Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Formålet med det landsomfattende tilsynet Fylkesmannen gjennomfører med NAV, er å undersøke om kommunen gjennom sine styringsaktiviteter sikrer forsvarlige sosiale tjenester til unge mellom 17 og 23 år.

Det vil si om kommunen sikrer at de sosiale tjenestene opplysning, råd og veiledning og økonomisk stønad er tilgjengelige for personer mellom 17 og 23 år, at tildeling av tjenestene er forsvarlig, og at oppfølgingen av personer mellom 17 og 23 år som mottar tjenestene er forsvarlig.

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene.

Avvik 1

Oppdal kommune sikrer ikke at tjenesten opplysning, råd og veiledning utover økonomisk råd og veiledning er tilgjengelig for ungdom 17 – 23 år

Sosialtjenesteloven §§ 5, 17 jfr. § 4, forvaltningsloven § 11

Avvik 2

Oppdal kommune sikrer ikke at tildeling av økonomisk stønad til unge mellom 17 – 23 år, skjer i henhold til kravene i lov og forskrift.

Hjemmel: Sosialtjenesteloven §§ 18 og 19, jf. §§ 4 og 5, jf. forvaltningsloven § 17 og forskrift om internkontroll i kommunalt NAV.

Merknad 1

NAV Oppdal Rennebu har et forbedringspotensial i å dokumentere hele saken, fra søker henvender seg til beslutning er gjort, og av den oppfølgingen som er gitt

Dato: 20.06.16

Grethe Lindseth
revisjonsleder

Merete O. Bondø
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Oppdal kommune i perioden 19.01.16 – 27.04.16. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år, og er en del av det landsomfattende tilsynet med NAV i 2015-16.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med kommunale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) etter sosialtjenesteloven § 9.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten gjennom internkontroll ivaretar ulike krav i lovgivningen. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • Hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • Tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • Tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknader forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Oppdal og Rennebu kommuner har inngått avtale om felles NAV-kontor, hvor Oppdal er vertskommune. Det er gitt delegasjon fra rådmann i Oppdal kommune til NAV-leder. Det gjennomføres partnerskapsmøter med NAV Sør-Trøndelag to ganger pr år, hvor det rapporteres fra NAV på både statlige og kommunale tjenester. Begge kommunene er representert i disse møtene.

Oppdal hadde 6886 innbyggere ved inngangen av 2016, mens Rennebu hadde 2562 innbyggere på samme tidsrom. Kommunene hadde ved utgangen av mars henholdsvis 80 og 17 helt arbeidsledige, som tilsvarer 2,3 og 1,3 % av arbeidsstyrken. Det er en nedgang fra 2015 på 13 og 5 personer (www.nav.no).

Oppdal kommune har en bred næringsstruktur, hvor den største verdiskapningen skjer i industrien, handel og reiseliv samt bygg og anlegg. Rennebu er kraftkommune, og den dominerende næringen i Rennebu er landbruk, i tillegg til bygg- og håndverk og offentlig virksomhet.

NAV-kontorene har åpent for publikum 3 dager pr. uke mellom kl 10 – 15. De dagene kontorene er stengt, kan NAV nås på telefon, vakttelefon eller via servicetorget i kommunen. Brukere i Oppdal kan henvende seg til Rennebu, og motsatt. Mottak i Oppdal er bemannet med en servicevert, i tillegg til bakvakter fra begge team som bistår ved behov. Serviceverten kartlegger hva henvendelsen gjelder, informerer om hva søker evt må komme tilbake med av dokumentasjon og gir enkel råd og veiledning. I Rennebu er kontoret bemannet med minst to personer, og brukere som henvender seg her kartlegges på samme måte som i Oppdal.

NAV Oppdal Rennebu er organisert i to team, og oppgaver fordeles etter fødselsdato, hvor Team 1 har ansvar for dato 1 – 15, mens team 2 har ansvar for datoene 16 – 31. Teamene arbeider med brukere på tvers av innsatsbehov og ytelse, og organiseringen fungerer også som avbruddssikring.

NAV-kontoret har et forvaltningsteam som fatter vedtak etter sosialtjenesteloven. Teamet har ukentlige møter, hvor saker etter loven diskuteres. Leder deltar fast i teammøtene. Vedtak etter sosialtjenesteloven utformes i samarbeid mellom den som gir oppfølging og den som har ansvar for å skrive vedtak, og begge to signerer vedtaket.

NAV-kontoret har skriftlige rutiner for å sikre behandling av klager etter sosialtjenesteloven, faglig god saksbehandling av søknad om økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven §§ 18 og 19 og at kommunene ivaretar sine forpliktelser ved mottak av søknad om økonomisk stønad etter §§ 18 og 19.

Rutinene trådte i kraft 26.11.13 og skal ifølge prosedyrene evalueres årlig. Kontoret har også en rutine for brukerreaksjoner – lenket til NAV.no sine sider for ris og ros. Klager rutes til leder, som følger opp uavhengig av om det er en kommunal eller statlig henvendelse.

NAV Oppdal Rennebu har virksomhetsplan. Veiledere kan melde kompetansebehov, hvorpå tema tas opp i felles møter. Det foreligger en oversikt over gjennomførte kompetansetiltak. Avvik registreres i det statlige systemet ASYS. Tilsynet har fått opplyst at avvikene er knyttet til sikkerhet, informasjonssikkerhet og HMS. Det er ikke opplyst at det meldes avvik knyttet til de sosiale tjenestene i NAV i ASYS. Dersom det avdekkes avvik tas det opp med den enkelte veileder, leder eller i forvaltningsteamet.

NAV Oppdal Rennebu arbeider for å få ungdom tilbake til skole eller i arbeidspraksis, og samarbeider med videregående skole. Kontoret bruker ordinære arbeidsplasser i tillegg til praksis på Vekst Oppdal og Euroskolen. Kommunen har kjøpt tre plasser på Vekst Oppdal (Rett inn), hvor ungdom deltar på tiltak mens de mottar økonomisk stønad. NAV har faste møter med videregående skole, og det er opplyst at det er lite frafall fra skolen. Kontoret har få brukere i aldersgruppen 17 – 23 år.

3. Gjennomføring

Tilsynet ble gjennomført samtidig ved Oppdal og Rennebu kommuner. Det ble gjennomført samtaler og befaring i begge kommunene. Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 19.01.16

Åpningsmøte ble avholdt 26.04.16.

Intervjuer 7 personer ble intervjuet

Gjennomgang av dokumenter og saker: før og under tilsynet

Sluttmøte ble holdt 27.april 2016

4. Hva tilsynet omfattet

Tema for tilsynet var kommunens plikt til å tilby og å yte sosiale tjenester til personer mellom 17 og 23 år, fordelt på følgende tre områder:

 1. Om kommunen sikrer at de sosiale tjenestene opplysning, råd og veiledning og økonomisk stønad er tilgjengelige for personer mellom 17 og 23 år.

  Det ble undersøkt om det finnes informasjon om tjenestene, om det gis informasjon og veiledning til den enkelte, og at ungdommene ikke avvises når de henvender seg
 2. Om kommunen sikrer at tildeling av tjenestene opplysning, råd og veiledning og økonomisk stønad til personer mellom 17 og 23 år er forsvarlig.

  Det ble sett på krav til kartlegging, individuell vurdering og beslutning, samt brukermedvirkning.
 3. Om kommunen sikrer at oppfølging av personer mellom 17 og 23 år som mottar tjenesten opplysning, råd og veiledning og økonomisk stønad er forsvarlig.

  Det ble undersøkt om plikten til å legge til rette for brukermedvirkning, og om ansvaret for å samarbeide og samhandle med relevante tjenesteytere om ungdom mellom 17 og 23 år blir ivaretatt, der det anses nødvendig.

Rapporten omhandler kun en del av NAV Oppdal Rennebu sin virksomhet, og er derfor ikke en samlet vurdering av de sosiale tjenestene ved kontoret.

Rapporten tar bare utgangspunkt i det som var kontorets praksis på tidspunktet for gjennomføringen av tilsynet.

5. Funn

Avvik 1

Oppdal kommune sikrer ikke at tjenesten opplysning, råd og veiledning utover økonomisk råd og veiledning er tilgjengelig for ungdom 17 – 23 år

Oppdal kommune sikrer ikke at det fattes vedtak når tjenesten opplysning, råd og veiledning etter sosialtjenesteloven § 17 gis ungdom 17 – 23 år, med unntak av økonomisk råd og veiledning.

Avviket bygger på følgende observasjoner:

 • Det informeres ikke konkret om tjenesten opplysning, råd og veiledning (§ 17) på kommunenes hjemmesider, med unntak av økonomisk rådgivning.
 • Brukere som er i kontakt med NAV informeres ikke om at det kan søkes på tjenesten opplysning, råd og veiledning, utover økonomisk rådgivning
 • Brukere som har mottatt vedtak etter sosialtjenesteloven gjøres i vedtaket oppmerksom på at han vil kunne tilbys råd og veiledning jf lovens § 17 dersom søkeren måtte ønske dette. Søkeren bes i tilfelle kontakte NAV for nærmere opplysninger eller evt bestille time hos veileder.
 • Tilsynet avdekket ikke at det gis opplysning, råd og veiledning etter § 17 til ungdom som henvender seg. Den råd og veiledningen som gis ved henvendelser til NAV, omfattes av den generelle veiledningsplikten hjemlet i forvaltningslovens § 11

Dette er avvik fra følgende myndighetskrav:
Sosialtjenesteloven §§ 5, 17 jfr. § 4, forvaltningsloven § 11

Kommentar til avvik 1:
Tilsynet har ikke sett at det gis informasjon om at det kan søkes på tjenesten opplysning, råd og veiledning i mottak eller i samtaler mellom bruker og veileder, med unntak av økonomisk rådgivning. Det informeres heller ikke om hvilke andre tema det kan søkes om på kommunens hjemmesider eller på NAV- kontoret.  

Det kartlegges ikke om betingelsene for å få tjenesten opplysning, råd og veiledning er tilstede, og tilsynet har hatt vansker med å finne dokumentasjon om tjenesten gis til unge mellom 17 – 23 år. Ved at det ikke undersøkes om vilkår for å få tjenesten er oppfylt, og ved at det ikke fattes vedtak der tjenesten gis, er det en stor risiko for at ungdommens rettigheter ikke blir oppfylt.

I saker med avslag på økonomisk stønad, tilbyr NAV Oppdal Rennebu unge opplysning, råd og veiledning, og ber den unge ta kontakt dersom det er ønskelig med tjenesten.

Tjenesten opplysning, råd og veiledning er særlig viktig for å fange opp unge som har utfordringer så tidlig som mulig, for å bidra til positiv utvikling med mål om sosial og økonomisk trygghet og aktiv deltakelse i samfunnet. Videre er tjenesten viktig for å forebygge uheldig utvikling, og for å bistå ungdom med å løse utfordringene de opplever å ha.

Ungdom kan være i en sårbar fase, og tar kanskje ikke kontakt med NAV selv om behovet for opplysning, råd og veiledning er til stede. NAV bør derfor aktivt tilby tjenesten til ungdom der det vurderes å være et behov, noe som innebærer mer enn å be ungdom ta kontakt dersom det er ønskelig med hjelp. Ved avslag på søknad om økonomisk stønad, er det også viktig at det i vedtaket gis opplysning, råd og veiledning om hvordan bruker skal håndtere situasjonen.

Avvik 2

Oppdal kommune sikrer ikke at tildeling av økonomisk stønad til unge mellom 17 – 23 år, skjer i henhold til kravene i lov og forskrift.

Avviket bygger på følgende observasjoner:

 • Det opplyses at bruker kartlegges på flere områder enn økonomi ved behandling av søknad om økonomisk stønad. Hva som er kartlagt er ikke dokumentert i saken. Tilsynet har funnet at det er ulik praksis for hvilken dokumentasjon som skal følge søknad om økonomisk stønad, og om det informeres om at kontoutskrift kan sladdes.
 • Stønad til livsopphold til ungdom innvilges etter standard sats. Det opplyses at det gjøres en individuell vurdering, men det er ikke dokumentert hvorfor den aktuelle satsen er lagt til grunn, og om det er vurdert at den er tilstrekkelig. Hjemmeboende ungdom innvilges samme sats til livsopphold som barn 11 – 17 år, og det fremgår i flere av sakene at beløpet skal dekke både livsopphold og boutgifter. Det opplyses at det gjøres individuell vurdering når det søkes om dekning av boutgifter fra hjemmeboende ungdom, men vurderingen er ikke dokumentert. I de fremlagte sakene fremgår at NAV mener det ikke er urimelig at barn får bo gratis hos foreldre i en overgangsperiode. Det er fremlagt husleiekontrakt for leie av sokkelleilighet som ikke godkjennes, samtidig som bruker oppfordres til å komme til enighet med foreldre om betaling av leie etter evne og arbeids- og inntektssituasjon
 • I saker hvor stønad til andre formål enn livsopphold overføres tredjepart, er det ikke dokumentert at bruker har samtykket. Tilsynet har sett i de tilsette sakene at bruker må betale kr 500,- av livsopphold til utgifter til tannlege, lege og medisin før NAV dekker overskytende. Det er ikke dokumentert at dette er etter en individuell vurdering.
 • Det er ikke gitt opplysning, råd og veiledning etter § 17 i vedtak ved avslag på søknad om §§ 18 og 19. NAV informerer om at søker kan få tjenesten dersom vedkommende ønsker det.
 • Bruker som ber om økonomisk rådgivning bes kontakte banken først, og henvises også til annen kommunal tjeneste
 • Der det er satt vilkår for økonomisk stønad er det ikke dokumenterte at § 20 er fulgt. Det mangler dokumenterte vurderinger av om vilkårene er i nær sammenheng med vedtaket, ikke urimelig byrdefull og begrenser handle- eller valgfrihet på en urimelig måte samt ikke strid med andre lover. I en av de fremlagte sakene er det satt vilkår i forbindelse med innvilgelse av nødhjelp, og det er gitt nødhjelp over lengre tidsrom uten vurdering av om dette er forsvarlig for bruker
 • Tilsynet har funnet eksempel på at bruker har dokumentert utilstrekkelig inntekt til å dekke livsopphold og boutgifter uten at NAV har vurdert om det skal gis supplerende stønad. Det fremgår heller ikke hvordan NAV har fulgt opp. Det er videre funnet saker hvor det er fattet vedtak om refusjon i etterbetaling før overgangsstønad var innvilget. Tilsynet har også funnet saker hvor det ikke er fattet vedtak på alt det søkes om, og at samboers inntekt er regnet som inntekt, der den andre parten har søkt
 • Vedtakene inneholder i stor grad standardtekst
 • Mal for vedtak ved søknad om økonomisk stønad er ikke oppdatert etter endring av loven 1.1.16.
 • Sakene (vedtak og journal) er ikke opplyst på en slik måte at andre i kontoret kan sette seg inn i saken.

Dette er avvik fra følgende myndighetskrav:
Hjemmel: Sosialtjenesteloven §§ 17, 18 og 19, jf. §§ 4 og 5, jf. forvaltningsloven 17 og forskrift om internkontroll i kommunalt NAV.

Kommentar til avvik 2:
Det er et krav at det fattes vedtak om avslag der en henvendelse om tjenesten opplysning, råd og veiledning ikke innvilges. Manglende vedtak innebærer at søker ikke får sin situasjon kartlagt, og at behovet ikke vurderes. Vedtak på tjenesten vil gi forutsigbarhet for brukerne, det vil sikre etterprøvbarheten og ivareta brukernes rettsikkerhet og klagemuligheter. Søker kan med dette ikke få oppfylt sine rettigheter til en lovfestet tjeneste det skal være lav terskel for å få.

Det er avdekket at det er ulik praksis ved behandling av økonomisk stønad til ungdom. Det er ikke dokumentert hva som er kartlagt av søkers situasjon utover inntekter og utgifter. Økonomisk stønad innvilges i hovedsak med utgangspunkt i kommunens veiledende satser, og ikke etter konkrete og individuelle vurderinger av hjelpebehov, stønadsbeløp og stønadsform. Det er en risiko at stønad som innvilges ikke er tilstrekkelig, og at bruker har andre utgifter som burde hensynstas. Det er også fare for at opplysning, råd og veiledning for å mestre en vanskelig situasjon ikke gis.

Det er også avdekket tilfeller med manglende vurdering av behov for supplerende økonomisk stønad der det er dokumentert utilstrekkelige inntekter, og at det ikke er gitt avslag på konkrete utgifter det er søkt om. Fylkesmannen har også sett at samboers inntekt er lagt til grunn selv om samboere ikke har felles underholdsplikt.

Det stilles få vilkår til ungdom 17 – 23 år, noe som er i tråd med hovedregelen om at det ikke skal stilles vilkår for å få økonomisk stønad. Der det er stilt vilkår mangler vurderinger av om vilkåret er hensiktsmessig og riktig for den enkelte bruker. Videre vurderes det heller ikke om vilkår er i nær sammenheng med vedtaket og ikke begrenser brukerens handle- og valgfrihet. Det medfører en risiko for at bruker får vilkår som ikke er tilpasset situasjonen, og ikke er bidrar til å gjøre bruker selvhjulpen jf. lovens formål.

Merknad 1:

NAV Oppdal Rennebu har et forbedringspotensial i å dokumentere saksgangen fra søker henvender seg, hva som kartlegges og vurderes, til beslutning er gjort og av den oppfølgingen som er gitt.

Kommentar til merknaden:
Det er kjent i kontoret at det er ulik praksis for dokumentasjon av samtaler og oppfølging, uten at dette er fulgt opp. Tilsynet fikk ikke forelagt dokumentasjon på hva som er kartlagt i samtaler utover inntekt og utgifter, eller hvilken oppfølging som er gitt utover arbeidsrettet oppfølging. Når journal og vedtak er mangelfull, kan ikke bruker eller andre i kontoret sette seg inn i saken. Det er også en risiko at bruker ikke får sine lovfestete tjenester.

Fylkesmannen har for øvrig merket seg at i de tilsette sakene er det kort saksbehandlingstid ved søknad om økonomisk stønad til livsopphold og ved søknad om nødhjelp. Stønad til livsopphold og nødhjelp utbetales som hovedregel til konto, og dersom dette ikke er mulig kan stønaden utbetales kontant evt ved rekvisisjon som siste utvei. Det opplyses at saker etter sosialtjenesteloven diskuteres i faste møter i forvaltningsteam, og at dette oppleves som positivt. NAV Oppdal Rennebu bruker få vilkår ved tildeling av økonomisk stønad og oppfølging av ungdom. Ungdom som henvender seg til NAV blir raskt satt i kontakt med andre instanser dersom det er behov for dette, evt også tilbys tiltaksplass/praksisplass. Tilsynet har fått opplyst at ungdom ikke avvises i mottak på grunn av alder eller fordi foreldre kan forsørge dem. NAV Oppdal Rennebu informerer om økonomisk rådgivning til ungdom på videregående skole, og vurderer å gjøre det samme på ungdomsskolenivå.

6. Vurdering av virksomhetens styringssystem

Internkontroll i NAV er å systematisere ordinære lederoppgaver og sikre at virksomheten utvikles og forbedres slik at kravene i lovgivningen overholdes. Internkontrollforskriften § 4 bokstav a) til h), angir hva den som er ansvarlig for virksomheten skal gjøre for at man skal si at internkontrollen er tilstrekkelig. Det er ansvarlig for virksomheten som skal sørge for internkontroll. Fylkesmannen fører ikke tilsyn med internkontrollen, men hvordan virksomheten jobber for å sikre at lovens krav blir overholdt.

Den som er ansvarlig for en virksomhet skal skaffe seg oversikt over områder hvor det kan være fare for svikt, eller områder hvor det er mangel på oppfyllelse av myndighetskrav. Dette innebærer at det må foretas en systematisk gjennomgang av tjenester og resultater for å finne mulig fare for svikt eller brudd på regelverk. Videre skal den som er ansvarlig følge med på, og fange opp svikt og iverksette forebyggende tiltak og korrigerende tiltak når det er nødvendig.

Tilsynet har avdekket avvik fra lov og forskrift på det tilsette området og for den aktuelle målgruppen Det er i tillegg avdekket et område hvor det er stor fare for svikt. Kommunen har ikke fanget opp avvikene.

Det tyder på at kommunen ikke har skaffet seg oversikt over områder hvor det er svikt eller fare for svikt i arbeidet med tilgjengelige tjenester eller ved tildeling og oppfølging av tjenestene til unge 17 - 23 år. Ved ikke å ha avdekket fare for svikt og faktisk svikt, har heller ikke kommunen sørget for å iverksette tilstrekkelige tiltak for å sikre at Nav-kontoret ivaretar krav som er gitt i lovgivingen.

7. Regelverk

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven)
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Forskrift om internkontroll i arbeids- og velferdsforvaltningen
Rundskriv Hovednr. 35 – Lov om sosiale tjenester i NAV
Rundskriv A-1/2015 – statlige retningslinjer for økonomisk stønad

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Avtale om vertskommunesamarbeid mellom Oppdal kommune og Rennebu kommune
 • Delegering fra Oppdal kommune til NAV-leder
 • Delegering fra NAV-leder til veiledere
 • Årsrapport 2015 – Det gode liv
 • Det gode liv
 • Organisasjonsmodell med oversikt over ansatte, team, oppgaver, turnus i mottak og møtestruktur
 • Oversikt over samarbeidspartnere rundt brukere 17 – 23 år
 • Samarbeidsavtale mellom NAV Oppdal Rennebu og Oppdal kommune om deltagere i introduksjonsprogrammet
 • Samarbeidsavtale mellom NAV Oppdal Rennebu og Rennebu kommune om deltagere i introduksjonsprogrammet
 • Samarbeidsavtale mellom Oppdal kommune og NAV Sør-Trøndelag
 • Saksstatistikk
 • Virksomhetsplan 2016 for NAV Oppdal Rennebu
 • Informasjon om og beskrivelse av avviksrapporteringssystemet ASYS
 • Veiledende retningslinjer for økonomisk stønad år 2016
 • Fullmakt fra bruker til økonomisk gjeldsrådgiver
 • Rutiner
  - Sikre behandling av klager etter sosialtjenesteloven
  - Sikre faglig god saksbehandling av søknad om økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven §§ 18 og 19
  - Sikre at kommunene ivaretar sine forpliktelser ved mottak av søknad om økonomisk stønad etter §§ 18 og 19
 • Kompetanseplan – saker meldt inn til fagmøter
 • Målekort

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Saksmapper og journal i Socio og Modia

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn av 19.01.16
 • Diverse eposter om program og tilrettelegging av tilsynet
 • Brev av 20.04.16 med program for tilsynet

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Juridisk rådgiver Daniel Bergamelli
Seniorrådgiver Merete O. Bondø
Seniorrådgiver Grethe Lindseth

Dato: 20.06.16

Grethe Lindseth
revisjonsleder

Merete O. Bondø
revisor

 


Alle tilsynsrapportene fra det landsomfattende tilsynet

Tilsynsrapporter fra hvert enkelt tilsyn

Søk