Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen har i 2015 ført tilsyn med Oslo kommune, bydel Stovners sosiale tjenester opplysning, råd og veiledning, og økonomisk stønad til personer mellom 17 og 23 år.

Målsettingen med tilsynet var å undersøke og konkludere om bydelen sikrer, ved tilstrekkelig styring og ledelse, forsvarlige sosiale tjenester til unge mellom 17 og 23 år.

Det ble undersøkt om:

 • bydelen sikrer at de sosiale tjenestene opplysning, råd og veiledning og økonomisk stønad er tilgjengelige for personer mellom 17 og 23 år.
 • bydelen sikrer at tildeling av tjenestene opplysning, råd og veiledning og økonomisk stønad til personer mellom 17 og 23 år er forsvarlig. Krav til kartlegging, vurdering og beslutning står sentralt, og viktige elementer for forsvarlig tildeling er videre bruker- medvirkning og individuell vurdering.
 • bydelen sikrer at oppfølging av personer mellom 17 og 23 år som mottar tjenesten opplysning, råd og veiledning, og økonomisk stønad er forsvarlig, herunder at bydelens plikt til å legge til rette for brukermedvirkning og for å samhandle og samhandle med relevante tjenesteytere ivaretas.

Det ble ikke avdekket brudd på lov eller forskrift, og tilsynet er derfor avsluttet.

Dato: 31.08.15

Mari Pleym
revisjonsleder

Agnethe Lurén
revisor

 

Rigmor Hartvedt
revisor

 

1. Innledning

Tilsyn er lovlighetskontroll og tilsynsmyndigheten skal vurdere om tjenestene er forsvarlige og i tråd med lovens krav. Målet er å styrke rettsikkerheten for brukerne. Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med de sosiale tjenestene i Nav, jf. sosialtjenesteloven § 9.

Rapporten er utarbeidet etter tilsyn ved Nav Stovner i perioden 08.04.15 -31.08.15 . Tilsynet ble utført som systemrevisjon. En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og ved andre undersøkelser. Tilsynet inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år. Formålet er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll.

Tilsynet omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Bydel Stovner har pr. 01.01.14 et innbyggertall på 31.350. Bydelen ligger nordøst i Oslo, og grenser til Akershus fylke. Den er organisert med fem resultatenheter under bydelsdirektør, hvorav den ene enheten er avdeling for sosiale tjenester i Nav.

Nav Stovner har todelt ledelse med en leder for statlige tjenester og en for kommunale sosiale tjenester. De kommunale sosiale tjenestene er ledet av avdelingssjef med ansvar for fem seksjoner. I tillegg har seksjon publikumsmottak en felles leder for kommunale og statlige tjenester. Det er ca 80 kommunalt ansatte, inkludert prosjektstillinger, og ca 30 statlige ansatte i kontoret.

I tillegg til tjenestene opplysning, råd veiledning og økonomisk stønad, har Nav Stovner medansvar for psykisk helsearbeid, særlig knyttet til personer med samtidig rus og psykisk lidelse, rus- og boligsosiale tiltak med boligvirkemidler, kvalifiseringsprogrammet og introduksjonsprogram for flyktninger og flyktningemottak. Nav-kontoret drifter også flere prosjekter, blant annet «Nav i skolen», «Familielos», «Yrkesrettet norsk», «Boligbrua/ Værestedet», «Jobbsjansen/Fossum aktivitetshus» og «ROP-team- rus og psykisk lidelse».

Nav-kontoret har organisert arbeidet med ungdom slik at to og en halv stilling har ansvar for oppfølging av ungdom opp til 25 år. To veiledere er knyttet til prosjektet «Nav-veileder i skolen», og holder til ved Stovner videregående skole fire av fem dager i uka. Veilederne skal være tilgjengelige for ungdommene som går på skolen, og skal gi opplysning, råd og veiledning, og henvise videre ved behov. Halvannen stilling ved kontoret følger opp ungdom i «Jobbsjansen» . Jobbsjansen er et IMDi-finansiert prosjekt som styrker ikke-etnisk norsk ungdoms muligheter i å starte utdanning og/eller jobb. Fossum aktivitetshus har et lavterskel- tilbud for ungdommer ved at tre av medarbeiderne tilknyttet virksomheten kartlegger ungdom og bistår blant annet i å skrive CV og søke praksisplass og jobb.

Nav Stovner hadde pr 07.04.15 kontakt med 135 ungdommer. I løpet av januar og februar 2015 fikk 59 ungdommer i aldersgruppen 18-24 år økonomisk stønad.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

 • Revisjonsvarsel ble sendt ut 08.04.15. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.
 • Gjennomgang av saksmapper ble foretatt 08.06.15.
 • Åpningsmøte ble avholdt 09.06.15.
 • Intervjuer ble avholdt 09. og 10.06.15. Fylkesmannen intervjuet 15 personer.
 • Sluttmøte ble avholdt 11.06.15.

I forkant av tilsynet foretok Fylkesmannen telefonsamtaler med Stovner barneverntjeneste, Stovner helsestasjon, DPS Groruddalen, ARA Groruddalen (rus/psykisk helse ), Avdeling for forvaltning og hjemmetjenester og SaLTo-koordinator (herunder oppfølgingstjenesten). I samtalene ble det stilt spørsmål om hvilken kjennskap tjenestene har om hva Nav-kontoret kan tilby til målgruppen, og hvordan samarbeidet med Nav-kontoret fungerer, både når det gjelder tilgjengelighet og i oppfølgingsarbeidet.

4. Hva tilsynet omfattet

Tema for tilsynet var tjenestene opplysning, råd og veiledning og økonomisk stønad til personer mellom 17 og 23 år. Fylkesmannen skulle undersøke om kommunen sikrer forsvarlige sosiale tjenester til unge i en kritisk overgangsfase i livet fra barn til voksen.

Tilsynet var delt i tre områder, og det ble undersøkt om:

 • bydelen sikrer at de sosiale tjenestene opplysning, råd og veiledning og økonomisk stønad er tilgjengelig for personer mellom 17 og 23 år. Det ble her blant annet undersøkt hvordan informasjon om tjenesten gis til ungdommene i bydelen, og om ungdommene avvises når de henvender seg.
 • bydelen sikrer at tildeling av tjenestene opplysning, råd og veiledning og økonomisk stønad til personer mellom 17 og 23 år er forsvarlig. Det ble undersøkt om det kartlegges slik at saken blir tilstrekkelig opplyst og at brukers rettssikkerhet ivaretas. Det ble også sett på om beslutninger om tildeling av tjenester er begrunnet og gitt i vedtaks form.
 • bydelen sikrer at oppfølging av personer mellom 17 og 23 år som mottar tjenesten opplysning, råd og veiledning, og økonomisk stønad er forsvarlig.

Fylkesmannen har undersøkt om det i alle ledd i kontakten med ungdommene er lagt til rette for brukermedvirkning, for samhandling og samarbeid med relevante aktører, og at det foretas konkrete og individuelle vurderinger.

5. Funn

Det ble ikke avdekket avvik eller påpekt merknader under tilsynet.

Ungdommer som henvender seg i mottaket kanaliseres raskt til ungdomskonsulentene. Mottakssamtale tilbys innen en uke. Akutthenvendelser behandles av «nysøkervakt» hvis ungdomskonsulent ikke er tildelt. Det er utstrakt samarbeid mellom de som jobber med ungdom i den kommunale delen av kontoret og den statlige ungdomskoordinatoren. Det er ukentlige tverrfaglige møter i kontoret hvor ungdom er tema. Nav-kontoret har jevnlige samhandlingsmøter med barnevern, minoritetsrådgiver, helsesøster og SaLTo-koordinator.

I flesteparten av de gjennomgåtte sakene framgår at søknader ofte behandles innen en uke. Ved lengre saksbehandlingstid framgår at forvaltningsmelding er sendt kort tid etter mottatt søknad. Dette viser at Nav-kontoret raskt tar stilling til behovene de unge presenterer.

Oppfølgingsarbeidet er godt dokumentert ved at det løpende skrives journalnotater. Omfanget av notater viser at tjenestene er tilgjengelige for de unge.

Journalnotater og vedtak om økonomisk stønad viser at tjenesten opplysning, råd og veiledning blir gitt. Det fattes ikke vedtak om denne tjenesten, med unntak av gjeldsråd- givning. Bydelen ble i sluttmøtet informert om at det er et lovkrav at vedtak skal fattes for tjenesten opplysning, råd og veiledning av et visst omfang. Det ble vist til «Veiledertil sosialtjenesteloven § 17», og bydelen ble bedt om å sørge for at lovkravet på dette området blir oppfylt.

6. Regelverk

 • Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker
 • Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen
 • Forskrift om rammer for delegering mellom stat og kommune om oppgaveutførelsen i de felles lokale kontorene i arbeids- og velferdsforvaltningen
 • Forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen
 • Rundskriv Hovednr. 35 - Lov om sosiale tjenester i Nav

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • organisasjonskart
 • lokal samarbeidsavtale
 • mål og handlingsplan sosialtjenesten
 • virksomhetsplan
 • budsjett og årsplan
 • tildelingsbrev Oslo kommune
 • mål- og disponeringsbrev til fylkene
 • informasjonsmateriell til innbyggere og samarbeidspartnere
 • delegasjonsfullmakter
 • oversikt over personell
 • stillingsbeskrivelser
 • oversikt møtestruktur
 • referater fra interne møter, samarbeidsmøter, partnerskapsmøter og brukerutvalg
 • samarbeidsavtaler /rutiner
 • prosedyrer, rutiner, retningslinjer
 • evaluering av egen virksomhet
 • rutine avvikshåndtering
 • rutine godkjenning av vedtak
 • brukerundersøkelse 2014
 • opplæringsplan med maler
 • de siste fem vedtak om økonomisk stønad, hvorav fire innvilgelser og ett avslag

Bydelen ble bedt om å oversende fem vedtak om tjenesten opplysning, råd og veiledning. Fylkesmannen fikk opplyst at bydelen ikke hadde slike vedtak.

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 10 saksmapper hvor siste vedtak gjelder avslag på søknad om økonomisk stønad fra brukere mellom 17 og 23 år, herunder akuttsaker
 • 10 saksmapper hvor siste vedtak gjaldt innvilgelse av økonomisk stønad til brukere mellom 17 og 23 år, herunder akutte saker. Fem av mappene tilhørte brukere som hadde mottatt økonomisk stønad i minst seks måneder
 • mottaksperm med mottaksskjemaer og notater knyttet til nye henvendelser som ikke var registrert i fagsystemet

Bydelen ble bedt om å legge fram fem saksmapper hvor siste vedtak gjaldt opplysning, råd og veiledning. Fylkesmannen fikk opplyst at bydelen ikke hadde saksmapper med slike vedtak.

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • varsel om tilsyn av 08.04.15
 • kopi av brev til samarbeidspartnere 30.04.15
 • program for gjennomføring av tilsyn 22.05.15
 • e-poster og telefoner i forbindelse med innhenting av dokumentasjon, avklaringer og andre praktiske opplysninger

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Mari Pleym, revisjonsleder
Agnethe Lurén, revisor
Rigmor Hartvedt, revisor
Monica Treu, observatør