Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Oslo og Akershus gjennomførte tilsyn med Ryen helsehus, Oslo kommune

 1. og 15. februar 2018.

Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Om kommunen sikrer identifisering av ernæringsmessig risiko og underernæring hos pasienter i sykehjem
 • Om kommunen sikrer oppfølging av pasienter i sykehjem for å forebygge og behandle underernæring

Det ble ikke funnet avvik fra myndighetskrav ved tilsynet. Det ble heller ikke gitt noen merknader.

Dato: 4. mai 2018

Torgunn Stensrud
revisjonsleder

Synne-Marie Eide Bentzen
revisor

Heidi Fugli
revisor

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Ryen helsehus, Oslo kommune i perioden 18.09.2017 – 04.05.2018. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Fylkesmannen i Oslo og Akershus gjennomfører i 2017/2018.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Ryen helsehus er ett av fire helsehus i Oslo kommune, og har kun korttids (96) - og rehabiliteringsplasser (31). Helsehusenes primære oppgave er å bidra til at pasientene skal kunne bo i eget hjem og har ca. 1700 innleggelser årlig.

I påvente av nytt bygg på Ryen flyttet helsehuset midlertidig til Økern, ved Økern hovedgård, i september 2017.

Av organisasjonskartet til helsehuset fremgår det at Ryen helsehus er organisert i 4 avdelinger under ledelse av avdelingssykepleier. I stabsfunksjoner finnes administrasjonssjef med ledelse av økonomi, arbeidsordninger, HR og servicefunksjoner som renhold og kjøkken, kvalitetssjef, legetjenesten og prosjektleder med ansvar for digitaliseringsprosjekter og velferdsteknologi.

Helsehuset har tilsatt 6 leger, i til sammen 5 hele stillinger. Det er tilstedeværende lege frem til klokken 20.00 på hverdager og frem til klokken 15.00 på lørdager. Ved behov for legetilsyn utover disse tidspunktene, kontaktes legevakt.

Helsehuset har organisert mottak av alle nye pasienter i en mottaksenhet. Der blir pasientene vurdert av en sykepleier før de kommer til respektive avdelinger. Pasientene får en oppstartsamtale i løpet av de 2 første dagene av oppholdet, der problemstillinger og tiltak for behandling konkretiseres.

Avdelingene har innført såkalte tavlemøter, der pasientenes risikoområder og utfordringer gjennomgås. Ett av tiltakene på tavlen, er pasientens MNA-score, som sier noe om pasientenes ernæringsmessige situasjon. Alle pasienter blir screenet for ernæringsmessig risiko etter ankomst avdeling, ved hjelp av skjemaet Mini Nutritional Assessment (MNA).

Helsehuset har knyttet til seg ernæringsfysiolog, i tillegg til at hver avdeling har en ernæringskontakt.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 18. september 2017. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet «Dokumentunderlag».

Åpningsmøte ble avholdt 14. februar 2018.

Intervjuer
8 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet «Dokumentunderlag».

Det ble gjennomført befaring ved post 2.

Sluttmøte ble avholdt 15. februar 2018.

4. Hva tilsynet omfattet

Tema for tilsynet var hvordan Oslo kommune ved Ryen helsehus, gjennom systematisk styring og kontroll:

 • sikrer identifisering av ernæringsmessig risiko og underernæring hos pasienter i sykehjem
 • sikrer oppfølging av pasienter i sykehjem for å forebygge og behandle underernæring

5. Funn

Under tilsynet ble det ikke avdekket forhold som er i strid med krav i helse- og omsorgslovgivningen.

Det ble ikke påpekt avvik eller gitt merknad innen de reviderte områdene.

Tilsynsmyndigheten har for øvrig merket seg:

Helsehuset har det siste halvåret arbeidet svært aktivt for å heve kvaliteten på sine tjenester og styrke kompetansen blant sine ansatte. Det har blitt iverksatt kartlegginger av kompetanse, holdninger og språkkunnskaper, og på bakgrunn av dette iverksatt målrettede tiltak.

Ved midlertidig flytting til Økern, ble det iverksatt 10 ukers språkkurs, avholdt møteserier på avdelingene vedrørende holdninger og det ble utpekt personer til å arbeide med fag og kvalitet.

Avdelingene ble organisert med en fagansvarlig og en koordinator med ansvar for samhandling med bydelene i tillegg til avdelingssykepleier. I tillegg ble det startet opp med tavlemøter på avdelingene for å gi et «her og nå» bilde av den enkelte pasient, i tillegg til at det ble enklere å følge med på planlagte og iverksatte tiltak for den enkelte.

Det ble videre arbeidet med at journaldokumentasjonen skulle bli mer oversiktlig, ved for eksempel at den enkelte medarbeider dokumenterte på pasientens konkrete tiltak i tiltaksplanen i Gerica.

6. Regelverk

 • Helsetilsynsloven
 • Helse- og omsorgstjenesteloven
 • Pasient- og brukerrettighetsloven
 • Helsepersonelloven
 • Forskrift om ledelse- og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten
 • Forskrift for sykehjem v.
 • Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
 • Forskrift om pasientjournal

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Strategisk kompetanseplan for Sykehjemsetaten 2017 – 2010
 • Strategikart styringskort: Områdenivå helsehus og langtidssykehjem
 • Strategikart styringskort: Helsehus - Bo hjemme lengst mulig. Fokus: Effektive pasientforløp – «hjem igjen»
 • Strategikart styringskort: Langtidssykehjem – Boformen som oppleves som eget hjem. Fokus: Heldøgns pleie og omsorg
 • Fremtidsbildet 2025 – Visjon: Livsutfoldelse i trygge omgivelser
 • Tiltaksplan for SYE – august 2017
 • Delegering av fullmakter på økonomiområdet 2017
 • Delegering av personalfullmakter 2017
 • Definisjoner og begreper for helsehus
 • Organisasjonskart for Ryen helsehus
 • Stillingsbeskrivelser
 • Oversikt over ansatte
 • Gjeldende turnusplaner
 • Diverse prosedyrer for kjøkkenarbeid
 • Strategisk kompetanseplan for Ryen helsehus – 2017
 • Risikoanalyse vedrørende reduksjon av plasser
 • Oversikt over prosedyrer i Compilo
 • Oversikt over avvik
 • Oversikt over skriftlige klager/tilsynssaker ved ryen helsehus
 • 15 pasientjournaler

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 8 pasientjournaler

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Oslo og Akershus:

 • Varsel om tilsyn, datert 28. juli 2017
 • Brev fra Sykehjemsetaten med forespørsel om utsettelse av tilsynet, datert 18. august 2017
 • Nytt varsel om tilsyn, datert 18. september 2017
 • Oversendelse av etterspurt dokumentasjon, datert 12. januar 2018
 • Program for tilsynet, datert 1. februar 2018
 • Foreløpig rapport, datert 20. mars 2018
 • Tilbakemelding på foreløpig rapport, datert 10. april 2018
 • Endelig rapport, datert 4. mai 2018

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Torgunn Stensrud, seniorrådgiver, sykepleier/revisjonsleder
Synne-Marie Eide Bentzen, rådgiver, jurist/revisor
Heidi Fugli, seniorrådgiver, sykepleier/revisor

Torill Tuft, seniorrådgiver hos FMOA, observatør
Merete Steen, seniorrådgiver hos Helsetilsynet, observatør