Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Institusjonens rutiner for bruk av tvang

Dato: 23.01.2013

Torbjørn Løvaas
revisjonsleder

Berit Hågensen
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Bufetat Orkdal barnevernsenter i perioden 22.10.2012 - 15.01.2013. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barneverninstitusjoner etter lov om barnevernstjenester § 5-7.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Institusjonen er en målgruppe som omfatter barn i alderen 7 til 12 år ved inntak. Institusjonen disponerer 5 plasser.

Institusjonen har det siste året vært igjennom en større endringsprosess. Prosessen er enda ikke sluttført med tanke på hvilken målgruppe og arbeidsmetoder som skal benyttes i framtiden. Institusjonen har imidlertid endret på den faglige plattformen og med det endret rutinene i forhold til dagens drift. Institusjonen er en ordinær omsorgsinstitusjon, men det et generelt mål at barna skal videre plasseres i fosterhjem. Jf målgruppens alder.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 22.10.2012. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble avholdt 07.01.2013.

Åpningsmøte ble avholdt 15.01.2013.

Intervjuer

Fire personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 15.01.2013.

4. Hva tilsynet omfattet

Institusjonens rutiner for bruk av tvang og internkontroll for å sikre at praksis er i trå med ønsket målsetting og gjeldende lovverk

Avgrensninger av tilsynstemaet

Ordinær omsorgsutøvelse vil inneholde elementer av tvang(«handlinger mot beboernes vilje»). Vi rettet vårt fokus i dette tilsynet mot handlinger som ligger utenfor tradisjonell omsorgsutøvelse. Tiltak som er ment å korrigere atferd, men som etter allmenn oppfatning vil kunne oppfattes som integritetskrenkende

Formalsiden av enkeltvedtaket, kravene i forvaltningsloven mm til føring av tvangsprotokoller går vi ikke inn på.

Tvang i form av kontrollerende tiltak som kontroll av post, kroppsvisitasjon og ransaking inngikk ikke i denne systemrevisjonen

5. Funn

 • Institusjonen har;
 • Et godt utviklet døgnrapportsystem
 • En godt innarbeidet struktur på faste møtepunkt på de ulike rollene i personalgruppa
 • Tydelig og kjent struktur i avdelingen
 • En godt innarbeidet struktur og praksis for planlegging gjennomføring evaluering og korrigering av tiltak knyttet til den enkelte beboer
 • Et system for å fange opp og nyttiggjøre seg erfaring fra medarbeidere og andre samarbeidspartnere, knyttet til tiltak til den enkelte beboer
 • En plan for opplæring av ansatte i relevante fagtemaer,

Det ble ikke konstatert lovbrudd, det ble heller ikke funnet grunnlag for å gi merknad til driften.

6. Regelverk

Lov om barneverntjenester:

§ 5-9. Rettigheter under opphold i institusjon som er omfattet av § 5-1 og private og kommunale institusjoner som er godkjent etter § 5-8

Lov om barn og foreldre:

§ 30. Innhaldet i foreldreansvaret.

Rettighetsforskriften:

§ 1 Formål, § 12 Krav til forebygging, § 13 Forbud mot bruk av tvang eller makt, § 14 Tvang i akutte faresituasjoner

Interkontrollforskriften:

§ 12 Innholdet i internkontrollen

Tilsynsforskriften:

§ 9 Tilsyn ved systemrevisjon

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Oversikt over ansatte, med formal kompetanse og relevant praksis
 • Oversikt over daglig informasjonsflyt knyttet til den enkelte beboer
 • Oversikt over kvalitetssikringssystemet for den enkelte beboer
 • Opplæringsplan for ansatte 2012
 • Beskrivelse av miljøterapeutisk praksis ved Orkdal barnevernsenter
 • Fagartikkel om samregulering.
 • Eksempel på turnusbok
 • Eksempel på dagrapport
 • Eksempel på beskjed bok
 • Eksempel på oppgave logg

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Innsendte tvangsprotokoller 2012
 • Tidligere tilsynsrapporter
 • Rapport etter kvalitetsoppfølging ved Orkdal barnevernsenter

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Jonas Overgård

Leder

X

 

X

Marit Iversen

Avd leder

X

X

X

Beate Monsø

Miljøterapeut

X

X

X

Marit Hilstad

Miljøterapeut

X

X

X

Marit Kotsbakk

Miljøterapeut

X

X

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Berit Hågensen og Torbjørn Løvaas