Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Tilsynet er gjennomført etter metoden systemrevisjon og denne rapporten beskriver funn fra tilsynet.

Under tilsynet ble det undersøkt om kommunen gjennom systematisk styring og ledelse (internkontroll) legger til rette for og følger opp at voksne personer over 18 år med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse mottar individuelt tilpassede, samordnede og forsvarlige helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester.

Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • om kommunen legger til rette for og gjennomfører løpende samarbeid med kommunale enheter som yter helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester, og med fastleger og spesialisthelsetjenesten
 • om kommunen innhenter informasjon om brukerens helhetlige situasjon og mulige behov for tjenester
 • om kommunen samordner tjenestene brukerne mottar fra kommunale enheter, og fra fastleger og spesialisthelsetjenesten
 • om kommunen tilbyr og yter individuelt tilpassede og forsvarlige helse- og omsorgstjenester rettet mot brukerens rusmiddelproblem og psykiske lidelse
 • om kommunen kartlegger og følger opp somatiske helseproblemer
 • om kommunene tilbyr og yter individuelt tilpassede og forsvarlige tjenester slik at bruker kan mestre å bo i egen bolig

Det ble undersøkt om kommunen har lagt til rette for og følger opp at brukermedvirkning blir ivaretatt ved alle temaene som undersøkes jf. kulepunktene. Et utvalg brukere er intervjuet ved dette tilsynet.

Det ble avdekket to lovbrudd.

Lovbrudd 1

Bydel Frogner sikrer ikke gjennom sitt styringssystem at det innhentes samtykke fra brukeren når det er behov for samarbeid mellom flere tjenestesteder i bydelen, fastlegene og spesialisthelsetjenesten.

Lovbrudd 2

Bydel Frogner sikrer ikke gjennom sitt styringssystem at det gjøres en risikovurdering av om det er behov for å planlegge egne tiltak ved forverringer og kriser.

Bydelen planlegger ikke slike tiltak (kriseplaner) for brukere som har behov for det.

Dato: 05.02.18

Rigmor Hartvedt
revisjonsleder

Marit Thorseth, Søren Rysstad og Arve Knutsen
revisorer

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved bydel Frogner i perioden 18.09.17 – 05.02.18. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år, og er gjennomført som en del av et landsomfattende tilsyn initiert av Helsetilsynet.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6 og lov om helse- og omsorgstjenester § 12-3.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler de lovbrudd som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

Med lovbrudd menes mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift.

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Bydel Frogner er en av Oslos 15 bydeler, og ligger på vestsiden av byen. Bydelen har ca. 57.000 innbyggere. Tjenester til personer med samtidig rusproblem og psykisk lidelse gis av følgende enheter i bydelen: Sosiale tjenester i Nav, tilrettelagte miljøtjenester og hjemme-tjenesten. Søknadskontoret, Nav-kontoret og Tilrettelagte miljøtjenester fatter vedtak om tjenester til brukergruppa. Alle enhetslederne rapporterer direkte til bydelsdirektør. Tilsynsmyndigheten har undersøkt tjenestene som ytes til målgruppa ved disse enhetene.

Hjemmetjenesten er inndelt i tre områder for hjemmesykepleie og ett område for praktisk bistand. Søknadskontoret fatter vedtak om helse- og omsorgstjenester. Bydelen er i ferd med å gå over fra en bestiller/utførermodell til en tillitsmodell der det skal være kortere vei mellom vedtaksfatter og tjenesteyter. En av saksbehandlerne er derfor overført til avdeling for Tilrettelagte miljøtjenester. Han fatter vedtak om tjenestene som ytes av denne avdelingen. I avdelingen inngår fire kommunale boligtilbud for psykisk helse og utviklingshemming, ambulerende miljøtjeneste, psykisk helseteam med psykiske helsearbeidere og Amaldhus aktivitetshus.

Nav-kontoret ledes av henholdsvis kommunal leder for de sosiale tjenestene og statlig leder for de statlige tjenestene. Den kommunale delen av Nav-kontoret er inndelt i sju avdelinger. Publikumsmottaket tar i mot brukere på tvers av statlig og kommunal linje. Avdeling Avklaring avklarer nye brukere og gir korttidsoppfølging. Avdeling Bolig bidrar blant annet til å skaffe bolig og til å gi oppfølging i bolig. En booppfølger tilhører avdelingen, samtidig som vedkommende er en del av sektorteamet som er bydelens lavterskeltilbud og et samarbeids-prosjekt mellom tre vestlige bydeler. Sektor-teamet er også en del av Fact-teamet som har sin forankring i spesialisthelsetjenesten.

Videre består sosiale tjenester i Nav av avdeling arbeid, avdeling helse, avdeling tiltak og avdeling tiltak og flyktninger. Avdeling arbeid følger opp personer over tid som skal over i arbeid. Avdeling helse følger opp brukere som står langt fra arbeid på grunn av sin helse-situasjon. De aller fleste brukerne i målgruppa får oppfølging av helseavdelingen. Foruten leder har denne avdelingen sju sosialkonsulenter, to ruskonsulenter, en fagansvarlig på rus og en teamsekretær. Alle veilederne i avdeling helse har brukere i målgruppa i sin portefølje.

Bydelen har få kommunale boliger, og mange av brukerne i målgruppa er tildelt bolig og booppfølging gjennom Velferdsetaten i Oslo kommune sine tilbud. Feltpleien som ikke er knyttet til den enkelte bydel i Oslo, men som er et tilbud på tvers av bydelene, gir mye helsehjelp til brukerne i målgruppa.

3. Gjennomføring

Felles formøte for fem bydeler og kommuner ble avholdt 08.03.17.

Revisjonsvarsel ble utsendt 18.09.17.

Frist for oversendelse av dokumenter ble satt til 23.10.17. Oversikt over dokumenter som har blitt brukt som grunnlag ved tilsynet framgår av punkt 8 i rapporten.

Samtaler med to brukere ble gjennomført 28.11.17.

Dokumentasjon i 17 saker ble undersøkt 04.12.17.

Åpningsmøte ble avholdt 05.12.17.

Intervjuer ble gjennomført 05. og 06.12.17. 17 personer ble intervjuet.

Sluttmøte ble avholdt 11.12.17.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet er rettet mot kommunens tjenester til voksne personer (18 år og eldre) som har samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse som hver for seg eller samlet gjør at de har et funksjonstap som medfører behov for tjenester fra kommunen over tid. Tilsynet skal gjennomføres som systemrevisjon.

Tilsynet inkluderer brukere uavhengig av hvilke rusmidler de benytter (alkohol, legemidler, illegale rusmidler) og uavhengig av om de har fått diagnostisert en ruslidelse. Tilsvarende gjelder for psykiske lidelser ved at tilsynet er rettet mot kommunens tjenester uavhengig av om personene har en psykiatrisk diagnose (bipolar lidelse, schizofreni, depresjon etc.). Det skilles heller ikke på om personene aktivt benytter rusmidler eller om de er i rehabilitering etter behandling for sitt rusmiddelbruk.

Fylkesmannen skal undersøke om kommunen legger til rette for og følger opp at personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse mottar individuelt tilpassede, samordnede og forsvarlige helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester.

Fylkesmannen skal undersøke om kommunen ved helse – og omsorgstjenesten og sosiale tjenester i Nav

 • legger til rette for og gjennomfører løpende samarbeid mellom kommunale enheter som yter helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester, og med fastleger og spesialisthelsetjenesten
 • innhenter informasjon om brukerens helhetlige situasjon og mulige behov for tjenester
 • samordner tjenestene brukerne mottar fra kommunale enheter, og fra fastleger og spesialisthelsetjenesten
 • tilbyr og yter individuelt tilpassede og forsvarlige helse- og omsorgstjenester rettet mot brukernes rusmiddelproblem og psykisk lidelse
 • kartlegger og følger opp somatiske helseproblemer
 • tilbyr og yter individuelt tilpassede og forsvarlige tjenester slik at bruker kan mestre å bo i egen bolig

Fylkesmannen skal undersøke om kommunen har lagt til rette for og følger opp at brukerinvolvering blir ivaretatt ved alle temaene som skal undersøkes (jf. kulepunktene).

Brukernes meninger om og erfaringer med tjenestetilbudet i kommunen er viktig informasjon for tilsynsmyndigheten, både når det gjelder kvaliteten på tjenestene og kommunens praksis når det gjelder brukerinvolvering. Et utvalg brukere skal derfor bli intervjuet ved dette tilsynet.

Tilsynet er avgrenset mot:

 • tjenester til brukere som bor i kommunal institusjon med heldøgns helse- og omsorgs-tjenester for rusmiddelavhengige og tjenester til brukere som har langtidsopphold i spesialisthelsetjenesten eller i fengsel
 • bruk av tvang i tjenesteytingen
 • den enkelte fastleges praksis når det gjelder brukergruppen
 • kommunenes plikt til å ha tilbud om døgnopphold for pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp
 • kommunens plikt til å skaffe midlertidig botilbud
 • kommunens ansvar for å medvirke til å skaffe varig bolig til vanskeligstilte

5. Lovbrudd og funn

Lovbrudd 1

Bydel Frogner sikrer ikke gjennom sitt styringssystem at det innhentes samtykke fra brukeren når det er behov for samarbeid mellom flere tjenestesteder i bydelen, fastlegene og spesialisthelsetjenesten.

Dette er brudd på følgende myndighetskrav:

 • Sosialtjenesteloven §§ 4, 5, 13 og 44, helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1, 3-4, 4-1 og 12-1, helsepersonelloven §§ 21, 22, 39 og 40.
 • Forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen § 4 og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten §§ 6-9.

Funn som underbygger lovbruddet

 • Det innhentes ikke rutinemessig skriftlig samtykke til utveksling av informasjon og samarbeid.
 • I søknadskjema til bruk ved Nav og Søknadskontoret samtykker bruker til at tjenesten innhenter informasjon knyttet til søknaden, men ikke for utveksling av informasjon i det videre samarbeidet i saken.
 • Samtykke finnes i 6 av 17 gjennomgåtte saker. I 3 av de 6 sakene er samtykke innhentet i forbindelse med frivillig forvaltningsavtale.
 • Av intervjuer framgår det at det er ulik praksis for hvordan samtykke innhentes. I noen tilfeller innhentes samtykke muntlig og nedfelles i journal. I andre tilfeller innhentes samtykkeerklæring i første samtale og blir skannet inn i fagsystemet.
 • Det foregår mye samarbeid i enkeltsaker. Det er lav terskel for å diskutere saker mellom forskjellige enheter i bydelen uten at det er sikret at samtykke foreligger.

Lovbrudd 2

Bydel Frogner sikrer ikke gjennom sitt styringssystem at det gjøres en risikovurdering av om det er behov for å planlegge egne tiltak ved forverringer og kriser.

Bydelen planlegger ikke slike tiltak (kriseplaner) for brukere som har behov for det.

Dette er brudd på følgende myndighetskrav:

 • Sosialtjenesteloven § 4, helsepersonelloven § 4, første ledd og helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1.
 • Forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen § 4 og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten §§ 6-9.

Funn som underbygger lovbruddet

 • Det planlegges ikke systematisk hvordan bydelen og andre instanser skal samhandle om brukerne ved akutte forverringer og kriser.
 • Det foreligger kriseplan i 3 av 17 saker. En av planene er utarbeidet av bydelen. To av planene er utarbeidet av spesialisthelsetjenesten.
 • Søknadskontoret har rutine «Når vi ikke kommer i kontakt med bruker». Nav-kontoret har rutinen «Arbeid med mennesker med ROP-lidelser» som begge nevner kriseplan og risikovurdering. Mestring og rehabilitering har rutinen «Selvmordsfare».
 • Bydelen har ikke skriftlige rutiner for vurdering, planlegging og gjennomføring av tiltak ved akutte forverringer eller kriser.

6. Vurdering av virksomhetens styringssystem

Kommunale helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester til personer med samtidig rusproblem og psykisk lidelse er et område hvor det er stor fare for svikt. Brukerne klarer ofte ikke selv å ivareta sine rettigheter, melde fra om manglende tjenester eller om behov for endringer i tjenesten. Svikt på ett eller flere områder kan gi svært alvorlige konsekvenser for den enkelte bruker.

Kommunens ledelse skal gjennom systematisk styring sikre klar fordeling av ansvar, oppgaver og myndighet, at ansatte har tilstrekkelig kunnskap og kompetanse til å utføre sine oppgaver, oversikt over områder i virksomheten hvor det er risiko for svikt, behov for kvalitetsforbedring eller mangel på etterlevelse av myndighetskrav, håndtering av avvik og systematisk kvalitetsforbedring av tjenestene.

Fylkesmannen vurderer at Bydel Frogner har ansatte med god kompetanse. Det rekrutteres ansatte med god formell kompetanse, og det gis tilbud om kurs og opplæring. Arbeidet som gjøres nedfelles i journal.

I framlagt dokumentasjon kommer det fram at brukerens stemme i stor grad er hørt og tatt hensyn til i utforming av tjenestene. Intervjuer med brukere bekrefter dette inntrykket.

Bydelen har mange skriftlige rutiner, men de er i varierende grad implementert og kjent blant de ansatte. Ledelsen har ikke iverksatt nødvendige tiltak for å avdekke, rette opp eller forebygge brudd på helse- og sosiallovgivningen på det reviderte området. Bydelen har et avvikssystem «Compilo» som det er gitt opplæring i og som blir benyttet til å melde avvik. De fleste informantene opplyser at de har brukt avvikssystemet og at avviksmeldingen har blitt fulgt opp av ledelsen.

Samarbeid og samtykke til samarbeid

Brukere i målgruppa har ofte behov for tjenester fra flere tjenestesteder i bydelen, fra Velferdsetaten i Oslo og fra fastleger og spesialisthelsetjenesten. Tjenestene må være samordnet og koordinerte for at brukerne skal få dekket sine nødvendige behov og dermed få ivaretatt sine rettigheter. Bydelen har ikke avtaler eller skriftlige prosedyrer/rutiner som angir hvordan samarbeidet mellom enhetene i bydelen skal foregå. Fylkesmannen får opplyst i intervjuer at det foregår mye samarbeid på tvers av avdelinger og tjenestesteder i hver enkelt sak. Det er lav terskel for å diskutere saker på tvers. Samtidig er det lite formalisert sam-arbeid. Når samarbeidet foregår ad hoc i enkeltsaker, kan det være risiko for at kvaliteten på samarbeidet avhenger av de enkelte saksbehandlerne. Et mer formalisert samarbeid gjennom faste møter kan bidra til at samarbeidet blir mer robust, og mindre personavhengig.

Det finnes referater fra samarbeids/ansvarsgruppemøter i mange av de gjennomgåtte sakene. Ofte er brukeren med i disse møtene. Referatene angir hvilke mål som er satt, og hvem som har ansvar for hva. Ut fra dette vurderes at arbeidet med brukerne i målgruppa er planmessig, og brukeren blir involvert i egen sak.

Samtidig er det i liten grad innhentet samtykke til samarbeid. Når mye av samarbeidet foregår ad hoc, i tillegg til samarbeidet i ansvarsgruppene, uten at det er innhentet samtykke, er det risiko for brudd på taushetsplikten.

Kriseplan

Det er ofte risiko for forverring av situasjonen for brukere med samtidig rusproblem og psykisk lidelse. Bydel Frogner har i liten grad laget kriseplaner for brukere med risiko for forverringer og alvorlige kriser. Bydelen kan derfor være dårlig forberedt dersom en krise oppstår. Dette kan få alvorlige konsekvenser både for brukeren og for de ansatte. Bruk av kriseplaner for personer med behov for dette vil kunne skape mer forutsigbarhet for både bruker og hjelpere, og redusere risikoen for kritiske situasjoner.

7. Regelverk

Lover

 • Helse- og omsorgstjenesteloven
 • Pasient- og brukerrettighetsloven
 • Helsepersonelloven
 • Sosialtjenesteloven
 • Forvaltningsloven

Forskrifter

 • Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten
 • Forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen
 • Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator
 • Forskrift om individuell plan i arbeids- og velferdsforvaltningen
 • Forskrift om pasientjournal
 • Forskrift om helsepersonellovens anvendelse for personell som yter tjenester etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

Organisasjonskart Bydel Frogner
Budsjett med årsplan 2017 og økonomiplan 2017-2020
Strategisk plan 2016-2019
- Psykisk helse
- Nav/rus
Lokal handlingsplan for arbeid med psykisk helse og avhengighet i alle aldre 2016-2018
- Nøkkeltall og fakta
- Allmennlegetjenesten og bydelsoverlege
- Kommunepsykolog
- Rusteam ved Nav
- Boligsosialt arbeid
- Sektorteamet
- Rask psykisk helsehjelp
- Psykisk helsearbeidertjeneste til voksne
- Tilrettelagte tjenester til voksne
- Aktivitets- og dagtilbud
- Mål og tiltak for voksne
Kompetanseplan for bydelen høsten 2017 — vår 2018
- Alle
- Enhet for NAV
- Enhet for Søknadskontoret
- Enhet for Hjemmetjenesten
- Enhet for Tilrettelagte miljøtjenester
Årsberetning for Bydel Frogner 2016
- Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø
- Funksjonsområde 2: Pleie og omsorg
- Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp
Dokument for avtale om dekning av bydelsoverlegefunksjoner
Individuell avtale om allmennpraksis i fastlegeordninger
Vedtak om tvungen legeundersøkelse
Beskrivelse av kvalitetssystemet i Oslo kommune,
Rutine avviksmelding Compilo (kvalitetslosen)
Rutine for bekymringsmelding Bydel Frogner
Beskrivelse av samarbeidsmøter med bydelens sektorteam

Nav
Organisasjonskart
Ikke vedtatt organisasjonskart
Sjekkliste for opplæring av nyansatte
Halvårsplan for opplæring av nyansatt, rullerer hele året
Gjennomført ROS-analyse ved NAV Frogner rundt ekstra stillinger
Rutiner
- internkontrollsystemet
- journalskriving
- hjemmebesøk
- Grensesnitt for avdeling avklaring og oppfølging
- rapportering for rusteamet
- arbeid med rusmiddelbrukere
- arbeid med mennesker med ROP lidelser
- tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven §10-2 med vedlegg
Hvordan arbeider ruskonsulentene — brukes i opplæring til alle nyansatte
Kartleggingsskjema for nye brukere
Samtykkeskjema
Mal for sosialrapport
Mal for individuell plan for de som ikke kan bruke ASCO
Skjema ved gravide som ikke får vedtak om tvang
Søknadsskjema for plass i tiltak for Rusmiddelbrukere i Velferdsetaten
Henvisningsskjema til spesialisthelsetjenesten
Mal for møtereferat
Tilbud om fri tannbehandling for LAR-pasienter
Mal for tilbakemelding til melder
Arbeidsbeskrivelser med kompetansekrav
- Avdelingsleder (tidligere teamleder)
- Fagansvarlig/vedtaksgodkjenner
- Ruskonsulent/booppfølger(RBP-konsulent)
- Oppfølgingskonsulent/sosialkonsulent
- Boligfremskaffer
- Forvaltningskonsulent
Kartleggingsskjema for ansatte
Oversikt over aktuelle brukere med kartleggingsskjema

Enhet for Søknadskontoret og Enhet for Tilrettelagte miljøtjenester
Bydelsadministrasjonen — saksfremlegg
Revidert forslag til ny organisasjonsmodell F03
Risikovurdering F03 prosjekt datert 01.september 2017
Risikovurdering F03 prosjekt datert 08.september 2017
Handlingsplan
Handlingsplan 2
Organisasjonskart Bydel Frogner
- Organisasjonskart enhet for Tilrettelagte miljøtjenester (TMT)
- Arbeidsoppgaver TMT
- Oversikt over kommunale boligtilbud og hjemmebaserte tjenester - psykisk
- helse og utviklingshemming
Organisasjonskart Søknadskontoret
Årsberetning for Bydel Frogner
Virksomhetsplan -Søknadskontoret 2016 — 2017
Boligsosial handlingsplan 2014 -2018 for Bydel Frogner, Oslo kommune
Stillingsbeskrivelser og kompetanseplaner
- Nestleder- fagansvarlig
- Teamleder- team 1
- Gerica systemkoordinator
- Spesialkonsulent
- Førstekonsulent
- Vernepleier/sykepleier
- Ledende miljøterapeut
- Miljøterapeut 3 årig
- Miljøterapeut 1 årig
- Miljøarbeider
- Kompetanseplan for Tilrettelagte miljøtjenester
- Kompetanseplan for Søknadskontoret
- Opplæringsplan for saksbehandler av helse- og omsorgstjenester
Kartleggingsverktøy
- Vurderings- og registreringsskjema med brannvernsskjema (IPLOS)
- Søknadsskjema
- Kartleggingsmal for tiltaksplan til nye brukere
Prosedyrer og rutiner ved Tilrettelagte miljøtjenester og Søknadskontoret
- Psykisk helse tjenestetrapp, Bydel Frogner
- Rutine for systematisk kvalitetsarbeid
- Bekymringsmeldinger
- Nye brukere
- Førstegangs vurderingsbesøk
- Dokumentasjon
- Kommunal bolig til pleie- og omsorgsformål
- Klage på enkeltvedtak
- Revurdering av vedtak
- Samhandling
- Behandling av PLO meldinger (e-Iink) psykiatri mellom sykehus og bydel
- Registrering og behandling av melding om avvik på tjenesteutøvelse
- Sjekkpunkter ved arbeid i brukers hjem
- Selvmordsfare
- Tilrettelagte miljøtjenester - funn av narkotika
- Når vi ikke kommer i kontakt med bruker
- Avslutte bruker
- Teammøte psykisk helse
- Tilrettelagte miljøtjenester - Gerica for enheten
- Ambulerende miljøtjeneste - ansvarsvakt
- Prosedyrer og rutiner ved Underhaugsveien boliger
- Innhold i skriftlig rapport
- Når brukere vil se sin journal
- Innleggelse
- Innflytting/vurdering av nye brukere
Ansatte og brukere ved enhet for Tilrettelagte miljøtjenester
- Brukere over 18 år med samtidig rusproblem og psykisk lidelse ved enhet for
- Tilrettelagte miljøtjenester
- Oversikt over ansatte ved enhet for Tilrettelagte miljøtjenester — psykisk helse team
- Oversikt over ansatte i enhet for Tilrettelagte miljøtjenester og deres ansvarsområde fordelt på AMI og boligene
- Brukere i brukergruppen med rus/psykiatri i ambulerende miljøtjeneste (AMI) og - ansatte i AMI
- Brukere med samtidig rusproblem og psykiatrisk diagnose over 18 år ved Søknadskontoret

Hjemmetjenesten
Stillingsbeskrivelser
Oversikt over ansatte
Oversikt over brukere

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Saksdokumenter for 20 brukere fra Nav-kontoret, Søknadskontoret, Hjemmetjenesten og Tilrettelagte miljøtjenester for perioden 01.01.16 – 04.12.17 ble gjennomgått. I tre av sakene hadde brukerne kun psykiske lidelse. Disse tre sakene ble derfor ikke brukt som grunnlag i tilsynet.

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Det har vært kontakt mellom virksomhetens kontaktperson og Fylkesmannen pr e-post og pr telefon i forbindelse med tilrettelegging og gjennomføring av tilsynet.

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Marit Thorseth, Søren Rysstad og Arve Knutsen, revisorer
Rigmor Hartvedt, revisjonsleder og Kjersti Barbakken, observatør

 


Alle tilsynsrapporter fra dette landsomfattende tilsynet

2017–2018 Tjenester til pasienter med psykisk lidelse og mulig samtidig ruslidelse

Søk