Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med Sandnes ungdomssenter sine tre enheter i perioden 23. –29. mai 2018. Tilsynet var et ledd i det landsomfattende tilsynet med barneverninstitusjoner initiert av Statens Helsetilsyn.

Tema for tilsynet var forsvarlig omsorg i barneverninstitusjon, herunder forebygging, gjennomføring og bruk av tvang.

Tilsynets konklusjon er at Sandnes ungdomssenter har både rutiner og praksis som sikrer at beboerne på institusjonen får forsvarlig omsorg gjennom trygge rammer og stabil og god voksenkontakt. Sandnes ungdomssenter sitt arbeid med forebygging, gjennomføring og oppfølging av tvang er også i tråd med regelverkets krav.

Det ble ikke avdekket lovbrudd under tilsynet. Tilsynet er derfor avsluttet.

Det er gjennomført tilsyn med tre enheter ved Sandnes ungdomssenter. Alle temaene i tilsynet er undersøkt og konkludert individuelt i de tre enhetene.

På bakgrunn av resultatene fra tilsynet blir det skrevet en samlet rapport til institusjonen.

1. Tilsynets tema og omfang 

Fylkesmannen skal påse at barn får forsvarlig omsorg og behandling i barnevernsinstitusjon, jf. forskrift om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner. Dette tilsynet er avgrenset til å undersøke noen få, men viktige elementer av forsvarlig omsorg.

Fylkesmannen skal undersøke og konkludere om institusjonen gir ungdommene forsvarlige tjenester på disse områdene;

 • Tydelige rammer som sikrer barn trygghet
 • Stabil og god voksen kontakt
 • Forebygging av alle typer bruk av tvang og begrensninger
 • Gjennomføring av tvang i akutte faresituasjoner
 • Oppfølging av alle typer bruk av tvang og begrensninger

Medvirkning er et gjennomgående og integrert tema i alle temaene som er undersøkt. Dette gjelder også for dokumentasjonsplikten som institusjonen har i sitt løpende arbeid med ungdommene.

2. Aktuelt lovgrunnlag for tilsynet 

Rettighetsforskriften § 1 omhandler institusjonens ansvar for å gi barn på barneverninstitusjon forsvarlig omsorg. Formålsparagrafens ordlyd er som følger: «Institusjonens ansvaret for å gi forsvarlig omsorg innebærer blant annet å gi beboerne vern og beskyttelse, tydelige rammer for å sikre trygghet og god utvikling, oppfølging av skole- og opplæringstilbud og fritidsaktiviteter, stabil og god voksenkontakt, opplevelse av mestring og å bli sett og hørt, samt å lære beboerne respekt og toleranse. Hva som er å anse som forsvarlig omsorg vil blant annet avhenge av beboerens alder og modenhet og formålet med plasseringen.»

Når barn bor på barneverninstitusjon har de krav på å få den omsorg de har behov for i foreldrenes sted. Dette innebærer blant annet at institusjonen må gi dem beskyttelse slik at de ikke utsetter seg for fare. Institusjonen må også sikre at ikke barna utsetter hverandre for fare, eller skader hverandre. Blant annet for å sikre dette, kan institusjonen iverksette innskrenkninger i barnas selvbestemmelsesrett og personlige frihet.

Tjenester og tiltak etter barnevernloven skal være forsvarlige, jf. barnevernloven § 1-4. Kjernen i forsvarlighetskravet er vurderinger av hva som kan betegnes som god praksis. Hva som er god praksis må avgjøres konkret i hver sak ut i fra anerkjent fagkunnskap, faglige retningslinjer og allmenngyldige samfunnsetiske normer. Innholdet i kravet vil endre seg i takt med fagutviklingen og med endringer i verdioppfatninger i samfunnet.

Kravet til forsvarlige tjenester må ses i sammenheng med prinsippet om barnets beste. Hensynet til barnets beste er et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som berører barnet.

Det går frem av barnevernloven § 4-1 at det skal legges avgjørende vekt på å finne tiltak som er til beste for barnet. Det enkelte barns synspunkter er et vesentlig element når barnets beste skal vurderes.

Barns rett til medvirkning er hjemlet i barnevernloven § 4-1 annet ledd og forskrift om medvirkning og tillitsperson. I rettighetsforskriften § 7 og forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner § 9 er barns rett til medvirkning under oppholdet ved institusjonen presisert nærmere.

Med medvirkning forstås at barn skal få tilstrekkelig informasjon og få anledning til å komme med sine synspunkter. Barnets synspunkter må vurderes og tillegges vekt i samsvar med barnets alder og modenhet.

Krav til internkontroll, jf forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner § 10 innebærer at institusjonen gjennom sin styring skal sikre at oppgaver blir utført i samsvar med lovkrav.

Det hører til god forvaltningsskikk å sørge for tilstrekkelig dokumentasjon, slik at man kan gjøre rede for hva som er gjort og begrunnelsen for dette. Dokumentasjonsplikten er også en naturlig følge av forsvarlighetskravet og plikten til internkontroll (styring).

Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i institusjoner § 1 stiller krav om at institusjonene skal ha en institusjonsplan. Institusjonen skal redegjøre for hvordan kravene i regelverket blir oppfylt og gi en beskrivelse av målsetting, målgruppe og metodikk.

Krav til bemanning og de ansattes kompetanse fremgår av forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner § 5 første ledd. Institusjonen skal ha en stillingsplan som sikrer en faglig forsvarlig drift. Dette innebærer at det til enhver tid må være forsvarlig bemanning sett i forhold til institusjonens målgruppe, målsetting og metodikk.

Tvang

I barnevernloven § 5-9 og rettighetsforskriften er det gitt regler om barns rettigheter under institusjonsoppholdet og grensene for hva institusjonen kan iverksette av tvang og begrensninger.

Tvang i akutte faresituasjoner jf. rettighetsforskriften § 14, bygger på hovedinnholdet i straffelovens alminnelige regler om nødrett og nødverge. Dette innebærer at en nødsituasjon gjør det lovlig å utøve handlinger som ellers ville vært ulovlige.

Rettighetsforskriften § 12 innebærer krav til institusjonen om å arbeide systematisk for å forebygge at barn blir utsatt for unødvendige begrensinger og tvang. Dette gjelder både generelt og i den enkelte situasjon.

Når tvang har vært brukt, er institusjonen forpliktet til å gjennomgå episoden for å ivareta barnet som har vært utsatt for tvang. I tillegg skal leder gjennomgå for å vurdere om det er nødvendig å gjøre endringer for å unngå tilsvarende bruk av tvang fremover.

Bruk av tvang skal dokumenteres i samsvar med reglene i rettighetsforskriften § 26.

3. Beskrivelse av faktagrunnlaget

Generelt:

Sandnes ungdomssenter er en statlig institusjon med tre avdelinger, del av avsnitt fjernet Institusjonen er godkjent for åtte plasser for målgruppen «ungdom atferd lav» plassert med hjemmel i bvl. §§ 4-24 og 4-26.

avsnitt fjernet

Bemanning, kompetanse, ansvar og myndighet:

Sandnes ungdomssenter har 37 stillingshjemler. Flertallet i institusjonen har en barnevern- eller sosialfaglig utdanning. Institusjonen har en faglig bemanning som ligger over kravet fra Barne- og ungdomsdirektoratet. Mange ansatte har i tillegg relevant videreutdanning. Alle tre enhetene ved institusjonen får ukentlig veiledning fra psykolog i forhold til Målstyrt Miljøterapi, Handlekraft og risikovurderinger. Det er også system for veiledning til de ansatte i de ulike avdelingene gjennom personalmøter og veiledning fra avdelingsleder til den enkelte ansatte. Institusjonen søker veiledning/kompetanse eksternt ved særlige behov i ungdomsgruppa.

avsnitt fjernet

Enhetsleder har totalansvaret for hele institusjonen og rapporterer direkte til Bufetat region vest. Det rapporteres både på den generelle institusjonsdriften og i forhold til måloppnåelser for den enkelte ungdom.

Hver enhet er ledet av avdelingsleder som har både fag- og personalansvar. Avdelingslederne rapporterer til enhetsleder.

Det er utarbeidet funksjonsbeskrivelser til alle stillingskategorier i institusjonen.

Metodikk:

Sandnes Ungdomssenter bruker «målstyrt miljøterapi» i arbeidet med ungdommene. Behandlingen til den enkelte skal være systematisk og målrettet mot faktorer som er relevante i forhold til problematikk og målsettingen med oppholdet. Traumebevisst omsorg ligger som den grunnleggende forståelsen i møtet med ungdommene.

Institusjonen utarbeider en ukerapport sammen med ungdommen hver uke, hvor en evaluerer ukens mål og utarbeider evt. nye mål for oppholdet. Daglig rapporteres det på fremskritt og barrierer.
Både avdelingsleder og enhetsleder gjennomgår dokumentasjon for det enkelte barn daglig.

Tydelige rammer som sikrer barn trygghet og stabil og god voksenkontakt:

Institusjonen har utarbeidet rutine for at alle ungdommene skal ha hovedkontakter som arbeider i team sammen med dem. Det er tydelig hvilke oppgaver som ligger til hovedkontaktrollen.

avsnitt fjernet

avsnitt fjernet

Det blir gjennomført inntaksmøte når ny ungdom kommer til institusjonen. I dette møtet blir ungdommen informert om rettigheter/rutiner og trivselsregler på institusjonen. Informasjonen blir regelmessig gjentatt under oppholdet.

Det er tydelige rutiner for «overlapp» i institusjonen. Møtene brukes til å overføre nødvendig og viktig informasjon om ungdommene til nytt personal.

Det blir avholdt husmøter i den enkelte avdeling og ungdom er også deltakende i utarbeidelse av eget belønningsskjema.

Intervjuene og gjennomgang av styrende dokumentasjon viser at institusjonen styrker bemanningen ved behov, eksempelvis ved ekstra våken nattevakt.

Forebygging og oppfølging av alle typer tvang og bruk av begrensninger:

Institusjonen har system for opplæring av alle ansatte i rettighetsforskriften. En gjennomgang av referat fra personalmøtene og intervju av de ansatte viser at tema knyttet til rettighetsforskriften og bruk av tvang er fast tema på hvert personalmøte.
Institusjonen arbeider målrettet med å kartlegge hvilke «triggere» som kan utløse atferd som kan medføre bruk av tvang fra inntakssamtalen og gjennom hele oppholdet. Det er etablert system for å gjøre risikovurderinger i forhold til enkelt situasjoner slik at tvang forebygges.

I «overlapp» mellom skiftene blir ungdommens dagsform og eventuelle utfordringer rapportert. Intervjuene viste at det er en felles grunnholdning i personalet om at tvang ikke skal benyttes.

Det er utarbeidet rutiner for oppfølging av tvang, herunder utfylling av tvangsprotokoller, og disse var kjent blant de ansatte. Det skal alltid gjennomføres samtaler med ungdom ved bruk av tvang. Intervju viser at dersom tvang blir benyttet så er dette tema både i overlapp og på personalmøtene.

Rapporteringssystemet «Corporatorn benyttes til å rapportere bruk av tvang til Bufetat, region vest hver 14. dag.

Gjennomføring av tvang:

Avsnitt fjernet

Avsnitt fjernet

4. Vurdering av faktagrunnlaget opp mot aktuelt lovgrunnlag

I dette kapittelet vurderer vi fakta i kapittel 3 opp mot lovbestemmelsene i kapittel 2.

Lov om barneverntjenester med tilhørende forskrifter har krav om at tjenestene som blir gitt i institusjonen skal være forsvarlige. Det er også krav om at systematisk styring av det behandlingstilbudet som blir gitt i institusjonen. Nødvendige tiltak skal planlegges, iverksettes, evalueres og korrigeres. 

Sandnes ungdomssenter har utarbeidet rutiner på tilsynsområdene som er tydelige og godt kjent i personalgruppa. Det at institusjonen benytter «Målstyrt Miljøterapi» gjør at arbeidet med den enkelte ungdom blir systematisk og tilstrekkelig dokumentert i institusjonens saksbehandlingsverktøy. Det er system for at ledelsen kontrollerer at de ansatte dokumenterer tilstrekkelig i forhold til den enkelte ungdom i «Målstyrt».

Gjennom «Målstyrt Miljøterapi» blir ungdommenes medvirkning ivaretatt, jf bvl. § 4-1. Det er også etablert et system for husmøter og ungdommene er med på å utforme sine egne belønningsskjemaer.

Del av avsnitt fjernet Intervjuene med personalet viser at det er en grunnleggende holdning at det er viktig å oppnå gode relasjoner med ungdommene og bruke mye tid sammen med dem. Det er utarbeidet «trivselsregler på institusjonen del av avsnitt fjernet «Overlappene» er et viktig verktøy i institusjonen for å sikre at ansatte er samkjørte og oppdatert på ungdommenes situasjon.
Intervjuene og gjennomgang av styrende dokumentasjon samt gjennomgang av dokumentasjon om den enkelte ungdom i saksbehandlingssystemet «Birk», viser at institusjonen arbeider etter vedtatt metodikk.

Etter Fylkesmannens vurdering sikrer Sandnes Ungdomssenter at det foreligger tydelige rammer som sikrer ungdommens trygghet og at det er stabil og god voksenkontakt i institusjonen.

Det er tilsynsmyndighetens vurdering at institusjonens rutiner og arbeid med forebygging og oppfølging av bruk av tvang er i tråd med gjeldende regelverk. Ledelsen i institusjonen følger med på og rapporterer all bruk av tvang opp til Bufetat, region vest. Personalet får jevnlig opplæring og veiledning i forhold til rettighetsforskriften og bruk av tvang.

5. Tilsynsmyndighetens konklusjon 

Det ble ikke avdekket lovbrudd under tilsynet. Tilsynet er derfor avsluttet.

Med hilsen

Janne Dahle-Melhus
avdelingsdirektør

Trine Hove Bjørnsen
revisjonsleder

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.

Saksbehandler: Trine Hove Bjørnsen
Saksbehandler telefon: 51 56 88 54
E-post:

Vedlegg: Gjennomføring av tilsynet 

I vedlegget omtaler vi hvordan tilsynet ble gjennomført, og hvem som deltok.

Varsel om tilsynet ble sendt 23.02.2018.

Tilsynet ble gjennomført ved Sandnes ungdomssenter 23. - 29. mai 2018. Det ble avholdt åpningsmøte i institusjonen 23. mai. Samtaler med ungdommene ble gjennomført samme kveld. Oppsummerende møte med gjennomgang av funn ble avholdt 29. mai 2018.

En del dokumenter var tilsendt og gjennomgått på forhånd, mens andre dokumenter ble mottatt og gjennomgått i løpet av tilsynsbesøket. Følgende dokumenter ble gjennomgått og vurdert som relevante for tilsynet:

 • Institusjonsplan
 • Rutiner for rapportering i Bufetat
 • Bemanningsoversikt Navn fjernet
 • Ansvarsområder - Døgnvakter
 • Ansvarsområder - Miljøterapeuter/miljøarbeidere
 • Ansvarsområder- Våken nattevakt
 • Kompetanseplan 2018
 • Rutiner for veiledning av ansatte
 • Overlapping på Navn fjernet
 • Gjøremålsliste
 • Trivselsregler
 • Rutiner for medvirkning
 • Målstyrt miljøterapi
 • Handlingsplan
 • Ukerapport
 • Kvartalsrapport
 • Rutiner ved tvang og avvik ved Sandnes ungdomssenter
 • Avviksskjema
 • Rutiner for oppfølging av skole og opplæring
 • punkt fjernet
 • punkt fjernet
 • punkt fjernet
 • Rutiner ved innflytting - ny ungdom
 • Regler, rutiner & konsekvenser ved navn fjernet
 • Institusjonsplan 2017
 • Referat fra Husmøter i alle tre enhetene fra mars og fram til dato for tilsynet
 • Referat fra personalmøter i alle tre avdelinger fra mars og fram til dato for tilsynet
 • Tvangsprotokoller fra alle tre enheter fra 1.1.2018 og fram til dato for tilsynet
 • punkt fjernet

avsnitt fjernet

I tabellen under gir vi en oversikt over hvem som ble intervjuet, og hvem som deltok på oppsummerende møte ved tilsynsbesøket.

Tabell med deltakere fjernet

Disse deltok fra tilsynsmyndigheten:
Seniorrådgiver/barnevernspedagog Anne Helen Madland, revisor Rådgiver/barnevernspedagog Brit Espeland Nedreaas, revisor
Seniorrådgiver/jurist Trine Hove Bjørnsen, revisjonsleder


Alle tilsynsrapporter fra dette landsomfattende tilsynet

2018 Barneverninstitusjoner – forsvarlig omsorg

Tilsynsrapporter fra hvert enkelt tilsyn

Søk