsleder

Stein Jøssang
revisor

 

Torgunn Stensrud
revisor 

Kirsti Haakens
revisor        

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand i perioden 16. februar til 14. september 2015. Det blir i 2015 gjennomført landsomfattende tilsyn med samhandling om utskriving av pasienter fra sykehus til kommunen. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Fylkesmannen i Oslo og Akershus gjennomfører i inneværende år.

Bakgrunn for valg av tema for tilsynet er tilsynserfaringer som viser at det er betydelige utfordringer knyttet til å gi pasienter og brukere et sikkert, helhetlig, koordinert og ”sømløst” tilbud av forsvarlige tjenester over nivå, oppgave- og tjenestegrenser. Svikt oppstår ofte der flere tjenester skal samhandle og hvor lovverk regulerer tilgrensende eller overlappende formål og oppgaver. Ny oppgavefordeling, regulering og iverksettelse av prosesser og aktiviteter som forutsetningsvis skal endre og håndtere slik risiko for svikt, kan gi opphav til nye grenseflater og områder med svikt.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og funn som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Bydel Søndre Nordstrand har ca 37 000 innbyggere. Bydelen er organisert i en stabsenhet og en enhet for operative tjenester. De er organisert etter bestiller utfører modell, der bestillerdelen ivaretas av enhet søknadskontor. Hverdagsrehabiliteringstjenesten er plassert i enhet for forebygging, frivillighet og folkehelse. Tjenesten inkluderer innsatsteam og hverdagsrehabiliteringsteam og bistår hjemmesykepleien med å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehus. Hjemmesykepleien er organisert under enhet tjenester til hjemmeboende. Hjemmesykepleien hadde i 2014 i gjennomsnitt 241 mottakere, i tillegg til 15 som mottok hjemmesykepleie fra private aktører.

Bydel Søndre Nordstrand, som resten av Oslo kommune bruker Gerica som saksbehandler- og journalsystem. Elektronisk meldingsutveksling av PLO - meldinger er integrert i Gerica.

OUS innførte DIPS samtidig som utvekslingen av PLO - meldinger med bydelen ble gjort elektronisk.

Samhandling

Samhandlingen mellom OUS og Oslo kommune er regulert gjennom Overordnet samarbeidsavtale, Generell samarbeidsavtale med tvisteavtale og 9 tilhørende tjenesteavtaler. Tjenesteavtale 2 regulerer samarbeid om innleggelse i sykehus og utskrivingsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon. Felles forpliktende prosedyre ”Samhandling – pasient med behov for kommunale tjenester – utskrivningsklare pasienter” skal sikre forsvarlig informasjonsutveksling mellom sykehus og bydelene for pasienter som antas å ha eller har behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra sykehuset. Prosedyren beskriver ansvar og oppgaver ved meldingsutveksling mellom sykehuset og bydel. Det fremgår at avvik fra prosedyren skal meldes for sykehuset i sykehusets avvikssystem og i bydelen i bydelens avvikssystem.

Felles samarbeidsarenaer som Oslo kommune og OUS har opprettet er Direktørmøtet og Samarbeidsforum somatikk/psykisk helse og avhengighet. I tillegg har Oslo kommune og sykehusene Akershus universitetssykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Diakonhjemmet Sykehus og Oslo universitetssykehus opprettet et samarbeidsutvalg hvor de fire sykehusene, Helseetaten, Velferdsetaten og Sykehjemsetaten i Oslo kommune samt representanter fra bydelsdirektørnivået i de fire sykehussektorene er representert. I tillegg er både tillitsvalgte og brukerrepresentant med i utvalget.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 16. februar 2015.

Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble avholdt 3. mars 2015.

Åpningsmøte ble avholdt 5. mai 2015.

Intervjuer

12 personer ble intervjuet.

Oppsummeringsmøte ble holdt 6. mai 2015.

Stikkprøver av utvalgte pasientjournaler i Gerica, herunder elektroniske PLO-meldinger.

22 pasientjournaler ble gjennomgått før tilsynsbesøket, hvorav 12 pasienter var utskrevet fra akuttgeriatrisk avdeling og 10 pasienter var utskrevet fra generell indremedisinsk sengepost ved Oslo universitetssykehus HF i perioden 1. november 2014 til 20. februar 2015.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt i bydelen 3. juni 2015.

Spørreundersøkelsene

Som en del av tilsynet ble det sendt invitasjon til pasientene og deres fastleger om å delta i en spørreundersøkelse.

4. Hva tilsynet omfattet

Tema for tilsynet er avgrenset til å gjelde samhandlingsprosesser ved utskriving av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til mottak i kommunen. Det ble undersøkt:

 • Om kommunen ved systematisk styring og kontroll sikrer forsvarlig mottak og helsehjelp til pasient som er skrevet ut til egen bolig.
 • Om virksomhetene etterlever avtalte retningslinjer for samarbeid ved utskrivning av pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning
 • Om virksomhetene sikrer ivaretakelse av pasientenes/pårørendes krav til informasjon og brukermedvirkning ved utskrivning.
 • Om tilstrekkelig og relevant informasjon om legemiddelbehandling utveksles og om legemiddellister blir kvalitetssikret og samstemt.

Spørreundersøkelser

I forbindelse med tilsynet ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant de utvalgte pasientene og deres fastleger. Spørsmålene til pasientene omhandlet informasjon/medvirkning både under sykehusinnleggelsen, ved utskriving og rett etter hjemkomst. Det ble spurt om informasjonen ble gitt på en måte som pasienten forsto, om pasienten fikk de tjenestene som var avtalt, om behovet for tjenester ble vurdert rett etter hjemkomst og om kommunen tok hensyn til hva pasienten mente om behov for hjelp.

Fastlegene ble i undersøkelsen spurt om de fikk epikrise tidsnok fra sykehuset til å sikre forsvarlig pasientbehandling og om disse inneholdt nødvendige opplysninger til å følge pasienten opp på en god måte. Videre om det var noe fastlegene vurderte som særlig sårbart i samhandlingen med sykehuset. I tillegg ble det spurt om kommunen involverer fastlegene i arbeidet med revisjon av samarbeids- og tjenesteavtalene mellom kommunen og sykehuset. Fastlegene ble også spurt om kommunen tilrettelegger for informasjonsutveksling mellom dem og pleie- og omsorgstjenestene, og om det var noe i denne samhandlingen som ble vurdert som særlig sårbart.

5. Funn

Avvik:

Oslo kommune ved Bydel Søndre Nordstrand sikrer ikke i tilstrekkelig grad forsvarlig mottak og helsehjelp til pasienter med behov for helse- og omsorgstjenester som skrives ut fra sykehuset til eget hjem.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2 nr. 5 jf. § 4-1 bokstav a) og d) jf. internkontrollforskriften i helsetjenesten § 4 jf. § 5
 • Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-10 jf. helsepersonelloven § 40 og internkontrollforskriften i helsetjenesten § 4 jf. § 5
 • Legemiddelhåndteringsforskriften § 5 jf. internkontrollforskriften i helsetjenesten § 4 jf. § 5
 • Pasient- og brukerrettighetsloven §§ 3-1 jf. 3-2 jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 6- 2 nr. 5 jf. internkontrollforskriften i helsetjenesten § 4 jf. § 5
 • Betalingsforskriften §§ 11 og 12

Avviket bygger på følgende:  

Samhandling

 • Felles forpliktende prosedyre” Samhandling - pasient med behov for kommunale tjenester - utskrivningsklare pasienter” datert 16. oktober 2014, som er en del av Tjenesteavtale 2, er ikke fremlagt for tilsynet og heller ikke kjent av informantene
 • Bydelen har ikke fremlagt risiko- og sårbarhetsvurdering av områder med fare for svikt ved mottak av pasienter som skrives ut fra sykehuset til hjemmet med behov for helse- og omsorgstjenester
 • Bydelen benytter ikke eget avvikssystem for å melde samhandlingsavvik jf. felles forpliktende prosedyre og kan derfor ikke fremvise systematisk oversikt over områder med fare for svikt

Informasjonsutveksling

 • Tilsynet kan ikke se at bydelen kvalitetssikrer legemiddellister som sendes med innleggelsesrapporten til sykehuset. Det fremkom under intervjuer at det kunne være feil i legemiddellistene som ble sendt sykehuset ved innleggelse
 • Tilsynet kan ikke se at bydelen alltid innhenter nødvendig og relevant medisinsk/helsefaglig pasientinformasjon fra sykehuset før utskrivning der det er uenighet om omsorgsnivå etter utskrivning
 • Journalgjennomgangen viste i noen journaler mangelfulle begrunnelser og vurderinger som lå til grunn for beslutninger om omsorgsnivå
 • Det fremgår ikke alltid at bydelen har svart på melding fra sykehuset om utskrivningsklar pasient. I bekreftelsene fra bydelen er det sparsomme opplysninger om hvilke tjenester pasienten tilbys ved utskriving

Dokumentasjon

 • Tilsynet kan ikke se at bydelen alltid dokumenterer vurderinger som gjøres under vurderingsbesøk på sykehuset i pasientens journal
 • Nødvendige og relevante opplysninger fra telefonsamtaler med sykehuset blir ikke alltid dokumentert

Brukermedvirkning

 • Det fremkom ingen omforent praksis på hvordan pasienter som ikke får vurderingsbesøk på sykehuset får medvirke til utforming av tjenestetilbudet ved utskrivelsen

Nødvendig helsehjelp

 • Bydelen sørger ikke for at legemiddelliste som følger innleggelsesrapporten er oppdatert og korrekt.
 • Det fremkom ingen omforent praksis for hvordan hjemmesykepleien fanger opp og sørger for at pasienter som trenger hjelp til oppfølging hos fastlege eller på sykehus etter en innleggelse, får hjelp til dette
 • Ved endringer i legemiddelliste ved utskriving, kan det ta opptil 14 dager før multidosepakningen er endret. Det ble opplyst at enkelte pasienter ikke fikk endret multidosepakningen i denne perioden, og dermed sto i fare for ikke å få riktig legemiddelbehandling. Det fremkom at hastebestilling av multidosepakninger i liten grad ble benyttet
 • Det ble opplyst at legemiddelbehandling kunne bli forsinket i situasjoner hvor pasienten selv eller ved hjelp av pårørende ikke kunne løse ut resepter og at hjemmesykepleien ikke har omforent praksis for hvordan disse situasjonene skal håndteres
 • Det ble sagt under intervjuer at pasienter stadig ble utkrevet fra sykehuset uten at det ble sendt med resepter og dagsdoser av nye medisiner jf. felles forpliktende prosedyre, men bydelen opplyste at de ikke meldte dette som samhandlingsavvik til sykehuset og manglet derfor dokumentasjon på dette

Kommentar:

Det er et krav at virksomheten skal samle inn informasjon om funksjonaliteten og mulig svikt knyttet til samhandlingen og avtalte retningslinjer før de årlige gjennomgangene av avtalene jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 6-5.

Relevant og nødvendig informasjon om pasienten og helsehjelpen som blir gitt, samt vurderinger gjort av virksomheten skal dokumenteres i pasientens journal jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-10 jf. helsepersonelloven § 40 og internkontrollforskriften for helsetjenesten § 4 jf. § 5.

Det er videre et krav til virksomheten om at de skal sikre at råd og informasjon blir gitt til pasient og pårørende jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 3-2 og at dette dokumenteres i pasientens journal jf. journalforskriften § 8.

Virksomheten skal sørge for, i forståelse med pasienten, at en oppdatert og samstemt liste over legemidler i bruk, alltid følger pasienten ved skifte av omsorgsnivå jf. legemiddelhåndteringsforskriften § 5.

Resultat fra spørreundersøkelsen til pasientene

Spørreundersøkelsen omfattet 22 pasienter i Bydel Søndre Nordstrand utskrevet fra OUS i perioden 1. november 2014 til 20. februar 2015. I alt 10 av 22 pasienter svarte. Noen hadde ikke svart på alle spørsmålene. I 9 av 10 svar oppgis det at pasienten hadde fått med seg skriftlig informasjon om sykdommen /skaden, hva som var gjort av undersøkelser på sykehuset samt liste over hvilke medisiner de skulle bruke ved utskrivning. 6 av 10 svarer at de hadde fått informasjon om hvilken hjelp de skulle få fra bydelen når de kom hjem. 3 av 10 svarer at tjenester og hjelpemidler kom som avtalt etter utskrivning. 2 av 10 svarer at deres meninger ble tatt hensyn til da det ble bestemt hvilken hjelp de skulle få. 4 av 10 svarer at hjemmesykepleien ikke hjelper dem med å komme i kontakt med fastlegen ved behov.

Resultat fra spørreundersøkelsen til fastlegene

Det ble sendt ut spørreskjema til 14 ulike fastleger vedrørende 22 utvalgte pasienter. Vi fikk svar fra 4 fastleger om 5 pasienter. Svarene er for få til å gi grunnlag for å vurdere hvilken praksis som er etablert vedrørende samhandlingen med fastlegene. Epikrisetidene er angitt fra 1- 3 dager, en epikrise kom etter 21 dager. I en av fem svar var det ikke samsvar mellom legemiddellisten fra sykehuset og opplysningene fastlegen selv hadde. I samhandlingen mellom fastlegen og sykehuset er forsinket epikrise angitt som område med fare for svikt.

6. Vurdering av virksomhetens styringssystem

Det er Oslo kommune, ved bydelen, som har det overordnede ansvaret og som skal sørge for at virksomhetene drives i henhold til gjeldende lover og forskrifter, for der igjennom å sikre forsvarlig drift.

Internkontroll, jf. forskrift om internkontroll i helsetjenesten, skal bidra til at oppgaver som er nedfelt i helselovgivningen blir utført, styrt og forbedret. Ingen tjenester blir imidlertid bedre enn det de ansatte klarer å yte i møte med brukeren. På samme måte som god tjenesteproduksjon krever medvirkning fra de ansatte, vil god internkontroll forutsette det samme.

Tilsynets undersøkelser viser at bydelen mangler et fungerende system for internkontroll. Dette medfører at overvåking av tjenesten, kunnskap om egne resultat og forbedringsarbeid er mangelfull. Det igjen vil kunne medføre fare for svikt i tjenestene til pasienter som blir utskrevet til hjemmet med behov for kommunale tjenester. Flere av de manglene tilsynet avdekket, skyldes etter vår vurdering blant annet at det ikke finnes tilstrekkelig egenkontroll og styring med virksomhetenes aktiviteter. Våre observasjoner kan i stor grad knyttes til mangler i styringen av tjenesteytingen og at det ikke er iverksatt systematiske tiltak for å følge med på, fange opp og eventuelt korrigere feil og mangler i samhandlingen.

Bydelen har prosedyrer for avvikshåndtering på tjenestenivå og det meldes avvik. De benytter ikke eget avvikssystem for å melde samhandlingsavvik jf. felles forpliktende prosedyre og  kan derfor ikke fremvise systematisk oversikt over områder med fare for svikt.

Bydelen må imidlertid ta stilling til hva som skal meldes som samhandlingsavvik og legge til rette for en felles forståelse for dette i virksomhetene.

7. Regelverk

 • Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
 • Lov om pasient- og brukerrettigheter
 • Lov om helsepersonell
 • Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter
 • Forskrift om internkontroll i helsetjenesten
 • Forskrift om pasientjournal
 • Forskrift om fastlegeordning i kommunene
 • Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp
 • Samarbeidsavtale mellom OUS og Oslo kommune
 • Tjenesteavtale 2 og felles forpliktende prosedyre ”Samhandling – pasient med behov for kommunale tjenester – utskrivningsklare pasienter”.

 

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart Bydel Søndre Nordstrand, herunder søknadskontoret, tjenester til hjemmeboende og enhet for forebygging, frivillighet og folkehelse
 • Prosedyre for eLink Bydel Søndre Nordstrand (udatert)
 • Utskrivningsklar pasient, datert 1.mars 2012
 • Rutine Behandling av PLO meldinger (eLink) mellom sykehus og Oslo kommune (udatert)
 • Sjekkliste for spørsmål som stilles i samtale med sykehuset (udatert)
 • Organisering av E-link og korttidsplasser, datert 9.mars 2015
 • Oversikt over ansatte ved søknadskontoret, i hjemmesykepleien og ved hverdagsrehabilitering/innsatsteam
 • Stillings og funksjonsbeskrivelser
 • Overordnet samhandlingsavtale mellom Oslo kommune og Helse Sør-Øst RHF, datert 22.juni 2011
 • Samarbeidsavtale mellom Oslo kommune og Oslo universitetssykehus HF- generell del med tvistenemnd, datert 24.april 2012
 • Tjenesteavtale 2 – samarbeidsavtale mellom Oslo kommune og Oslo Universitetssykehus HF, datert 24. april 2012
 • Rutine for samhandling mellom Oslo kommune og helseforetak/sykehus for utskrivningsklare pasienter uten trygderettigheter
 • Rutine for samhandling om behandlingshjelpemidler ved og etter utskrivelse fra sykehus, datert 27. juni 2014
 • Oversikt over underavtaler, til samarbeidsavtale generell del
 • Årsmelding fra samarbeidsutvalget Helse Sør-Øst og Oslo kommune 2014
 • Informasjon om samarbeidsutvalg og allmennlegeutvalg i bydelen
 • Mal for individuell avtale om allmennlegepraksis i fastlegeordningen med vedlegg om allmennmedisinske offentlige legeoppgaver
 • Referat fra møter i Allmennlegeutvalget
 • Prosedyre saksbehandling ved førstegangs vedtak hjemmesykepleie, praktisk bistand, datert 1. mars 2015
 • Prosedyre hvordan sikre nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling, revidert 15. mai 2015
 • Prosedyre Nr. 5 Hjemmesykepleie, datert 1. januar 2015
 • Beskrivelse av praksis for mottak av pasienter som utskrives til eget hjem på kvelder og i helgene, datert 19. mars 2015
 • Prosedyre for ernæring datert 1. april 2014
 • Kravspesifikasjon til tjenestekonsesjon innen hjemmetjenesten
 • Prosedyre for revurdering av tjeneste, datert 1. februar 2014
 • Revurdering av vedtak, datert 1. mars 2015
 • Prosedyre samhandling med fastlegene, datert 1. mai 2014
 • Prosedyre samarbeidsmøter bestiller, utfører, tverrfaglig, private, datert 1. april 2015
 • Informasjonsskriv om avvikssystemet i bydelen, datert 16. mars 2015
 • Referat fra samarbeidsmøte samhandlingsenheten OUS og Bydel Søndre Nordstrand, datert 22. mai 2014
 • Registrering av saker mellom Bydel Søndre Nordstrand og OUS i perioden 9. mai til 21. august 2014
 • Prosedyre for avvikshåndtering søknadskontor, datert 1. mars 2015
 • Prosedyre for avvikshåndtering hjemmetjenesten, datert 1. mars 2014
 • Korrespondanse Bydel Søndre Nordstrand og OUS om uenighet knyttet til utskrivingsklare pasienter
 • Dagsplaner og turnusoversikter over ansatte på jobb 5. og 6. mai 2015
 • Møtereferater Samarbeidsutvalget, Direktørmøtet og Samarbeidsforum somatikk

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Fem meldte avvik i legemiddelhåndtering i hjemmesykepleien
 • Prosedyre Samhandling med fastlegene, datert 1. mai 2014
 • Prosedyre revurdering av tjeneste, datert 1. februar 2014
 • Prosedyrer for avvikshåndtering
 • Prosedyre for legemiddelhåndtering på systemnivå, datert 1. mai 2014
 • Prosedyre for hverdagsrehabilitering i Gerica, datert 6. mars 2014
 • Oversikt over kompetansehevende tiltak enhet søknadskontor 2015
 • Prosedyre Ansvarsavklaring hverdagsrehabilitering internt i bydelen, datert 20. februar 2014
 • Medisinprosedyre Hverdagsrehabilitering, udatert
 • Årsrapportering på opplæringstiltak 2014
 • Budsjetterte opplæringstiltak 2015

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Oslo og Akershus:

 • Varsel om tilsyn, i brev datert 16. februar 2015
 • Oversendelse av pasientjournaler og dokumentasjon, i brev datert 11. mars 2015 og
 • 20. mars 2015
 • Oversendelse av program for tilsynet, i e-post datert 17. april 2015
 • Oversendelse av foreløpig rapport datert 26. juni 2015

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Assisterende fylkeslege Kirsti Haakens
Seniorrådgiver/jurist Stein Jøssang
Seniorrådgiver/sykepleier Torgunn Stensrud
Seniorrådgiver/sykepleier Heidi Fugli (revisjonsleder)
Observatør fra Statens helsetilsyn Elisabeth Try Valø


Alle tilsynsrapportene fra det landsomfattende tilsynet

2015 Samhandling ved utskrivning av pasienter

Søk