Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag gjennomførte landsomfattende tilsyn med helsestasjonstjenester barn 0 til 6 år i Trondheim kommune 29.-31.oktober 2013. Trondheim kommunes barne- og familietjeneste er delt i 4 bydeler. Tilsynet fant sted ved BFT Østbyen tiltak. Kommunens øvrige 3 bydeler gjennomførte egenvurdering på tilsynets område etter egenvurderingsskjema utarbeidet av fylkesmannen. Alle bydeler var invitert til sluttmøte.

Tilsynet skal undersøke kommunens helsestasjonstjeneste til barn 0 til 6 år, og omfatter

 • Om kommunen sikrer alle barn i aldersgruppen 0 til 6 år forsvarlige helsekontroller i samsvar med faglig forsvarlige normer beskrevet i nasjonale faglige retningslinjer og veileder
 • Om kommunen sikrer at helsestasjonstjenesten bidrar til at barn/familier med spesielle behov mottar et helhetlig tjenestetilbud
 • Om kommunen sikrer at helsestasjonen tilbyr tjenestetilbud til barn og foreldre tilpasset egen språkbakgrunn
 • Om kommunen sikrer at helsestasjonstjenesten gir en faglig forsvarl ig kostholdsveiledning for å forebygge feilernæring

Tilsynet avdekket et avvik:

Trondheim kommune, Barne- og familietjenesten Østbyen Tiltak sikrer ikke helsestasjonstjenester til barn 0 til 6 år i henhold til myndighetskrav og nasjonale faglige retningslinjer. Det er videre mangelfull etterlevelse av krav til koordinerende enhet og individuell plan.

Det ble gitt en merknad:

Trondheim kommune kan forbedre system og praksis for tilgangskontroll til HsPro samt kvalitetskontroll med dokumentasjonen i HsPro.

Dato: 13.12.2013

Mona B Parow
revisjonsleder

Jorunn Lervik
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Trondheim kommune BFT Østbyen tiltak i perioden 03.07.2013 - 31.10.2013. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helse- og omsorgstjenesten etter lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Trondheim kommune er delt i 4 bydeler. Tilsynet fant sted i Østbyen bydel. Tjenester til aldersgruppen 0 til 20 år ligger inn under Barne og familietjenesten, organisert i enhet Forvaltningskontor og enhet Tiltak i hver bydel. Hver av enhetene ledes av enhetsleder. Helsestasjonstjenesten ligger inn under enhet Tiltak. Barne- og familietjenesten ligger inn under Kommunaldirektør for oppvekst og utdanning, som utøver rådmannsfunksjonen for området.

Enhetsleder rapporterer direkte til kommunaldirektør.

Tiltaksenhetene er organisert med fagledere for de ulike fagområder, herunder fagleder helsestasjon 0-5 år og 6-18/20 år. Fagleder rapporterer til enhetsleder. Kommuneoverlege for oppvekst og utdanning er medisinsk faglig rådgiver for helsetasjonstjenesten.

Trondheim kommune har i tilknytning til helsestasjonstjenesten bygget opp forsterket helsestasjon, som består av helsesøster, helsestasjonslege, jordmor, fysioterapeut, psykolog, pp-rådgiver og sosialfaglig kompetanse.

Østbyen tiltak har 9,9 årsverk helsesøsterressurs og helsestasjonsleger i 0,84 årsverk.

Barnepopulasjon Østbyen pr 27.10.13 er 0-5 år 3457 barn og 5-6 år 557 barn. Det beskrives stor befolkningsvekst, både fødselstall og tilflytting, til bydelen.

Trondheim kommune har besluttet omorganisering av Barne- og familietjenesten med virkning fra 01.01.14, ved at enhetene Forvaltning og Tiltak slås sammen.

Omorganiseringen gjennomføres som et prosjekt over tre år.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 03.07.2013. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderl ag.

Formøte ble avholdt 23.08.2013.

Åpningsmøte ble avholdt 29. 10.2013.

Intervjuer

9 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 31.10.2013.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet skal undersøke kommunens helsestasjonstjeneste til barn 0 til 6 år, og omfatter

 • Om kommunen sikrer alle barn i aldersgruppen 0 til 6 år forsvarlige helsekontroller i samsvar med faglig forsvarlige normer beskrevet i nasjonale faglige retningslinjer og veileder
 • Om kommunen sikrer at helsestasjonstjenesten bidrar til at barn/familier med spesielle behov mottar et helhetlig tjenestetilbud
 • Om kommunen sikrer at helsestasjonen tilbyr tjenestetilbud til barn og foreldre tilpasset egen språkbakgrunn
 • Om kommunen sikrer at helsestasjonstjenesten gir en faglig forsvarlig kostholdsveiledning for å forebygge feilernæring.

5. Funn

Avvik 1

Trondheim kommune, Barne- og familietjenesten Østbyen Tiltak sikrer ikke helsestasjonstjenester til barn 0 til 6 år i henhold til myndighetskrav og nasjonale faglige retningslinjer. Det er videre mangelfull etterlevelse av krav til koordinerende enhet og individuell plan.

Revisjonskriterier:

Helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-2 nr b, 3-3, 4-1,4-2 jf 12-5, kap 7

Pasient- og brukerrettighetsloven § 6-1

Internkontrollforskriften

Revisjonsbevis:

 • Trondheim kommune har utarbeidet eget helsestasjonsprogram som fraviker fra nasjonale faglige retningslinjer på følgende områder: 7/8 mnd og 10 mnd er slått sammen til 8/9 mnd, 17/18 mnd er avviklet, 2 års kontroll er fastsatt til 2.3 år, skolestartundersøkelse uten lege
 • Beslutningen bygger på Trondheim kommunes program for helsestasjons og skolehelsetjenesten inkl konsekvensanalyse. Denne beskriver utfordringer/problemstillinger, men i liten grad analyser av mulige konsekvenser eller kompenserende tiltak. Det fremkommer at endringer gjøres ut fra ressurs og økonomihensyn
 • Det er ikke redegjort for om/hvordan det følges med på etterlevelse eller konsekvenser av lokalt vedtatt program eller om/når dette skal evalueres
 • Det fremkommer under tilsynet at det er forsinkelser på gjennomføringen av 2,3 år og 4 års kontroller. Det er fremlagt avviksmeldinger på forsinkelser i helseundersøkelsene. Det fremkommer her blant annet at dette har vedvart over år. Press på helsestasjonen fører til strekk/utsettelse på gjennomføring av helseundersøkelser til anbefalt tid
 • Det er redegjort for mange prosjekter, satsinger og faglige krav inn mot helsestasjonene. Notat til kommunaldirektøren av desember 2012 reiser bekymring rundt den totale driftssituasjonen ved helsestasjonene. Problemstillingen er drøftet i tiltaksledermøte desember 2012.
 • I dokumentet Trondheim kommunes program for helsestasjons- og skolehelsetjeneste inkl konsekvensanalyse (politisk behandlet 31.10.12), fremkommer som konklusjon av Rutiner for samarbeid mellom helsestasjon og fastlege skal revideres. Det er under tilsynet fremlagt Samarbeidsrutine mellom fastlege og helsestasjonslege av 2002 med planlagt revisjonstidspunkt oktober 2011. Det fremkommer under tilsynet at roller og ansvar mellom helsestasjonslege og fastlege ikke er tilstrekkelig avklart. Det er igangsatt prosess for revisjon av samarbeidsrutinen.
 • Det er fremlagt notat som beskriver oppgaver for helsestasjonslege ved Østbyen - betegnet både som Stillingsbeskrivelse for helsestasjonslege ved Østbyen bydel og som Ansvarsområde helsestasjonslege. Notatet har uklar status
 • Funksjonen koordinerende enhet er lagt til BFT Forvaltning. Det fremkommer under tilsynet at rollen og ansvaret for koordinerende enhet ikke er tilstrekkelig klargjort og kjent i organisasjonen
 • Individuell plan som redskap for koordinering av tjenester til barn med sammensatte behov brukes i liten grad
 • Kvaliteket - kommunens elektroniske kvalitetssystem - er ikke helhetlig implementert.
  - flere av fremlagte prosedyrer er utgått på dato
  - det er ikke avklart hvilke retningslinjer, prosedyrer som skal legges inn i Kvaliteket
  - det er ikke fremlagt avviksmeldinger ut over manglende gjennomføring av helsekontroller

Kommentar

Veileder «Kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons og skolehelsetjenesten» har som formål å bidra til at kommunene iverksetter forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Faglige retningslinjer er ikke direkte rettslig bindende, men beskriver nasjonale helsemyndigheters oppfatning av for eksempel hva som er god faglig praksis, hvordan regelverket skal tolkes og hvilke prioriteringer som er i samsvar med vedtatt politikk på helse- og omsorgstjenesteområde. Ved å følge faglige retningslinjer vil tjenesten bidra til å oppfylle kravet om faglig forsvarlighet i lovverket. Dersom kommunen velger løsninger som avviker fra faglige retningslinjer må dette begrunnes og kommunen må kunne dokumentere at tjenesten er likeverdig og forsvarlig. I dette ligger også at det foretas evalueringer av tjenesteutøvelsen jfr internkontrollkravet.

Merknad 1

Trondheim kommune kan forbedre system og praksis for tilgangskontroll til HsPro samt kvalitetskontroll med dokumentasjonen i HsPro

Revisjonskriterier:

Helse- og omsorgstjenestel oven § 4-1, § 5-10 Helsepersonelloven §§ 39 flg

Forskrift om pasientjournal Internkontrollforskriften

Revisjonsbevis:

 • Tiltaksarbeidere, eksempelvis psykolog, barnevernsfaglig, spes.ped., som har oppfølgi ng av barnet i helsestasjon, dokumenterer i HsPro etter tilgang gitt av ansvarlig helsesøster. Det foreligger prosedyre Tilgang til journaler i HsPro... Det er ikke nærmere- angitt for hvor lang tid tilgangen kan gis. Det er opp til den som er gitt tilgang å melde fra når det ikke er behov for tilgang lenger
 • Det er ikke alltid nedtegnet nasjonalitet - demografi når dette er aktuelt
 • Det er ikke dokumentasjon mht om opplysninger/kommuni kasjon er forstått
 • Det er ikke etablert strukturert kvalitetskontroll med innhold/praksis for dokumentasjon

Kommentar

Journalsystemet, uavhengig av om det er papirbasert eller elektronisk, må ivareta krav fastsatt i lov og forskrift. Systematisk journalføring er avgjørende for å sikre kontinuitet i helsestasjonens arbeid, og nødvendig dokumentasjon er viktig for å kunne gi forsvarlig og rett helsehjelp. Journalsystemet må være utformet slik at helsepersonell som trenger opplysninger for å yte helsehjelp har

dem tilgjengelig når de trenger det. På den andre side skal journalsystemet også sikre at utenforstående ikke gis innsyn i pasientjournalen. Dette av hensyn til personvernet. Der det gis midlertidig tilgang til pasientjournalen i tilknytning til oppfølgingen av barnet i helsestasjonen bør det etableres sterkere styring og kontroll med tilgangstildelingen.

Tilsynsmyndigheten har for øvrig merket seg:

Det er tatt grep for rolle- og ansvarsavklaringer i kommunen, både i fht enhetsledere, etablering av fagledere, samt at det er satt fokus på styringsdialogen. Kommuneoverlege for oppvekst og utdanninger er også på plass i kommunen som medisinsk faglig rådgiver.

Det gjennomføres årlige lederavtaler mellom kommunaldirektør og enhetsledere, med rapporteringskrav.

Det er etablert faste møtepunkt mellom kommunens bydeler p enhetsledernivå og på fagledernivå.

Det tilbys hjemmebesøk innen 14 dager. Det etableres tidlig kontakt med familien. Planlagte helseundersøkelser tom 15 måneder er prioritert

Det beskrives en omforent praksis, i samsvar med prosedyre, for manglende oppmøte.

Elektronisk journalsystem, HsPro, benyttes. Fagleder er overordnet journalansvarlig, og foretar blant annet loggkontroll. Helsesøster og helsestasjonslege skriver i HsPro. Helsesøster er definert som journalansvarl ig for den enkelte journal. HsPro er en helhetlig/samlet journal for helsestasjonstjenesten. Elektroniske epikriser legges direkte inn i HsPro. Øvrige korrespondanse skrives inn i HsPro av ansvarlig helsesøster. Fysioterapeut dokumenterer i Gerica. Sender epikrise p papir til helsestasjonen. Ved behov opprettes generell journal for mor I far.

Det er avsatt fysioterapiressurser ved helsestasjonene. Fysioterapeut har pen timebok ved helsestasjonene, hvor helsesøster setter opp barn etter en lavterskelvurdering. Ved behov ut over dette henvises barn til fysioterapitjenesten.

Forsterket helsestasjon møtes hver 14 dag. Saker bringes opp anonymisert for råd og veiledning eller etter samtykke. Det skrives referat fra forsterket helsestasjon.

Det er etablert prosedyre og praksis for oppfølging av premature barn i henhold til faglige retningslinjer.

Tilsynet finner at kommunen har etablert system og praksis for etterlevelse av nasjonale faglige retningslinjer for forebygging av overvekt og fedme hos barn samt retningslinjer for veiing og mling. Trondheim kommune er med i et samarbeidsprosjekt med St Olavs Hospital HF og andre kommuner i regionen i forhold til forebygging av overvekt hos barn og unge.

Det foreligger rutiner/prosedyre for bruk av tolketjeneste - Tolk Midt-Norge. Tolketjenesten er tilgjengel ig og tatt i bruk. Det benyttes hovedsakelig tilstede tolk. Det fremkommer bruk av tolk i HsPro.

Det er omforent forståelse av når det skal meldes barneverntjenesten.

Det er redegjort for at det er igangsatt prosess for revisjon av samarbeidsrutine mellom helsestasjonslege og fastlege. Det er videre siste år etablert møtestrukturer for helsestasjonslegene.

Det er fremlagt kompetanseplan for helsestasjonstjenesten.

6. Vurdering av virksomhetens styringssystem

Alle som yter helsetjenester er pålagt å etablere internkontroll/styringssystem for å sikre faglig forsvarlige tjenester. Ledelsen skal skape rammebetingelser og organisatoriske løsninger som gir god kvalitet i tjenestene og som reduserer sannsynligheten for menneskelige svikt og begrenser skadevirkningene. Kravene til internkontroll skal sikre at daglige arbeidsoppgaver blir planlagt, organisert, utført og forbedret i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helselovgivningen.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag gjennomførte tilsyn med helsestasjonstjenester i Trondheim kommune 2010. Kommunens internrevisjon gjennomførte tilsvarende tilsyn 2011. Det har blant annet vært tatt grep for rolle- og ansvarsavklaringer i kommunen etter dette, både i fht enhetsledere, etablering av fagledere, samt at det er satt fokus på styringsdialogen. Årlige lederavtaler mellom kommunaldirektør og enhetsledere, med rapporteringskrav, inngår som en del av denne styringsdialogen. Det er ansatt kommuneoverlege som har et særskilt ansvar for barn og unge. Det beskrives fra tjenesten at det er tettere dialog mellom tjenesteutøvelsen og ledelse.

For å bidra til å sikre enhetlige tjenester mellom kommunens fire bydeler har enhetsledere faste tiltaksledermøter. Det er videre etablert fagledernettverk.

Kommunen har ikke tatt tilstrekkelige styringsgrep for å implementere Kvaliteket som et aktivt kvalitetssystem for kommunens tjenester.

Trondheim kommune har vedtatt helsestasjonsprogram som avviker fra nasjonale faglige retningslinjer. Det er tilsynsmyndighetens vurdering at det ikke er foretatt nødvendige faglig analyser/vurderinger som grunnlag for programmet eller etablert oppfølgi ng og kontroll mht etterlevelse og mulige konsekvenser for helsestasjonstjenesten.

Det er ledelsens ansvar å følge med på tjenesteutøvelsen og foreta nødvendige styringsgrep for å sikre etterlevelse av myndighetskravene.

Det ligger inn under kravet til internkontroll å følge med på mulige risikoområder for tjenesteutøvelsen samt å etablere styringstiltak for sikrer tjenestene, herunder å ha nødvendig oppfølgi ng og kontroll med at etablerte tiltak for å sikre tjenestene faktisk etterleves og at de har ønsket effekt. Det fremkommer blant annet under tilsynet at det er stort befolkningsvekst i bydelen, med tilhørende press på helsestasjonstjenestene. Kommunen må ut fra egen organiseri ng og kjennskap til tjenestene etablere styringsgrep som vurderes hensiktsmessig.

7. Regelverk

Lov om kommunal helse- og omsorgstjeneste

Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Forskrift om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunens helsetjeneste Lov om pasient- og brukerrettigheter

Lov om helsepersonell

Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjon, lederavtale og stillingsbeskrivelser
 • Kommuneplan, folkehelseplan 2012-2015
 • Risiko- og sårbarhetsanalyse, Trondheim kommunes program for helsestasjons- og skolehelsetjenesten inkludert konsekvensanalyse
 • Samarbeidsrutine mellom fastlege/helsestasjon- og skolelege
 • Ansvar fagleder helsestasjon 0-5 år BFT Østbyen tiltak
 • Tolketjenesten
 • Fagteam
 • Prosedyrer/beskrivelse for mottak av fødselsmeldinger, innkalling av 2,3 og 4 åringer, mottak av journal ,avslutning av journal, bestilling av tolk, overflytting til skole
 • Prosedyre - når foreldre ikke ønsker å bruke helsestasjonen i nærmiljøet
 • Prosedyre - når foreldre ikke ønsker å benytte seg av helsestasjonstilbudet
 • Prosedyre - manglende oppmøte ved helsestasjonen
 • Prosedyre - hjemmebesøk til nyfødte
 • Prosedyre - oppfølging av vekst
 • Prosedyre - gjennomføring av faste konsultasjoner helsestasjon, tidsintervall
 • Prosedyre - melding til BFT forvaltning etter lov om barnevern
 • prosedyre - oppfølging av premature
 • Retningslinje for ammeveiledning
 • Samarbeidsavtaler
 • Prosedyre - samtykke til samhandling BFT
 • Prosedyre - Hva gjør jeg bed bekymring for et barn
 • Møtereferat tiltaksledernettverk
 • Møtereferat - fagledernettverk
 • Oversikt over fysioterapeuter som jobber med barn og unge
 • Enhet for ergoterapitjenesten
 • Saksfremlegg - Modellkommuneforsøket
 • Prosedyrer - avvikshåndtering

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Tall barnepopulasjon
 • Rutiner for overføring av skolestartere fra helsestasjon til barneskole
 • Prosedyre - tilgang til journaler i HsPro BFT tiltaks fagsystem for psykologer, barnevernsfaglige og andre tiltakshavere
 • Ansvarsområde helsestasjonslege BFT Østbyen bydel
 • Årshjul/styringsdialog for oppvekstområde 2013 og 2014
 • Møtereferat småbarnsteam
 • Møtereferat byomfattende ammefaglig gruppe
 • Referat fra tverrfaglig teammøte (forsterket helsestasjon)
 • Årshjul BFT Østbyen tiltak
 • Oversikt over helsestasjonslegene
 • Kompetanseplan 2013
 • Prosedyre - funksjonsbeskrivelse helsesøster
 • Prosedyre - opprettelse av generell journal

For å verifisere praksis ble det bedt om tilgang til følgende journaler:

 • De siste 20 journaler for barn som har fylt 6 måneder
 • Journaler for premature barn opprettet i 2011og 2012 - inntil 5
 • De siste 20 journaler for barn som er i en alder at de ut fra kommunens program skal ha gjennomført skoleundersøkelsen
 • Journaler opprettet etter 2007 der det er forhold ved barnet som tilsier at det er behov for flere tjenester (inntil 10 journaler) inkludert eventuelle individuelle planer
 • Journaler som er opprettet i 2011og 2012 for barn fra familier med fremmed kulturer (inntil 10)

Gjennomgang i elektronisk journalsystem HsPro, med bistand fra fagleder Unn Randi Erlien og helsesøster Tove Mette Johanssen.

Det er i ettertid, 5.11.13, mottatt epost med orientering om antall individuell plan vedtak for barn pr dato, 50 vedtak. 10 vedtak er fattet i 2012.

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • varsel om tilsyn 03.07.13
 • innhenting av dokumentasjon 20.08.13
 • mottatt dokumentasjon 13.09.13
 • div epost i forberedelse av tilsynet

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
Navn Funksjon / stilling Åpningsmøte Intervju Sluttmøte

Betty Pettersen

Kommuneoverlege OU

X

X

X

Bodil Ruud

Helsesøster

X

X

X

Tove Mette Johansen

Helsesøster

X

X

X

Brita Heggen

Fysioterapeut

X

X

 

Anne-Cath Stræte

Fagleder enhet for fysiot.tj

X

 

X

Marianne Solberg

Enhetsleder Østbyen tiltak

X

X

X

Unn Randi Erlien

Fagleder Østbyen tiltak

X

X

X

Gunn Røstad

Kommunaldirektør oppvekst og utdanning

 

X

 

Karen Sofie Strømsnes

Helsesøster

 

X

X

Kristine Pape

Helsestasjonslege

 

X

 

Ingrid Bartnes

Fagleder Østbyen tiltak

   

X

Mildri Fosseng

Helsesøster

   

X

Inger Schei

Helsesøster

   

X

Lisbeth K Mattingsdal

Fagleder 6-20 Lerkendal

   

X

Grete Drøpping

Fagleder 0-5 r BFT Midtbyen

   

X

Carina Svensson

Tillitsvalgt DNJ

   

X

 

Bente T Muller

Fagleder jordmortjenesten

   

X

Tove Sivertsen

Enhetsleder Enhet for eraoteraoiti

   

X

Hilde Maaø Olsen

Enhetsleder Heimdal

   

X

Mette H Berntsen

Seniorrådgiver rådmannens faastab

   

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Revisor, seniorrdgiver/helsesøster Jorunn Lervik Revisor, stedfortredende fylkeslege Ragnar Hermstad Revisjonsleder, seniorrådgiver/jurist Mona B Parow

Observatør, Ass fylkeslege Sølvi Taraldsen, Fylkesmannen i Oslo/Akershus

 


Alle tilsynsrapportene fra det landsomfattende tilsynet

2013 Helsestasjonstjenester til barn 0-6 år

Søk etter tilsynsrapporter

Søk