Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen skal i 2014 undersøke den kommunale barneverntjenestens arbeid med barn som bor i kommunale fosterhjem. Barneverntjenesten skal jevnlig følge utviklingen til barn som er plassert i fosterhjem. Formålet med tilsynet er å undersøke om kommuner gjennom sine styringstiltak sikrer at oppfølgingen og kontroll av barns situasjon i kommunale fosterhjem utføres i tråd med myndighetskrav, jf lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester.

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Om kommunen sikrer oppfølging og kontroll av det enkelte barns situasjon i fosterhjemmet
 • Om kommunen sikrer barnets rett til medvirkning
 • Om kommunen sikrer nødvendig råd og veiledning til fosterforeldrene

Det ble funnet grunnlag for å gi ett avvik:

Barneverntjenesten i Orkdal, Meldal, Agdenes og Skaun kommuner sikrer ikke en forsvarlig oppfølging av barn i fosterhjem.

Dato: 20.08.2014

Torbjørn Løvaas
revisjonsleder

Oda Reinfjord
revisor

 

Marita Ugseth
revisor

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Barneverntjenesten i Orkdal Meldal, Agdenes og Skaun kommuner i perioden 07.01.2014 - 15.05.2014. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barnevernstjenesten etter lov om barneverntjenester § 2-3 fjerde ledd.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Kommunene Orkdal, Meldal, Agdenes og Skaun utgjør ca. 1750 kvadratkilometer. Det er kommuner med landbruk og en del industri.

Kommunene har en samlet befolkning på i underkant av 25000 personer, hvor barn og unge under 18 år utgjør 5720 personer.

Den interkommunale barneverntjenesten i Orkdal, Meldal, Agdenes og Skaun har Orkdal kommune som vertskommune.

Tjenesten består av enhetsleder/barnevernleder, en organisasjonskonsulent, to fagledere, to merkantile og 13 saksbehandlere. Dette er fordelt på 17,8 årsverk.

Tjenesten har 180 barn i hjelpetiltak totalt, 48 barn under omsorg og 57 barn i fosterhjem som kommunen har tilsynsansvaret for.

Tjenesten har i de siste to til tre år vært belastet med stor utskiftning i bemanningen, sykemeldinger opp i 40 % av tjenesten, og bytte av barnevernleder fem ganger i løpet av to år. Nåværende leder startet høsten 2013.

Kommunen har i løpet av det siste året hatt en arbeidsrettssak med en tidligere ansatt ved barneverntjenesten. Tjenesten har også vært gjenstand for medieoppmerksomhet de siste to årene, noe som har ført til ytterligere belastning på organisasjonen. Fylkesmannen har vært inne i flere tilsynssaker mot kommunen i samme tidsrom, samt hatt oppfølging i form av råd og veiledning.

Perspektivet til nåværende ledelse har vært å få tjenesten på fote igjen-, rent bemanningsmessig, skape gode arbeidsvilkår og bygge relevant kompetanse og rutiner i det barnevernfaglige samarbeidet.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 07.01.2014. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble avholdt 21.01.2014.

Åpningsmøte ble avholdt 14.05.2014.

Intervjuer

7 personer ble intervjuet.

Sluttmøte ble avholdt 27.05.2014.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet er en del av det landsomfattende tilsynet med barneverntjenester i 2013 og 2014 som Statens helsetilsyn har initiert. Statens helsetilsyn er fylkesmennenes overordnede tilsynsmyndighet etter barnevernloven.

Tilsynet omfattet kommunens arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem. Temaet er delt i tre underpunkter:

 1. Om kommunen sikrer oppfølging og kontroll av det enkelte barns situasjon i fosterhjemmet
 2. Om kommunen sikrer barnets rett til medvirkning
 3. Om kommunen sikrer nødvendig råd og veiledning til fosterforeldrene

Fylkesmannen har innhentet relevante saksdokumenter i 20 barnevernsaker vedrørende barn som bor i kommunale fosterhjem. Hensikten var å kartlegge kommunens rutiner og praksis for å sikre oppfølging og kontroll av det enkelte barns situasjon i fosterhjemmet.

Følgende tema ble undersøkt i tilsynet;

 • hvor mange av de 20 sakene det ble gjennomført besøk i hjemmet i tråd med lovens minimumskrav
 • om det forelå fosterhjemsavtale, og om denne ble evaluert årlig i tråd med lovkrav
 • om det framgikk av dokumentasjonen at det ble gitt råd og veiledning til fosterforeldrene
 • om tjenesten dokumenterte at oppfølgingen av barnets individuelle behov ble ivaretatt av fosterforeldrene
 • om barneverntjenesten har rutiner eller entydig praksis for å innhente informasjon om barnet fra andre tjenesteytere som skole, barnehage mv, og om det ble etablert ansvarsgruppe i aktuelle saker
 • om kommunen bistår med tilrettelegging der det avdekkes behov for tiltak hos barnet eller fosterforeldrene
 • om fosterforeldrene høres i viktige avgjørelser
 • om opplærings- og veiledningsbehovet til fosterforeldrene jevnlig vurderes
 • om barneverntjenesten fortløpende dokumenterer sentrale barnevernfaglige vurderinger i saken
 • om kommunen benytter tilsynsførers rapporter i oppfølgingen av saken, og om manglende tilsynsførerrapporter etterspørres
 • om saksbehandler er tilgjengelig for fosterforeldrene og om adgangen til hjelp etter kontortid er avklart med fosterforeldrene
 • om barneverntjenesten gir informasjon til barnet om grunnlaget for plassering og informasjon om biologisk familie
 • om barneverntjenesten etterspør barnets synspunkt om oppholdet i fosterhjemmet, om samvær med biologisk familie og synspunkt om planer framover / framtidig situasjon
 • om barneverntjenesten dokumenterer samtaler med barn, med dato og om samtalen foregikk alene eller sammen med andre
 • om barneverntjenesten er tilgjengelig for barnet
 • om barneverntjenesten sørger for samværsplaner der dette er aktuelt, og ivaretar samvær med søsken
 • om barneverntjenesten følger opp behov for endring i samvær og telefonkontakt med biologisk familie, eller stopper samvær hvis tilsynsperson mangler
 • om barneverntjenesten dokumenterer oppfølgingen av biologiske foreldre

5. Funn

Det ble gitt ett avvik.

Avvik:

Barneverntjenesten i Orkdal, Meldal, Agdenes og Skaun kommuner sikrer ikke en forsvarlig oppfølging av barn i fosterhjem.

Avvik fra følgende myndighetskrav

 • lov om barneverntjenester
  - § 1-4 (krav til forsvarlighet) og
  - § 2-1, 2. ledd (krav om internkontroll), jf. forskrift om internkontroll § 4 bokstav b) – h) jf.
  - § 4-4, 4. ledd, 2. setning (hjelpetiltak)
  - § 4-5 (følge med, vurdere om hjelpetiltaket er tjenlig, vurdere omsorgovertakelse)
  - § 4-16 (helhetlig ansvar for oppfølgingen etter omsorgs- overtakelse, følge utviklingen til barnet)
  - § 4-22 (om fosterhjem), jf. forskrift om fosterhjem § 6, 1. ledd (om fosterhjemsavtaler) og § 7, 1. 2. og 3. ledd (om oppfølging og kontroll av barnets situasjon i fosterhjemmet, nødvendig råd og veiledning, og besøk i fosterhjemmet)
  - § 6-3, 1. ledd (barns rettigheter under saksbehandlingen)
 • lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker
  - § 11 d (om dokumentasjon) og
 • FNs barnekonvensjon
  - art. 12 (barns rett til innflytelse)

Avviket bygger på følgende observasjoner

 • Fosterhjemsbesøk og oppfølging av barna:

Kommunen viste til at Barne- og likestillingsdepartementet sine veiledere for fosterhjemsarbeid skal danne et faglig grunnlag i tjenesten. Innsendt dokumentasjon viser at sjekklister fra «Rutinehåndbok for barneverntjenesten i kommunene» inngår som en del av barneverntjenestens rutinebeskrivelser. Gjennom intervju kom det fram at dette materiellet er lite kjent og benyttet av saksbehandlerne.

Barneverntjenesten har ikke rutinebeskrivelse eller felles praksis om hvordan oppfølging av barn i fosterhjem skal foregå. Det er opp til den enkelte saksbehandler å avgjøre innholdet i - og omfanget av oppfølgingen i den enkelte sak.

Det foreligger mal for rapport etter oppfølgingsbesøk i fosterhjemmet. Malen fungerer også som disposisjon for innholdet i besøket. Malen gir få føringer for innhold i samtalene under fosterhjemsbesøket, og den bidrar i liten grad til at barnevernfaglige vurderinger dokumenteres. Intervju og dokumentasjon ga inntrykk av at det er opp til den enkelte saksbehandler hvordan malen skal benyttes. I intervju kom det fram at tjenesten har påstartet en prosess med å endre malen.

Dokumentgjennomgangen viste at i 13 av 20 saker er det ikke foretatt oppfølgingsbesøk i tråd med minimumskravene i barnevernloven. I 4 av disse sakene var det foretatt 3 besøk, i 7 av sakene var det foretatt 2 besøk. 1 fosterhjem hadde 1 besøk, og 1 fosterhjem står uten besøk i 2013.

Intervju og dokumentasjon viser at oppfølgingsarbeidet i stor grad er basert på fosterforeldrenes tilbakemelding i fosterhjemsbesøkene og at fosterforeldrene selv tar kontakt med barneverntjenesten. Saksbehandlerne har i liten grad planmessig egenkontroll av at barnas behov blir ivaretatt.

Tjenesten har ikke felles rutine eller praksis for innhenting av informasjon om barnet fra andre aktører. Dokumentgjennomgang viser at det er ansvarsgrupper i 8 av 20 saker. I 7 av de 12 sakene som ikke har ansvarsgruppe, er det ikke innhentet dokumentasjon om barnets situasjon fra andre instanser.

Ledelsen har oversikt over antall utførte fosterhjemsbesøk gjennom barneverntjenestenes ½-årlige rapportering til Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet. Oppfølging av det enkelte barn etterspørres i liten grad fra ledelsen. Det er saksbehandler som tar initiativ til å drøfte oppfølging av barn i fosterhjem med leder.

 • Fosterhjemsavtalen

Dokumentgjennomgangen viste at det foreligger fosterhjemsavtaler som er underskrevet i 15 av 20 saker. Dokumentgjennomgangen viste at 2 fosterhjemsavtaler var evaluert i 2013. Kravet om årlig evaluering av fosterhjemsavtalen er tatt med i mal for rapport etter fosterhjemsbesøk. Intervju avdekket at årlig evaluering ikke gjennomføres i praksis.

 • Barnas medvirkning

I 3 av 20 saker forelå ingen dokumentasjon over samtale med barnet i fosterhjemmet.

Malen for rapport etter oppfølgingsbesøk har et felt for å beskrive «samtale med barnet/ungdommen». Det framkom av intervju at samtalene med barna ofte ble av overfladisk karakter inntil saksbehandler hadde fått etablert en relasjon til barnet. Intervju og dokumentasjon viser at stadig bytte av saksbehandler og manglende dokumentasjon av tidligere samtaler med barna, vanskeliggjør medvirkningen for barna.

 • Dokumentasjon

I mange saker forelå det fyldige referat fra møter og samtaler, men i 16 av 20 saker forelå det ingen dokumentasjon av de barnevernfaglige vurderingene i saken. Det kom fram under intervju at det er usikkerhet blant ansatte hvor og når de faglige vurderingene skal dokumenteres.

Det kom fram av intervju at det var vanskelig å sette seg inn i sakene. Saksbehandlerne må lese hele saken for å få en viss oversikt, og ofte er det behov for å gjennomgå saken med andre ansatte som eventuelt kan ha kjennskap til saken.

I de fleste av referatene fra oppfølgingsbesøk manglet dato for gjennomføring av besøket. Kun dato for når rapport fra besøket ble skrevet gikk fram av dokumentet.

Det kom fram av intervju at opplæring i bruk av saksbehandlingssystemet Familia ikke har vært tilstrekkelig.

 • Oppfølging av fosterforeldre

Kommunen har ikke rutine for jevnlig vurdering av fosterforeldrenes opplærings- og veiledningsbehov. Det er et entydig inntrykk at det gis råd og veiledning til fosterforeldrene, både av tjenesten selv og av eksterne. Dette gis som følge av at fosterforeldrenes selv uttrykker ønske eller behov for det, og ikke som følge av barneverntjenestens vurdering.

Kommunen har ingen fast rutine eller praksis med å gi informasjon til fosterforeldre om hvor de skal henvende seg om hjelp etter kontortid.

 • Individuell plan (IP)

Kommunen har ikke en rutine som sikrer at behovet for IP blir vurdert i aktuelle saker. Det er opp til den enkelte saksbehandler å vurdere behovet for dette. Individuell plan finnes i 2 av 20 saker.

 • Vurdering av omsorgsplasseringer

Kommunen har ingen rutine eller fast praksis for å vurdere behov for omsorgsovertakelse av frivillig plasserte barn.

6. Om kommunes styringssystem

Orkdal kommune er vertskommune for den interkommunale barneverntjenesten i Orkdal, Meldal, Agdenes og Skaun. Kommunen har to beslutningsnivå. Barnevern er organisert som en egen enhet, med en egen enhetsleder. Enhetsleder for barnevern er også barnevernleder, i tråd med kravene i barnevernloven § 2-1, 4. ledd. Barnevernleder har ansvar for økonomi-, personal- og faglige oppdrag innen barnevernenheten. Delegasjonsfullmakten til enhetsleder/barnevernleder er ikke beskrevet i kommunens stillingsinstruks eller lignende, slik den er for bl.a. helseleder.

Alle enhetsledere rapporterer direkte til rådmannen. Barnevernleder rapporterer til rådmannen minimum en gang hvert år. Kommunen har også rapportering i form av en årsplan. Her er intensjonen kvartalsvis rapportering. Denne planen er under utvikling og tenkt tilpasset øvrig rapportering fra barneverntjenesten.

Styringskort mellom rådmannen og enhetsleder omhandler forventninger og målsettinger for driften av enheten for ett år av gangen.

En plan for å få barneverntjenesten «på fote» igjen ble lagt fram høsten 2013. Her går det fram at tjenesten skal prioritere å få besatt alle stillingene, opplæring i lovverk og aktuelt metodeverktøy, samt gjennomføre interne prosesser med planlegging og veiledningstiltak.

Intervju viste at det har vært rapportert hyppig fra barnevernleder til rådmannsnivå og politisk nivå det siste året. Omfanget og innholdet i rapporteringen har vært basert på barnevernleders skjønn og behovsvurderinger.

Styring av enheten

Det gikk fram av intervju og dokumentasjonsgjennomgang at det var en klar bevissthet i barneverntjenesten om hvem som er leders stedfortreder ved fravær av leder.

Barneverntjenesten er organisert i to team, inntaksteam og tiltaksteam. Hvert av teamene har en fagleder som har et faglig ansvar innen sitt felt. Organiseringen er av nyere dato og er enda ikke rendyrket. Noen saksbehandlere i mottaksteamet følger fortsatt opp tiltak i enkelte saker mv.

Det er lagt til fagleder å gi veiledning til saksbehandlerne og å følge opp og kontrollere arbeidet med oppfølging av barn, fosterforeldre og biologiske foreldre til barn i fosterhjem. Barnevernleder blir kun trukket inn i sakene på forespørsel fra fagleder eller saksbehandler.

På grunn av høyt sykefravær og vakanser, er fagleder for tiltaksteamet saksbehandler i et høyt antall enkeltsaker. Dette fører til at den ønskede systematiske saksgjennomgangen med fagleder og saksbehandlerne ikke lar seg gjennomføre. Den enkelte saksbehandler blir i stor grad overlatt til seg selv, og må selv sikre framdrift og ta initiativ til å drøfte faglige beslutninger med fagleder, kollega, eksterne eller ta saken opp i interne møtefora.

Barneverntjenesten har en klar struktur for interne møter og samarbeidsfora. Møtestrukturen var godt innarbeidet og framsto entydig i intervjuene.

Tjenesten har følgende møtestruktur:

 • Lederteam med barnevernleder, fagledere og organisasjonskonsulent hver mandag
 • Tiltaksteam og mottaksteam har egne og felles møter på tirsdager
 • Personalmøte på torsdag en dag i måneden
 • Arbeidsmiljøgruppe har møte på fredag en dag i måneden

Barneverntjenesten har utarbeidet maler og rutinebeskrivelser for enkelte sentrale oppgaver for tjenesten. Barneverntjenesten har bevisst prioritert å utarbeide brevmaler og rutinebeskrivelser for arbeidet med undersøkelsessaker. Det foreligger ikke skriftlige rutiner for oppfølging av barn i fosterhjem.

Tjenesten har flere saksbehandlere med kort barnevernfaglig praksis. Dette fordrer opplæring i fosterhjemsarbeid og tydelige retningslinjer for bl.a. hva som skal etterspørres i samtale med barnet, fosterforeldrene og samarbeidsparter.

Under tilsynet ble det vist til at lederne i barneverntjenesten er i kontakt med en annen kommune for å hente kunnskap og eksempler til utvikling av eget fosterhjemsarbeid. Tjenesten har selv beskrevet at arbeidet med oppfølging av barn i fosterhjem har vært nedprioritert til fordel for andre oppgaver. Prioriteringen har vært nødvendig som følge av tjenestens til tider prekære situasjon.

Internkontrollperspektivet i tjenesten generelt er utydelig.

Barneverntjenesten mangler en systematisk bruk av erfaringer i forbedrings- arbeidet. Intervju ga ikke inntrykk av at henvendelser til barneverntjenesten om mangler ved tjenesteytingen, ble brukt til forbedring av tjenesten generelt. Slike opplysninger ble tatt tak i og fulgt opp ved å løse den enkelte sak.

Dokumentasjonsgjennomgang og intervju avdekket at tjenesten har begrenset systematisk kontroll med iverksatte rutiner, og evaluering av om disse fungerer etter hensikten.

Intervju avdekket at det ikke er en tydelighet i hvordan oppdateringer og endringer i aktuelt lovverk skal fanges opp og implementeres i tjenesten.

System for å melde avvik eller avvikshåndtering var ukjent for tjenesten. I «Prosedyre for ansettelser» er avvik fra prosedyrer omtalt og framgangsmåten ved avvik beskrevet. Dette er ett av flere tegn på at internkontrollperspektivet har vært mer framtredende i tjenesten tidligere.

Fylkesmannen har ved kontakt med kommunen i desember 2012 fått forelagt en plan over tiltak for å ivareta myndighetskravene som følger av internkontrollforskriften. Tiltakene er i liten grad videreført og implementert i tjenesten i dag.

7. Regelverk

 • lov om barneverntjenester
  - § 1-4 (krav til forsvarlighet) og
  - § 2-1, 2. ledd (krav om internkontroll), jf. forskrift om internkontroll § 4 bokstav b) – h) jf.
  - § 4-4, 4. ledd, 2. setning (hjelpetiltak)
  - § 4-5 (følge med, vurdere om hjelpetiltaket er tjenlig, vurdere omsorgovertakelse)
  - § 4-16 (helhetlig ansvar for oppfølgingen etter omsorgs- overtakelse, følge utviklingen til barnet)
  - § 4-22 (om fosterhjem), jf. forskrift om fosterhjem § 6, 1. ledd (om fosterhjemsavtaler) og § 7, 1. 2. og 3. ledd (om oppfølging og kontroll av barnets situasjon i fosterhjemmet, nødvendig råd og veiledning, og besøk i fosterhjemmet)
  - § 6-3, 1. ledd (barns rettigheter under saksbehandlingen)
 • lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker
  - § 11 d (om dokumentasjon) og
 • FNs barnekonvensjon
  - art. 12 (barns rett til innflytelse)

Kommentarer

Det følger av kravene i § 4-5 Oppfølging av hjelpetiltak og § 4- 16 Oppfølging av vedtak om omsorgsovertakelse at barnet skal følges opp nøye etter plassering.  Arbeidet med oppfølging av barn i fosterhjem skal være planlagt. Det skal være kjent for de ansatte hva som ligger i oppfølgingsansvaret, slik at arbeidet skjer systematisk, forutsigbart og i henhold til lov og forskrift.

Dokumentasjon av barnevernfaglige vurderinger er et viktig virkemiddel for å ivareta partenes rettssikkerhet i saken. Dokumentasjonsplikten følger av forvaltningsloven § 11d og de alminnelige prinsipper for forsvarlig saksbehandling.

Barnets rett til medvirkning følger av bvl § 6-3 og FNs barnekonvensjon art 12. Barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, har rett til å gi uttrykk for sine synspunkter i saker som angår han eller henne. Barneverntjenesten skal derfor legge til rette for at barnet blir sett og hørt i oppfølgingsarbeidet. For at barn skal kunne medvirke i sin sak, er det vesentlig med kontinuitet og stabilitet i relasjonen til saksbehandler.

Det følger av kravene i fosterhjemsforskriften § 7, 2. ledd at barneverntjenesten skal gi fosterforeldrene nødvendig råd og veiledning i forbindelse med plassering av det enkelte barn og så lenge barnet bor i fosterheimen. For å kunne følge opp dette kravet tilstrekkelig, må fosterforeldrenes opplæringsbehov og veiledningsbehov kartlegges. Dette innebærer at barneverntjenesten må ha et aktivt forhold til fosterforeldrenes veiledningsbehov.

Fosterhjemsavtalen skal gjennomgås minimum en gang årlig, jf fosterhjems- forskriften § 6. Hensikten med dette kravet i forskriften er å sikre at ulike behov hos fosterforeldrene fanges opp, og at barneverntjenesten har en mulighet til å kontrollere om fosterforeldrene og barneverntjenesten er samstemt når det gjelder rolleforståelse, oppgavefordeling, innholdet i oppdraget m.v.

Det er verdt å merke seg at fosterhjemsforskriften § 7 3. ledd slår fast at kravet til oppfølgingsbesøk ikke er oppfylt selv om minimumsantallet er innfridd hvis behovet for flere besøk i saken er til stede. Jf kravet om forsvarlighet i bvl § 1-4.

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Kommunevis oversikt over alle fosterbarn tjenesten har oppfølgingsansvaret for
 • Detaljert dokumentoversikt i hver sak
 • 20 utvalgte saker med dokumentasjon av følgende aktivitet i 2013 og 2014 fram til oversendelsesdato;
  - Gjeldende vedtak fra fylkesnemnda eller barneverntjenesten
  - Gjeldende omsorgsplan og/eller tiltaksplan
  - Gjeldende fosterhjemsavtale
  - Flyttevedtak
  - Beslutning om reduksjon av antall besøk i fosterhjemmet der det finnes
  - Rapport fra tilsynsfører fra 01.01.2013
  - Samværsplaner fra 01.01.2013
  - Rapporter fra samvær med tilsyn fra 01.01.2013
  - Møtereferat knyttet til oppfølging av barnet og fosterhjem fra 01.01.2013
  - Journalnotat fra telefonsamtaler, møter og besøk vedrørende oppfølging av barnet og fosterhjemmet, herunder råd, veiledning og opplæring fra 01.01.2013
  -Brev til fosterhjemmet skrevet etter 01.01.2013
  - Individuell plan i de sakene det finnes
  - Dokumentasjon, herunder journalutskrift, på kontakt med- og oppfølging av biologiske foreldre
  - Andre brev, vurderinger eller relevante dokumenter
 • En kort orientering om status i tjenesten
 • Oppdatert liste over ansatte med navn, stillingsbenevnelse og størrelse og oppstartstidspunkt
 • Organisasjonskart for barneverntjenesten med kommentarer og organisasjonskart for kommunen
 • Oversikt over møtestruktur i tjenesten
 • Delegasjonsreglement for kommunen
 • Dokumentasjon på stedfortreder til barnevernleder
 • Avtale om vaktberedskap i barnevernet
 • Prosedyrebeskrivelser for gjennomføring og avslutning av undersøkelser i barneverntjenesten, med ulike maler
 • Prosedyre for arbeid i tverrfaglige team
 • Prosedyre for ansettelser, med kompetanseutviklingsplan fra 2009
 • Prosedyre for akuttarbeid
 • HMS dokumentasjon
 • «Kompetanse, samarbeid og frister i barneverntjenesten», rapport fra Revisjon Midt-Norge iks, mai 2010.
 • Rapport etter tilsyn med tjenestetilbudet for utsatte barn, FMST 2005
 • Gjeldende regelverk med aktuelle veiledere og håndbøker utgitt av BLD

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Utskrift av logg fra interne møter i tjenesten

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Innsendt dokumentasjon med oppfølging av tilsynssaker.
 • Kommunes tilsvar på fylkesmannens brev til kommunen av 29.05.2012, med beskrivelse av planlagte tiltak for implementering av internkontroll.

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Utdanningsdirektør Lasse Arntsen
Seniorrådgiver Oda Reinfjord
Rådgiver Marita Ugseth
Seniorrådgiver Torbjørn Løvaas

 


Alle tilsynsrapportene fra det landsomfattende tilsynet

2013-14 Oppfølging av barn i fosterhjem

Søk