Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

1. Tilsynstema og omfang

Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med fastlege XXXXX 10. januar 2014. Tilsynet inngår som en del av den planlagte virksomheten Fylkesmannen i Rogaland gjennomfører i år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten § 2 og Lov om helsepersonell § 30.

Formålet med tilsynet var å vurdere om fastlegen ivaretar krav i helselovgivningen når det gjelder:

  • Utredning ved mistanke om demenssykdom hos eldre hjemmeboende eldre
  • Oppfølging av hjemmeboende pasienter med demenssykdom

Tilsynet gjelder et avgrenset område av fastlegens virksomhet. Denne rapporten gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av det arbeidet fastlegen har gjort innen de tema tilsynet omfatter.

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

XXXXX har fra 2006 hatt fastlegeavtale med Hå kommune. XXX eier og driver XXXX i Sirevåg. I tillegg til sin solopraksis som fastlege for 1300 pasienter driver hun bedriftshelsetjeneste sammen med yrkeshygieniker, fysioterapeuter, sykepleiere med flere. Hun bruker pasientjournalsystemet WinMed 2.

Fastlegen legger opp til selv å utføre de undersøkelsene som inngår i den medisinske utredningen før eventuell henvisning av pasienten til spesialisthelsetjenesten. Personell i kommunens helse- og omsorgstjeneste deltar ikke systematisk i kartlegging av pasientens behov. Fastlegen legger ellers opp til å følge innholdet i veilederen som i 2009 ble utarbeidet ved Nasjonalt kompetansesenter for demens.

3. Gjennomføring

Melding om tilsyn ble sendt til fastlegen 17. oktober 2013. Tilsynsbesøket ble gjennomført hos XXXX ved fastlegen 10. januar 2014.

Tilsynsbesøket besto av et kort innledende møte, intervju av fastlegen og gjennomgang av 8 pasientjournaler. Utvalget av journaler ble gjort med utgangspunkt i en liste tilsynet hadde fått fra hjemmetjenesten i kommunen, en liste fra legen selv og etter søk i pasientjournalsystemet på diagnoser (P70, P05 og P20), legemidler (Aricept, Exelon, Ebixa og Reminyl) og undersøkelsemetoder (MMS, klokketest, Cornel). Besøket ble avsluttet med en kort oppsummering med presentasjon av de funn som var gjort gjennom intervju og journalgjennomgang.

Følgende lover og forskrifter ble lagt til grunn ved tilsynet:

  • Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten (1984)
  • Lom om helsepersonell (1999)
  • Forskrift om fastlegeordning i kommunene (2012)
  • Forskrift om pasientjournal (2000)
  • Forskrift om internkontroll i helse og omsorgstjenesten (2002)

4. Funn

Det ble ikke funnet grunnlag for avvik (brudd på lov eller forskrift) på de områder som var underlagt tilsyn.

Fastlegens pasienter blir utredet for kognitiv svikt i tråd med faglige anbefalinger. Det fremgår av pasientjournalene at pasientenes funksjon og sosiale nettverk blir vurdert. Legen sørger for differensialdiagnostiske undersøkelser og pasienten blir henvist til spesialisthelsetjenesten ved behov.

Fastlegen har mye kontakt med Hå kommunes hjemmetjeneste om legemiddelbehandling av sine pasienter. Kontakten foregår med elektroniske meldinger via pasientjournalsystemet eller ved telefonkontakt. Det er ellers ikke etablert noen felles møteplass eller faste ordninger for tverrfaglig utredning og oppfølging av pasienter med demenssykdom.

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Bjørg Botne, seniorrådgiver/sykepleier (tilsynsleder)
Rolf Bergseth, fastlege/kommunelege i Klepp kommune