Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

Hvordan sikrer institusjonen at barna får forsvarlig oppfølging av skole - eller annet opplæringstilbud

Konklusjon:

Det ble gilt en merknad:

Institusjonen bør forbedre system for imernkontroll herunder at uønskede hendelser håndteres i samsvar med institusjonens avviksprosedyrer

Stavanger 15.12.2014

Hege Skårdal Dreyer
revisjonsleder
Anne Helen M. Madland
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etler systemrevisjon ved Sandnes ungdomssenter i perioden 04.03. - 15.12.2014. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barneneverninstitusjoner etter lov om barneverntjenester § 5-7.

Formålet med systemrevisjonen  er å vurdere om virksomheten/institusjonen ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkon troll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innen for de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved i ntervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innen for hele områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gi t t i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Sandnes ungdomssenter består av to avdelinger, Minde 1 og Minde 2. Senteret er godkjent for 8 plasser for ungdom med adferdsproblem plassert med hjemmel i barnevernloven §§-4- 24 og 4-26. Aldersgruppen er fra 13 til 18 år. Senteret består av tre hus; Minde 1 og 2 samt administrasjon. Alle byggene ligger samlet på en stor tomt

Sandnes ungdomssenter benytter målstyrt miljøterapi som metode i sitt arbeid med beboerne.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 04.03.2014. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Tilsynet var planlagt å gjennomføres den 08.04.2014, men ble utsatt til 10.09.2014 da institusjonen ikke hadde mottatt Fylkesmannen varsel om tilsynet. Tilsynet den 10.09.2014 ble deretter utsatt til 22.10.2014 på grunn av sykdom blant personalet. Åpningsmøte ble avholdt 22.10.2014.

Intervjuer

5 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i  kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 22.10.2014.

4. Hva tilsynet omfattet

Ti lsynet omfattet institusjonens rutiner og praksis for å sørge for at barna får forsvarlig oppfølging av skole eller annet opplæringstilbud

Mange barn i barnevernsinstitusjoner har avbrutt skolegang. Manglende skolegang rører til at barna stiller svakere enn andre barn både mht videre skolegang, utdanningsløp og arbeid.

En viktig del av institusjonens omsorgsarbeid er derfor å sørge for at barna kan vidererøre del undervisningsopplegget de hadde rør de kom til institusjonen eller hvis de ikke har – så raskt som mulig får på plass et tilpasset tilbud.

Fokus i tilsynet var hvordan institusjonen sørger fot at det blir innhentet informasjon om barnas skolesituasjon ved inntak, hvordan de legger planer for oppfølging av barnas skolegang, hvordan de legger til rette for skolearbeid i institusjonen og hvordan de samarbeider med skole, barneverntjeneste, foresatte m.fl. når barna har særlige behov med hensyn til skolegang eller annen opplæring.

5. Funn

Det ble gitt en merknad:

Institusjonen bør forbedre system for internkontroll herunder al uønskede hendelser håndteres i samsvar med institusjonens avviksprosedyrer.

6. Regelverk

FNs barnekonvensjon artikkel 28 og 29

Lov om barneverntjenester § 5-9

Lov om barnevern jenester § 5-10

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Forskrift om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling § 2

Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjoner § 7

Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner

5. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Institusjonsplan
 • Veileder for oppfølging av skole og opplæring for barn og unge som bor i fosterhjem og institusjon
 • Opplæring for barn og unge i barnevern institusjoner i Rogaland: Håndbok for samarbeid mellom barnevern og skole 2009
 • Rutiner for oppfølging av skole og opplæring: Beskrivelse av institusjonens rutiner
 • Kompetanseplan/opplæring for Sandnes bameverntjeneste 2014. Dokumentasjon som ble mottatt og gjennomgålt under revisjonsbesøket:
 • Perm med fagprosedyrer og institusjonsplan
 • Rutiner for hovedkontaktens ansvarsområde.
 • Rutiner for avdelingsleders ansvarsomrade.
 • Oversikt over ansvarsvaktens oppgaver
 • Ukeplan for en beboer
 • Belønningsskjerna for lo beboere
 • Dagbok/ avtalebok
 • 3 beboerpermer
 • Penn med medisinavvik

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn i brev av 30.06.2014
 • Oversendelse av dok umentasjon mottatl 29.08.20 I 4
 • Forslag til program datert 01.09.2014

7. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok: Anne Helen M. Madlanel og Hege Skårdal Dreyer