Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Revisjonen undersøkte om kommunen gjennom internkontrollen sikrer at det ikke blir benyttet ulovlig tvang overfor voksne utviklingshemmede som mottar omsorgstjenester. Undersøkelsen var rettet mot å avdekke om tvang overfor voksne utviklingshemmede blir benyttet uten at helse- og omsorgstjenestelovens regler i lovens kapittel 9 blir fulgt.

Det er i dette tilsynet ikke avdekket forhold som har gitt grunnlag for avvik.

Nina Westby Evensen
revisjonsleder

Atle Grønstøl
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Råde kommune i perioden 19.3.14 – 6.6.14. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helse og omsorgstjenesten etter lov om helse- og omsorgstjenester § 12-3.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved gransking av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Råde kommune er en landkommune med i overkant av 7000 innbyggere. Kommunen gir tjenester til 10 voksne utviklingshemmede på Nor gård. Nor gård består av åtte leiligheter og to frittstående boliger. Kommunen har de siste årene i liten grad meldt om tvangsbruk gjennom vedtak eller enkeltmeldinger.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 19.3.14. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 5.6.14.

Intervjuer

6 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 6.6.14.

4. Hva tilsynet omfattet

Tema for tilsynet var bruk av tvang og makt etter lov om helse- og omsorgstjenester kapittel 9 for voksne utviklingshemmede. Tilsynet undersøkte om kommunen gjennom sitt styringssystem hindret at personer med utviklingshemming utsetter seg selv eller andre for vesentlig skade, og forebygger og begrenser bruk av tvang og makt. Og om kommunen oppfyller kravene til vedtak og nedtegning av skadeavvergende tiltak i kapitel 9.

Følgende områder ble vektlagt under tilsynet:

 • Om kommunen sikrer at bruk av tvang og makt blir identifisert
 • Om kommunen sikrer at vilkårene for bruk av tvang og makt er oppfylt
 • Om kommunen sikrer at beslutning og gjennomføring av tvang og makt gjøres av rett person og involverer aktuelle parter
 • Om beslutningen nedtegnes og vedtak fattes

5. Funn

Det er i dette tilsynet ikke avdekket funn som har gitt grunnlag for avvik.

6. Vurdering av enhetens styringssystem

Under tilsynet fant vi at reglene om tvang i kapittel 9 i helse- og omsorgstjenesteloven er kjent, og at kravet om å arbeide med blant annet forebyggende løsninger er en prioritert arbeidsoppgave. Det er planlagt og gjennomført relevante kurs for ansatte,

og det er utarbeidet prosedyrer og rutiner for det aktuelle området. Det er klart definert hvem som er faglig overordnet ansvarlig, og hvem som er faglig daglig ansvarlig i virksomheten. Ledelsen følger tett opp de ansatte, og var kjent med tjenestemottakerne og deres pårørende.

Overlappsmøter og personalmøter ble benyttet til faglige diskusjoner og temaet makt og tvang spesielt.

Virksomheten har oversikt over hvem som har gjennomført e-læringskurs og har planlagt videre gjennomføring.

Dokumentasjon av tjenestene til den enkelte gjøres i elektronisk journal. Journalen er tilrettelagt og brukes av alle ansatte. Ledelsen følger daglig med på registeringer og meldinger. Ledelsen følger med på om endringer i rutiner og prosedyrer blir gjort kjent blant annet gjennom elektronisk signering i samme system. Avvik fra planlagte tjenester føres for den enkelte i journalen.

Fylkesmannen vurderer at styringsaktivitetene er tilstrekkelige til å sikre at tvang og makt blir identifisert. Når det er behov for å benytte tvang i omsorgen, gjøres det i henhold til reglene i helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9. I vurderingen av kommunens internkontroll og styring har vi merket oss noen elementer som kommunen kan vurdere.

Virksomheten kan i større grad bruke avvikene systematisk og i risko- og sårbarhetsanalyser av tjenesten. For å sikre at alle ansatte deltar, og for å være kjent med tema i de faglige refleksjonene, kan virksomheten i større grad styre temaene og holde oversikt over deltakelse.

Informasjonsflyten og styringen fra rådmann til virksomhetsleder kan forbedres ved jevnlig å etterspørre og ved å gi informasjon om kvaliteten i tjenesten. I dag gis det informasjon om spesielle hendelser, utover beskrivelser i årsrapport og tertialrapport som ikke omhandler bruk av tvang og makt i tjenesten.

7. Regelverk

 • Lov om helse- og omsorgstjenester
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker med forskrifter.
 • Forskrift om internkontroll for helse- og omsorgstjenesten

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart
 • Stillingsbeskrivelser
 • Oppgavebeskrivelser
 • Oversikt over ansatte
 • Rutiner på området og for samhandling med andre tjenester
 • Delegasjonsreglement
 • Møtereferat for personalmøter m.m.
 • Virksomhetsplan
 • Årsrapport

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Bruk av journalsystemet Gerica og stikkprøver av journalføring for 10 aktuelle tjenestemottakere.
 • Kommunens styrende dokument for internkontrollen

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

 • Beate Bø Petersen, revisor
 • Atle Grønstøl, revisor
 • Nina Westby Evensen, revisjonsleder