Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen viser til tilsynsrapport av 10.12.2015 og følgjebrev av 14.12.2015, samt brev datert 1.2 og 18.3.2016.

Som det går fram av rapporten og følgjebrevet ble det konkludert med at kommunen ikkje oppfylte krava i folkehelselova om det løpande oversiktsarbeidet, jf. folkehelselova § 5.

Kommunen har i brev datert 30.3.2016, gjort greie for at det nå er sett i verk tiltak for å retta opp manglar som blei avdekka i sjølvmeldingstilsynet. Kommuneleiinga har mellom anna sett inn tiltak for å styrka eigenkontrollen på området. Tilbakemeldinga tas til orientering.

Ved dette tilsynet blei det konstatert at kommunen ikkje oppfylte lovkrava om å ha eit systematisk løpande oversiktsarbeid. Tilsynsmyndigheita har vurdert tiltaka som er satt iverk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avslutta.

Me takkar for eit godt samarbeid under tilsynet.

Med helsing

Åshild Vistnes van der Veen
konst. avdelingsdirektør
Helge A. Haga
seniorrådgjevar

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.

Saksbehandlar: Helge A. Haga, tlf: 51568856, e-post:

Kopi til: Statens Helsetilsyn Postboks 8128 Dep. 0032 Oslo