Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende område: Om senteret sikrer familier et forsvarlig utredningsopphold.

Det ble ikke funnet avvik eller gitt merknader under tilsynet.

Dato: 12.11.2015

Torunn Salte
revisjonsleder

Anne Helen Madland
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon med Foreldre og Barn avdelingen ved Solstrand barnevernsenter den 6. og 7. oktober 2015. Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sentre for Foreldre og Barn etter lov om barneverntjenester § 5-7, jf. forskrift for sentre for foreldre og barn § 22. Det skal føres tilsyn så ofte som forholdene tilsier det og minimum hvert annet år, jf. § 25 annet ledd i forskriften.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om Foreldre og Barn senteret ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll.

Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Solstrand barnevernsenter eies av Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste, en diakonal stiftelse som driver ulike typer institusjoner i Norge. Kirkens Sosialtjeneste er organisert med et Hovedstyre, generalsekretær, seksjonssjefer og virksomhetsledere. Virksomhetsleder for Foreldre og Barn avdelingen ved Solstrand barnevernsenter er Terje Olav Hovland, og hans nærmeste overordnede er seksjonssjef for Barnevern og Helse.

Virksomhetsleder rapporterer kvartalsvis til seksjonssjef for Barnevern og Helse i Kirkens sosialtjeneste, i forbindelse med gjennomføring av styremøter. Det skrives årsmelding annet hvert år.

Det holdes faste ledermøter mellom virksomhetsleder og avdelingslederne, og i tillegg avtales møter etter behov. Avdelingslederne rapporterer muntlig til virksomhetsleder i ledermøtene.

Foreldre og Barn avdelingen ved Solstrand barnevernsenter er lokalisert i Haugesund. Senteret er godkjent for inntil 6 plasser for foreldre med barn i alderen 0-6 år, hvorav 4 familieplasser i leiligheter og 2 plasser i bofellesskap.

Målgruppen er vanskeligstilte familier med ulike problemstillinger og hjelpebehov, herunder unge umodne foreldre, foreldre med rusproblemer, psykiske lidelser eller evnemessig lav funksjon og barn med særskilte problemer og behov.

Familiene blir plassert i henhold til lov om barneverntjenester § 4-4 annet ledd. Standard oppholdstid med utredning, endrings og utviklingsarbeid er 3 måneder, men når foreldre har rusproblemer er oppholdstiden vanligvis 6 måneder.

Målsettingen med oppholdet er å bedre barns oppvekstsvilkår. Vanskeligstilte gravide skal få støtte til å forberede seg til fødsel og morsrollen, foreldre skal få utviklingsstøtte til å utvikle tilfredsstillende omsorg på et tidlig tidspunkt og en skal hindre unødig atskillelse mellom foreldre og barn. Videre skal utredningen bistå kommunen med å treffe bedre funderte beslutninger om videre tiltak.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble sendt ut 15.06.2015.

Dokumentasjon ble mottatt 28.08.2015, se punkt 8 om dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 06.10.2015.

Intervjuer
4 personer ble intervjuet.

Tilsynet fikk en omvisning på senteret.

Sluttmøte ble avholdt 07.10.2015.

4. Hva tilsynet omfattet

Tema for tilsynet var om senteret sikrer familier et forsvarlig utredningsopphold.

5. Funn

Det ble ikke funnet avvik eller gitt merknader.

6. Vurdering av senterets styringssystem

Senteret har utarbeidet institusjonsplan og har gode retningslinjer, prosedyrer og sjekklister som benyttes i praksis. Retningslinjene/prosedyrene er både av overordnet karakter og mer konkrete til bruk i utredningsarbeidet.

Senteret har redegjort for målgruppe og målsettinger i institusjonsplanen. De benytter evidensbaserte metoder og kartleggingsverktøy.

Senteret har kompetanseplan og høyt fokus på kompetanse og fagutvikling. De ansatte mottar jevnlig veiledning.

Det fremkommer både av institusjonsplanen og av intervjuene at ansvar og oppgaver er klart fordelt.

Senteret har rutiner for både internt og ekstern samarbeid, og samarbeider med både barneverntjenesten og andre aktuelle instanser.

Senteret har ulike arenaer for å ivareta familienes rett til brukermedvirkning. Senteret samarbeider med foreldrene ved utarbeidelse av handlingsplaner, det gjennomføres morgen­ og kveldssamtaler med foreldrene, ukeoppsummeringer og det er jevnlige ansvarsgruppemøter. Det er i tillegg husmøter annenhver uke. Det brukes tolk ved behov.

Virksomhetsleder blir informert om forholdene på senteret av avdelingsleder i faste ledermøter, og ellers ved behov. I praksis har de ukentlig kontakt.

Senteret har et avvikssystem og det fremkom under intervju at dette blir benyttet, avvik rettes opp og det gis tilbakemelding til de ansatte.

Ifølge senterets prosedyre for internkontroll skal det, på bakgrunn av evalueringsarbeid etter oppfølging av avvik, foretas en årlig risikoanalyse for utvalgte områder. Senteret har utført risikovurderinger vedrørende informasjonssikkerhet i 2014 og 2015, og har utarbeidet en tiltaksplan (årsplan) for retting av avvik.

Fylkesmannen finner at senteret har en internkontroll som sikrer at lov- og forskriftskrav oppfylles.

7. Regelverk

Lov om barneverntjenester av 17.07.1992 m. 100:
§ 1-4 krav til forsvarlighet
§ 5-9 a om rettigheter under opphold i sentre for foreldre og barn
§ 6-4 om innhenting av opplysninger

Forskrift for foreldre og barn av 25.11.2010 m. 1479, herunder:
§ 11 målgruppe, målsetting og metodikk
§ 13 krav til bemanning og de ansattes kompetanse
§ 17 vern om personlig integritet
§ 18 om medbestemmelse
§ § 14, 15 og 16 om internkontroll og dokumentasjon

8. Dokumentunderlag

 • Organisasjonskart
 • Oversikt over ansatte
 • Institusjonsplan
 • Kompetanseplan 2015
 • Prosedyre for inntaksmøte
 • Samtykkeskjema for bruk av film i samtaler med foreldrene
 • Kontrakt om filming
 • Samtykkeerklæring for innhenting og utveksling av informasjon med andre instanser/personer
 • Tidsplan for oppholdet
 • Retningslinjer/plan for kartlegging
 • Handlingsplan i kartleggingsperioden
 • Skåringskjema «care index»
 • Miljørapport
 • Skjema «fokusert observasjon"
 • Sjekkliste for oppsummering av kartleggingsperioden
 • Sjekkliste til bruk ved ukeoppsummering/evaluering
 • Plan for krisehåndtering under oppholdet
 • Mal for oppsummeringsrapport
 • Samarbeidsavtale mellom Haugaland A-senter og Solstrand Barnevernsenter, avd. Foreldre og Barn
 • Prosedyre for samarbeid i fellessaker - Solstrand Foreldre og Barn og Haugaland A­ senter
 • Brev fra Haugaland A-senter vedrørende urinprøver
 • Samarbeidsavtale mellom Haugesund sjukehus - Helse Fonna, LAR - Helse Fonna, Solstrand Barnevernsenter og Haugland A-senter
 • Prosedyre for tverrfaglig samarbeid i felles behandlings- og tiltakskjede for gravide og småbarnsfamilier
 • Informasjon om rutine for samarbeid mellom sentrum helsestasjon og Foreldre og Barn
 • Referat fra møte med Sentrum helsestasjon
 • Informasjon om samarbeid mellom Haugaland A-senter, Helse Fonna og Foreldre og Barn
 • Referat fra samarbeidsmøte mellom Foreldre og Barn og Familieambulatoriet
 • Oversikt over veiledning ved avdelingen for 2015
 • Prosedyre for rapportering av avvik
 • Skjema for avviksrapport
 • Skjema for avviksregistrering
 • Retningslinjer for avvikshåndtering
 • Prosedyre for internkontroll
 • Statusrapport, risikovurdering og tiltak vedrørende informasjonssikkerhet
 • Skjema til bruk for barneverntjenesten for evaluering av opphold på Solstrand Foreldre og Barn avdeling
 • Årsmelding 2014
 • Foreløpig notat til årsmelding 2015
 • Ukeplaner med oversikt over aktiviteter
 • Retningslinjer/mal for «innflyttingssamtale»
 • Retningslinjer/mal for «oppsummering av helg hjemme»
 • Retningslinjer/mal for samtale om "hvordan har sommeren vært for familien"
 • Retningslinjer/mal for "tilbakemelding av film/refleksjonssamtale"
 • Plan for møter, veiledning og opplæring våren og høsten 2015
 • 5 utredningsrapporter, med mandat fra barneverntjenesten i den ene saken og tiltaksplaner fra barneverntjenesten i de andre sakene
 • Referat fra et ansvarsgruppemøte

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Tilsynet ble utført av:
Anne Helen Madland, revisor og Torunn Salte, revisjonsleder