Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

Hvordan sikrer institusjonen at barna far forsvarlig oppfølging av skole - eller annet opplæringstilbud

Konklusjon:

Det ble gitt en merknad:

Institusjonen bør utvikle og forbedre systemet for melding av avvik vedrørende uønskede hendelser.

Stavanger, 5. august 2014

Hege Skårdal Dreyer
revisjonsleder

Anne Helen M. Madland
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Bokn Bufellesskap i perioden 11.04. - 05.08.2014. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barneverninstitusjoner  etter lov om barneverntjenester  § 5-7.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten/institusjonen  ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller imedhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten  finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Bokn Bufellesskap Kirkens Sosialtjeneste er en ideell stiftelse som eies av Stiftelsen Kirkens sosialtjeneste (S-KS). Organisasjonen er bygd opp med linjeledelse og delegering av ansvar for ulike nivå i organisasjonen. Virksomhetsleder har faglig, administrativt og økonomisk hovedansvar overfor seksjonssjef i S-KS, generalsekretær  og styret istiftelsen. Institusjonen er godkjent for 8 plasser og målgruppen er barn og ungdom av begge ikjønn ialderen 12-18 år plassert med hjemmel i lov om barneverntjenester  §§ 4-4 4. ledd og 4-12.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 11.04.2014. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 14.05.2014.

Intervjuer

4 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 14.05.2014.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet institusjonens rutiner og praksis for å sørge for at beboerne får forsvarlig oppfølging av skole - eller annet opplæringstilbud

Mange barn i barnevernsinstitusjoner har avbrutt skolegang. Manglende skolegang fører til at barna stiller svakere enn andre barn både mht videre skolegang, utdanningsløp og arbeid.

En viktig del av institusjonens omsorgsarbeid er derfor å sørge for at barna kan videreføre det undervisningsopplegget de hadde før de kom til institusjonen eller hvis de ikke har - så raskt som mulig får på plass et tilpasset tilbud.

Fokus i tilsynet var hvordan institusjonen sørger for at det blir innhentet informasjon om barnas skolesituasjon ved inntak, hvordan de legger planer for oppfølging av barnas skolegang, hvordan de legger til rette for skolearbeid i institusjonen og hvordan de samarbeider med skole, barneverntjeneste, pårørende ru.fl når barna har særlige behov med hensyn til skolegang eller annen opplæring.

5. Funn

Det ble gitt en merknad:

 • Institusjonen bør utvikle og forbedre systemet for melding av avvik vedrørende uønskede hendelser.

6. Regelverk

 • FNs barnekonvensjon  artikkel 28 og 29
 • Lov om barneverntjenester  § 5-9
 • Lov om barneverntjenester  § 5-10
 • Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa
 • Forskrift om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling § 2
 • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjoner  § 7
 • Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Institusjonsplan med vedlegg 1- 42
 • Oversikt stillingshjemler

Dokumentasjon som ble mottatt og gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • To ungdomspermer
 • Journal til tre ungdommer
 • Avtalebok
 • Husmøtebok
 • Overlapps-perm
 • Ukerapporter på tre ungdommer
 • Belønningssystem for fire ungdommer
 • Mal for bruk ved samarbeid Bokn skule og Bokn Bufellesskap
 • Prosedyre nr 29: Prosedyre ved avvik
 • Avviksmeldinger

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn i brev av 09.10.2013. Tilsynsbesøket ble utsatt og nytt varsel ble sendt 11.04.2014
 • Oversendelse av dokumentasjon datert 05.05.2014
 • Forslag til program datert 05.05.2014

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok: Anne Helen M. Madland og Hege Skårdal Dreyer