Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Østfold har våren 2015 gjennomført tilsyn med om Askim kommune ved systematisk styring sikrer forsvarlig mottak og helsehjelp til pasient som er skrevet ut fra Sykehuset Østfold til egen bolig. Tilsynet omfatter somatiske helsetjenester, og er ikke avgrenset til bestemte diagnoser eller aldersgrupper.

Under tilsynet undersøkte Fylkesmannen i Østfold hvordan Askim kommune

 • forbereder mottak av pasienter i kommunen
 • sikrer etablering og evaluering av nødvendige tjenester de første dagene etter hjemkomst
 • sikrer nødvendig samhandling mellom hjemmesykepleien og fastlegene de to første ukene etter utskrivning
 • gjennom samhandling og informasjonsutveksling sikrer forsvarlig legemiddelbehandling ved utskrivning
 • sikrer ivaretakelse av pasientenes krav til informasjon og brukermedvirkning ved utskrivning

Denne rapporten omhandler avvik og merknader som ble gitt under tilsynet, og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet. Funn gjort under tilsynet ved sykehuset er gjengitt i egen rapport.

Vi avdekket forhold som grunnlag for ett avvik og én merknad:

Avvik:

Askim kommune mangler systematikk som sikrer forsvarlige kliniske vurderinger ved de første hjemmebesøkene hos pasienter etter utskrivning fra SØ.

Merknad:

Askim kommune bør forbedre sin samhandling med SØ. Pasienter har rett til informasjon om kommunens helse- og omsorgstjenestetilbud, slik at de kan få uttrykke sin mening om dette, og så langt mulig medvirke ved utformingen av det. Det innebærer at pasienter i mange tilfeller skal ha informasjon og mulighet for å medvirke før de skrives ut fra sykehuset.

Dato: 21.7.2015

Håkon Steigum Løes
revisjonsleder
Svein Rønsen og Jan Edvard Karlsvik
revisorer

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Askim kommune i perioden 02.03.2015-21.07.2015. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Fylkesmannen i Østfold gjennomfører i 2015. Dette tilsynets tema er valgt av Statens helsetilsyn som gjenstand for landsomfattende tilsyn inneværende år.

Fylkesmannen i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Askim kommune har omtrent 15500 innbyggere. Per tidsrommet for tilsynet var det omtrent 400 personer hadde vedtak om tjenester forstått som hjemmesykepleie.

Askim kommunes hjemmesykepleie er organisert i to virksomheter: Åpen omsorg og Institusjon og omsorgsboliger. I Åpen omsorg ytes hjemmesykepleie i to roder, Rode A og Rode B. I Institusjon og omsorgsboliger ytes hjemmesykepleie i omsorgsboligene, som er fordelt på Kirkegata omsorgsboliger og Sommerogata omsorgsboliger. I tillegg er Avdeling for tjenestetildeling organisert under Åpen omsorg. I hjemmesykepleien og omsorgsboligene er det ansatt 130 personer i 66 årsverk. Lederne for virksomhetene rapporterer til kommunalsjefen, som er en del av rådmannens lederteam.

Hjemmesykepleien gir ordinære hjemmesykepleietjenester og praktisk bistand i form av hjelp til å ivareta personlig hygiene, hjelp til av- og påkledning og hjelp til innkjøp. Til beboere av omsorgsboligene ytes tjenester som hjemmesykepleie og praktisk bistand av en fast stab.

Det daglige ansvaret for å lese og besvare elektroniske meldinger fra Sykehuset Østfold (SØ) har saksbehandlere i tildelingskontoret, mens sykepleier i hjemmesykepleien har ansvaret utenfor vanlig kontortid. Systemansvarlig for eLink og Gerica har det overordnete ansvaret for å følge med på at den elektroniske meldingsutvekslingen med SØ fungerer.

Ansvaret for å fatte vedtak om hjemmesykepleie ligger til kontoret for tjenestetildeling, mens innholdet i tjenesten som regel bestemmes av hjemmesykepleien.

Kommuneoverlegen er organisert i Strategienheten, under rådmannens ledergruppe.

Samhandlingen mellom SØ og 17 av kommunene i Østfold er regulert gjennom en overordnet samarbeidsavtale med 16 retningslinjer. Av særlig relevans for tilsynet er retningslinjene «5. Utskrivning av pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester» og «16. Håndtering av avvik fra rutiner godkjent av administrativt samarbeidsutvalg i Østfold».

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 2.3.2015.

Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Felles formøte for Sykehuset Østfold og kommunene Askim og Fredrikstad ble avholdt 18.3.2015.

Åpningsmøte ble avholdt 18.5.2015.

Intervjuer

Ni personer ble intervjuet.

Det ble gjennomført et oppsummeringsmøte i Askim 19.5.2015.

Felles sluttmøte for de tre virksomhetene ble avholdt 9.6.2015.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet tok utgangspunkt i samhandling mellom sykehus og kommuner i forbindelse med utskrivning fra somatiske avdelinger av pasienter med behov for hjemmesykepleie etter endt sykehusopphold.

Fylkesmannen har undersøkt om sykehuset ved systematisk styring sikrer forsvarlig utskrivning. Sykehuset skal vurdere og varsle antatt behov allerede ved innleggelse, og sikre at lege dokumenterer og vurderer at pasienten er utskrivningsklar før varsel om utskrivning sendes kommunen og pasienten skrives ut. Videre undersøkte vi om sykehuset venter med å skrive ut pasienter til kommunen har bekreftet at de kan ta imot, og om sykehuset sikrer overføring av nødvendig informasjon til kommunehelsetjenesten ved utskrivning.

I kommunene har vi undersøkt om pasienter som skrives ut til eget hjem sikres forsvarlig mottak og helsehjelp ved systematisk styring. Fylkesmannen har sett på kommunens forberedelser og tilrettelegging ved mottak av varsler fra sykehuset om innlagt og utskrivningsklar pasient. Vi har også vurdert mottakelsen i kommunen og det videre forløp med iverksetting av tjenester avgrenset til de første dagene etter hjemkomst.

Ivaretakelse av pasienters og pårørendes rett til informasjon og medvirkning har vært fokus både overfor sykehus og kommune. Informasjon om legemidler har blitt vurdert som indikator for samhandling og informasjonsutveksling mellom tjenestenivåene og til pasienter og pårørende.

Fylkesmannen har ved journalgjennomgang sett nærmere på pasientforløpet til 47 pasienter med behov for hjemmesykepleie etter utskrivning fra indremedisinsk og nevrologisk avdeling ved SØ til kommunene Askim og Fredrikstad. Gjennomsnittlig liggetid blant pasientene var ca. 3 døgn.

Om spørreundersøkelsene

Vi inviterte de 47 pasientene i utvalget til å besvare et spørreskjema knyttet til utskrivningen fra sykehuset. Pasientenes fastleger ble bedt om å besvare et standardisert spørreskjema om sykehusets kommunikasjon med fastlegene og helse- og omsorgstjenesten ved utskrivning, kommunikasjonen mellom fastleger og hjemmesykepleien og organisatoriske forhold.

Spørreundersøkelsene var en av flere informasjonskilder under tilsynet. Undersøkelsene sier noe om pasientenes subjektive opplevelser og fastlegenes erfaringer i forbindelse med utskrivningen. Undersøkelsen har begrenset statistisk verdi, men tilbakemeldingene ble brukt til å finne områder å se nærmere på, og til å støtte opp under funn som ellers ble gjort under tilsynet.

11 av 22 pasienter i Askim kommune besvarte spørreundersøkelsen. Spørreskjemaet inneholdt i alt 17 spørsmål knyttet til sykehusoppholdet og den første tiden i kommunen etter utskrivning. Svaralternativene var JA eller NEI, og spørsmålene var formulert slik at alternativ JA var en positiv informasjon om forløpet, mens NEI kunne tyde på svakheter.

Pasientenes tilbakemeldinger om Askim kommune var i all hovedsak positive. Det som utmerket seg i negativ retning var at fem pasienter opplyste at de ikke fikk informasjon om kommunens tjenestetilbud før de ble skrevet ut fra sykehuset, mens 9 av 11 svarte at de ikke ble tatt med på råd før utformingen av tjenestetilbudet etter utskrivning ble bestemt.

Alle åtte fastleger som ble tilskrevet svarte på undersøkelsen. Fastlegene skulle fylle ut spørreskjema for hver enkelt pasient, og 20 av 22 spørreskjema ble returnert til oss. Tilbakemeldingene var gjennomgående positive om samhandlingen med kommunen. En bekymringsmelding fra fastlegene var at meldinger i eLink ikke kan åpnes av andre ansatte på legekontoret. En leges uforutsette fravær kan da forårsake forsinkelser i hjemmesykepleiens nødvendige kommunikasjon med fastlege.

5. Funn

Avvik:

Askim kommune mangler systematikk som sikrer forsvarlige kliniske vurderinger ved de første hjemmebesøkene hos pasienter etter utskrivning fra SØ.

Avviket knyttes til følgende krav i lov og forskrift:

 • Helse og omsorgstjenesteloven § 4-1 første setning, jf. bokstav c).
 • Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten § 4, særlig 2. ledd bokstav g).

Avviket bygger på følgende observasjoner:

 • Ved gjennomgang av kommunens styringsdokumenter har vi ikke funnet at det i tilstrekkelig grad er beskrevet hvordan kartlegging av pasientens behov skal skje etter utskrivning.
 • Gjennom intervjuer har det kommet frem at kartlegging av pasientens behov etter hjemkomst skjer på bakgrunn av den enkelte sykepleiers faglige vurderinger. Manglende systematikk bidrar til fare for svikt.
 • Ved gjennomgang av 22 pasientjournaler med tiltaksplaner har vi ikke kunnet se at kartlegging av pasientenes kliniske tilstand innenfor de første dagene etter hjemkomst følger noen systematikk.
 • Det fremgår ikke verken av styringsdokumenter eller i intervjuer hvordan virksomhetens ledelse innhenter nødvendig informasjon om hvorvidt de vurderingene hjemmesykepleien gjør av pasientenes tilstand, funksjon og behov etter utskrivning tilfredsstiller kravet til forsvarlighet.

Merknad:

Askim kommune bør forbedre sin samhandling med SØ. Pasienter har rett til informasjon om kommunens helse- og omsorgstjenestetilbud, slik at de kan få uttrykke sin mening om dette og så langt mulig medvirke ved utformingen av det. Det innebærer at pasienter i mange tilfeller skal ha informasjon og mulighet for å medvirke før de skrives ut fra sykehuset.

Merknaden er knyttet til krav om informasjon og medvirkning for pasienter i lov og forskrift:

 • Pasient- og brukerrettighetsloven §§ 3-1, 3-2 og 3-3, jf. helse- og omsorgstjenesteloven §§ 4-1 og 4-2a.
 • Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten § 4, særlig 2. ledd bokstav g).

Merknaden bygger på følgende observasjoner:

 • Ved gjennomgang av kommunens styringsdokumenter finner vi ikke at pasienters rett til informasjon og medvirkning i utforming av helse- og omsorgstjenester er beskrevet. Dette gjelder også retningslinje 5 og underliggende rutine 5.1 i samarbeidsavtalen med SØ.
 • Retningslinjen inneholder kun én formulering om pasientinformasjon; SØ har ansvar for å dele ut brosjyre med generell informasjon om utskrivning. Gjennom intervjuer er vi kjent med at dette kun praktiseres av enkelte avdelinger. For øvrig mangler uttrykte forventninger om å informere og involvere pasienter slik at de kan medvirke i planleggingen av utskrivning og videre behandling.
 • Gjennom intervjuer og dokumentgjennomgang fremgår det at hjemmesykepleien ikke har direkte kontakt med pasienter mens de er innlagt i SØ, med unntak av spesielle tilfeller.
 • I intervjuer og ved gjennomgang av kartleggingsskjema, tiltaksplaner og journalnotater ser vi at pasientenes ønsker i noen tilfeller kommer til uttrykk. Det fremstår imidlertid ikke slik at hjemmesykepleien systematisk legger til rette for dette, eller hvordan eventuell motstrid mellom pasientønsker og helsefaglige vurderinger håndteres.
 • 9 av 11 pasienter som besvarte spørreundersøkelsen svarte at de ikke ble tatt med på råd da utformingen av tjenestetilbudet etter utskrivning ble bestemt.
 • Gjennom intervjuer og gjennomgang av meldte avvik har det kommet fram at det sjelden skrives avviksmeldinger innenfor tilsynets tema. En del uønskede hendelser samles opp og tas med i møter mellom sykehuset og kommunene, uten at de registreres systematisk. Dette medfører risiko for at pasientenes rett til informasjon og medvirkning ikke blir ivaretatt, og at sakene deres blir for dårlig opplyst.

6. Vurdering av styringssystemet

Det er betydelige utfordringer knyttet til å gi pasienter og brukere et sikkert, helhetlig og koordinert tilbud av forsvarlige tjenester over nivå, oppgave- og tjenestegrenser.

Svikt oppstår ofte der flere tjenester skal samhandle og hvor lovverk regulerer tilgrensende eller overlappende formål og oppgaver. For pasienten vil overgangen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten kunne representere risiko for svikt i form av avbrudd i behandling, feilbehandling, manglende sammenheng i behandling og helsehjelp. Det vil være fare for at pasientens rett til informasjon og medvirkning ikke blir ivaretatt når flere tjenester og nivåer er involvert samtidig, og forflytning mellom tjenestenivåer skjer raskt.

Myndighetene stiller krav til den interne styringen i virksomheter som gir helsehjelp. Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten § 4 bokstav a) – h) lister opp elementene som denne internkontrollen skal inneholde.

Askim kommune har en rekke systemer for å styre praksis i form av handlingsplaner, funksjonsbeskrivelser, prosedyrer, opplæringsrutiner og faste møter på og mellom de ulike nivåene i organisasjonen. Kommunen har systemer for håndtering av dokumentasjon, avvik og rapportering. Tilsynets tema er nylig gjort til gjenstand for en risiko- og sårbarhetsanalyse. Kommunen stiller krav til de ansattes kompetanse og planlegger for nødvendig kompetanseutvikling. Dette gjøres både ved å rekruttere personer med høyere formalkompetanse, gjøre om stillinger fra hjelpepleier til sykepleier, kurs og internopplæring og behovsvurdert opplæring knyttet til behandling av enkeltpasienter.

Ansvar og oppgaver i kommunikasjonen med SØ omkring planlegging og utskrivning av pasienter innlagt i somatiske avdelinger er tydelig plassert i kommunen. Den beskrivelsen som gis i kommunens styringsdokumenter gjenfinnes i konsistent praksis, og dokumenteres.

Hjemmesykepleien har som fast etablert praksis å kontrollere at medikamentlister fra sykehuset avstemmes mot fastlegenes, at fastlegene følger opp de behandlingsmessige tiltak som er beskrevet fra sykehuset. Bakgrunnen er at de har erfaring med at fastlegene ikke får, evt. ikke responderer på, epikrise eller tilsvarende informasjon før det har gått noe tid. Hjemmesykepleien får som regel informasjon i papirform fra SØ via pasienten. Informasjonen kommer i form av sykepleiersammenfatning, og enten utskrivningsskjema eller kopi av epikrise. Overføring av informasjon vil alltid representere fare for svikt. I dette tilfellet virker det som at de mulighetene for å redusere faren for svikt som ligger i felles elektroniske kommunikasjonssystemer ikke utnyttes. Hjemmesykepleiens dobbeltsjekk er en kompensasjon for dette.

Kommunen beskriver pasientene som skrives ut fra SØ som stadig mer kompetanse- og ressurskrevende. Innleggelsestiden er kort og behandlingsbehovene etter utskrivning omfattende. De første besøkene hos pasienter som hadde hjemmesykepleie før innleggelse gjøres likevel uten andre forventninger til praksis enn at den skal være god. Tiltaksplaner finnes og bidrar til systematikk med hensyn til hvilke områder som skal kartlegges. Det er imidlertid ikke noen forventning om at disse skal vurderes innenfor de første døgnene etter utskrivning. Ledelsen styrer ikke praksis i disse situasjonene men overlater ansvaret til den enkelte sykepleier. Ledelsen har heller ingen systematikk i hvordan de evaluerer at denne praksisen er forsvarlig.

Pasienter har rett til informasjon slik at de kan medvirke i utformingen av egen behandling. I Askim kommune gjøres dette til tema i form av etisk refleksjon, drøfting av vanskelige saker, møter med pasienter og pårørende samt påminnelser om at man skal ta hensyn til pasientene. Plikten til å tilrettelegge for informasjon og medvirkning er mangelfullt beskrevet i kommunens styringsdokumenter, og det har ikke latt seg gjøre å få tak i hva som forventes av hjemmesykepleien i praksis. Ledelsen innhenter informasjon om dette området gjennom brukerundersøkelser, klagesaker, og ulik møtevirksomhet. Systemene for avvik og klager benyttes imidlertid ikke til dette tema, og tematiseringen i møter mellom kommunens ulike nivåer følger ingen systematikk.

Kommunen har ikke registrert pasientklager relevante for tilsynets tema i 2014. Det er meldt kun tre avvik på samhandling om utskrivning av pasienter det siste halve året. Dermed gir disse to kunnskapskildene kommuneledelsen begrenset grunnlag for å vite om overgangen fra sykehus til kommune er forsvarlig eller ikke. Fravær av klager og avvik kan skyldes at svikt aldri forekommer, men kan også skyldes underrapportering. Uoverensstemmelser i legemiddellister, utskrivning uten tilstrekkelig medfølgende medikamenter eller utstyr er eksempler på avvik som verken meldes i kommunens eget avvikssystem eller i avvikssystemet for samhandlingen med SØ. Intervjuene gir konsistent informasjon om at avvik meldes langt sjeldnere enn de forekommer. I og med at overgangen er en kjent risikosone mener vi kommuneledelsen burde fange opp dette og undersøke nærmere hvordan de kan styre og systematisk evaluere praksis.

Samlet vurdert har kommunen behov for å beskrive forventet praksis tydeligere på enkelte områder. Dette gjelder særlig hvordan forsvarlige vurderinger av utskrevne pasienters tilstand skal gjøres, hvordan informasjon og medvirkning skal ivaretas før og etter utskrivning samt hvordan ledelsen samler informasjon om praksis som ikke fanges opp av systemene for klager og avviksmeldinger.

7. Regelverk lagt til grunn ved tilsynet er:

 • Lov av 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenester m.m.
 • Lov av 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v.
 • Forskrift av 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
 • Forskrift av 18. november 2011 nr. 1115 om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Gjeldende samarbeidsavtale mellom kommunene og Sykehuset Østfold, med retningslinjer
 • Redegjørelse i oversendelsesbrev av 9.april 2015
 • Organisasjonskart over Askim kommune, Virksomhet åpen omsorg og Virksomhet institusjon og omsorgsboliger
 • Ansattlister Virksomhet åpen omsorg, Virksomhet institusjon og omsorgsboliger og administrativt ansatte
 • Fastlegeoversikt
 • Stillingsbeskrivelser for
  - autorisert sykepleier/ saksbehandler Åpen omsorg
  - avdelingsleder avdeling for tjenestetildeling
  - avdelingsleder Åpen omsorg
  - autorisert sykepleier Åpen omsorg
  - autorisert helsefag-/omsorgsarbeider/hjelpepleier Åpen omsorg
  - hjelpepleier 1
  - autorisert sykepleier Løkentunet m/omsorgsboliger
  - sykepleier 1, hjemmesykepleien
  - prosjektsykepleier rus og psykiatri
 • Rutine for Meldingsovervåking av elektroniske meldinger
 • Rutine for systemansvarlig for eLink
 • Rutine for å sende elektroniske meldinger til sykehuset i fagprogrammet Gerica
 • Rutine for sending av elektroniske meldinger til sykehuset
 • Prosedyre for å sende og motta meldinger
 • Kriterier for tildeling av hjemmesykepleie
 • Rutine for mottak av Melding av pasient fra sykehus til hjemmesykepleien
 • Rutine for å Sikre forsvarlig saksbehandling av søknader om kommunale helse- og omsorgstjenester
 • Rutine for ansvarsvakt for Løkentunet og Sommerogata
 • Rutine for Kommunikasjon med pasient og fastlege når pasient blir utskrevet fra sykehus til hjemmet
 • Prosedyre for Ansvar for legemiddelhåndtering for brukere som mottar pleie og omsorg utenfor institusjon
 • Prosedyre for Kvittering for gitte medisiner for hjemmesykepleien
 • Prosedyre for Hjemmetjenestens samarbeid med fastlege
 • En rekke prosedyrer for legemiddelhåndtering
 • Prosedyre for Lifecare Mobil Pleie
 • Et veiledningshefte for pleieassistenter i hjemmesykepleien
 • Momentliste for praktisk gjennomgang i legemiddelhåndtering
 • Generell informasjon til nyansatte
 • Sjekkliste ved nyansettelser
 • Informasjon til brukere av hjemmesykepleien Rode A og B
 • Samtykkeerklæring
 • Informasjon om registrering til IPLOS
 • Kopi av sykehusets Meldeskjema 4a – sjekkliste ved utreise for somatiske pasienter med behov for kommunale tjenester
 • Kartleggingsskjema for pleie- og omsorgstjenester i Askim kommune
 • Informasjonsbrosjyre om hjemmesykepleien i Askim kommune
 • Informasjonsbrosjyre om sikker pasientinformasjon
 • Tre behandlede avvik innenfor tilsynets tema
 • Risiko- og sårbarhetsanalyse knyttet til utskrivning av pasienter fra Sykehuset Østfold
 • Pasientjournaler for 22 pasienter ved Virksomhet åpen omsorg, Kirkegata omsorgsboliger og Sommerogata omsorgsboliger

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Tiltaksplaner for alle 22 pasienter
 • Fem utfylte kartleggingsskjema

Korrespondanse mellom Askim kommune og Fylkesmannen i Østfold:

 • Brev av 07.01.2015 fra Fylkesmannen i Østfold til alle fylkets kommuner med generell orientering om det landsomfattende tilsynet
 • Brev av 02.03.2015 fra Fylkesmannen i Østfold til Askim kommune med varsel om tilsyn og invitasjon til formøte
 • Brev av 09.04.2015 fra Askim kommune med oversendelse av dokumentasjon
 • Diverse eposter og telefoner mellom revisjonsleder og kommunens kontaktperson for klargjøring av praktiske sider ved tilsynet

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Jan Edvard Karlsvik, rådgiver (revisor)
Svein Rønsen, assisterende fylkeslege (revisor)
Håkon Steigum Løes, rådgiver (revisjonsleder)

 


Alle tilsynsrapportene fra det landsomfattende tilsynet

2015 Samhandling ved utskrivning av pasienter

Søk