Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Hvordan sikrer institusjonen at barna får forsvarlig oppfølging av skole - eller annet opplæringstilbud

Konklusjon:

Det ble gitt en merknad:

 • Institusjonen bør utvikle og forbedre systemet for melding av avvik vedrørende uønskede hendelser.

Stavanger 01. september 2014

Hege Skårdal Dreyer
revisjonsleder

Anne Helen M. Madland
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Stavanger akuttsenter i perioden 14.04.2014- 01.09.2014.  Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens  planlagte tilsynsvirksomhet.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barneverninstitusjoner  etter lov om barnevern(jenester  § 5-7.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten/institusjonen  ivaretar ulike krav ilovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten  finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Stavanger Akuttsenter består av tre institusjonsavdelinger og en beredskapshjemavdeling. Institusjonen tilbyr akuttplasser til unge i alderen 13 til 18 år, plassert med hjemmel i barnevernloven  §§ 4-6 og 4-25. Stavanger akuttsenter har totalt 10 institusjons plasser fordelt på avdelingene Madla, Heimly og Røyneberg. I tillegg kommer beredskapshjemavdelingen  med 18 beredskapshjemplasser.   Ungdom som blir plassert med hjemmel barnevernloven  § 4-25 blir tildelt plass på avdeling Madla eller avdeling Heimly, mens ungdom som plasseres etter § 4-6 får plass ved avdeling Røyneberg eller i Beredskapshjemavdelingen.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen  omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt  14.04.2014. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 03.06.2014.

Intervjuer

4 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 03.06.2014.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet institusjonens rutiner og praksis for å sørge for at barna får forsvarlig oppfølging av skole - eller annet opplæringstilbud

Mange barn i barnevernsinstitusjoner  har avbrutt skolegang. Manglende skolegang fører til at barna stiller svakere enn andre barn både mht videre skolegang, utdanningsløp og arbeid.

En viktig del av institusjonens omsorgsarbeid er derfor å sørge for at barna kan videreføre det undervisningsopplegget de hadde før de kom til institusjonen eller hvis de ikke har - så raskt som mulig får på plass et tilpasset tilbud.

Fokus i tilsynet var hvordan institusjonen sørger for at det blir innhentet informasjon om barnas skolesituasjon ved inntak, hvordan de legger planer for oppfølging av barnas skolegang, hvordan de legger til rette for skolearbeid i institusjonen og hvordan de samarbeider med skole, barneverntjeneste, pårørende m.fl når barna har særlige behov med hensyn til skolegang eller annen opplæring.

5. Funn

Det ble gitt en merknad:

 • Institusjonen bør utvikle og forbedre systemet for melding av avvik vedrørende uønskede hendelser

6. Regelverk

 • FNs barnekonvensjon  artikkel 28 og 29
 • Lov om barneverntjenester  § 5-9
 • Lov om barneverntjenester § 5-10
 • Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa
 • Forskrift om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner  for omsorg og behandling § 2
 • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjoner  § 7
 • Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Institusjonsplan for Stavanger Akuttsenter   - ungdom
 • Prosedyre vedrørende samarbeid med Møllehagen skolesenter
 • Veileder om oppfølging av skole og opplæring for barn og unge som bor i fosterhjem og institusjon.
 • Rogaland fylkeskommune: Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjoner  i Rogaland. Håndbok for samarbeid mellom barnevern og skole 2009
 • Rutiner for inntak i institusjon
 • Mal for avklaringsmøte mellom fagteam og institusjonen
 • Skjema for Møllehagen  skolesenter, opplysninger ved elevinntak
 • Personalets ABC
 • Skjema Handlingsplan
 • Prosedyre vedrørende hovedkontaktansvaret
 • Prosedyre 1.6 Oppfølging av alvorlige avvik
 • Prosedyre vedrørende melding om og behandling av skader og avvik.
 • Prosedyre for opplæring av nyansatte

Dokumentasjon som ble mottatt og gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Dagsrapporter
 • Ukeplan for 2 ungdommer
 • Handlingsplan for 3 ungdommer
 • Referat fra samarbeidsmøter 2 ungdommer
 • Referat fra avklaringsmøter 2 ungdommer

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn ibrev av 14.04.2014
 • Oversendelse av dokumentasjon mottatt 16.05.2014
 • Forslag til program datert 21.05.2014

8.  Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok: Anne Helen M. Madland og Hege Skårdal Dreyer