Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har gjennomført tilsyn med Oslo Universitetssykehus HF(OUS) ved Medisinsk klinikk, Geriatrisk avdeling, Akuttgeriatrisk seksjon (GER)og ved Generell indremedisinsk avdeling, Generell indremedisinsk sengepost (GIMS). Tema for tilsynet var samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen/bydeler. Tilsynsbesøket ble gjennomført 19., 20. og 21. mai 2015.

Tilsynet tok utgangspunkt i de aktiviteter som sykehus og bydel utfører i samhandlingsprosessen ved utskrivning av pasienter fra sykehus til mottak i bydel.

Tilsynet er også gjennomført i Bydel Østensjø og Bydel Søndre Nordstrand i Oslo kommune.

Samhandlingen mellom OUS og Oslo kommune er regulert gjennom en Overordnet samarbeidsavtale, Generell samarbeidsavtale med tvisteavtale og 9 tilhørende tjenesteavtaler. Tjenesteavtale 2 regulerer samarbeid om innleggelse i sykehus og utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon. Felles forpliktende prosedyre ”Samhandling - pasient med behov for kommunale tjenester - utskrivningsklare pasienter” skal sikre forsvarlig informasjonsutveksling mellom sykehus og bydelene for pasienter som antas å ha eller har behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra sykehuset.

Felles samarbeidsarenaer som Oslo kommune og OUS har opprettet er Direktørmøtet og Samarbeidsforum somatikk/psykisk helse og avhengighet. I tillegg har Oslo kommune og sykehusene Akershus universitetssykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Diakonhjemmet Sykehus og Oslo universitetssykehus opprettet et samarbeidsutvalg hvor de fire sykehusene, Helseetaten, Velferdsetaten og Sykehjemsetaten i Oslo kommune samt representanter fra bydelsdirektørnivået i de fire sykehussektorene er representert. I tillegg er både tillitsvalgte og brukerrepresentant med i utvalget.

Før tilsynsbesøket ble journaler på 46 pasienter gjennomgått, hvorav 24 utskrevet til Bydel Østensjø og 22 utskrevet til Bydel Søndre Nordstrand i perioden 1. november 2014 til 20. februar 2015. Av disse var 30 pasienter utskrevet fra GER og 16 pasienter utskrevet fra GIMS ved OUS. Journaler for disse pasientene ble gjennomgått ved tilsyn både i bydelene og i sykehuset.

I forbindelse med tilsynet ble disse 46 pasientene, samt deres fastleger invitert til å delta i en spørreundersøkelse.

Systemrevisjonen omfattet følgende tema:

Om helseforetaket ved systematisk styring sikrer forsvarlig utskrivning av pasient med antatt behov for kommunale helse- og omsorgstjenester, som er skrevet ut til egen bolig

Om helseforetaket/avdelingene etterlever avtalte retningslinjer for samarbeid ved utskrivning av pasienter som antas å ha behov for kommunale helse- og omsorgstjenester etter utskrivning

Om helseforetaket sikrer ivaretakelse av pasientenes/pårørendes krav til informasjon og brukermedvirkning ved utskrivning

At tilstrekkelig og relevant informasjon om legemiddelbehandling utveksles og at legemiddellister blir kvalitetssikret og samstemt

Ved dette tilsynet ble det ikke avdekket forhold som er i strid med helselovgivingen.  Tilsynsmyndigheten har for øvrig merket seg:

Styring med tjenestene (internkontroll) forutsetter at ledelsen overvåker egen virksomhet og setter i verk nødvendige forebyggende og korrigerende tiltak når det er nødvendig. Eier og ledelse har ansvaret for rammer og organisatoriske løsninger som gjør det mulig å oppfylle krav i helselovgivningen. Funnene som er beskrevet i dette kapitlet (kapittel 5) tilsier at seksjonen og sengeposten hvor tilsynet har vært rettet, drives i henhold til helselovgivningen på de reviderte områdene.

Dato: 14. september 2015

Heidi Fugli
revisjonsleder

Stein Jøssang
revisor

 

Torgunn Stensrud
revisor 

Kirsti Haakens
revisor        

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Oslo universitetssykehus HF (OUS), ved Geriatrisk avdeling, Akuttgeriatrisk seksjon (GER) og ved Generell indremedisinsk avdeling, Generell indremedisinsk sengepost (GIMS) i perioden 15. januar til 11. september 2015. Det blir i 2015 gjennomført landsomfattende tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra sykehus til kommunen. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Fylkesmannen i Oslo og Akershus gjennomfører i inneværende år.

Bakgrunn for valg av tema for tilsynet er tilsynserfaringer som viser at det er betydelige utfordringer knyttet til å gi pasienter og brukere et sikkert, helhetlig, koordinert og ”sømløst” tilbud av forsvarlige tjenester over nivå, oppgave- og tjenestegrenser. Svikt oppstår ofte der flere tjenester skal samhandle og hvor lovverk regulerer tilgrensende eller overlappende formål og oppgaver. Ny oppgavefordeling, regulering og iverksettelse av prosesser og aktiviteter som forutsetningsvis skal endre og håndtere slik risiko for svikt, kan gi opphav til nye grenseflater og områder med svikt.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler observasjoner og funn som er avdekket under revisjonen ved de avdelingene som har vært gjenstand for tilsyn og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av helseforetakets arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

OUS er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale funksjoner. OUS er lokalsykehus i indremedisin for fem bydeler i Oslo. Det er bydelene Nordre Aker, Bjerke, Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand.

Helseforetaket har åtte klinikker og seks stabsenheter. Stab Samhandling og internasjonalt samarbeid, seksjon samhandling har oppgaver på systemnivå knyttet til pasientflyt mellom primærhelsetjenesten og OUS. Stab Pasientsikkerhet og kvalitet, har oppgaver knyttet til kvalitetssystemet og avviksbehandling. Medisinsk klinikk består av ti avdelinger, herunder Geriatrisk avdeling og Generell indremedisinsk avdeling, hvor tilsynet har vært rettet. Avdelingene ledes for tiden av samme avdelingsleder.

Geriatrisk avdeling, Akuttgeriatrisk seksjon har 20 senger for akutt utredning, behandling og oppstart av rehabiliteringsprosessen og mottar pasienter direkte fra Akuttmottaket, Observasjonsposten eller Medisinsk intensiv.

Generell indremedisinsk avdeling består av en poliklinikk/dagpost og en sengepost med 24 senger. Pasientene innlegges direkte fra Akuttmottak, fra Observasjonsposten eller fra Medisinsk intensiv.

Sykehuset har en elektronisk kvalitetshåndbok, e-håndbok. Styrende dokumenter for OUS er plassert under Nivå 1, interne styringsdokumenter/lokale prosedyrer er plassert under Nivå 2.

OUS har ”Achilles” som avvikshåndteringssystem.  

Samhandling

Samhandlingen mellom OUS og Oslo kommune er regulert gjennom Overordnet samarbeidsavtale, Generell samarbeidsavtale med tvisteavtale og 9 tilhørende tjenesteavtaler. Tjenesteavtale 2 regulerer samarbeid om innleggelse i sykehus og utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon. Felles forpliktende prosedyre ”Samhandling - pasient med behov for kommunale tjenester - utskrivningsklare pasienter” skal sikre forsvarlig informasjonsutveksling mellom sykehus og bydelene for pasienter som antas å ha eller har behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra sykehuset. Prosedyren beskriver ansvar og oppgaver ved meldingsutveksling mellom sykehuset og bydel. Det fremgår at avvik fra prosedyren skal meldes for sykehuset i sykehusets avvikssystem og for bydelen i bydelens avvikssystem.

Felles forpliktende prosedyre ”Samhandling - pasient med behov for kommunale tjenester - utskrivningsklare pasienter” ble revidert 16. oktober 2014. På samme tid innførte OUS det pasientadministrative systemet DIPS og utvekslingen av PLO- meldinger med bydelene ble gjort elektronisk via eLink.

Felles samarbeidsarenaer som Oslo kommune og OUS har opprettet er Direktørmøtet og Samarbeidsforum somatikk/psykisk helse og avhengighet. I tillegg har Oslo kommune og sykehusene Akershus universitetssykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Diakonhjemmet Sykehus og Oslo universitetssykehus opprettet et samarbeidsutvalg hvor de fire sykehusene, Helseetaten, Velferdsetaten og Sykehjemsetaten i Oslo kommune samt representanter fra bydelsdirektørnivået i de fire sykehussektorene er representert. I tillegg er både tillitsvalgte og brukerrepresentant med i utvalget.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 15. januar 2015.

Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble avholdt 4. mars 2015.

Åpningsmøte ble avholdt 19. mai 2015.

Intervjuer

17 personer ble intervjuet.

Stikkprøver av utvalgte pasientjournaler i DIPS, herunder elektroniske PLO meldinger.

46 pasientjournaler ble gjennomgått før tilsynsbesøket, hvorav 30 pasienter var utskrevet fra Akuttgeriatrisk seksjon og 16 pasienter var utskrevet fra Generell indremedisinsk sengepost ved Oslo universitetssykehus HF i perioden 1. november 2014 til 20. februar 2015.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 21. mai 2015.

Spørreundersøkelsene

Som en del av tilsynet ble det sendt invitasjon til pasientene og deres fastleger om å delta i en spørreundersøkelse.

4. Hva tilsynet omfattet

Tema for tilsynet er avgrenset til å gjelde samhandlingsprosesser ved utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til mottak i kommunen. Det ble undersøkt:

 • Om helseforetaket ved systematisk styring og kontroll sikrer forsvarlig utskrivning av pasient med antatt behov for kommunale helse- og omsorgstjenester, som er skrevet ut til egen bolig
 • Om virksomhetene etterlever avtalte retningslinjer for samarbeid ved utskrivning av pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning
 • Om virksomhetene sikrer ivaretakelse av pasientenes/pårørendes krav til informasjon og brukermedvirkning ved utskrivning
 • Om tilstrekkelig og relevant informasjon om legemiddelbehandling utveksles og om legemiddellister blir kvalitetssikret og samstemt

Spørreundersøkelser

I forbindelse med tilsynet ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant de utvalgte pasientene og deres fastleger. Spørsmålene til pasientene omhandlet informasjon/medvirkning både under sykehusinnleggelsen, ved utskrivning og rett etter hjemkomst. Det ble spurt om informasjonen ble gitt på en måte som pasienten forsto, om pasienten fikk de tjenestene som var avtalt, om behovet for tjenester ble vurdert rett etter hjemkomst og om bydelen tok hensyn til hva pasienten mente om behov for hjelp.

Fastlegene ble i undersøkelsen spurt om de fikk epikrise tidsnok fra sykehuset til å sikre forsvarlig pasientbehandling og om disse inneholdt nødvendige opplysninger til å følge pasienten opp på en god måte. Videre om det var noe fastlegene vurderte som særlig sårbart i samhandlingen med sykehuset. I tillegg ble det spurt om bydelen involverer fastlegene i arbeidet med revisjon av samarbeids- og tjenesteavtalene mellom kommunen og sykehuset.

Fastlegene ble også spurt om bydelen tilrettelegger for informasjonsutveksling mellom dem og pleie- og omsorgstjenestene og om det var noe i denne samhandlingen som ble vurdert som særlig sårbart.

5. Funn

Det ble ikke funnet avvik fra helselovgivningen under dette tilsynet.

Resultat fra spørreundersøkelsen til pasientene

Spørreundersøkelsen omfattet 46 pasienter utskrevet fra OUS i perioden 1. november 2014 til

20. februar 2015. I alt 18 av 46 pasienter svarte. Noen hadde ikke svart på alle spørsmålene. I 14 av 18 svar oppgis det at pasienten hadde fått med seg skriftlig informasjon om sykdommen

/skaden, hva som var gjort av undersøkelser på sykehuset samt liste over hvilke medisiner de skulle bruke ved utskrivning. 11 av 18 svarer at de hadde fått informasjon om hvilken hjelp de skulle få fra bydelen når de kom hjem. 7 av 18 svarer at tjenester og hjelpemidler kom som avtalt etter utskrivning. 6 av 18 svarer at deres meninger ble tatt hensyn til da det ble bestemt hvilken hjelp de skulle få. 6 av 18 svarer at hjemmesykepleien ikke hjelper dem med å komme i kontakt med fastlegen ved behov.

Resultat fra spørreundersøkelsen til fastlegene

Det ble sendt ut spørreskjema til 30 ulike fastleger vedrørende 46 utvalgte pasienter. Vi fikk svar fra 15 fastleger om 18 pasienter. Epikrisetidene er angitt fra 1- 3 dager, én epikrise kom etter 21 dager. Videre viste undersøkelsen at det i 15 av 18 svar var samsvar mellom legemiddellisten fra sykehuset og opplysningene fastlegen selv hadde, med unntak av det som var gjort av endringer under sykehusoppholdet. Det ble oppgitt at det i 12 av 18 tilfelle hadde vært kontakt mellom pasient og fastlege de første to ukene etter utskriving, mens det i 7 av 18 tilfelle hadde vært kontakt mellom fastlege og pleie- og omsorgstjenesten. Bare 4 av 15 fastleger opplyste at de hadde vært involvert i utarbeidelse eller revisjon av retningslinjene for samarbeid mellom sykehus og kommune ved innleggelse og utskriving av pasienter. De fleste fastlegene opplyste at bydelen hadde etablert elektroniske PLO- meldinger som kommunikasjonsform mellom fastlegene og pleie- og omsorgstjenesten.

I samhandlingen mellom fastlegen og pleie- og omsorgstjenesten er medikamentendringer, samstemming av legemiddellister og endringer av multidose, samt oppfølging på grunn av for sent innkommet epikrise, oppgitt av flere fastleger som områder med fare for svikt.

I samhandlingen mellom fastlegen og sykehuset er lang epikrisetid eller uteblitt epikrise, samt manglende råd om videre oppfølging og ansvarsfordeling, oppgitt av flere fastleger som områder med fare for svikt.

Tilsynsmyndigheten har for øvrig merket seg:

Styring med tjenestene (internkontroll) forutsetter at ledelsen overvåker egen virksomhet og setter i verk nødvendige forebyggende og korrigerende tiltak når det er nødvendig. Eier og ledelse har ansvaret for rammer og organisatoriske løsninger som gjør det mulig å oppfylle krav i helselovgivningen. Funnene som er beskrevet i dette kapitlet tilsier at seksjonen og sengeposten hvor tilsynet har vært rettet drives i henhold til helselovgivningen, på de reviderte områdene.

OUS har i sin e-håndbok viktige og relevante prosedyrer og retningslinjer for tilsynets tema. Nivå 1 prosedyrer er overordnede prosedyrer som gjelder hele OUS og Nivå 2 prosedyrer er prosedyrer og retningslinjer som gjelder på klinikk og avdelingsnivå.

Felles forpliktende prosedyre ”Samhandling - pasient med behov for kommunale tjenester - utskrivningsklare pasienter” ble endret 16. oktober 2014 i forbindelse med innføringen av det pasientadministrative systemet DIPS. Utvekslingen av PLO- meldinger med bydelene ble samtidig gjort elektronisk via eLink. Prosedyren beskriver ansvar og oppgaver for å sikre informasjonsflyt mellom sykehus og bydeler. De enkelte avdelingene har i tillegg flere prosedyrer som er lokalt tilpasset deres virksomhet, og som beskriver oppgaver vedrørende utskrivning av pasienter til eget hjem. Tilsynet viste at prosedyrene ble oppdatert jevnlig og var styrende for praksis.

Sykepleierne har ansvaret for meldingsutvekslingen med bydelene og det gjennomføres fortløpende opplæring, blant annet via et obligatorisk e-læringsprogram. Legene vurderer om pasienten er utskrivningsklar jf. vilkårene i betalingsforskriften.

Kommunikasjonen mellom sykehuset og fastleger foregår som hovedregel via PLO- meldinger, eventuelt pr telefon. Kommunikasjonen mellom sykehuset og multidoseapotek forgår via faks.

Det gjennomføres utskrivningssamtale og det er innarbeidete rutiner for å informere pasientene om behandling som er gitt. Pasientene får med seg skriftlig informasjon om utført behandling, eventuell oppfølging og legemiddelbehandling i form av et utskrivningsnotat eller        epikrise. Nødvendige opplysninger til bydelen samles i en konvolutt som sendes med pasienten, samtidig som det sendes oppdaterte helseopplysninger via eLink.

Områder med risiko for svikt i samhandlingen mellom bydelene og sykehuset i forbindelse med utskrivning fremstår som kjent. Utveksling av informasjon om legemiddelbehandling ble både av sykehuset, bydelene og fastlegene sett på som et område med fare for svikt. De fleste pasienter som får sine medisiner administrert fra bydelene får dette som multidosepakninger fra apotek. Ved bruk av multidose kan det ta noen dager før multidosepakningen er oppdatert ved endringer i legemiddellisten. Seksjonen og sengeposten har gjennomgående rutiner for å sende med legemidler for inntil tre dager, noe som skal bidra til å sikre riktig legemiddelbehandling i denne perioden. Det fremgår også av en retningslinje at ny medisinliste skal fakses til apoteket ved utskrivning.

OUS og Oslo kommune har hittil ikke opprettet et felles avvikssystem hvor ansatte kan sende elektronisk melding om uønskede hendelser og avvik fra felles prosedyrer til hverandre. Det ble opplyst om at det var startet et forprosjekt om felles avvikssystem mellom sykehuset og noen fastleger.

6. Regelverk

 • Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
 • Lov om spesialisthelsetjenesten
 • Lov om pasient- og brukerrettigheter
 • Lov om helsepersonell
 • Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter
 • Forskrift om internkontroll i helsetjenesten
 • Forskrift om pasientjournal
 • Forskrift om fastlegeordning i kommunene
 • Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp
 • Samarbeidsavtale mellom OUS og Oslo kommune
 • Tjenesteavtale 2 og felles forpliktende prosedyre ”Samhandling - pasient med behov for kommunale tjenester - utskrivningsklare pasienter”

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart
 • Avtale mellom OUS og barne- og familieetaten (BFE), datert 6. mars 2014
 • Samarbeidsavtale mellom Oslo kommune og OUS- Tjenesteavtale 2 om innleggelse i sykehus og utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester, datert 24. april 2012
 • Tjenesteavtale 1- koordinerte tjenester, datert 4. januar 2013
 • PLO meldinger Veileder for registrering av forventet utskrivelsesdato i DIPS, gjelder bydeler og OUS, udatert
 • Skjema forventet funksjonsbeskrivelse ved utskrivelse
 • Samarbeidsplan, underavtale til tjenesteavtale 1 og 2, godkjent 1. februar 2015. Nivå 2 prosedyre
 • Brosjyre utskrivningsklar fra sykehus, for pasienter
 • Handlingsplan for brukermedvirkning 2014-2016, vedtatt 6. mai 2014
 • Pasientbrosjyre ”Vitar vare på deg”
 • Prosedyre registrering av pasient- og pårørende, opplæringskurs 3. desember 2013
 • Utdanningsprogram i pasient og pårørende opplæring
 • Instruks, utskrivelse av pasient, datert 1. juli 2012 (Medisinsk klinikk/Geriatrisk avdeling/Rehab sengepost)
 • Utskrivingsflyt, datert 8. desember 2014 (medisin/Geriatrisk avdeling/Generell indremedisinsk sengepost)
 • Prosedyre sjekkliste for pasienter innlagt med KOLS, datert 16. oktober 2013 (Medisinsk klinikk/Lungemedisinsk avdeling/Lungemedisinsk sengepost)
 • Sjekkliste for pasienter innlagt med KOLS, Lungemedisinsk avdeling 1, udatert
 • Sjekkliste for utskriving fra SLB, udatert
 • Sjekkliste overflytting av pasient, Kreftsenteret, udatert
 • Overordnet avtale om samhandling, med tvisteavtale, datert 11. november 2013
 • Eksempler på saker fra tvistenemnd, datert 20. juni 2012, - og 24. oktober 2013
 • Fastlegenytt, nyhetsbrev fra OUS til fastleger i Oslo
 • Pasientliste over 46 pasienter tilhørende Bydel Søndre Nordstrand og Bydel Østensjø
 • Oversikt over ansatte i Enhet for Samhandling
 • Skjema for ledersamtale
 • Notat opplæringsansvarlig, 27. juni 2013
 • Møtereferat samarbeidsforum somatikk, fra møter henholdsvis 8. september 2014, 10. november 2014 og 13. februar 2015
 • Presentasjon formøte, leder Seksjon for samhandling Kari Skredsvig
 • Samhandlingsarenaer
 • SU i hovedstadsområdet
 • Direktørmøtet
 • Samarbeidsforum somatikk
 • Oversikt over ansatte og funksjonsbeskrivelser for Akuttgeriatrisk seksjon
 • Oversikt over ansatte ved Generell indremedisinsk sengepost, med funksjonsbeskrivelser
 • Presentasjoner fra formøtet Geriatrisk avdeling og Generell indremedisinsk avdeling
 • Beskrivelse av Geriatrisk avdeling, Generell indremedisinsk avdeling og samhandlingsenheten
 • Prosedyre - Melding om innlagt pasient, ID nr 65940, godkjent 9.oktober 2014
 • Prosedyre ‐ Helseopplysninger, ID nr 65360, godkjent 20. april 2015 
 • Prosedyre ‐ Melding om utskrivningsklar pasient/ avmelding av utskrivningsklar pasient, ID nr 65355, godkjent 20. april 2015
 • Prosedyre ‐Melding om utskrevet pasient, ID nr 65350, godkjent 9. oktober 2014
 • Prosedyre - Dialogmelding (forespørsel, svar på forespørsel og avvik), ID nr 65348, godkjent 9. oktober 2014
 • Prosedyre ‐Innleggelsesrapport fra pleie‐ og omsorgstjenesten, ID nr 65475, godkjent 9. oktober 2014
 • Prosedyre ‐Meldingsovervåkning av innkommende og sendte meldinger, nr 65477, 9. oktober 2014
 • Prosedyre ‐ Nødprosedyre ved driftsstans og for kommuner som ikke mottar elektroniske meldinger, ID nr 65478, godkjent 9. oktober 2014

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Tiltakskort, ”Pleie og omsorgsmeldinger i DIPS”
 • Prosedyre uønskede hendelser og risikoforhold, datert 13. november 2013, nivå 1
 • ”Introkurs for LIS”, oversikt over opplæring ved rotasjon og nye LIS leger
 • Sjekkliste nye LIS i Medisinsk klinikk
 • Velkomstbrosjyre ”Velkommen til Medisinsk klinikk, Nye LIS leger”, datert desember 2014
 • Oversikt over avdelingene i Medisinsk klinikk
 • Instruks for førstedagsnotat/innkomstnotat ved Geriatrisk avdeling, datert 8. april 2015
 • Instruks for utarbeidelse av epikriser ved Geriatrisk avdeling, datert 10. desember 2012
 • Rutiner ved innføring av DIPS- Geriatrisk avdeling, datert 15. oktober 2014
 • Opplæring av nyansatte ved Akuttgeriatrisk sengepost, datert 14. september 2012
 • Prosedyre, Mottakssykepleier, Akuttgeriatrisk sengepost, datert 10. mai 2015
 • Prosedyre, PLO- Dialogmeldinger (forespørsel, svar på forespørsel), datert 5. mars 2015, nivå 2.
 • Orientering til nyansatte leger ved Geriatrisk avdeling, datert 11. mai 2015
 • Orientering til nyansatte leger på Generell indremedisinsk avdeling, datert 12. mai 2015
 • Prosedyre, Rutiner ved innføring av DIPS-GIM, datert 15. oktober 2014
 • Mottak av pasient i avdelingen (GIMS), datert 29. oktober 2014
 • Opplæringsprogram for nyansatte sykepleiere ved GIMS, datert 29. august 2014
 • Utskrivningsflyt, datert 8. desember 2014
 • Prosedyre, Samhandling - pasient med behov for kommunale tjenester - PLO meldingstyper, datert 9. oktober 2014, revidert 9. oktober 2014
 • Svar på avvik, datert 8. og 13. mai 2014 til Sykehjemsetaten Oslo kommune

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen i Oslo og Akershus:

 • Varsel om tilsyn i brev datert 15. januar 2015
 • Oversendelse av dokumentasjon i e-post datert 11.februar 2015
 • Kopi av pasientjournaler overlevert Fylkesmannen 17. februar 2015
 • Oversendelse av dokumentasjon i e-post datert 20. mars 2015
 • Oversendelse av pasientjournaler og dokumentasjon i brev datert20. mars 2015
 • Oversendelse av program i e-post datert 13. april 2015
 • Oversendelse av foreløpig rapport 30. juni 2015

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Assisterende fylkeslege Kirsti Haakens Seniorrådgiver/jurist
Stein Jøssang Seniorrådgiver/sykepleier Torgunn Stensrud
Seniorrådgiver/sykepleier Heidi Fugli (revisjonsleder)
Ellen Torbjørnsrud Statens helsetilsyn observatør

 


Alle tilsynsrapportene fra det landsomfattende tilsynet

2015 Samhandling ved utskrivning av pasienter

Søk