Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

1 Tilsynsgruppe

Henning Irvung, tilsynsleder
Siri Ramberg Stav, fagansvarlig helse
Aleksander Skogrand Pedersen, tilsynssekretær

2 Deltakere fra kommunen:

Ove Vollan, ordfører
Liv Darell, varaordfører
Vigdis Bolås, rådmann
Ivar Asbjørn Fallmyr, beredskapskontakt
Finn Yngvar Benestad, oppvekstsjef
Hilde A. Karlsen, helse- og omsorgssjef
Siri Vannebo, plansjef
Arnfinn Seim, kommuneoverlege
Ørjan Dahl, økonomisjef
Kari Klepp, kommunikasjonsrådgiver
Sissel Grimsrød, planlegger, prosessleder
Ola A. Stavne, personalsjef
Lillian Nøst, enhetsleder omsorg

3 Innledning

Hensikten med tilsynet var å kontrollere kommunens arbeid og etterlevelse av bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt og lov om helsemessig- og sosial beredskap.

Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i lov 26. juni 2010 om kommunal beredskapsplikt, sivilbeskyttelse og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) § 29 og forskrift av 22. august 2011 om kommunal beredskapsplikt § 10. Samt lov om helsemessig- og sosial beredskap og forskrift om beredskapsplanlegging § 10, jf. helsetilsynsloven § 2.

Formålet med tilsynet var å:

 • Fastslå om kommunen har kartlagt hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen (§ 14)
 • Fastslå om kommunen har utarbeidet en egen beredskapsplan (§ 15)
 • Fastslå om kommunen har planer og prosedyrer for uønskede hendelser i helse- og sosialtjenesten

4 Dokumentunderlag

Generelle dokumenter:

 • Kommuneloven
 • Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvar
 • Lov om helsemessig- og sosial beredskap
 • Kommunehelsetjenesteloven
 • Helsepersonelloven
 • Sosialtjenesteloven
 • Smittevernloven

Sentrale styringsdokumenter:

 • St. meld 29 (2011 – 12) Samfunnssikkerhet

Kommunespesifikke dokumenter:

 • Helsemessig- og sosial beredskapsplan, revidert 14.08.2017
 • Kontaktoversikt for Helsemessig- og sosial beredskapsplan
 • Pandemiplan
 • Smittevernplan Fosen 2013 – 2016
 • Overordnet kriseberedskapsplan, revidert 26.04.2017
 • Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2016 - 2026, utarbeidet 07.09.2016

5 Gjennomføring av tilsynet

Varsel om tilsyn ble utsendt i brev av 22.06.2017. Plan for gjennomføring av tilsynet var vedlagt.

Gjennomføring av tilsynet

Innledningsvis informerte tilsynsleder om bakgrunn og plan for tilsynet. Det ble deretter gjennomført intervju med varaordfører, rådmann og beredskapskontakt angående kommunal beredskapsplikt. Siste halvdel var viet til helsemessig- og sosial beredskap og det ble gjennomført intervju med henholdsvis kommuneoverlege, leder kriseteam, og helse- og omsorgssjef sammen med leder sykehjem og leder for hjemmetjenesten. De tre siste intervjuene ble ledet av seniorrådgiver Siri Ramberg Stav fra Sosial og helseavdelingen hos Fylkesmannen.

6 Hovedkonklusjon

6.1 Kommunal beredskap

Hovedinntrykket er at kommunen har meget god oversikt og kjennskap til beredskapsarbeidet og ressursene i kommunen. Arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap synes godt forankret i kommunens ledelse.

Kommunens helhetlige ROS-analyse ble utarbeidet i 2016 og kartlegger risikopotensialet på en oversiktlig måte. Analysen har vurdert en rekke scenarioer og prosessen har vært omfattende med innspill fra flere aktører.

Kommunen har en oppdatert og oversiktlig beredskapsplan som ble revidert i 2017. Ny beredskapsplan er tenkt påstartet etter kommunesammenslåingen.

6.2 Helsemessig- og sosial beredskap

Kommuneoverlegen fungerer som medisinskfaglig rådgiver og er aktivt deltagende i utarbeidelsen av kommunens beredskapsplaner.

Kommunen har et aktivt og fungerende kriseteam som er involvert i kommunens overordnede beredskapsøvelser og rykker ut ved kriser. Kriseteamets medlemmer får tilbud om opplæring ved behov.

Helse- og omsorgstjenesten blir varslet via eget system ved kriser. Sykehjemmet kan ivaretatt pasienter ved en krisesituasjon. Sykehjemmet har eget strømaggregat som kan slås på ved strømbrudd.

Ansatte i helse- og omsorgstjenesten har kompetanse til å ivareta smitteutbrudd. Det er utarbeidet en egen smittevernplan for kommunen.

Flyktninger blir systematisk kartlagt vedrørende psykisk helse og smitte.

ROS-analyse beskriver løsninger på hvordan man skal nå hjemmeboende pasienter som mottar tjenester fra hjemmebasert omsorg om det oppstår naturhendelser som jordskred el.

Det er utarbeidet prosedyrer på sykehjemmet og i hjemmetjenester innenfor områder der det kan være fare for svikt. På sykehjemmet har de blant annet utarbeidet prosedyrer som sier hvordan personalet skal opptre om pasienter kommer bort fra sykehjemmet og det må tilkalles hjelp til å lete. Det er også utarbeidet oppdaterte prosedyrer innen smittevern.

Sykehjemmet har brannøvelser hvert år.

Kommunen har en oppdatert helseberedskapsplan som er kjent for ledere og ansatte i helse- og omsorgstjenesten.

7 Merknader og avvik

7.1 Kommunal beredskap

Ingen avvik eller merknader som gjelder kommunal beredskap.

7.2 Helsemessig- og sosial beredskap

Ingen avvik eller merknader som gjelder helsemessig- og sosial beredskap.