Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Vi oversender med dette rapport etter tilsynet. Kommunen har ikke kommet uttalelse til rapporten. Det er ikke avdekket lovbrudd under tilsynet, og tilsynet er derfor avsluttet.

Sammendrag

Fylkesmannen varslet tilsyn 13. september 2017 om Rygge kommune sikrer tilgjengelighet og forsvarlig tildeling av kvalifiseringsprogram. Vi gjennomførte intervjuer med tre deltakere i forkant av tilsynsbesøket som ble gjennomført 19. og 20. oktober. Vi undersøkte om NAV Rygge sørger for at tilgjengelighet og tildeling av kvalifiseringsprogrammet er i samsvar med aktuelle lovkrav, slik at aktuelle brukere blir informert om programmet, og at søknader behandles riktig.

Tilsynet ble gjennomført etter at Fylkesmannen hadde mottatt statistikk fra Arbeids- og velferdsdirektoratet over kvalifiseringsprogramdeltakere og søknader om programmet i august 2017. I statistikken fremkom det at Rygge kommune hadde tre deltakere og ingen søknader i 2017.

Under tilsynet fremkommer det at kommunen fra 2017 hadde omdisponerte ressurser og iverksatte tiltak for å sikre tilgjengelighet og tildeling av tjenesten. Statistikken fra august 2017 var ikke riktig fordi det ikke var rapportert fra NAV- kontoret siden mai 2017.

Vi har vurdert om organiseringen, opplæring og andre styringsaktiviteter legger til rette for at kvalifiseringsprogrammet er tilgjengelig, og om kartlegging, vurdering og beslutning av program følger regler og retningslinjer på området.

Vi har kommet til at styringsaktivitetene er egnet til å sikre tilgjengelighet og tildeling av kvalifiseringsprogrammet. I vurderingen har vi særlig lagt vekt på omdisponering av ressurser fra 2017, og at det er planer for, og gjennomført opplæring og veiledning av ansatte. Videre har vi lagt vekt på rapportering av måloppnåelse til kommuneledelsen, og at det er lagt en plan for videre gjennomgang av tjenestemottakere for å finne potensielle deltakere. Vi har også lagt vekt på dokumentasjon i gjennomgåtte saker, herunder journalnotat som samtaler, arbeidsevnevurderinger, søknad og vedtak.

Konklusjon

Fylkesmannen avdekket ikke lovbrudd under tilsynet. Tilsynet er derfor avsluttet. 

1 Tilsynets tema og omfang

Fylkesmannen har undersøkt om Rygge kommune sikrer at kvalifiseringsprogrammet er tilgjengelig for potensielle deltakere, herunder om kommunen styrer arbeidet med å identifisere mulige deltakere, og om det informeres tilstrekkelig om retten til kvalifiseringsprogram.

Vi har også undersøkt om kommunen sikrer at kartlegging, vurdering og beslutning om tildeling av kvalifiseringsprogrammet er forsvarlig.

2 Aktuelt lovgrunnlag for tilsynet

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med kommunale tjenester i NAV- kontoret i sosialtjenesteloven § 9.

Et tilsyn er en kontroll av om styringsaktivitetene sikrer at arbeidet som gjøres i virksomheten, er i samsvar med lov- og forskriftsbestemmelser. Vi gir derfor her en oversikt over kravene som ble lagt til grunn i tilsynet.

Forsvarlige tjenester

Kommunens plikter og tjenestemottakers rettigheter knyttet til kvalifiseringsprogram er hovedsakelig regulert i sosialtjenesteloven §§ 29- 40. I tillegg er det relevante bestemmelser om saksbehandling i sosialtjenesteloven kapitel 5 og i forvaltningsloven. Forsvarlighetskravet i sosialtjenesteloven § 4 er også et relevant rettsgrunnlag som en overordnet bestemmelse om at tjenester som ytes etter loven, skal være forsvarlige. Forsvarlighetskravet setter krav til tilgjengelighet til tjenesten, til saksbehandlingen og tjenestens innhold.

Hva som er faglig forsvarlig, endrer seg i takt med utviklingen av fagkunnskap og endringer i verdioppfatning, og bestemmes av normer utenfor loven, som anerkjent fagkunnskap, faglige retningslinjer og allmenngyldige samfunnsetiske normer. Ethvert avvik fra god praksis vil ikke nødvendigvis være uforsvarlig. Aktuelle publikasjoner og kilder som har vært særlig aktuelle ved normeringen ved dette tilsynet er:

 • Rundskriv til sosialtjenesteloven utgitt av Arbeids- og velferdsdirektoratet i 2012 (Hovednr. 35 – Sosialtjenesteloven).
 • Veileder til sosialtjenesteloven § 17 - utgitt av Arbeids- og velferdsdirektoratet i 2014.

Beskrivelsene i faglige retningslinjer, rundskriv og veiledere gir uttrykk for nasjonale myndigheters oppfatning av hva som er god praksis og hvilke prioriteringer som er i samsvar med vedtatt politikk for tjenestene. Faglige retningslinjer, rundskriv og veiledere bidrar til å gi forsvarlighetskravet et innhold, men anbefalingene der kan ikke alene benyttes som grunnlag for eventuelle lovbrudd.

Kommunen har stor frihet til å organisere virksomhetene og tjenestene ut fra lokale forutsetninger og behov, så lenge kravet til faglig forsvarlighet overholdes.

Internkontroll

Kravet til ledelse, organisering og styring er et viktig element i kommunens ansvar for å tilby og yte forsvarlige tjenester. Lovverket fastslår at: kommunen har plikt til å styre og lede for å sikre at virksomhet og tjenester etter kapittel 4 i sosialtjenesteloven er i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, jf. sosialtjenesteloven § 5.

Innholdet i styringsplikten for de kommunale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen er regulert i forskrift 19. nov. 2010 nr. 1463 om internkontroll i kommunalt NAV. Internkontrollplikten innebærer at kommunen gjennom systematiske tiltak sikrer at aktiviteter knyttet til å tilby og yte tjenester planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med de lov- og forskriftskrav som regulerer aktivitetene, jf. internkontrollforskriften § 3.

Det fremgår av forskrift om internkontroll i kommunalt NAV at styringssystemet skal tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold, og ha det omfang som er nødvendig. Kommunen har dermed stor frihet til å velge organisatoriske løsninger for hvordan oppgavene skal løses. Kommunen og NAV- ledelsen skal skape rammebetingelser og organisatoriske løsninger som gir god kvalitet i tjenestene, og som reduserer sannsynligheten for menneskelig svikt, og begrenser eventuelle skadevirkninger.

Kravene i forskriften skal sikre at de daglige arbeidsoppgaver blir planlagt, organisert, utført og forbedret. Dette gjøres gjennom fordeling av ansvar, oppgaver og myndighet, at ansatte har tilstrekkelig kunnskap og kompetanse til å utføre sine oppgaver, oversikt over områder i virksomheten hvor det er risiko for svikt, behov for kvalitetsforbedring eller mangel på etterlevelse av myndighetskrav, håndtering av avvik og systematisk kvalitetsforbedring av tjenestene. Samlet skal det bidra til at tjenester av rett kvalitet, også når rammebetingelsene ikke er optimale, eksempelvis ved mangel på kompetanse, fravær av personell, eller i situasjoner med mange søknader og henvendelser.

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning er et sentralt prinsipp ved NAV-kontoret og en forutsetning for forsvarlig tjenesteyting. Den enkelte er nærmest til å kjenne til egne behov. Kravet om brukermedvirkning fremgår av sosialtjenesteloven § 42:

«Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med tjenestemottaker, og det skal legges stor vekt på hva vedkommende mener

Kravet om brukermedvirkning fremgår også forutsetningsvis av andre bestemmelser i lovverket, for eksempel i reglene om individuell plan i sosialtjenesteloven §§ 28 og 33.

Brukeren skal involveres i valg og vurderinger. Forutsetningene for å medvirke kan være varierende, og hva som kan forventes av medvirkning, må til enhver tid stå i forhold til brukerens mestringsevne og personlige og helsemessige ressurser. For at brukermedvirkningen skal være reell, må NAV-kontoret og sørge for at brukeren får fortløpende informasjon som er tilpasset brukerens forutsetninger. NAV-kontoret må forsikre seg om at informasjonen er forstått.

NAV-kontoret må dokumentere informasjon, råd og veiledning, og tildelingsprosessen tilstrekkelig til at brukere, andre ansatte og ledere kan se hva som er sagt, gjort og vurdert ved informasjon om og tildeling av kvalifiseringsprogram, og slik at rettssikkerheten er etterprøvbar.

Tilgjengelighet til kvalifiseringsprogrammet

For å overholde kravet til tilgjengelighet som følger av forsvarlighetskravet i § 4 i sosialtjenesteloven, må kommunen sikre at det gis informasjon og veiledning om kvalifiseringsprogrammet. Det skal gis både generell informasjon til innbyggerne i kommunen, og individuelt til de som er i kontakt med kommunen. Veiledningsplikten fremkommer av forvaltningsloven § 11 og sosialtjenesteloven § 17. For utdyping se også veileder for landsomfattende tilsyn med sosiale tjenester i Nav 2013 og 2014: Tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram utgitt av Helsetilsynet punkt 2.1.1.

Tildeling av kvalifiseringsprogrammet

Forsvarlig tildeling av kvalifiseringsprogrammet innebærer at NAV-kontoret sikrer at tilstrekkelig og relevante opplysninger kommer frem, og at brukermedvirkningen ivaretas i kartlegging av saken.

Følgende må kartlegges for å kunne vurdere søknad om kvalifiseringsprogrammet:

 • Yrkesaktiv alder
 • Om søker har vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne
 • Om søker har ingen, eller svært begrensede ytelser til livsopphold etter folketrygdloven eller arbeidsmarkedsloven

Videre må følgende undersøkes og tas stilling til:

 • Om søker har gjennomgått arbeidsevnevurdering
 • Om tett og koordinert bistand gjennom deltakelse i programmet vurderes som hensiktsmessig og nødvendig for å styrke vedkommende mulighet for deltakelse i arbeidslivet
 • Om Arbeids- og velferdsforvaltningen kan tilby et tilpasset program

Hvilke opplysninger som må foreligge i den enkelte sak, må alltid vurderes individuelt ut fra søkers situasjon.

Det skal foretas en konkret, individuell vurdering av om søker har rett til kvalifiseringsprogrammet. Vurderingen skal gjøres på søknadstidspunktet. Beslutningen er et enkeltvedtak. Vedtaket skal vise til de reglene vedtaket bygger på, det skal nevne de faktiske forhold som har vært avgjørende, og det bør nevne hovedhensyn det er lagt vekt på ved skjønnsutøvelsen.

Kommunen må sørge for at de ansatte som utfører oppgavene, vet hva det innebærer at avgjørelsen er et enkeltvedtak, og konsekvenser for saksbehandlingen. De må ha kunnskap som gjør at de kan innhente opplysninger og ta beslutning om kvalifiseringsprogrammet slik at brukermedvirkningen blir ivaretatt. De må også ha kunnskap om de utfordringer søkere om kvalifiseringsprogrammet kan ha, og det må legges til rette for gode relasjoner for å ivareta brukermedvirkningen.

For utdyping se også veileder for landsomfattende tilsyn med sosiale tjenester i Nav 2013 og 2014: Tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram utgitt av Helsetilsynet punkt 2.1.2.

3 Beskrivelse av faktagrunnlaget

I Rygge kommune bor det i underkant av 16 000 innbyggere. Kommunen skal slå seg sammen med nabokommunen Moss. Arbeidet med sammenslåing har startet, og vil føre til organisatoriske endringer også for NAV Rygge.

NAV- kontoret er organisert som en del av tjenesteområdet levekår med kommunalsjef levekår som nærmeste leder til NAV- leder. I årsrapporten for 2016 fremkommer det at det er 29,5 kommunale årsverk og 16 statlige årsverk i NAV- kontoret. I samme år er det 4,6% av befolkningen eller 462 personer som mottar sosialstønad. Av mottakere av sosialhjelp har 203 mottatt sosialhjelp lengre enn 6 måneder i 2016.

NAV Rygge har utarbeidet sine styringsdokumenter med utgangspunkt i Rygge kommune og NAV Østfold sine styrende dokumenter. Kontoret er organisert i tre avdelinger, og ansvaret for kvalifiseringsprogrammet er lagt til avdeling: Oppfølging og virkemidler.

Ansatte deltar i arbeidslag som inkluderer ansatte på tvers av avdelingene. Arbeidslagene inkluderer også ansatte fra samarbeidende virksomheter. Inkluderingslaget drøfter saker fra alle avdelinger og vurderer aktuelle kvalifiseringsprogram deltakere. I tillegg vil arbeidslag sosial være aktuelt blant annet for å identifisere mulige kandidater. Avdelingsleder deltar i begge lagenes møter. Alle ansatte har også felles møtepunkt i personal/kontormøte.

NAV Rygge har utarbeidet kompetanseplan. Nyansatte får opplæring og veiledning basert på individuell opplæringsplan. Flere ansatte ved kontoret deltar i nettverk med kvalifiseringsprogrammet som hovedtema. Ansatte som arbeider med kvalifiseringsprogram- deltakerne har, og får opplæring i, og benytter Supported employment metodikk.

NAV Rygge rapporterer til kommunen på brukertilfredshet. De har deltatt i brukerundersøkelser som gjennomføres i regi av NAV senest i 2016. Det er opprettet brukerutvalg som det er foreslått endringer i, for bedre å kunne ivareta brukergruppene til NAV- kontoret.

I sin redegjørelse for organisering av arbeidet med kvalifiseringsprogrammet datert 25. september 2017 skriver NAV Rygge at de i 2016 har hatt ressursknapphet, og at det førte til at de hadde svært få deltakere i kvalifiseringsprogrammet. Videre at de omdisponerte midler og ressurser i budsjettet for 2017. Omdisponeringen gjør at det nå er fire ansatte som har kvalifiseringsprogrammet som en del av sin oppgaveportefølje. Antall deltakere har økt betydelig fra 3 deltakere til 13 som var tildelt kvalifiseringsprogrammet på tilsynstidspunktet.

NAV- kontoret har utarbeidet rutiner for søknad og innvilgelse av kvalifiseringsprogram, ved forlengelse og avslutning av kvalifiseringsprogram, og for avvikshåndtering for kvalifiseringsprogram, som inneholder hva som skal meldes. NAV- leder har ikke mottatt serviceklager eller avvik som berører tilgjengelighet eller tildeling av kvalifiseringsprogrammet i 2017. De ansatte vi intervjuet er kjent med hvor rutinene er å finne. Det er gitt opplæring i avvikssystemet til kommunen (Coso) og NAV- kontoret (A-sys). Feil i tjenesten drøftes oftest med avdelingsleder og/eller i arbeidslagene.

Tilgjengelighet til kvalifiseringsprogrammet

Ansatte i mottak har lang erfaring, og enkelte har også deltatt på opplæring om kvalifiseringsprogrammet. Mottaket kan gi informasjon om kvalifiseringsprogrammet til de som henvender seg, det er plakat og brosjyrer i ventesonen. Hvis den som henvender seg ønsker timeavtale med veileder, settes det opp fra mottaket. Rygge kommune har informasjon om NAV på sine nettsider og viser til nettstedet nav.no som har informasjon om kvalifiseringsprogrammet.

Kvalifiseringsprogram-deltakerne tilsynet snakket med, fortalte at de hadde fått informasjon om programmet fra sin veileder, og at de ikke var kjent med det på forhånd. En deltaker forteller at det kunne vært aktuelt å søke om kvalifiseringsprogrammet på et tidligere tidspunkt hvis han/hun hadde kjent til tjenesten.

Tildeling av kvalifiseringsprogrammet

Vi har gjennomgått sakene til 11 deltakere i kvalifiseringsprogrammet. Vi fant dokumentasjon i sakene på samtaler om programmet, det er arbeidsevnevurderinger med konklusjon: behov for spesielt tilpasset innsats, søknad og vedtak om kvalifiseringsprogram for alle deltakere.

Søknadsskjema som benyttes, omhandler økonomisk stønad. Alle vedtakene er drøftet med og godkjent av avdelingsleder. NAV- kontoret har satt seg mål om 40 deltakere i 2017 og rapporterer på måloppnåelsen til kommuneledelsen. NAV- kontoret har ikke gitt avslag på søknad om kvalifiseringsprogram i 2017. I gjennomgang av 10 av 132 saker for langtidsmottakere på tilsynstidspunktet finner vi ikke stønadsmottakere som fyller vilkårene for å få kvalifiseringsprogram.

Etter at kommunen har omdisponert ressurser for å øke deltakere i kvalifiseringsprogram, er arbeidet med gjennomgang av mottakere av sosiale tjenester påbegynt og planlagt videreført, for å gi individuell informasjon om tjenesten. Målet er å sikre at de som fyller vilkårene er kjent med kvalifiseringsprogrammet. NAV- kontoret vurderer at det særlig blant de unge under 30 år kan være deltakere som er aktuelle, i tillegg til samboere og ektefeller hvor familien i stor grad er selvforsørget. NAV- kontoret hadde på søknadstidspunktet ingen deltakere under 25 år og en deltaker under 30 år.

4. Vurdering av faktagrunnlaget opp mot aktuelt lovgrunnlag

Tilgjengelighet til kvalifiseringsprogrammet

Kommunen skal legge til rette for veiledning til befolkningen generelt, til potensielle deltakere, og individuelt til de som henvender seg, eller som mottar sosiale tjenester, jf. forvaltningsloven § 11 og sosialtjenesteloven §§ 4 og 17.

Kommunen har nettsider som viser til nav.no om kvalifiseringsprogrammet. Det er plakat og brosjyrer i ventesonen på NAV- kontoret. Ansatte i mottak har tilgang til saksbehandlingssystemene, og de har fått informasjon om kvalifiseringsprogrammet. Det er lagt til rette for at ansatte i mottaket kan sette opp avtale med veileder slik at den som

henvender seg, raskt får time. De kvalifiseringsdeltakerne vi har snakket med, opplyste alle at de først var blitt klar over programmet når veileder informerte dem. NAV- kontoret har, etter å ha identifisert underforbruk av tjenesten i 2016, iverksatt tiltak for å øke antallet søknader, og vil undersøke om det er flere potensielle deltakere blant brukerne de er i kontakt med.

Vi har lagt vekt på at kommunen gir informasjon på sine nettsider og har informasjonsmateriell på NAV-kontoret. Videre at de har organisert tjenesten med deltakelse på tvers av NAV- kontorets avdelinger, og tematiserer kvalifiseringsprogrammet. Når det gjelder kunnskap for ansatte utenfor NAV- kontoret, har vi lagt vekt på at det er samarbeidsstrukturer som legger til rette for at kunnskapen om kvalifiseringsprogrammet er til stede i virksomheter som gir tjenester til potensielle kvalifiseringsprogram deltakere.

Opplysninger fra de kvalifiseringsdeltakerne vi snakket med, og at det ved tilsynet ikke er funnet avslag på kvalifiseringsprogrammet, kan tyde på at informasjonen kan bli bedre. Deltakerne ga konkrete tips om forbedringspunkter som er videreformidlet til NAV- kontoret.

Vi har vurdert informasjonstiltak og styringsaktivitetene for å sikre informasjon om KVP, og er kommet til at det ved tilsynstidspunktet ikke er avdekket en for stor risiko for feil på området tilgjengelighet til tjenesten.

Tildeling av kvalifiseringsprogrammet

Forsvarlig tildeling av kvalifiseringsprogrammet setter krav til kartlegging, vurdering og tildeling av tjenesten. Det skal legges til rette for brukermedvirkning, jf. sosialtjenesteloven § 42. NAV- kontoret må sikre at det innhentes tilstrekkelig og relevant informasjon, jf. § 43 at de ansatte som utfører oppgavene har riktig kompetanse til å kartlegge, vurdere og beslutte om kvalifiseringsprogrammet skal innvilges, jf. §§ 4, 41, 42 og 43.

I de gjennomgåtte sakene er det dokumentert samtaler med søker i forkant av vedtak om kvalifiseringsprogrammet. Det foreligger arbeidsevnevurderinger som konkluderer med spesielt tilpasset innsats i alle sakene, i tillegg til søknad og vedtak.

Vedtakene inneholder hvilke regler innvilgelsen bygger på, faktiske opplysninger om søker, og vurdering av behovet for kvalifiseringsstønad. Søknadene er behandlet av ansatte som har fått opplæring om tildeling av kvalifiseringsprogrammet, og har tilgang til veiledning i enkeltsaker, samt faglig arena for å drøfte sakene. Supported employment metodikken som blir benyttet i arbeidet med deltakerne, gir også struktur som ivaretar brukermedvirkningen. Det er utarbeidet rutiner på området.

Vi har lagt vekt på organiseringen som legger til rette for veiledning i enkeltsaker og systematisk drøfting av søknader. Det er vektlagt at det foreligger opplæringsplaner, muligheter for deltakelse på kurs, og at ansatte deltar i kvalifiseringsprogramnettverk. Vi vektlegger funn i saksgjennomgangen til personer som er innvilget kvalifiseringsprogrammet, og tilfeldig valgte langtidssosialhjelpsmottakere som ikke har kvalifiseringsprogram. Det er vektlagt at NAV- kontoret har tydelige rutiner som beskriver at avvik på tjenesten skal meldes, og har skrevet ned hvilke avvik som forventes meldt. Rutinene er kjent for ansatte.

Vi vurderer at det er iverksatt egnede styringsaktiviteter og tiltak for å sikre tildeling av kvalifiseringsprogram, og at det ikke er grunnlag for å konkludere med at faren for systematiske lovbrudd ved tildeling av kvalifiseringsprogrammet er for høy.

5 Tilsynsmyndighetens konklusjon

Vi har på tilsynstidspunktet ikke funnet grunnlag for å si at risiko for feil ved tilgjengelighet og tildeling av kvalifiseringsprogrammet er for stor. Vi har særlig lagt vekt på omdisponering av ressurser fra 2017, og at det er planer for, og er gjennomført opplæring og veiledning av ansatte. Videre har vi lagt vekt på rapportering av måloppnåelse til kommuneledelsen, og at det er lagt en plan for videre gjennomgang av tjenestemottakere for å finne potensielle deltakere. Vi har også lagt vekt på dokumentasjon i gjennomgåtte saker, herunder journalnotat som samtaler, arbeidsevnevurderinger, søknad og vedtak.

Vi har ikke avdekket lovbrudd under tilsynet. Tilsynet er derfor avsluttet.

Dato: 30.11.2017

Med hilsen

Elisabeth Lilleborge Markhus
e.f. fylkeslege

Nina Westby Evensen
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg
1 Dokumentliste og deltakerliste
Kopi til: NAV Rygge Postboks 563 1522 MOSS

Vedlegg: Gjennomføring av tilsynet

I vedlegget omtaler vi hvordan tilsynet ble gjennomført, og hvem som deltok.

Varsel om tilsynet ble sendt 13. september 2017.

I forkant av tilsynet intervjuet vi tre kvalifiseringsprograms deltakere. Fredag 13 oktober 2017 hadde en enkel befaring i NAV – kontorets ventesone for å se på muligheten for å søke om kvalifiseringsprogram, og se om det var informasjon om tjenesten tilgjengelig.

Tilsynet ble gjennomført ved NAV- kontoret 19. og 20. oktober, og ble innledet med et kort informasjonsmøte. Oppsummerende møte med gjennomgang av funn ble avholdt 20. oktober.

En del dokumenter var tilsendt og gjennomgått på forhånd, mens andre dokumenter ble mottatt og gjennomgått i løpet av tilsynsbesøket. Følgende dokumenter ble gjennomgått og vurdert som relevante for tilsynet:

 • Beskrivelse av NAV- Rygge med fokus på arbeidet med KVP
 • Oversikt over ansatte og organisasjonskart
 • Utvalgte rutiner om kvp, møtestruktur, overføring av saker mellom avdelinger, godkjenning av vedtak, førstegangssamtale
 • Delegasjon på NAV kontoret og i kommunen.
 • Overordnet kompetanseplan
 • Referat om punktet partnerskapsavtale fra partnerskapsmøtet i 13. juni 2017
 • VPL NAV Rygge 2017
 • Styrings- og kvalitetssystemet i Rygge kommune « Epleboka»
 • Årsrapport Rygge kommune 2016
 • Under tilsynsbesøket
 • Brosjyre om kvalifiseringsprogrammet
 • Forenklet søknad om økonomisk stønad som benyttet ved søknad om KVP
 • Liste over alle som har mottatt sosialhjelp mer enn 6 måneder på søknadstidspunktet
 • Saksdokumenter i 10 saker som er innvilget KVP
 • Elektronisk gjennomgang av 10 tilfeldig utvalgte saker hvor bruker har mottatt sosialhjelp i mer enn 6 måneder.

I tabellen under gir vi en oversikt over hvem som ble intervjuet, og hvem som deltok på oppsummerende møte ved tilsynsbesøket.

Ikke publisert her

Disse deltok fra tilsynsmyndigheten:

Anne Eileen Temte, rådgiver og revisor, Dag Marcussen Olsen, seniorrådgiver og revisor, Nina Westby Evensen, seniorrådgiver og revisjonsleder