Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen viser til tilsynsrapport av 10.12.2015 og følgjebrev av 14.12.2015.

Som det går fram av rapporten og følgjebrevet ble det konkludert med at kommunen ikkje oppfylte
krava i folkehelselova om det løpande oversiktsarbeidet, jf. folkehelselova § 5.

Kommunen har i e-post av 05.11.2015 og i brev datert 05.09.2016 gjort greie for at det nå er sett i
verk konstruktive og konkrete tiltak for å retta opp manglar som blei avdekka i
sjølvmeldingstilsynet. Kommuneleiinga har mellom anna sett inn tiltak for å styrka og sikra
eigenkontrollen på området. Det er innført rutinar for regelmessig rapportering til leiinga.

Ved dette tilsynet blei det konstatert at kommunen ikkje oppfylte lovkrava om å ha eit systematisk
løpande oversiktsarbeid. Tilsynsmyndigheita har vurdert tiltaka som er satt i verk som tilstrekkelige
og gode. Tilsynet er derfor avslutta.

Vi takkar for eit godt samarbeid under tilsynet.

Med helsing

Janne Dahle-Melhus
avd.dir  /fylkeslege

Astrid Aadland
seniorrådgjevar/jurist

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.

Saksbehandler: Astrid Aadland