Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Rogaland gjennomførte i perioden 19.-21. september 2018 tilsyn med helsetjenesten med fokus på helsemessig beredskap ombord på Equinor sin innretning Troll B.

Tilsynet ble utført som en verifikasjon av om innretningens internkontroll sikrer forsvarlig helsetjeneste ombord.

Konklusjon:

Fylkesmannen avdekket ikke lovbrudd under tilsynet. Det ble gitt tre merknader, beskrevet i kapittel 6.

Dato: 15.oktober 2018

Silvia Renate Wathne
tilsynsleder
Trine Hove Bjørnsen
seniorrådgiver/ jurist

Erik Bruland
seniorrådgiver

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter tilsyn ved Equinor Energy sin innretning Troll B i operasjon på Troll feltet i perioden 19.- 21. september 2018. Tilsynet inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Tilsynet omfatter innretningen sitt arbeid med å sikre en faglig forsvarlig helsemessig beredskap ombord.

Fylkesmannen i Rogaland har, med hjemmel i rammeforskriftens § 67, fått delegert myndighet fra Statens helsetilsyn til å føre tilsyn med helsemessige forhold i petroleumsvirksomheten.

Formålet med tilsynet er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll.

Aktiviteten ble gjennomført som en planlagt og systematisk gjennomgang av den helsemessige beredskapen; gransking av dokumentasjon, intervju av personer med oppgaver på området og befaring av hospital, nødhospital og alternativt nødhospital.

Tilsynet omfattet også undersøkelse av:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • om tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • om tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under tilsynet og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av innretningens/virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2.     Beskrivelse av virksomheten – spesielle forhold

Trollfeltet ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, rundt 65 kilometer vest for Kollsnes, nær Bergen. Troll B er en flytende prosess- og overnattingsplattform med betongskrog, som kom i drift 19.september 1995. Under tilsynet var det 85 personer om bord.

Offshore Health Services bistår med vaktlegetjenester 24/7 i henhold til kontrakt.

Medisinsk evakuering, rød og gul respons, ivaretas av AWSAR helikoptere stasjonert på Oseberg og Statfjord B. Både plattformsjef og vaktlege, i samarbeid med sykepleier, kan rekvirere SAR-helikopter jf. styrende dokumentasjon.

Førstehjelpeslaget består av 7 personer, inkludert sykepleier. Laget deltar hvert annet år på akuttmedisinsk simulering på Safer, Stavanger. Trening ombord ivaretas av Equinor og følger Norsk Olje og Gass sin plan for opplæring i førstehjelp. Det er et system for hvor mye fravær som godtas, inkludert kompenserende tiltak.

Beredskapsplanen for innretningen omfatter 17 forskjellige definerte fare- og ulykkes- senarioer der helikopterulykke på dekk er regnet som dimensjonerende hendelse for førstehjelpslaget.

Skadeomfanget ved en slik hendelse er beregnet til tre hardt skadde, fire lettere skadde og en død. Verikasjonen viser at innretningen øver på dimensjonerende hendelse, sist i august 2018. I tillegg ble det avholdt en verifikasjonsøvelse med eksternt personell fra land på samme tema høsten 2017.

Hospitalet er lokalisert i 5. etasje. Nødhospital er plassert i gymsal som ligger vegg i vegg med hospitalet, og det foreligger en plan for etablering. Utstyr til bruk i en nødsituasjon er plassert i to utstyrstraller, plassert på gangen utenfor nødhospitalet. «Mechanical workshop» er planlagt brukt som alternativt nødhospital dersom hospital og nødhospital er utilgjengelig. Det er plassert ut en utstyrstralle ved inngang til alternativt nødhospital. Hospital fremstod som oversiktlig og godt organisert. Tilsynet fant ingen avvik i forhold til krav beskrevet i styrende dokumentasjon og det stikkprøver avdekket på utstyr og av praksis.

Hjertestartere til bruk ved akutt hjertestans er utplassert i utstyrstralle ved alternativt nødhospital, i akuttsekk på hospital samt integrert i overvåkingsenheten CorPuls på hospitalet.

3.     Gjennomføring

Tilsynet omfattet følgende aktiviteter:

Tilsynsvarsel ble utsendt 9. august 2018.

Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt ombord 19. september 2018.

Intervjuer

Syv personer ble intervjuet.

Befaring

Befaring av lokaler ble gjennomført 20.september. Sykepleier/ HMS-leder deltok.

Oppsummeringsmøte ble avholdt ombord 21. september 2018.

Foreløpig rapport ble oversendt 1.oktober 2018.

4.     Hva tilsynet omfattet

Tilsynet ble gjennomført for å kontrollere om helsetjenesten ombord er i samsvar med de krav myndighetene har satt i HMS-regelverket herunder relevante krav i helseregelverket som er gjort gjeldende i rammeforskriften § 5.

Lovverket stiller krav til at virksomheten skal tilrettelegge for forsvarlig helsehjelp som faglig er på nivå med kommunehelsetjenesten. Helsetjenesten ombord skal bidra til å etablere den helsemessige beredskapen som en del av innretningens totale beredskap, herunder sørge for førstehjelp, diagnostikk, behandling og transport ved skader og sykdom.

Tilsynet har undersøkt om Equinor sin organisering og styring av helsetjenesten ombord på innretningen sikrer en forsvarlig helsemessig beredskap.

Tilsynet har også undersøkt om internkontrollen avdekker svikt i helsetjenesten og om det er rutiner for å korrigere samt forebygge overtredelse av lovkrav/ overtredelse av egne rutiner/ standarder. Vi har også vurdert om tilrettelegging, kapasitet og kompetanse er tilstrekkelig til å sikre faglig forsvarlig helsehjelp.

Tilsynet har ikke kontrollert og vurdert alle sidene ved helsetjenesten, men hatt fokus på forhold der det kan være fare for svikt. Gjennom stikkprøver har tilsynet undersøkt helsetjenestens aktiviteter-, og om resultatene av det som gjøres, er i samsvar med myndighetskrav og de krav som selskapet selv har satt gjennom sin internkontroll.

5.     Funn

Tilsynets undersøkelser avdekket ingen avvik fra regelverket.

6.     Merknader/Forbedringspunkter

 1. Utplassere hjertestarter på et mer sentralt sted for å bedre De tre hjertestartere er i dag plassert i plombert skap i alternativt nødhospital og på hospitalet.
 2. Tydeliggjøre hvem som har stedfortrederrolle for HMS-leder/sykepleier i styrende dokumentasjon, samt beskrive hvordan det systematisk skal øves på denne rollen– Beredskapsanalyse Troll B- pkt. 8.6.3- Robusthet i førstehjelpskompetanse.
 3. Inkludere førstehjelpslag ved «samtrening» av hele beredskapsorganisasjonen på land for å ytterligere forsterke kompetanse.

7.     Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av tilsynet:

 • Enhetlig områdeberedskap WR 0333
 • Risiko- og beredskapsanalyse(SEPA), Troll B
 • Beredskapsanalyse, Troll B Scanpower risk management
 • Tillegg til: Beredskapsplan på norsk sokkel- Troll B
 • Rammeavtale vaktlegetjenester for norsk kontinentalsokkel
 • Stillingsbeskrivelse Hms koordinator/Hms leder offshore
 • Øvelsessplan Troll B
 • Medical evacuation- WR 1149
 • Innholdsliste akuttsekk/akuttbord- A -Drift av helsekontor
 • Krav til primærhelsetjenesten på norsk sokkel, kompetanse -og faglig vedlikeholdskrav til helsepersonellet
 • Helsemessig beredskap DPN

Dokumentasjon som ble mottatt under tilsynet:

 • Læretiltak for sikkerhetsleder, Hms lederoffshore og Hms koordinator
 • Krav til tiltak ved fravær beredskapstrening – Hms kompetanse norsk sokkel pkt. 3.2
 • Oversikt førstehjelpsmoduler- utskrift fra EPTS
 • Hvordan fylle ut et forbedringsforslag

8.     Deltakere ved tilsynet

Oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet, er gitt i tabellen som er vedlagt rapporten.

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

 • Trine Hove Bjørnsen
 • Silvia R. Wathne
 • Erik Bruland