Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Vi viser til tidlegare korrespondanse som gjeld tilsynet, seinast til dykkar brev av 31.08 og 02.09.2015.

Av breva går det fram at kommunen har sett i verk fleire tiltak i etterkant av tilsynet. Det er utarbeidd skriftlege rutinar og lagt plan for korleis kommunen vil sikre at rutinar og praksis er i samsvar med regelverket som gjeld for akuttmedisinske tenester utanfor sjukehus. Nokre av planane er framleis under arbeid/revidering. Vi legg til grunn at kommunen sikrar at desse planane blir ferdigstilt og oppdatert slik det går fram av planen vi har mottatt.

Med bakgrunn i opplysningane vi har motteke vil vi avslutte tilsynet med akuttmedisinske tenester i Eid kommune.

Vi takkar for samarbeidet!

Med helsing

Jacob Andersen
fung. fylkeslege

Beate Tollefsen
rådgjevar


Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikkje underskrifter.

Kopi til:
Eid kommune ved kommunalsjef Kari Krogh
Eid kommune ved rådgjevar Marianne Salveson