Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag gjennomførte landsomfattende tilsyn med helsestasjonstjenester barn 0 til 6 år i Frøya kommune 14.-15.oktober 2013.

Tilsynet skulle undersøke om

 • Om kommunen sikrer alle barn i aldersgruppen 0 til 6 år forsvarlige helsekontroller i samsvar med faglig forsvarlige normer beskrevet i nasjonale faglige retningslinjer og veileder
 • Om kommunen sikrer at helsestasjonstjenesten bidrar til at barn/familier med spesielle behov mottar et helhetlig tjenestetil bud
 • Om kommunen sikrer at helsestasjonen tilbyr tjenestetilbud til barn og foreldre tilpasset egen språkbakgrunn
 • Om kommunen sikrer at helsestasjonstjenesten gir en faglig forsvarlig kostholdsveiledning for å forebygge feilernæring

Tilsynet har avdekket tre avvik

 • Frøya kommune sikrer ikke alle barn i aldersgruppen 0 til 6 år helsekontroller i samsvar med gjeldende myndighetskrav og nasjonale faglige retningslinjer
 • Frøya kommune sikrer ikke at alle barn/familier med spesielle behov mottar et helhetlig tjenestebehov
 • Frøya kommune sikrer ikke at helsestasjonen tilbyr tjenester til barn og foreldre tilpasset egen språkbakgrunn

Mona B Parow
revisjonsleder

Jorunn Lervik
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Frøya kommune i perioden 01.07.2013 - 15.10.2013. Revisjonen inngr som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende r

Fylkesmannen er gitt myndighet til føre tilsyn med helse- og omsorgstjenesten etter lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten § 2.

Formlet med systemrevisjonen er vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurderi ng av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel p oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til ppeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Frøya kommune har et folketall på ca 4 500 med hovedbosetti ng på Frøya. Det er også bosetting spredt ut over i øyrekken, noe som gir utfordringer i tjenesteutøvelsen blant annet i forhold til reiseavstander og tidsbruk.

Kommunen har en helsestasjon, lokalisert på Sistranda. Helsestasjonen ligger i Kysthaven familie- og helsesenter, hvor flere tjenester til barn og unge er lokalisert.

Helsestasjonen er organisert med fagleder helsesøster, og ligger inn under virksomheten Familie og helse. Virksomhetsleder har personal og budsjettansvar.

For helsestasjonstjenesten rapporterer virksomhetsleder til rådmann/kommunal sjef oppvekst og kultur.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er organisert med to helsesøstre i 200% stilling (30 % permisjon), en sykepleier 100 %, barne- og familieveileder 100 % (10 % permisjon), jordmor 50% samt helsestasjonslege i 16 % stilling (kl 0800- 1400 hver tirsdag). Det er ansatt kontormedarbeider i 50% st. Tilgang på kommunal fysioterapeut ved 4 måneders kontroll samt ved behov.

Helsestasjonslegen er også medisinsk faglig rådgivende lege i kommunen.

Fødselstall siste 5 år: 54, 48, 63, 47og 54. Barnepopulasjon 0 til 6 år 395 (f.01.01.07 til 13.09.13)

Kommunen har 17 % arbeidsinnvandring, fra over 30 nasjoner. 30 % av de barna som fødes har en eller begge foreldre som ikke har norsk som morsmål.

Journalsystemet Winmed3 ble innført mars 2013.

Kommunens elektronisk kvalitetssystem - Kvalitetslosen - ble innført våren 2011.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 01.07.2013. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble avholdt 23.08.2013.

Åpningsmøte ble avholdt 14. 10.2013.

Intervjuer

7 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 15.10.2013.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet skal undersøke kommunens helsestasjonstjeneste til barn 0 til 6 år, og omfatter

 • Om kommunen sikrer alle barn i aldersgruppen 0 til 6 år forsvarlige helsekontroller i samsvar med faglig forsvarlige normer beskrevet i nasjonale faglige retningslinjer og veileder
 • Om kommunen sikrer at helsestasjonstjenesten bidrar til at barn/familier med spesielle behov mottar et helhetlig tjenestetilbud
 • Om kommunen sikrer at helsestasjonen tilbyr tjenestetilbud til barn og foreldre tilpasset egen språkbakgrunn
 • Om kommunen sikrer at helsestasjonstjenesten gir en faglig forsvarlig kostholdsveiledning for å forebygge feilernæring.

5. Funn

Avvik 1

 • Frøya kommune sikrer ikke alle barn i aldersgruppen 0 til 6 år helsekontroller i samsvar med gjeldende myndighetskrav og nasjonale faglige retningslinjer

Revisjonskriterier:

 • Helse- og omsorgstjenestel oven §§ 3-2 nr.lb, 4-1, 4-2 jfr 12-5
 • Pasient- og brukerrettighetsloven § 6-1
 • Helsepersonelloven §§ 39 følgende jfr forskrift om pasientjournal Internkontrollforskriften

Observasjoner:

 • Det gjennomføres ikke helsekontroller isamsvar med nasjonale faglige retningslinjer.
 • Det fremkommer under tilsynet at helseundersøkelsen Hjemmebesøk innen 0-2 uker jennomføres på helsestasjonen en tredjedel av tilfellene. Som årsak oppgis
  - Etter ønske fra foreldre
  - Fleregangsfødende
  - Kapasitetshensyn
 • Tidligere periode med sykemelding medførte at 17/18 månders konsultasjon ikke ble gjennomført ut fra kapasitetsvurderi ng. Dette er videreført uten at det er foretatt nærmere faglige avveielser ifht avvik fra anbefalt program. Konsultasjonen blir gjennomført dersom familien ønsker dette eller etter behovsvurderi ng av den enkelte helsesøster.
 • Fremkommer ikke en klar faglig avveining i kommune for avvik fra nasjonale faglige retningslinjer mht hjemmebesøk

Avvik fra anbefalt program ikke drøftet med medisinsk faglig rådgiver

 • Korrespondanse (epikriser mv) blir ikke lagt inn i elektronisk pasientjournal etter innføring av Winmed3 mars 2013 (manglende scannefunksjon). Blir lagt i papirjournal i rød mappe. Helsestasjonen har således en to-delt pasientjournal hvor det fremstår som uklart om de to journal systemene er tilgjengel ig og brukes som en samlet journal for pasienten
 • Det gjenfinnes ikke registreringer fra fødselsmeldi nger i alle journaler.
 • I en journal fremkom mane opplysninger om foreldres helsetilstand, livshistorikk og konfliktniva. Det fremkommer under tilsynet at spørsmålet om hvilke opplysninger som skal i barnets journal kontra foreldres journal er drøftet ihelsestasjonen og oppfattes som problematisk. Det er ikke etablert kvalitetskontroll, eksempelvis gjennomlesning av journalansvarlig, ved journal føring. Det fremkommer heller ikke avklart praksis for å etablere journal på morIfar.
 • Det fremkommer i journaler at foreldre har fremmedkultur/språk. Det gjenfinnes ikke dokumentasjon når det kommuniseres på annet språk enn norsk og vurdering av språkforståelse
 • Fysioterapeuten journal fører ikke iWinmed3. Kommunal fysioterapitjenesten dokumenterer i Profil.Individuelle vurdering under 4 månders helseundersøkelse eller tilbakemeldi nger fra fysioterapeut etter henvisning blir ikke dokumentert i helsestasjonsjournalen. Det vises til uformell muntlig kommunikasjon
 • Det er ikke etablert system for kontroll med kvaliteten på journalføringen, eksempelvis periodiske stikkprøver
 • For å sikre planlegging og evaluering av helsestasjonstjenesten er det etablert Samarbeidsmøter helsestasjon for helsesøster, helsestasjonslege/medisinsk faglig rådgiver, jordmor og fysioterapeut 4 x året. Dette er bare delvis gjennomført grunnet manglende oppmøte. Det meldes ikke avvik ved manglende gjennomføring.
 • Det fremkommer ikke analyser eller vurderinger mht konsekvenser av stillingsreduksjoner (administrasjon/lederutdanni ng, permisjoner) i forhold til prioritering av oppgaver
 • Det foreligger pr i dag ikke kompetanseplan gjeldende for helsestasjonen. Det fremkommer under tilsynet at det er vurdert behov for økt kompetanse på amming. Overordnet kompetanseplan for kommunen er under utarbeidelse.
 • Fremlagte avvikslogg fra tjenesten er fra perioden juli til august 13 og knytter seg til implementeringen av Kvalitetslosen. Det har ikke vært system for melde avvik før dette. Det fremkommer i referat fra ledermøte 27.09.13 at det settes fokus på oppfølgingsansvar av avvik på ledernivå
 • Kommunens elektroniske kvalitetssystem - Kvalitetslosen - er ikke helhetlig implementert i kommunen. Det fremkommer ikke overordnede styringskrav/styrt fremdriftsplan for når Kvalitetslosen skal være implementert

 

Avvik 2

 

 

 • Frøya kommune sikrer ikke at alle barn/familier med spesielle behov mottar et helhetlig tjenestebehov

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-3, 4-1
 • Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten

Observasjoner:

 • Kommunen har etablert koordinerende enhet med koordinator. Behov for samordning skal meldes til koordinerende enhet, men det er uklart om dette etterleves i praksis. Det er ikke system for rapportering fra koordinerende enhet til overordnet ledelse mht om det meldes behov, evnt hvilke tjenester som melder behov, ansvarsgrupper som etableres eller utarbeidelse av individuell plan
 • Det fremkommer under tilsynet at det overfor ledelsen er meldt vansker med etablere nødvendige ansvarsavklaringer i tverrfaglig samarbeid. Dette er blant annet tatt opp i referat ledermøte 20. juni 2013. Ledelsen har lagt plan for nærmere avklaringer av ansvar og oppgaver for koordinering mellom tjenesten til barn og unge med sammensatte behov. Det vises herunder til planlagt fagdag 24.10.13
 • Kommunen bruker Sampro som verktøy for IP. Verktøyet samt arbeidet med individuell plan er ikke tilstrekkelig implementert i kommunen. Oversikt over oppfølgi ngsgrupper og barn med IP 0 til 6 år for perioden 2007-2013 viser at P, med ett unntak i 2010, ikke er tatt i bruk

 

Avvik 3

 

 

 • Frøya kommune sikrer ikke at helsestasjonen tilbyr tjenester til barn og foreldre tilpasset egen språkbakgrunn

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1, 3-2 nr b, 4-la, b og d
 • Pasient- og brukerrettighetsloven §§3-3, 3-5
 • Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten

Observasjoner:

 • Kommunen har ikke etablert tolketjeneste tilgjengelig for kommunens tjenester ·
 • Helsestasjonen finner egne løsninger
  - privat næringsliv - russisk og litauisk
  - private aktører
  - ektefeller
  - telefontolk
 • Kommunikasjonen kan foregå på engelsk - uten at dette alltid oppleves å gi tilstrekkelig forståelse i konsultasjonen
 • Behovet for tolketjeneste er meldt til ledelsen over tang tid, blant annet i årsrapporter

Kommentarer

Anbefalte helsekontroller:

Kjernen i helsekontrollene er helseundersøkelsene. Virksomheten skal legges opp slik at alle barn i aldersgruppen 0 til 6 år tilbys undersøkelse, konsultasjoner og veiledning i samsvar med retningslinjer og oppdatert faglitteratur som er gjeldende til enhver tid. Helsedirektoratet har i Veileder IS-1154 Kommunens helsefremmende og forbyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten gitt anbefalinger for helsestasjonstjenesten. Veilederen har status som nasjonale retningslinjer. Faglige retningslinjer er ikke direkte rettslig bindende for mottakerne, men kan langt på vei være styrende for de valg som skal tas. Ved å følge oppdaterte faglige retningslinjer vil fagpersonell bidra til å oppfylle kravet om faglig forsvarlighet i forhold til lovverket. Dersom en velger løsninger som i vesentlig grad avviker fra de faglige retningslinjer må dette begrunnes og dokumenteres.

Barn utvikler seg og modnes i ulikt tempo, og noen ganger tilsynelatende mer i trinn enn langs en glidebane. Likevel er det milepæler i utviklingen som fagmiljøer etter mange år med registreringer vet nokså nøyaktig når et barn skal nå. Trinnene barnet skal nå er en forutsetning for at barnet skal kunne utvikle flere ferdigheter mentalt, emosjonelt, fin- og grovmotorisk. Åplanmessig hoppe over kontroller og stå dem sammen slik at kjente milepæler kommer på andre tidspunkt enn når vi vet at barn skal ha oppnådd en ferdighet, kan være å styre med risiko for uforsvarlige tjenester. Barn som ikke følger normal utvikling må undersøkes hyppigere enn det som er anbefalt program.

Besøk hos familier med nyfødte har vært viktig fundament i helsestasjonstjenesten. Det er forskriftsfestet at alle nybakte foreldre skat tilbys hjemmebesøk. Hjemmebesøk gir helsepersonell mulighet for å bli kjent med familien i deres eget miljø. Dette er viktig med tanke på videre samarbeid.

Familien får svar på spørsmål, samt råd og veiledni ng på hjemmebane. Denne konsultasjonsformen har dokumentert effekt og er viktig i det forebyggende arbeidet.

Tolketjeneste:

Lik tilgang til helse- og omsorgstjenester av god kvalitet forutsetter i mange tilfeller tilrettelagt informasjon og kommunikasjon ved hjelp av tolk. Rettigheten fremkommer ikke eksplisitt av lovverket, men krav til å etablere tolketjeneste må utledes av pasient- og brukerrettighetsloven § 3-3 og § 3-5 samt helse- og omsorgstjenestel oven § 4-1 som stiller krav til at tjenestene som ytes skal være forsvarlige.

Avgjørende for helsestasjonens formål om forebygging og tidlig intervensjon er at personalet kjenner forhold rundt familien kulturelle bakgrunn og kan kommunisere på språk de forstår. Kommuner som har minoritetsinnbyggere med behov for tolk i sin kontakt med tjenestene må organisere en tolketjeneste som er tilgjengelig. Det er en forutsetning at det benyttes profesjonelle tolker som er informert om og har undertegnet erklæring om taushetsplikt. Sårbarhet i små miljøer tilsier at det også må være en reell mulighet å kunne benytte telefontolk.

Personvernhensyn:

Personvern er en viktig verdi som har stor plass i lovverket. I helsestasjonen er det vesentlig at foreldre trygt kan informere om personlige og sensitive opplysninger av betydning for barnets utvikling og helse.

Det er opplysninger som er «relevante og nødvendige» i oppfølgingen av barnet som skal nedtegnes i barnets journal . Helsehjelp til andre enn barnet, eksempelvi s mor, skal føres i en særskilt journal for vedkommende. Som følge av barnets fremtidige innsynsrett må helsepersonell nøye vurdere hvilke av slik opplysninger som bør journal føres i barnets journal, dvs hva som er «relevant og nødvendig» i fht oppfølgi ngen av barnets helsetilstand.

Også foreldrenes rett til opplysninger/innsyn i barnets journal tilsier årvåkenhet mht hva som nedtegnes i barnets journal. Foreldre har rett til opplysninger om barnet ikke om den andre foreldre. Den adgangen man har til å begrense hvilke opplysninger det gis innsyn i er ikke hjemmel for å nedtegne mer opplysninger i barnets journal enn det som er relevant og nødvendig.

Tilsynsmyndigheten har for øvrig merket seg:

Foruten hjemmebesøk innen 14 dager og 17/18 måneders kontrollen gjennomføres kontrollene til rett tid i samsvar med nasjonale faglige retningslinjer. Kommunen følger retningslinjer for forebygging av fedme og overvekt samt retningslinjer for veiing og måling følges.

Det er avklart samarbeidsforhold mellom helsestasjonen/helsestasjonsl egen og fastlegene.

Det er etablert samarbeidsavtale med kommunal fysioterapeut. Fysioterapeut deltar på 4 måneders kontroll. Ut over dette henvises det til fysioterapeut ved behov.

Funksjonen koordinerende enhet skal fra 010114 legges til forvaltningskontoret

6. Vurdering av enhetens styringssystem

Alle som yter helsetjenester er pålagt å etablere internkontroll/styringssystem for å sikre faglig forsvarlige tjenester. Ledelsen skal skape rammebetingelser og organisatoriske løsninger som gir god kvalitet i tjenestene og som reduserer sannsynligheten for menneskelige svikt og begrenser skadevirkningene. Kravene til internkontroll skal sikre at daglige arbeidsoppgaver blir planlagt, organisert, utført og forbedret i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helselovgivningen.

Frøya kommunens elektroniske kvalitetssystem - Kvalitetslosen - ble innført i 2011 men er fortsatt ikke helhetlig implementert i kommunen. Det fremkommer ikke overordnede styringskrav/styrt fremdriftsplan for når Kvalitetslosen skal være implementert.

Slik tilsynet har avdekket er det svikt i gjennomføri ngen av helsestasjonstjenesten 0 til 6 år i kommunen. Det fremkommer ikke analysegrunnlag eller konsekvensvurderi ng ved avvik fra anbefalt helsestasjonsprogram, herunder om det er etablert andre kompenserende tiltak. Flere stillinger ved helsestasjonen er redusert, uten at det fremkommer mulige konsekvenser for oppgavegjennomføri ngen. Der samarbeidsforhold mellom tjenesten i kommunen er vanskelig knyttes dette til manglende ansvarsavklari nger. Det foreligger manglende kontrolltiltak for å sikre dokumentasjonen i pasientjournalen.

Kommunen har tross gjentatte meldte behov fra tjenestene ikke tatt grep for å sikre tilgang til tolketjeneste.

Slik det fremkommer under tilsynet er det ikke etablert praksis for å melde avvik/uønskede hendelser. I tillegg til å gjøre avvikssystemet i Kvalitetslosen kjent, må det arbeides strukturert for å etablere forståelse for avviksmeldinger som kilde til forbedringer i tjenesten.

Det ligger inn under kravet til internkontroll å ha nødvendig oppfølging og kontroll med at etablerte tiltak for å sikre tjenestene faktisk etterleves og at de har ønsket effekt. Kommunen må ut fra egen organiseri ng og kjennskap til tjenestene etablere styringsgrep som vurderes hensiktsmessig. Slik tilsynet har avdekket må Frøya kommune gjennomgå virksomheten og etablere nødvendige oppfølgings- og kontrolltiltak for å sikre tjenestene og tjenesteutøvelsen

7. Regelverk

 • Lov om kommunal helse- og omsorgstjeneste
 • Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten
 • Forskrift om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunens helsetjeneste Lov om pasient- og brukerrettigheter
 • Lov om helsepersonell
 • Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten Forskrift om internkontoll i helse- og omsorgstjenesten

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart og organisasjonsbeskrivelse helsestasjons- og skolehelsetjenesten 2013/2014
 • Møtestruktur helsestasjons- og skolehelsetjenesten
 • Ansatteoversikt helsestasjon/kompetansebeskrivelse
 • Samarbeidsavtale med fastlegene
 • Samarbeidsavtale med kommunal fysioterapeut
 • Avtale om konsultasjonsmøter mellom BUP Orkdal og Frøya kommune
 • Program for helsestasjonen
 • Notat: Status for kvalitetssystemet Kvalitetslosen - helsestasjonen
 • Meldte avvik 2013
 • Notat vedr bruk av tolk i helsestasjonen
 • Relevante prosedyrer - lagt i Kvalitetslosen
 • Innkallingsbrev til helsekontroller
 • Kvartalsrapport jan/feb/mars og april/mai/juni 2013 for helsestasjonen
 • Årsrapport 2012 fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten og Virksomhet familie og helse ·
 • Konsekvensvurderi nger budsjettbehandling 2011, 2012
 • Oversikt/statistikk helsestasjon 2008 - 2012 (driftsdata}
 • Virksomhetsplan 2013
 • Organisering av koordinerende enhet

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Møtereferat ledermøter
 • Driftsinfo koordinerende enhet

Følgende pasientjournaler ble bedt fremlagt:

 • De siste 20 journal er for barn som har fylt 6 måneder
 • Journaler for premature barn opprettet i 2011 og 2012 - inntil 5
 • De siste 20 journal er for barn som er i en alder at de ut fra kommunens program skal ha gjennomført skoleundersøkelsen
 • Journaler opprettet etter 2007 der det er forhold ved barnet som tilsier at det er behov for flere tjenester (inntil 10 journaler} inkludert eventuelle individuelle planer
 • Journaler som er opprettet i 2011 og 2012 for barn fra familier med fremmed kulturer (inntil 10)
 • Fagleder Eli Kristin Fredagsvik bistod under gjennomgangen av pasientjournaler i journalsystemet Winmed3.

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Informasjon og varsel om tilsynet 01.07.13
 • Innhenting av dokumentasjon 15.08.13
 • Mottatt dokumentasjon 16.09.13 
 • Div epost i forberedelse og tilretteleggingen av tilsynet

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
Navn Funksjon / stilling Åpningsmøte Intervju Sluttmøte

June Rise

Sykepleier

X

X

X

Eli Kristin Fredagsvik

Fagleder helsestasjonen

X

X

X

Thorild Borgen

Virksomhetsleder Familie og Helse

X

X

X

Eli M Rabben

Sekretær

X

 

X

Ingunn B Hansen

Barne og familie veileder

X

X

X

Birgit Langøigjelten

Helsesøster i skolehelsetjenesten

X

 

X

Anna Kristoffersen

Fagleder legekontoret

   

X

Marianne Heitun

Stud.med

   

X

Steven Crozier

Helsestasjonslege I medisinsk faglig rådgiver

 

X

X

Kristin Strømskag

Fysioterapeut

 

X

X

Roger Fredheim

Kommunalsjef oppvekst og kultur

 

X

X

Beate S Meland

Ass rådmann/Kommunalsjef helse

   

X

Berit Flaamo

Ordfører

   

X

Helge Borgen

Leder HUD

   

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Revisor, seniorrådgiver/helsesøster Jorunn Lervik Revisor, stedfortredende fylkeslege Ragnar Hermstad Revisjonsleder, seniorr rådgiver/jurist Mona B Parow

 


Alle tilsynsrapportene fra det landsomfattende tilsynet

2013 Helsestasjonstjenester til barn 0-6 år

Søk etter tilsynsrapporter

Søk