Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

Hvordan sikrer institusjonen at barna får forsvarlig oppfølging av skole - eller annet opplæringstilbud

Konklusjon:

Det ble gitt en merknad:

Institusjonen bør utvikle og forbedre systemet for melding av avvik vedrørende uønskede hendelser.

Stavanger 20. juni 2014

Hege Skårdal Dreyer
revisjonsleder
Anne Helen M. Madland
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Stavanger barnevernsenter i perioden 05.03. - 20.06.2014. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet.

Fylkesmannen er gitt myndighet ti l å føre tilsyn med barneverninstitusjoner etter lov om barneverntjenester § 5-7.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten/institusjonen ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgi vningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Stavanger Barnevernsenter består av fire avdelinger. For tre av avdelingene er målgruppen barn og unge som trenger institusjonsplass. Videre har senteret også en familieavdeling.

Senteret tar imot barn og ungdom etter barnvernloven § 4-4 4. ledd og § 4-12. Aldersgruppen er fra 13 til 18 år. Stavanger barnevernsenter har pr. 01.03.14 12 plasser fordelt på tre avdelinger, Lindøy, Lassa og Våland. Stavanger barnevernsenter har også en familiehjemavdeling.

Stavanger Barnevernsenter benytter målstyrt miljøterapi som metode i sitt arbeid med beboerne.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 05.03.2014. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 10.04.2014.

Intervjuer

5 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 10.04.2014.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet institusjonens rutiner og praksis for å sørge for at barna får forsvarlig oppfølging av skole - eller annet opplæringstilbud.

Mange barn i barnevernsinstitusjoner har avbrutt skolegang. Manglende skolegang fører til at barna stiller svakere enn andre barn både mht videre skolegang, utdanni ngsløp og arbeid.

En viktig del av institusjonens omsorgsarbeid er derfor å sørge for at barna kan videreføre det undervisningsopplegget de hadde før de kom til institusjonen eller hvis de ikke har - så raskt som mulig får på plass et tilpasset tilbud.

Fokus i tilsynet var hvordan institusjonen sørger for at det blir innhentet informasjon om barnas skolesituasjon ved inntak, hvordan de legger planer for oppfølging av barnas skolegang, hvordan de legger til rette for skolearbeid i institusjonen og hvordan de samarbeider med skole, barneverntjeneste, pårørende m.fl når barna har særlige behov med hensyn til skolegang eller annen opplæring.

5. Funn

Det ble gitt en merknad:

Institusjonen bør utvikle og forbedre systemet for melding av avvik vedrørende uønskede hendelser.

6. Regelverk

FNs barnekonvensjon artikkel 28 og 29
Lov om barneverntjenester § 5-9
Lov om barneverntjenester § 5-10
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa
Forskrift om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling § 2
Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjoner § 7
Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Institusjonsplan
 • Veileder for oppfølging av skole og opplæring for barn og unge som bor i fosterhjem og institusjon
 • Prosedyre for å sikre beboere på Stavanger Barnvernsenter den skole/opplæring de har krav på
 • Prosedyre nr 2: Informasjon om beboerens rettigheter
 • Kompetanseplan 2014 -region vest

Dokumentasjon som ble mottatt og gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Journaler til to beboere
 • Ukerapport for to beboere
 • Eksempel på avviksregistering
 • Avviksskjema
 • Referater fra personalmøter
 • Referat fra lederteam
 • Beskjedbok
 • Kalenderbok
 • Oversikt over beboernes skolefravær
 • Perm Fylkesmannen

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn i brev av 05.03.2014
 • Oversendelse av dokumentasjon datert 25.03.2014
 • Forslag til program datert 01.04.2014

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok: Anne Helen M. Madland og Hege Skårdal Dreyer