Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Rogaland har gjennomført tilsyn med Stavanger Universitetssjukehus 8. og 9. juni 2016. Denne rapporten beskriver funn på de reviderte områdene.

Tilsynet ble gjennomført som systemrevisjonen omfattet følgende områder:
     Identifisering og behandling av pasienter med sepsis eller mistanke om sepsis, i somatisk akuttmottak.

Under tilsynet skulle vi undersøke om helseforetaket sikrer:

 • Forsvarlig mottak, registrering og prioritering av pasienter med sepsis/spørsmål om sepsis ved innkomst i akuttmottak
 • Forsvarlige undersøkelse og diagnostisering av pasienten under oppholdet i akuttmottaket
 • Forsvarlig oppstart av behandling av pasientene i akuttmottaket
 • Forsvarlig klargjøring og overføring av pasientene til andre avdelinger

Helsepersonellet er godt oppdaterte om faglige retningslinjer for sepsisbehandling og har høy bevissthet om viktigheten av rask start med antibiotikabehandling. Det er stor pågang av pasienter i perioder, og da oppstår det samtidighetskonflikter. I slike perioder har ikke ledelsen lagt til rette for at helsepersonellet kan følge fastsatte rutiner, og noen pasienter med alvorlig sepsis venter lenger enn forsvarlig.

Det ble gjennomgått 66 journaler på pasienter som kom til akuttmottak med sepsis eller mistanke om sepsis.

Ved tilsynet ble det gitt ett avvik fra krav i helselovgivningen:

Avvik

Ikke alle pasienter med sepsis med organdysfunksjon får startet behandling med antibiotika innen tidsfrister fastsatt i nasjonale retningslinjer og sykehusets prosedyrer.

Dato: 01.09.16

Helga Arianson
revisjonsleder

Paul Grude
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF, 8. og 9. juni 2016. Revisjonen er en del av landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenesten som blir gjennomført i 2016 og 2017, og inngår som en del av Fylkesmannen i Rogaland sin planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år. Fylkesmennene i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland har satt sammen et felles tilsynslag som har gjennomført tilsynene i disse fylkene.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helse- og omsorgstjenester etter Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten § 2.

Tilsynet ble utført som systemrevisjon. En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

Rapporten omhandler eventuelle avvik som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

Statens helsetilsyn har etablert et forskingsprosjekt for å få mer kunnskap om hvordan planlagt tilsyn kan bidra til å bedre kvaliteten på tjenestene. Sepsistilsynet vil bli evaluert og data som er samlet inn fra pasientjournalene vil bli brukt til å evaluere effekten tilsyn har på tjenestekvaliteten. Som en del av tilsynet og prosjektet vil vi derfor om lag åtte måneder etter tilsynet, gjøre nye stikkprøver i pasientjournaler for den aktuelle pasientgruppen.

2. Beskrivelse av virksomheten

Stavanger Universitetssykehus, Helse Stavanger HF betjener en befolkning på over 360 000 i Sør-Rogaland. Sykehuset er under omorganisering.  Mottaksklinikken består av MOBA (akuttmottak, akutt poliklinikk, observasjonsavdeling og diagnostisk senter), medisinske leger og medisinsk avdeling. Alle sykepleierne og mange av legene som arbeider i Akuttmottak, er derfor organisert under samme ledelse. Sykehuset har både turnusleger og LIS i mottaket. Det er flere vaktsjikt tilstede for å sikre at de yngste legene har mer erfarne leger å rådføre seg med. Akuttmottak har siden oktober 2015 hatt erfarne leger i triageområdet i perioder med stor pasienttilstrømming for å fange opp bedre de dårlige pasientene, forordne utredning og behandling så tidlig som mulig og for å redusere tiden pasientene oppholder seg i Akuttmottak.

3. Gjennomføring

Gjennomføring

Aktivitet

Dato

Kommentar

Melding om tilsyn

08.03.16

 

Mottatt dokumenter fra virksomheten

31.03.16

 

Stikkprøver i journal

31.05.15

66 journaler gjennomgått

Åpningsmøte

08.06.16

 

Omvisning i akuttmottaket

08.06.16

 

Intervju

08.06.16 – 09.06.16

18 personer ble intervjuet

Sluttmøte

09.06.16

 

Oversikt over dokumentasjon som er sendt til Fylkesmannen i Rogaland og dokument som ble gjennomgått under tilsynet er oppgitt i kapittel 8, Dokumentunderlag.

4. Hva tilsynet omfattet

Ved tilsynet har vi undersøkt om Stavanger Universitetssjukehus, Helse Stavanger HF har styring og fører kontroll med at pasienter som blir innlagt med spørsmål om sepsis eller mistanke om sepsis, ved somatisk akuttmottak ved Stavanger Universitetssjukehus, Helse Stavanger HF blir indentifisert og behandlet i tråd med krav i helselovgivningen. Vi undersøkte særlig om virksomheten hadde:

 • Forsvarlig mottak, registrering og prioritering av pasienter med sepsis/spørsmål om sepsis ved innkomst i akuttmottak
 • Forsvarlig undersøkelse og diagnostisering av pasientene under oppholdet i akuttmottaket
 • Forsvarlig oppstart av behandling av pasientene i akuttmottaket
 • Forsvarlig klargjøring og overføring av pasientene til andre avdelinger

5. Funn

Vi gjennomgikk 66 journaler fra pasienter som kom til akuttmottak med sepsis eller mistanke om sepsis. De som ble inkludert hadde infeksjon og minst to SIRS-kriterier oppfylt. 33 journaler var fra 2.10.15 og bakover i tid (P0) og 33 var fra 01.05.16 og bakover i tid (P1). I fremstillingen under er P0 og P1 slått sammen. Gjennomgangen viste:

Tid til triage 66 pasientar. Graf

 

 

Tid til legeundersøking 66 pasientar Graf.

 

 

Tid til blodkultur og spullerende undersøkelse 66 pasientar Graf

 

 

Tid til antibiotika 66 pasientar Graf

 

 

Tid til antibiotika for 20 pasientar med organdysfunksjon. Graf.

 

Avvik

Ikke alle pasienter med sepsis med organdysfunksjon får startet behandling med antibiotika innen tidsfrister fastsatt i nasjonale retningslinjer og sykehusets prosedyrer.

Avvik fra: Spesialisthelsetjenesteloven § 2-2, jf. Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten § 4 g.

Avviket bygger på følgende:

 • Gjennomgang av 66 journaler viser at 3 av 17 pasienter som ble gitt hastegrad rød, og 23 av 32 pasienter som ble gitt hastegrad oransje ble undersøkt av lege etter mer enn 30 minutter. Det hefter noe usikkerhet rundt tidspunktene for legetilsynet.
 • 7 av 23 (30%) pasienter med sepsis med organdysfunksjon fikk startet med antibiotika innen en time etter innkomst, 16 (70%) ventet mer enn en time og 2 (8%) ventet over fire timer. En større andel av pasientene som kom inn i april 2016 fikk startet opp antibiotikabehandlingen tidligere enn de pasientene som kom inn i september 2015. Det ble innført vesentlige endringer i Akuttmottak i oktober 2015.
 • Det blir opplyst at i perioder med stor pasienttilstrømming og ved andre samtidighetskonflikter, kan pasienter som får oransje hastegrad fortsatt måtte vente på oppstart av antibiotikabehandling.
 • I perioder med stor pasienttilstrømming er det ikke kapasitet i triageområdet til å ta imot alle pasientene, og tidvis er det for få undersøkelsesrom. Dette skjer jevnlig og flere ganger i måneden.
 • Ledelsen følger godt med og er kjent med situasjonen. Det er iverksatt noen, men ikke tilstrekkelige kompenserende tiltak.

6. Vurdering av virksomhetens styringssystem

Det er ikke avdekket uklarheter i oppgaver og ansvar for pasienter med sepsis i Akuttmottaket ved Stavanger Universitetssykehus. Akuttmottaket er preget av en ledelse som er tett på, og driver med kontinuerlig forbedring. De tilpasser løpende kompetanse og personell til tidspunkt der tilstrømming av pasienter er størst. Det er stor bevissthet på behovet for å få til rask triagering og få startet opp med behandling av pasienter med sepsis så tidlig som mulig. Ledelsen er kjent med områder med risiko for svikt. De har satt inn kompenserende tiltak høsten 2015 ved å tilpasse turnus for sykepleiere bedre til toppene og plassere erfarne leger tre dager hver uke (foreløpig) i fremste linje i triageområdet for å fange opp og raskt gi nødvendige forordninger. Tiltakene har ført til at pasienter raskere enn før blir fanget opp, undersøkt og får startet antibiotikabehandling. I perioder med samtidighetskonflikter er likevel rammevilkårene fortsatt slik at helsepersonellet ikke har mulighet til å følge prosedyrene ved at noen pasienter med sepsis som er gitt hastegrad rød eller oransje, blir undersøkt av lege seinere enn prosedyren tilsier. Oppstart med behandling med antibiotika blir tilsvarende forsinket. Årsakene til dette er flere, og de er kjent for ledelsen som løpende søker å finne tilpasninger.

7. Regelverk

 • Lov av 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m.
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell
 • Forskrift av 21. desember 2000 nr. 1385 om pasientjournal
 • Forskrift av 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart Helse Stavanger
 • Akuttmottakets organisering
 • Spesialavtale – Avtale om delegert prøvetaking mellom MOBA og avdeling for medisinsk biokjemi
 • Stillingsbeskrivelse radiograf
 • Ledelsen av sykepleietjenesten i akuttmottak
 • Oversikt ledere og ansatte som er involvert i akuttmottaket
 • Medisinsk fagsjef stillingsbeskrivelse
 • Stillingsbeskrivelse avd. sykepleier MOBA
 • Ansvarsforhold myndig og oppgaver
 • Arbeidsbeskrivelse for vaktleder akuttmottak
 • Kommunikasjonsrutiner varsling høy aktivitet og forverret klinisk tilstand akuttmottak
 • Medisinsk divisjon – pasientflytkoordinering
 • Retningslinjer – arbeidsbeskrivelse for leger tilknyttet akuttmottak
 • Stillingsbeskrivelse for sykepleierkoordinator MOBA
 • Arbeidsbeskrivelse A1, A2, C og A3 (turnusleger) vakter (medisin)
 • Arbeidsbeskrivelse for B-vakt
 • Arbeidsbeskrivelse for overlege –langdagslege – P vakt ved medisinsk avdeling
 • Arbeidsbeskrivelse for triagevakt
 • Brukerveiledning SATS Norge barn voksne
 • Beskrivelse av foretakets rutiner og mål for triagering
 • Arbeidsbeskrivelse ledende triage sykepleier
 • Opplæringsrutiner for triagering
 • Rutiner, praksis i akuttmottak for indentifisering, overvåking og oppfølging av pasienter med sepsis
 • Akuttjournal – SUS v3
 • MIT retningslinje intensivavdelingen
 • Sykepleieprosedyre for mottak, oppfølging og behandling av pasienter i akuttmottak
 • Legetilsyn sepsis triage
 • Utkast til ny SEPSIS algoritme 2016
 • Rutiner og praksis for pasienter med sepsis
 • Sepsis algoritme
 • Nasjonal faglig retningslinje for bruk antibiotika i sykehus
 • Rutiner for bruk av antibiotika
 • MIT retningslinje intensivavdelingen
 • MIT OBS KURVE sengepost
 • MIT sammenkomstskjema
 • MIT lommekort SUS
 • Rutiner for overvåking av pasienter ved medisinsk avdeling
 • Pasientkategorier intermediær enhet ved MIO
 • Prioritering av pasienter fra akuttmottak til intensiv 2M
 • Prioritering av pasienter til medisinsk intermediær avdeling
 • Rutiner for overflytting av pasienter fra akuttmottak til andre avdelinger
 • Hendelsesanalyser
 • Rutiner og praksis for avviksbehandling
 • Avviksmeldinger sepsis – eksempler fra
 • Interne revisjoner – referat fra ledelse
 • HVIR 2015 – korridorpasienter i Helse Stavanger
 • Plan for høy aktivitet i akuttmottak
 • Kvalitets og resultatmål for akuttmottak
 • Introbok for nye leger 7.0
 • Introduksjon nyansatte MOBA
 • Introduksjonsdag for nye LIS
 • Kompetanseliste for leger til akutt mottak
 • Opplæringsopplegg i akuttmottak
 • Sjekkliste – nyansatt – MOBA
 • Opplæringsopplegg for sepsis
 • Rapport - evaluering av SATS Norge
 • Clinical leadership JHA Olsen .
 • Masteroppgave UIB Helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi
 • Presentasjon AD HStv Bergen
 • Prosjektevaluering – kurs i klinisk ledelse

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Melding om tilsyn datert 08.03.16
 • Brev fra Stavanger Universitetssjukehus datert 16.03.16 – ber om utsettelse av frist for levering av dokumentasjon
 • Oversendelse av dokumenter fra Stavanger Universitetssjukehus datert 31.03.16
 • Oversendelse av utkast til program datert 09.05.16

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Tilsynet ble utført av:
Fylkeslege Helga Arianson, revisjonsleder
Rådgiver Beate Tollefsen, revisor
Seniorrådgiver Paul Grude, revisor
Avdelingssjef og overlege Erik Solligård, fagrevisor
Seniorrådgiver Bjørg C. Langeland, observatør

 


Alle tilsynsrapporter fra dette landsomfattende tilsynet

Tilsynsrapporter fra hvert enkelt tilsyn

Søk etter tilsynsrapporter

Søk